logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego
REJESTRACJA – STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Status osoby bezrobotnej nabywa si臋 w wyniku rejestracji w Powiatowym Urz臋dzie Pracy.
Rejestracji dokonuje si臋 w dniu przed艂o偶enia kompletu wymaganych orygina艂贸w dokument贸w.
Bezrobotny wype艂nia kart臋 rejestracyjn膮 oraz po艣wiadcza w艂asnor臋cznym podpisem w obecno艣ci pracownika urz臋du prawdziwo艣膰 z艂o偶onych o艣wiadcze艅. Kart臋 rejestracyjn膮 mo偶na pobra膰 w tutejszym urz臋dzie – pok贸j nr 9 i 10.


Osoba rejestruj膮ca si臋 jest zobowi膮zana przed艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty:

1. dow贸d osobisty lub inny dokument to偶samo艣ci
2. dyplom, 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y lub 艣wiadectwo szkolne albo za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu lub szkolenia
3. 艣wiadectwa pracy oraz inne dokumenty niezb臋dne do ustalenia jej uprawnie艅
4. dokumenty po艣wiadczaj膮ce przeciwwskazania do wykonywania okre艣lonych prac, je偶eli takie dokumenty dana osoba posiada.
5. numer identyfikacji podatkowej NIP – orygina艂 decyzji Urz臋du Skarbowego
6. osoba niepe艂nosprawna opr贸cz w/w dokument贸w przedk艂ada dokument potwierdzaj膮cy stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci.

Rejestracji nie dokonuje si臋 w przypadku nie przed艂o偶enia jakiegokolwiek dokumentu
wymienionego w pkt. 1-3 i 6 lub odmowy z艂o偶enia podpisu na karcie rejestracyjnej przez
osob臋 rejestruj膮c膮 si臋.

Osoby, kt贸re prowadzi艂y dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 musz膮 przedstawi膰:

• za艣wiadczenie z ZUS o okresie op艂acania sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i Fundusz Pracy

• decyzje o likwidacji dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Osoby, kt贸re pobiera艂y rent臋, 艣wiadczenie rehabilitacyjne lub zasi艂ek chorobowy po ustaniu zatrudnienia powinny dodatkowo przed艂o偶y膰:

• za艣wiadczenie z ZUS o okresach wyp艂aconego zasi艂ku chorobowego, renty (lub decyzje
o przyznaniu i odmowie wyp艂aty renty)

• decyzj臋 o przyznaniu 艣wiadczenia rehabilitacyjnego.

Osoby, kt贸re by艂y zatrudnione w niepe艂nym wymiarze czasu pracy musz膮 przed艂o偶y膰 dodatkowo:

• za艣wiadczenie o wysoko艣ci osi膮ganych dochod贸w – osobno za poszczeg贸lne miesi膮ce.

Osoby, kt贸re by艂y zatrudnione w ramach umowy – zlecenia musz膮 dodatkowo przed艂o偶y膰:

• za艣wiadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczeg贸lnieniem dochod贸w oraz
op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i Fundusz Pracy za ka偶dy miesi膮c osobno lub
rachunek umowy-zlecenia lub druki ZUS RMUA.


KTO MO呕E BY膯 UZNANY ZA OSOB臉 BEZROBOTN膭


Osob膮 bezrobotn膮 (o statusie bezrobotnego) mo偶e by膰 osoba, kt贸ra:

• jest nie zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej
• jest zdolna i gotowa do podj臋cia zatrudnienia:
0 w pe艂nym wymiarze czasu pracy, obowi膮zuj膮cego w danym zawodzie lub s艂u偶bie
0 w po艂owie wymiaru czasu pracy, obowi膮zuj膮cego w danym zawodzie lub s艂u偶bie -
w przypadku osoby niepe艂nosprawnej, kt贸rej stan zdrowia pozwala na podj臋cie zatrudnienia
w tym wymiarze
• nie uczy si臋 w szkole, z wyj膮tkiem szk贸艂 dla doros艂ych lub szk贸艂 wy偶szych w systemie
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym
• uko艅czy艂a 18 lat
• nie uko艅czy艂a 60 lat – kobieta, 65 lat – m臋偶czyzna
• nie naby艂a prawa do emerytury lub renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy, renty socjalnej, renty szkoleniowej,
albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej
dzia艂alno艣ci gospodarczej nie pobiera zasi艂ku przedemerytalnego, 艣wiadczenia przedemerytalnego,
艣wiadczenia rehabilitacyjnego, zasi艂ku chorobowego lub macierzy艅skiego
• nie jest w艂a艣cicielem lub posiadaczem samoistnym lub zale偶nym nieruchomo艣ci rolnej
( w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ) o powierzchni
u偶ytk贸w rolnych przekraczaj膮cej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowemu z tytu艂u sta艂ej pracy jako wsp贸艂ma艂偶onek lub domownik
w gospodarstwie rolnym o powierzchni u偶ytk贸w rolnych przekraczaj膮cych 2 ha przeliczeniowe
• nie uzyskuje przychod贸w podlegaj膮cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym z dzia艂贸w
specjalnych produkcji rolnej, chyba 偶e doch贸d z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej, obliczony
dla ustalenia podatku dochodowego od os贸b fizycznych nie przekracza wysoko艣ci przeci臋tnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych, ustalonego
przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego na podstawie przepis贸w o podatku rolnym, lub
nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytu艂u sta艂ej pracy jako wsp贸艂ma艂偶onek
lub domownik w takim gospodarstwie
• nie podj臋艂a pozarolniczej dzia艂alno艣ci od dnia wskazanego w zg艂oszeniu do ewidencji do dnia
wyrejestrowania tej dzia艂alno艣ci albo nie podlega na podstawie odr臋bnych przepis贸w
obowi膮zkowi ubezpieczenia spo艂ecznego , z wyj膮tkiem ubezpieczenia spo艂ecznego rolnik贸w
• nie jest osob膮 tymczasowo aresztowan膮 lub nie odbywa kary pozbawienia wolno艣ci
• nie uzyskuje miesi臋cznie przychodu w wysoko艣ci przekraczaj膮cej po艂ow臋 minimalnego
wynagrodzenia za prac臋, z wy艂膮czeniem przychod贸w uzyskanych z tytu艂u odsetek lub innych
przychod贸w od 艣rodk贸w pieni臋偶nych zgromadzonych na rachunkach bankowych
• nie pobiera na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej zasi艂ku sta艂ego
• nie pobiera na podstawie przepis贸w o 艣wiadczeniach rodzinnych, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
lub dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasi艂ku dla bezrobotnych na skutek up艂ywu ustawowego okresu jego pobierania
• nie pobiera po ustaniu zatrudnienia 艣wiadczenia szkoleniowego
• jest zarejestrowana we w艂a艣ciwym dla miejsca zameldowania sta艂ego lub czasowego
powiatowym urz臋dzie pracy ( a je偶eli nie jest zameldowana – w powiatowym urz臋dzie pracy
na kt贸rego obszarze dzia艂ania przebywa).


UTRATA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ


Bezrobotny traci status osoby bezrobotnej je偶eli:

1. nie spe艂nia warunk贸w okre艣lonych w zak艂adce „Kto mo偶e by膰 uznany za osob臋 bezrobotn膮”
2. otrzyma艂 po偶yczk臋 z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych lub instytucji z udzia艂em 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci pozarolniczej lub rolniczej albo otrzyma艂 z Funduszu Pracy jednorazowo 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
3. odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych, prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych albo udzia艂u w szkoleniu, sta偶u, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy – pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres 90 dni
4. nie stawi艂 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi艂 w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa – pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres 3 miesi臋cy od dnia niestawienia si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy
5. odm贸wi艂 poddania si臋 badaniom lekarskim lub psychologicznym maj膮cym na celu ustalenie zdolno艣ci do pracy – pozbawienie statusu nast臋puje na okres 3 miesi臋cy od dnia odmowy
6. nie stawi艂 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy w艂a艣ciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania
7. z w艂asnej winy przerwa艂 sta偶, szkolenie lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres 90 dni
8. z艂o偶y艂 wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

OBOWI膭ZKI BEZROBOTNEGO


1. Bezrobotny ma obowi膮zek zg艂aszania si臋 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w wyznaczonych
terminach w celu potwierdzania gotowo艣ci do podj臋cia pracy i uzyskania informacji o
mo偶liwo艣ciach zatrudnienia lub szkolenia. Bezrobotny, kt贸ry nie stawi艂 si臋 w wyznaczonym
terminie i nie powiadomi艂 w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa
zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 3 miesi臋cy od dnia niestawienia si臋.

2. Bezrobotny ma obowi膮zek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, kt贸re podlegaj膮 ubezpieczeniom spo艂ecznym i do wykonywania kt贸rych ma
wystarczaj膮ce kwalifikacje lub do艣wiadczenie zawodowe lub mo偶e je wykonywa膰 po uprzednim
szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz 艂膮czny czas dojazdu do miejsca
pracy i z powrotem 艣rodkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin oraz propozycji
wykonywania prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych albo udzia艂u w szkoleniu, sta偶u i
przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy. Bezrobotny, kt贸ry bez uzasadnionej przyczyny
odm贸wi przyj臋cia kt贸rejkolwiek z w/w propozycji zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na
okres 90 dni.

3. Osoba, kt贸ra z w艂asnej winy nie uko艅czy艂a szkolenia obowi膮zana jest do zwrotu koszt贸w
szkolenia , chyba, 偶e powodem nieuko艅czenia szkolenia by艂o podj臋cie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej. Taki sam obowi膮zek ci膮偶y na osobie , kt贸ra z w艂asnej winy przerwie sta偶
Osoba skierowana na szkolenie ma te偶 obowi膮zek niezw艂ocznego przedstawienia w urz臋dzie
pracy 艣wiadectwo lub za艣wiadczenie o uko艅czeniu szkolenia.

4. Bezrobotny jest obowi膮zany zawiadomi膰 w ci膮gu 7 dni powiatowy urz膮d pracy o podj臋ciu
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz o
zaistnieniu innych okoliczno艣ci powoduj膮cych utrat臋 statusu bezrobotnego lub utrat臋 prawa
do zasi艂ku.

5. Bezrobotny, kt贸ry w okresie kr贸tszym ni偶 30 dni przebywa za granic膮 lub pozostaje w innej
sytuacji powoduj膮cej brak gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu
bezrobotnego, je偶eli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj膮cej brak
gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia zawiadomi艂 powiatowy urz膮d pracy.

6. Bezrobotny jest zobowi膮zany do sk艂adania lub przesy艂ania powiatowemu urz臋dowi pracy
pisemnego o艣wiadczenia o przychodach ( oraz innych dokument贸w niezb臋dnych do ustalenia
jego uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 przewidzianych w ustawie):
• w ka偶dym miesi膮cu – w przypadku bezrobotnych z prawem do zasi艂ku
• w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodu – w przypadku bezrobotnych bez prawa do
zasi艂ku.
W razie nie dokonania tych czynno艣ci zasi艂ek lub inne 艣wiadczenia z tytu艂u bezrobocia
przys艂uguj膮 od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia i innych wymaganych dokument贸w.

7. Osoba, kt贸ra pobra艂a nienale偶ne 艣wiadczenie pieni臋偶ne, jest zobowi膮zana do zwrotu - w terminie
14 dni od dnia dor臋czenia decyzji - kwoty otrzymanego 艣wiadczenia wraz z przekazan膮 od tego
艣wiadczenia zaliczk膮 na podatek dochodowy od os贸b fizycznych i sk艂adk膮 na ubezpieczenie
zdrowotne.

Za nienale偶ne 艣wiadczenie pieni臋偶ne uwa偶a si臋:
• 艣wiadczenie pieni臋偶ne wyp艂acone mimo zaistnienia okoliczno艣ci powoduj膮cych ustanie prawa
do jego pobierania, je偶eli pobieraj膮cy to 艣wiadczenie by艂 pouczony o tych okoliczno艣ciach
• 艣wiadczenie pieni臋偶ne wyp艂acone na podstawie nieprawdziwych o艣wiadcze艅 lub
sfa艂szowanych dokument贸w albo w innych przypadkach 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d
powiatowego urz臋du pracy przez osob臋 pobieraj膮c膮 to 艣wiadczenie
• zasi艂ek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 艣wiadczenie pieni臋偶ne finansowane
z Funduszu Pracy, wyp艂acone osobie za okres, za kt贸ry naby艂a prawo do emerytury,
艣wiadczenia przedemerytalnego, renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy, renty szkoleniowej,
renty rodzinnej, renty socjalnej, zasi艂ku chorobowego lub 艣wiadczenia rehabilitacyjnego,
je偶eli organ rentowy, kt贸ry przyzna艂 艣wiadczenie nie dokona艂 jego pomniejszenia
• koszty szkolenia w przypadku nie uko艅czenia szkolenia z w艂asnej winy
• zasi艂ek wyp艂acony za okres, za kt贸ry, w zwi膮zku z orzeczeniem s膮du, wyp艂acono wynagrodzenie za czas pozostawania

Autor : Aleksandra Ma艅kowska
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 22.09.2006 10:49
Liczba wy艣wietle艅 : 600

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  22.09.2006 10:51poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  22.09.2006 11:42poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  13.10.2006 13:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820086