logo
Menu przedmiotowe » Podstawy prawne dzia艂ania urz臋du
Prawne podstawy dzia艂a艅
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Powiatowy Urz膮d聽Pracy dzia艂a w oparciu o szereg ustwaw,
rozporz膮dze艅 regulamin贸w, kt贸re ustalaj膮 zasady dzia艂ania Urz臋du w
r贸偶nych聽aspektach. Podstaw膮 pracy Urz臋du jest Regulamin Organizacyjny
okre艣laj膮cy zasady wewn臋trznej organizacji oraz struktur臋 i zakres
dzia艂ania kom贸rek organizacyjnych, wchodz膮cych w jego sk艂ad. Z
Regulaminu wynika, i偶 PUP realizuje zadania wynikaj膮ce z ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
oraz inne zadania przewidziane w odr臋bnych przepisach. Zasady gospodarki finansowej PUP uregulowane s膮 w przepisach ustawy o finansach publicznych. Prawa i obowi膮zki pracownik贸w PUP reguluj膮 przepisy ustawy o pracownikach samorz膮dowych.


Pozosta艂e ustawy i rozporz膮dzenia to:


 • rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w
  sprawie szczeg贸艂owych zasad prowadzenia po艣rednictwa pracy, poradnictwa
  zawodowego, organizowania szkole艅 bezrobotnych, tworzenia zaplecza
  metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego
  oraz organizowania i finansowania klub贸w pracy;
 • rozporz膮dzenie
  Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w sprawie szczeg贸艂owych zasad
  prowadzenia prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz
  innych os贸b poszukuj膮cych pracy;
 • ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia艂aniu bezrobociu oraz ustawy o systemie o艣wiaty;
 • ustawa o szczeg贸lnych zasadach rozwi膮zywania z pracownikami stosunk贸w pracy z przyczyn niedotycz膮cych pracownik贸w;
 • ustawa o samorz膮dzie powiatowym;
 • ustawa聽o zmianie niekt贸rych ustaw okre艣laj膮cych kompetencje organ贸w administracji publicznej;
 • ustawy - Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 ;
 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych;
 • ustawa o finansach publicznych;
 • ustawa o rachunkowo艣ci;
 • ustawa Prawo Zam贸wie艅 Publicznych;
 • rozporz膮dzenie
  Ministra Finans贸w w sprawie szczeg贸艂owych zasad gospodarki finansowej
  jednostek bud偶etowych, zak艂ad贸w bud偶etowych, gospodarstw pomocniczych
  jednostek bud偶etowych oraz szczeg贸艂owych zasad i termin贸w rocznych
  rozlicze艅 i wp艂at do bud偶etu przez zak艂ady bud偶etowe i gospodarstwa
  pomocnicze jednostek bud偶etowych;
 • inne obowi膮zuj膮ce przepisy w zakresie dzia艂ania i odpowiedzialno艣ci G艂贸wnego Ksi臋gowego;
 • ustawa o ochronie danych osobowych;
 • ustawa o ochronie baz danych;
 • rozporz膮dzenie
  ministra spraw wewn臋trznych i administracji w sprawie okre艣lenia
  podstawowych warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
  odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania
  danych osobowych;
 • ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • ustawa聽o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych;
 • ustawa o 艣wiadczeniach pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa;
 • ustawa o radcach prawnych;
 • ustawa o dost臋pie do informacji publicznej,
 • kodeks post臋powania administracyjnego;
 • inne.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 05.06.2008 11:00
Liczba wy艣wietle艅 : 859

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  22.07.2009 09:44poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  11.07.2014 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.07.2014 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.07.2014 11:32poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.07.2014 11:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3824017