logo
Menu przedmiotowe » Akty prawne
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Ustawa o zatrudnieniu socjalnym


z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143)
zmiany
Rozdzia艂 1. Przepisy og贸lne
Art. 1. [Zakres stosowania] 1. Ustawa okre艣la zasady zatrudnienia socjalnego.
2. [1] Przepisy ustawy stosuje si臋 w szczeg贸lno艣ci do:
1) bezdomnych realizuj膮cych indywidualny program wychodzenia z bezdomno艣ci, w rozumieniu
przepis贸w o pomocy spo艂ecznej,
2) uzaleSnionych od alkoholu, po zako艅czeniu programu psychoterapii w zak艂adzie lecznictwa
odwykowego,
3) uzaleSnionych od narkotyk贸w lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych, po zako艅czeniu programu
terapeutycznego w zak艂adzie opieki zdrowotnej,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepis贸w o ochronie zdrowia psychicznego,
5) d艂ugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepis贸w o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
6) zwalnianych z zak艂ad贸w karnych, maj膮cych trudno艣ci w integracji ze 艣rodowiskiem, w rozumieniu
przepis贸w o pomocy spo艂ecznej,
7) uchod藕c贸w realizuj膮cych indywidualny program integracji, w rozumieniu przepis贸w o pomocy
spo艂ecznej,
8) os贸b niepe艂nosprawnych, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz
zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych,
kt贸rzy podlegaj膮 wykluczeniu spo艂ecznemu i ze wzgl臋du na swoj膮 sytuacj臋 Syciow膮 nie s膮 w stanie w艂asnym
staraniem zaspokoi膰 swoich podstawowych potrzeb Syciowych i znajduj膮 si臋 w sytuacji powoduj膮cej
ub贸stwo oraz uniemoSliwiaj膮cej lub ograniczaj膮cej uczestnictwo w Syciu zawodowym, spo艂ecznym i
rodzinnym.
3.[2] Przepis贸w ustawy nie stosuje si臋 do os贸b wymienionych w ust. 2, kt贸re maj膮 prawo do:
1) zasi艂ku dla bezrobotnych;
2) zasi艂ku przedemerytalnego;
3) 艣wiadczenia przedemerytalnego;
4) (uchylony)
5) renty strukturalnej;
6) renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy;
7) emerytury.
4. Zadania okre艣lone w ustawie realizowane s膮 poprzez zatrudnienie socjalne, przez co naleSy rozumie膰
zapewnianie osobom, o kt贸rych mowa w ust. 2, moSliwo艣ci uczestnictwa w zaj臋ciach prowadzonych przez
centra integracji spo艂ecznej, kluby integracji spo艂ecznej i zatrudnienia wspieranego, o kt贸rym mowa w art. 2
pkt 8.
5. [3] (uchylony)聽

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 28.05.2008 11:36
Liczba wy艣wietle艅 : 834

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  22.07.2009 09:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818634