logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej

聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 Za艂膮cznik nr 1
do zarz膮dzenia Nr 138
聽z dnia 17.03.2009r
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie


REGULAMIN
przyznawania bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

聽聽 搂 1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed. Dz. U.z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.)
2) Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu dokonywania refundacji ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych 艣rodk贸w (Dz.U.聽 Nr聽 5 poz. 26z 2009r ),
3) Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).
4) Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz.U.Nr 173. poz 1807z po藕n. zm.)
5) Kodeksu Cywilnego.

搂 2

1. Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,聽 w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zanych z jej podj臋ciem, w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶 6-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy dzia艂alno艣膰 podejmowana jest na zasadach okre艣lonych dla sp贸艂dzielni socjalnych, wysoko艣膰 przyznanych bezrobotnemu 艣rodk贸w nie mo偶e przekroczy膰 4-krotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jednego cz艂onka za艂o偶yciela sp贸艂dzielni oraz 3-krotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jednego cz艂onka przyst臋puj膮cego do sp贸艂dzielni socjalnej po jej za艂o偶eniu.
2. Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
3. Kwota limitu 艣rodk贸w,聽 przeznaczona na finansowanie聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej, podejmowanej przez osoby bezrobotne w danym roku kalendarzowym ustalana jest z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.

ROZDZIA艁 II
TRYB SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA聽 WNIOSK脫W

搂 3

1. Bezrobotny zamierzaj膮cy podj膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 sk艂ada w Powiatowym Urz臋dzie Pracy wniosek wraz z za艂膮cznikami,聽 o przyznanie z Funduszu Pracy聽 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej.
2. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana w tym celu przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego nie rzadziej ni偶 raz聽 w miesi膮cu, wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu .
3. Komisja opiniuje wnioski聽 kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami, dok艂adnie wype艂nione we wszystkich punktach.
4. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.
5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor聽 Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie powiadamia wnioskodawc臋 w formie pisemnej w okresie nie przekraczaj膮cym 30 dni od daty wp艂ywu kompletnego wniosku.
6. Dla ustalenia kwoty przyznanych 艣rodk贸w przyjmuje si臋 wysoko艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia, obowi膮zuj膮cego w dniu zawarcia umowy, z uwzgl臋dnieniem 搂 2 ust. 2.
7. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 III
WARUNKI PRZYZNAWANIA I聽 ROZLICZANIA聽 艢RODK脫W

搂 4

1.艢rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej mog膮 by膰 przyznane bezrobotnemu je偶eli:
1) w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku nie odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia聽 propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta偶u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych,
2) nie otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych bezzwrotnych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
3) spe艂nia warunki聽 okre艣lone w聽 rozporz膮dzeniu , o kt贸rym mowa w 搂 1 pkt 3,
4) Sp贸艂dzielnia socjalna do kt贸rej ma zamiar przyst膮pi膰, nie zalega聽 z op艂acaniem w terminie聽 sk艂adek i innych danin publicznych oraz nie posiada聽 nie uregulowanych w terminie聽 zobowi膮za艅 cywilno-prawnych
5) nie prowadzi艂 dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
6) nie by艂 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu聽 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
7) wniosek jest kompletny i prawid艂owo wype艂niony.
2. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w, okre艣lonych w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w 搂 1 pkt 2 bezrobotny sk艂ada stosowne聽 pisemne o艣wiadczenie.
3. W dzia艂alno艣ci gospodarczej, w kt贸rej wymagane s膮 kwalifikacje zawodowe, nale偶y udokumentowa膰 ich posiadanie(uwzgl臋dniane b臋dzie r贸wnie偶 do艣wiadczenie zawodowe).
4. Powiatowy Urz膮d Pracy mo偶e聽 偶膮da膰 od bezrobotnego聽 z艂o偶enia dodatkowych聽 dokument贸w.

搂 5

1. Potwierdzenia wydatkowania przyznanych 艣rodk贸w dokonuje si臋 na podstawie faktur i rachunk贸w a tak偶e um贸w cywilno-prawnych, je偶eli umowy te聽 potwierdzaj膮 wydatek przekraczaj膮cy kwot臋 1.000,00 z艂.
2. Bezrobotny, kt贸remu przyznano 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej powinien:
1)聽 wydatkowa膰聽 otrzymane 艣rodki w聽 okresie 30 dni聽 licz膮c od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej, zgodnie聽 z przeznaczeniem.
2)聽 rozliczy膰 si臋 i udokumentowa膰 wydatkowanie otrzymanych 艣rodk贸w w terminie 2聽 miesi臋cy od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
聽3. Za moment rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej uwa偶a si臋 dzie艅 wskazany we wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej jako dzie艅聽 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂 6

1. Przyznane bezrobotnemu 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania podlegaj膮聽 zwrotowi w ci膮gu 30 dni od dnia wezwania przez Urz膮d w przypadku:
1) wykorzystania 艣rodk贸w niezgodnie z przeznaczeniem,
2) prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy lub bycia聽cz艂onkiem聽 w sp贸艂dzielni socjalnej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy. Do okresu dzia艂alno艣ci gospodarczej聽聽 zalicza si臋 przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powo艂ania do odbycia zasadniczej lub zast臋pczej s艂u偶by wojskowej,
3)聽 podj臋cia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesi臋cy prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
4) z艂o偶enia聽 niezgodnego z prawd膮 o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa 搂 4 ust.2
5) naruszenia聽 innych warunk贸w umowy.
2. Warunkiem odst膮pienia od 偶膮dania przez Urz膮d zwrotu 艣rodk贸w przyznanych na podj臋cie dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej jest spe艂nienie przez osob臋, kt贸rej takich 艣rodk贸w udzielono wszystkich warunk贸w okre艣lonych w umowie.
3. W przypadku 艣mierci聽 bezrobotnego聽 w okresie od dnia zawarcia umowy聽 do up艂ywu 12 miesi臋cy聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej wyp艂aconych聽 艣rodk贸w nie dochodzi si臋.

ROZDZIA艁 IV
ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂 7

Dopuszczalne formy zabezpieczenia przyznanych聽 艣rodk贸w to:
1) por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej,聽 a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
2) weksel z por臋czeniem wekslowym(aval)
3) zastaw na prawach i聽 rzeczach,
4) gwarancja bankowa,
5) blokada rachunk贸w bankowych,

搂 8

1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂7 pkt.1 i 2, za akceptowan膮 form臋 uznaje si臋:
1) por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re osi膮gaj膮 wynagrodzenie 1.600,00z艂 brutto i wy偶sze (wysoko艣膰 wynagrodzenia obowi膮zuje聽 w roku聽 2009)
a/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia - zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela
b/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przez聽 co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
2) por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub聽 podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych.
2.Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust 1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:
1) pozostaj膮ca聽 w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub聽聽 upad艂o艣ci,聽 zatrudniona na czas nieokre艣lony lub聽 na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub聽聽 administracyjne,
2) prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci.
3) osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 1.600,00 z艂. brutto,聽聽聽聽聽聽
4) por臋czycielem nie mo偶e by膰 wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego.
3. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 7 pkt.3-6 - suma聽 wynikaj膮ca z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz聽 odsetkami ustawowymi.

ROZDZIA艁 V
TRYB ZAWARCIA UMOWY

搂 9

1. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci
2. Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki w聽 imieniu聽 kt贸rego (na podstawie upowa偶nienia) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
3.Celem prawid艂owego zabezpieczenia wykorzystania przyznanych 艣rodk贸w, umowa mo偶e dodatkowo przewidywa膰 przekazanie przyznanych 艣rodk贸w przez urz膮d bezpo艣rednio na rachunek sprzedawcy, wykonawcy, us艂ugodawcy lub innego podmiotu, a w przypadku przyst臋powania do sp贸艂dzielni socjalnej- na聽 rachunek tej sp贸艂dzielni.

搂 10

1. Ostateczne rozliczenie umowy nast臋puje po up艂ywie 12 miesi臋cy od daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci, po przed艂o偶eniu przez beneficjenta dokument贸w potwierdzaj膮cych jej prowadzenie.
2. Wszelkie zmiany do umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie w formie aneksu.

ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 11

1. Zmian niniejszego regulaminu mo偶e dokonywa膰 Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w聽 Mi臋dzychodzie.
2. Zmiany, o kt贸rych mowa w ust.1 nie mog膮 zmienia膰 postanowie艅 um贸w wcze艣niej zawartych.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 04.04.2009 20:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1319

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  04.04.2009 20:22poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 20:16poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 20:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 20:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 20:06poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 20:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 20:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 19:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 19:57poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.04.2009 19:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820152