logo
Menu przedmiotowe » Regulamin naboru
Regulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dniczeZa艂膮cznik do Zarz膮dzenia Dyrektora PUP
Nr 135/2009聽 z dnia 19 lutego 2009 r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze
w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie


Postanowienia og贸lne

1.聽Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach
聽聽聽 urz臋dniczych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie w oparciu o otwarty i
聽聽聽 konkurencyjny nab贸r.聽 Jawny nab贸r i otwarta konkurencja maj膮 na celu pozyskanie
聽聽聽 najlepszych pracownik贸w na wolne stanowiska pracy.
2.聽Pracownikiem samorz膮dowym mo偶e by膰 osoba, spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w art.
聽聽聽 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych.
3.聽Niniejszego Regulaminu nie stosuje si臋 do:
聽聽聽 1)聽stanowisk pomocniczych i obs艂ugi,
聽聽聽 2)聽pracownik贸w zatrudnianych na zast臋pstwo w zwi膮zku
聽聽聽聽聽聽聽 z usprawiedliwion膮 nieobecno艣ci膮 pracownika samorz膮dowego,
聽聽聽 3)聽pracownik贸w zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesuni臋cia聽
聽聽聽聽聽聽聽 wewn臋trznego.


Rozdzia艂 I
Rozpocz臋cie procedury rekrutacyjnej

1.聽Kierownicy kom贸rek organizacyjnych zobowi膮zani s膮 do sta艂ego
聽聽聽 monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mog膮cych wyst膮pi膰
聽聽聽 w聽niedalekiej przysz艂o艣ci wakat贸w.
2.聽Decyzj臋 o rozpocz臋ciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor聽
聽聽聽聽urz臋du, po otrzymaniu pisemnej informacji od kierownika kom贸rki
聽聽聽聽organizacyjnej lub z w艂asnej inicjatywy.
3.聽Informacja powinna by膰 przekazana dyrektorowi z wyprzedzeniem,聽
聽聽聽聽pozwalaj膮cym na unikni臋cie zak艂贸ce艅 w funkcjonowaniu danej kom贸rki,聽
聽聽聽聽nie kr贸tszym jednak ni偶 jeden miesi膮c.
4.聽Czynno艣ci rekrutacyjne powinny by膰 rozpocz臋te w terminie
聽聽聽聽pozwalaj膮cym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy聽
聽聽聽聽o pracownikach samorz膮dowych.

Rozdzia艂 II
Procedura naboru

搂 1
Etapy naboru

Nab贸r obejmuje:
1)聽powo艂anie Komisji Rekrutacyjnej,
2)聽og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko,
3)聽przyjmowanie dokument贸w aplikacyjnych,
4)聽wst臋pn膮 ocen臋 z艂o偶onych dokument贸w aplikacyjnych,
5)聽post臋powanie sprawdzaj膮ce:
聽聽聽 a)聽merytoryczn膮 ocen臋 dokument贸w aplikacyjnych,
聽聽聽 b)聽rozmow臋 kwalifikacyjn膮,
6)聽sporz膮dzenie protoko艂u z przeprowadzonego naboru,
7)聽podj臋cie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o prac臋,
8)聽og艂oszenie wynik贸w naboru.

搂 2
Powo艂anie Komisji Rekrutacyjnej

1. Komisj臋 Rekrutacyjn膮 (wraz ze wskazaniem pe艂nionych w niej funkcji)
聽聽聽 powo艂uje dyrektor urz臋du w drodze zarz膮dzenia.
2. W sk艂ad Komisji Rekrutacyjnej mog膮 wchodzi膰:
聽聽聽 1) dyrektor urz臋du lub osoba przez niego upowa偶niona,
聽聽聽 2) kierownik kom贸rki organizacyjnej, w艂a艣ciwy dla wakuj膮cego stanowiska,
聽聽聽 3) pracownik ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr ( jako Sekretarz),
聽聽聽 4) inne osoby wskazane przez dyrektora urz臋du.
3. Komisja pracuje w sk艂adzie co najmniej 3. osobowym, w tym przewodnicz膮cy
聽聽聽 lub zast臋pca przewodnicz膮cego.
4. W pracach Komisji nie mo偶e uczestniczy膰 osoba, kt贸ra jest ma艂偶onkiem,
聽聽聽 krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia w艂膮cznie osoby, kt贸rej
聽聽聽 dotyczy post臋powanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim
聽聽聽 stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e to budzi膰 uzasadnione
聽聽聽 w膮tpliwo艣ci co do jej bezstronno艣ci.
5. Komisja dzia艂a do czasu zako艅czenia procedury naboru.

搂 3
Og艂oszenie o naborze

1. Og艂oszenie o wolnym stanowisku urz臋dniczym (w tym kierowniczym
聽聽聽 stanowisku urz臋dniczym) oraz o naborze kandydat贸w na to stanowisko
聽聽聽 umieszcza si臋:
聽聽聽聽1)聽w Biuletynie Informacji Publicznej, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 6 wrze艣nia
聽聽聽聽聽聽聽 2001r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
聽聽聽 2)聽na tablicy informacyjnej Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
2. Mo偶liwe jest umieszczanie og艂oszenia dodatkowo w innych miejscach.
3. Og艂oszenie zawiera w szczeg贸lno艣ci:
聽聽聽 1) nazw臋 i adres Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
聽聽聽 2) okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego, w tym stanowiska, o kt贸re poza
聽聽聽聽聽聽聽 obywatelami polskimi mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele聽 pa艅stw Unii
聽聽聽聽聽聽聽 Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w
聽聽聽聽聽聽聽 mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje
聽聽聽聽聽聽聽 prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
聽聽聽 3) okre艣lenie wymaga艅 zwi膮zanych ze stanowiskiem urz臋dniczym zgodnie
聽聽聽聽聽聽聽聽 z Kart膮 stanowiska pracy, ze wskazaniem, kt贸re z nich s膮 niezb臋dne,聽
聽聽聽聽聽聽聽聽 a kt贸re dodatkowe,
聽聽聽 4) wskazanie zakresu zada艅 wykonywanych na stanowisku,
聽聽聽 5) wskazanie wymaganych dokument贸w,
聽聽聽 6) okre艣lenie terminu i miejsca sk艂adania dokument贸w.
4. Wz贸r og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu.

搂 4
Przyjmowanie dokument贸w aplikacyjnych

1. Przyjmowanie dokument贸w od kandydat贸w zainteresowanych prac膮 na
聽聽聽 wolnym stanowisku po og艂oszeniu naboru w BIP i na tablicy og艂osze艅
聽聽聽 Powiatowego Urz臋du Pracy.
2. Na dokumenty aplikacyjne sk艂adaj膮 si臋:
聽聽聽 1) list motywacyjny,
聽聽聽 2) CV z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
聽聽聽 3) kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰
聽聽聽聽聽聽聽聽 z orygina艂em)1,
聽聽聽 4) kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰
聽聽聽聽聽聽聽聽 z orygina艂em) potwierdzaj膮ce wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe2,
聽聽聽 5) kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰
聽聽聽聽聽聽聽聽 z orygina艂em) po艣wiadczaj膮ce znajomo艣膰 j臋zyka polskiego3,
聽聽聽 6) o艣wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s膮du
聽聽聽聽聽聽聽 za przest臋pstwo umy艣lne, 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne
聽聽聽聽聽聽聽 przest臋pstwo skarbowe,
聽聽聽 7) o艣wiadczenie kandydata, 偶e w przypadku wyboru jego oferty zobowi膮zuje
聽聽聽聽聽聽聽 si臋 nie wykonywa膰 zaj臋膰 pozostaj膮cych w sprzeczno艣ci lub zwi膮zanych
聽聽聽聽聽聽聽 z zaj臋ciami, kt贸re wykonuje w ramach obowi膮zk贸w s艂u偶bowych,
聽聽聽聽聽聽聽 wywo艂uj膮cych uzasadnione podejrzenie o stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰
聽聽聽聽聽聽聽 oraz zaj臋膰 sprzecznych z obowi膮zkami wynikaj膮cymi z ustawy,
聽聽聽 8)聽o艣wiadczenie kandydata o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do
聽聽聽聽聽聽聽 czynno艣ci聽prawnych聽oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
聽聽聽 9) inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.
聽3. Dokumenty aplikacyjne mog膮 by膰 przyjmowane tylko po ukazaniu si臋
聽聽聽聽 og艂oszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie
聽聽聽聽 pisemnej.
聽4. Nie s膮 przyjmowane dokumenty aplikacyjne sk艂adane drog膮 elektroniczn膮
聽聽聽聽 i poza og艂oszeniem.

搂 5
Przeprowadzenie naboru

Nab贸r na stanowisko urz臋dnicze, w tym kierownicze stanowisko urz臋dnicze przeprowadzane jest w dw贸ch etapach:
1) w pierwszym etapie - Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokument贸w
聽聽聽 aplikacyjnych pod wzgl臋dem formalnym oraz ustala list臋 kandydat贸w
聽聽聽 dopuszczonych do drugiego etapu naboru,
2)聽 w drugim etapie naboru - Komisja Rekrutacyjna dokonuje wy艂onienia
聽聽聽聽 Kandydata. Drugi etap sk艂ada si臋 z:
聽聽聽聽 a)聽oceny merytorycznej z艂o偶onych dokument贸w aplikacyjnych,
聽聽聽聽 b)聽rozmowy kwalifikacyjnej.

搂 6
Wst臋pna selekcja kandydat贸w - analiza dokument贸w aplikacyjnych

1. Analizy dokument贸w dokonuje Komisja Rekrutacyjna, kt贸ra zapoznaje si臋
聽聽聽聽 z aplikacjami nades艂anymi przez kandydat贸w.
2. Celem analizy jest por贸wnanie danych zawartych w aplikacjach
聽聽聽 z wymaganiami formalnymi okre艣lonymi w og艂oszeniu.
3. Wynikiem analizy jest wst臋pne okre艣lenie mo偶liwo艣ci zatrudnienia
聽聽聽 kandydata do pracy na wolnym stanowisku urz臋dniczym.
4. W przypadku wi臋cej ni偶 pi臋ciu aplikacji spe艂niaj膮cych wymagania formalne,
聽聽聽 dokonywana jest ich ocena merytoryczna.

搂 7
Ocena merytoryczna dokument贸w aplikacyjnych

1. Oceny merytorycznej z艂o偶onych dokument贸w dokonuje ka偶dy cz艂onek
聽聽聽 Komisji Rekrutacyjnej, przydzielaj膮c kandydatowi punkty w skali od 1 - 10,
聽聽聽 przy czym najwy偶ej punktowani s膮 kandydaci posiadaj膮cy:
聽聽聽聽 a)聽wykszta艂cenie wy偶sze magisterskie (prawnicze, administracyjne lub
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 specjalistyczne niezb臋dne do zatrudnienia na wolnym stanowisku聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽urz臋dniczym),
聽聽聽聽 b)聽kwalifikacje szczeg贸lne - przez wskazanie zakresu wiedzy og贸lnej
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 i specjalistyczne, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,
聽聽聽聽 c)聽do艣wiadczenie zawodowe.
2. Z oceny merytorycznej dokument贸w aplikacyjnych kandydat贸w zamieszcza
聽聽聽 si臋 wzmiank臋 w Protokole z naboru.
3. W dalszej procedurze naboru uczestnicz膮 kandydaci, kt贸rych aplikacje
聽聽聽 uzyska艂y co najmniej 艣rednio siedem punkt贸w (艣rednia arytmetyczna) lub
聽聽聽 wszyscy kandydaci, spe艂niaj膮cy wymagania formalne, je偶eli ich liczba nie
聽聽聽 przekracza pi臋ciu os贸b.


搂 8
Rozmowa kwalifikacyjna

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawi膮zanie bezpo艣redniego kontaktu
聽聽聽 z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w aplikacjach oraz
聽聽聽 mo偶liwo艣膰 dokonania oceny:
聽聽聽聽a)聽predyspozycji i umiej臋tno艣ci kandydat贸w, gwarantuj膮cych prawid艂owe
聽聽聽聽聽聽聽聽wykonywanie powierzonych obowi膮zk贸w,
聽聽聽 b)聽posiadanej wiedzy, niezb臋dnej do wykonywania okre艣lonej pracy,
聽聽聽 c)聽posiadanej wiedzy na temat Powiatowego Urz臋du Pracy,
聽聽聽 d)聽obowi膮zk贸w i zakresu odpowiedzialno艣ci na stanowiskach zajmowanych
聽聽聽聽聽聽聽聽 poprzednio przez kandydat贸w,
聽聽聽聽e)聽cel贸w zawodowych kandydat贸w.
2. Ka偶dy cz艂onek Komisji Rekrutacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali
聽聽聽 od 0 - 10.
3. W przypadku uzyskania przez co najmniej dw贸ch kandydat贸w takiej samej
聽聽聽 liczby punkt贸w, przeprowadza si臋 dodatkowo test sprawdzaj膮cy w celu
聽聽聽 wy艂onienia najlepszego kandydata.
聽4. Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej zamieszcza si臋 notatk臋 w Protokole聽
聽聽聽聽 z naboru.
聽聽聽 W przypadku przeprowadzenia testu sprawdzaj膮cego, jego wynik
聽聽聽 odnotowywany jest w Protokole, do kt贸rego za艂膮cza si臋 sprawdzony test.


搂 9
Protok贸艂 z naboru

1. Po przeprowadzeniu naboru Komisja Rekrutacyjna ustala wynik naboru,
聽聽聽 wskazuj膮c kandydata, kt贸ry uzyska艂 najwi臋ksz膮 sumaryczn膮 ilo艣膰 punkt贸w
聽聽聽 z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej lub najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w
聽聽聽 z testu w przypadku gdy wyst膮pi艂a konieczno艣膰 jego przeprowadzenia.
2. Ze swoich czynno艣ci Sekretarz Komisji sporz膮dza protok贸艂
聽聽聽 z przeprowadzonego naboru kandydat贸w, kt贸ry podpisuj膮 wszyscy
聽聽聽 cz艂onkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protok贸艂 zawiera w szczeg贸lno艣ci:
聽聽聽 1) okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego, na kt贸re by艂 prowadzony nab贸r,
聽聽聽聽聽聽聽 liczb臋 kandydat贸w oraz imiona, nazwiska i adresy nie wi臋cej ni偶 5
聽聽聽聽聽聽聽 najlepszych kandydat贸w, uszeregowanych wed艂ug liczby uzyskanych
聽聽聽聽聽聽聽 punkt贸w,
聽聽聽 2) liczb臋 nades艂anych ofert, w tym liczb臋 ofert spe艂niaj膮cych wymogi
聽聽聽聽聽聽聽 formalne,
聽聽聽 3) informacj臋 o zastosowanych metodach i technikach naboru,
聽聽聽 4) uzasadnienie dokonanego wyboru,
聽聽聽 5) sk艂ad komisji przeprowadzaj膮cej nab贸r.
3. Wz贸r protoko艂u stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


搂 10
Informacja o wyniku naboru

1. Niezw艂ocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku jest
聽聽聽 upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Powiatowego
聽聽聽 Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie oraz opublikowanie w BIP przez okres co
聽聽聽 najmniej 3 miesi臋cy.
2. Informacja, o kt贸rej mowa w ust.1 zawiera:
聽聽聽 1) nazw臋 i adres urz臋du,
聽聽聽 2) okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego,
聽聽聽 3) imi臋 i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
聽聽聽 4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata lub uzasadnienie
聽聽聽聽聽聽聽 nierozstrzygni臋cia naboru.
3. Wz贸r informacji o wyniku naboru stanowi za艂膮cznik nr 3, nr 3a聽 i nr 4 do
聽聽聽 niniejszego Regulaminu.
4. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje si臋 odpowiednio w przypadku gdy w okresie 3
聽聽聽 miesi臋cy od dnia nawi膮zania stosunku pracy z osob膮 wy艂onion膮 w drodze
聽聽聽 naboru zajdzie konieczno艣膰 ponownego obsadzenia tego samego stanowiska
聽聽聽 i zatrudniona zostanie na tym samym stanowisku kolejna osoba spo艣r贸d
聽聽聽 najlepszych kandydat贸w wymienionych w protokole tego naboru.


Rozdzia艂 III
Spos贸b post臋powania z dokumentami aplikacyjnymi

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata wy艂onionego w procesie naboru do艂膮cza
聽聽聽 si臋 do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸rych dane umieszczone zosta艂y w protokole,
聽聽聽 przechowuje si臋 zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮.
3. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b, je偶eli nie zostan膮 odebrane
聽聽聽 w terminie 10 dni od dnia og艂oszenia informacji o wyniku naboru, zwraca si臋
聽聽聽 poczt膮.


1 W przypadku ubiegania si臋 o kierownicze stanowisko urz臋dnicze po艣wiadczenie co najmniej trzyletniego sta偶u pracy lub wykonywania przez co najmniej trzy lata dzia艂alno艣ci gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
2 W przypadku ubiegania si臋 o kierownicze stanowisko urz臋dnicze po艣wiadczenie posiadania wykszta艂cenia wy偶szego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis贸w o szkolnictwie wy偶szym.
3 Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF78.3 KB POBIERZRegulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze18.03.2009 10:17289

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 18.03.2009 10:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1633

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  18.03.2009 10:10poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 10:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 10:06poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 09:51poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 09:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 09:43poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 09:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 09:36poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2009 09:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3819316