logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej » Prawa i obowi膮zki bezrobotnego
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Osoba bezrobotna ma prawo do:
 • korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, kt贸re posiada urz膮d pracy,
 • korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego, uczestniczy膰 w zaj臋ciach klubu pracy lub uzyska膰 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • korzystania z kurs贸w zawodowych organizowanych przez urz膮d pracy,
 • korzystania z przygotowania zawodowego doros艂ych, odbycia sta偶u, prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych,
 • skierowania do wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych je偶eli nie posiada prawa do zasi艂ku i korzysta ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej,
 • ubiegania si臋 o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach po偶yczki szkoleniowej,
 • ubiegania si臋 o聽zwrot ca艂o艣ci lub cz臋艣ci koszt贸w z tytu艂u przejazdu na szkolenie,
 • ubiegania si臋 o stypendium na kontynuacj臋 dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub聽gimnazjalnej dla doros艂ych albo w szkole wy偶szej w systemie studi贸w niestacjonarnych, podj臋tej聽 w okresie 12 miesi臋cy od dnia rejestracji
 • uzyskania jednorazowych 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • 艣wiadcze艅 publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej (NFZ),
 • pobierania zasi艂ku dla bezrobotnych w przypadku spe艂nienia koniecznych warunk贸w,
 • ubiega膰 si臋 o refundacj臋 koszt贸w opieki nad dzieckiem/dzie膰mi do lat 7,
 • uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji, gdy podejmuje zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 w wyniku skierowania lub z w艂asnej inicjatywy (dotyczy os贸b posiadaj膮cych prawo do zasi艂ku i jednocze艣nie spe艂niaj膮cych okre艣lone warunki do jego uzyskania)
 • przebywania za granic膮 lub pozostawania w innej sytuacji powoduj膮cej brak
  gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia w okresie kr贸tszym ni偶 10 dni, je偶eli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj膮cej brak gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia zawiadomi艂 w艂a艣ciwy聽powiatowy urz膮d pracy, zasi艂ek za ten okres nie przys艂uguje (ca艂kowity okres zg艂oszonego pobytu za granic膮 oraz braku gotowo艣ci do pracy z innego powodu nie mo偶e przekroczy膰 艂膮cznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego)

Osoba bezrobotna ma obowi膮zek do:

Osoba bezrobotna ma obowi膮zek
Skutki nieprzestrzegania
zg艂aszania si臋 do w艂a艣ciwego powiatowego urz臋du pracy w wyznaczonym przez urz膮d terminie w celu przyj臋cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urz膮d lub w innym celu
wynikaj膮cym z ustawy i okre艣lonym przez urz膮d pracy, w tym potwierdzenia gotowo艣ci do podj臋cia pracy; w聽przypadku
bezrobotnego b臋d膮cego d艂u偶nikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepis贸w o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w,
wyznaczony termin nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 90 dni
pozbawienie statusu na okres聽90 dni od聽daty niestawienia we w艂a艣ciwym powiatowym urz臋dzie pracy
powiadomienia urz臋du pracy w ci膮gu 7 dni o podj臋ciu zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci pozarolniczej oraz zaistnienia innych
okoliczno艣ci powoduj膮cych utrat臋 statusu bezrobotnego albo utrat臋 prawa
do zasi艂ku
kara grzywny nie ni偶sza ni偶 500z艂
przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, prac interwencyjnych, rob贸t publicznych, udzia艂u w
szkoleniu, sta偶u lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy oraz
wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych
pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje od dnia odmowy na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i ka偶dej kolejnej odmowy;
poddania si臋 badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolno艣ci do pracypozbawienie statusu na okres 3 miesi臋cy od dnia poddania si臋 badaniom
powiadomienia je偶eli w okresie kr贸tszym ni偶 30 dni przebywa za granic膮
lub pozostaje w innej sytuacji powoduj膮cej brak gotowo艣ci do podj臋cia
zatrudnienia. Nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego je偶eli o
zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj膮cej brak
gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia powiadomi powiatowy urz膮d pracy -
zasi艂ek za ten okres nie przys艂uguje
niezg艂oszenie si臋 do 30 dni spowoduje utrat臋 statusu
sk艂adania lub przesy艂ania pisemnego o艣wiadczenia o przychodach:
 • bezrobotni z prawem do zasi艂ku - raz w miesi膮cu
 • bezrobotni bez prawa do zasi艂ku - w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychod贸w
ad a) wstrzymanie wyp艂aty zasi艂ku od pierwszego dnia miesi膮ca, za kt贸ry nie zosta艂o z艂o偶one o艣wiadczenie o przychodach
w ka偶dym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny
obowi膮zany jest niezw艂ocznie zawiadomi膰 powiatowy urz膮d pracy, w kt贸rym
jest zarejestrowany, podaj膮c aktualne miejsce zameldowania lub pobytu
*)
zawiadomi膰 urz膮d pracy o niezdolno艣ci do pracy w terminie 2 dni od dnia
wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), za艣wiadczenia lekarskiego
oraz dostarczy膰 to za艣wiadczenie niezw艂ocznie po ustaniu przyczyny
niezdolno艣ci do pracy
*)
Osoba,
kt贸ra pobra艂a nienale偶ne 艣wiadczenie pieni臋偶ne obowi膮zana jest do jego
zwrotu w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Za nienale偶nie pobrane 艣wiadczenie uwa偶a si臋:
 • 艣wiadczenie wyp艂acone mimo zaistnienia okoliczno艣ci powoduj膮cych
  ustanie prawa do jego pobierania, je偶eli pobieraj膮cy to 艣wiadczenie by艂
  pouczony o tych okoliczno艣ciach,
 • 艣wiadczenie wyp艂acone na podstawie nieprawdziwych o艣wiadcze艅 lub
  sfa艂szowanych dokument贸w albo w innych przypadkach 艣wiadomego
  wprowadzenia w b艂膮d powiatowego urz臋du pracy przez osob臋 pobieraj膮c膮 to
  艣wiadczenie,
 • zasi艂ek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 艣wiadczenie
  pieni臋偶ne finansowane z Funduszu Pracy, wyp艂acone osobie za okres, za
  kt贸ry naby艂a prawo do emerytury, 艣wiadczenia przedemerytalnego, renty z
  tytu艂u niezdolno艣ci do pracy lub renty rodzinnej, renty szkoleniowej,
  renty socjalnej, zasi艂ku chorobowego lub 艣wiadczenia rehabilitacyjnego,
  je偶eli organ rentowy, kt贸ry przyzna艂 艣wiadczenie, nie dokona艂 jego
  pomniejszenia na zasadach okre艣lonych w art. 78 ustawy,
 • koszty szkolenia w sytuacji gdy bezrobotny z w艂asnej winy nie uko艅czy艂 tego szkolenia,
 • zasi艂ek wyp艂acony za okres, za kt贸ry, w zwi膮zku z orzeczeniem s膮du,
  wyp艂acono wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub
  odszkodowanie z tytu艂u wadliwego wypowiedzenia wymowy o prace,
 • 艣wiadczenie wyp艂acone z Funduszu Pracy za okres po 艣mierci
  uprawnionego. Kwoty nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 podlegaj膮
  艣ci膮gni臋ciu w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w
  administracji,
 • 艣wiadczenie przedemerytalne wyp艂acone w kwocie zaliczkowej, je偶eli
  organ rentowy odm贸wi艂 wydania decyzji ustalaj膮cej wysoko艣膰 emerytury w
  celu ustalenia wysoko艣ci 艣wiadczenia przedemerytalnego.
Kwoty nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 podlegaj膮
艣ci膮gni臋ciu w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w
administracji
zawiadomienia powiatowy urz膮d pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 23.04.2009 10:54
Liczba wy艣wietle艅 : 791

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 11:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:33poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:35poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:37poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:41poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.04.2009 13:44poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.04.2009 10:52poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  07.04.2011 09:29poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.06.2014 15:36poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.06.2014 15:59poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:37poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:45poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:48poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:51poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:52poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:26poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  04.02.2015 09:56poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 09:55poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.04.2009 15:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.04.2009 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  05.06.2008 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 10:02poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:57poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:55poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:51poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:49poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:47poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:44poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:42poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 13:20poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 12:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3816367