logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej » Prawa i obowi膮zki bezrobotnego
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Osoba bezrobotna ma prawo do:
 • korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, kt贸re posiada urz膮d pracy,
 • korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego, uczestniczenia w zaj臋ciach klubu pracy oraz uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • korzystania z kurs贸w zawodowych organizowanych przez urz膮d pracy,
 • korzystania z przygotowania zawodowego doros艂ych, odbycia sta偶u, prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych,
 • skierowania do wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych je偶eli nie posiada prawa do zasi艂ku i korzysta ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej,
 • ubiegania si臋 o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach po偶yczki szkoleniowej,
 • ubiegania si臋 o聽zwrot ca艂o艣ci lub cz臋艣ci koszt贸w z tytu艂u przejazdu na szkolenie,
 • ubiegania si臋 o stypendium na kontynuacj臋 dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub聽gimnazjalnej dla doros艂ych albo w szkole wy偶szej w systemie studi贸w niestacjonarnych, podj臋tej聽 w okresie 12 miesi臋cy od dnia rejestracji,
 • ubiegania si臋 o sfinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych,
 • uzyskania jednorazowych 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • 艣wiadcze艅 publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej (NFZ),
 • pobierania zasi艂ku dla bezrobotnych w przypadku spe艂nienia koniecznych warunk贸w,
 • ubiegania si臋 o refundacj臋 koszt贸w opieki nad dzieckiem/dzie膰mi do lat 7,
 • uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji, gdy podejmuje zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 w wyniku skierowania lub z w艂asnej inicjatywy (dotyczy os贸b posiadaj膮cych prawo do zasi艂ku i jednocze艣nie spe艂niaj膮cych okre艣lone warunki do jego uzyskania),
 • przebywania za granic膮 lub pozostawania w innej sytuacji powoduj膮cej brak
  gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia w okresie kr贸tszym ni偶 10 dni, je偶eli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj膮cej brak gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia zawiadomi艂 w艂a艣ciwy聽powiatowy urz膮d pracy, zasi艂ek za ten okres nie przys艂uguje (ca艂kowity okres zg艂oszonego pobytu za granic膮 oraz braku gotowo艣ci do pracy z innego powodu nie mo偶e przekroczy膰 艂膮cznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego).

Osoba bezrobotna ma obowi膮zek do:

 • zg艂aszania si臋 do w艂a艣ciwego powiatowego urz臋du pracy w wyznaczonym przez urz膮d terminie w celu przyj臋cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urz膮d lub w innym celu wynikaj膮cym z ustawy i okre艣lonym przez urz膮d pracy, w tym potwierdzenia gotowo艣ci do podj臋cia pracy (skutek niestawiennictwa: pozbawienie statusu bezrobotnego na okres 90 dni od daty niestawiennictwa we w艂a艣ciwym powiatowym urz臋dzie pracy)
 • powiadomienia urz臋du pracy w ci膮gu 7 dni o podj臋ciu zatrudnienia, innej
  pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci pozarolniczej oraz zaistnienia innych
  okoliczno艣ci powoduj膮cych utrat臋 statusu bezrobotnego albo utrat臋 prawa
  do zasi艂ku (skutek niepowiadomienia: kara grzywny nie ni偶sza ni偶 500 z艂 - nie dotyczy utraty prawa do zasi艂ku),
 • przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy
  zarobkowej, prac interwencyjnych, rob贸t publicznych, udzia艂u w
  szkoleniu, sta偶u lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy oraz
  wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych (skutek odmowy bez uzasadnionej przyczyny: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres聽- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,聽- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,聽- 270 dni w przypadku trzeciej i ka偶dej kolejnej odmowy),
 • poddania si臋 badaniom lekarskim lub psychologicznym, maj膮cym na celu ustalenie zdolno艣ci do pracy lub udzia艂u w innej formie pomocy okre艣lonej w ustawie (skutek odmowy bez uzasadnionej przyczyny: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres聽- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,聽- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,聽- 270 dni w przypadku trzeciej i ka偶dej kolejnej odmowy),
 • sk艂adania lub przesy艂ania powiatowemu urz臋dowi pracy pisemnego o艣wiadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej oraz innych dokument贸w niezb臋dnych do ustalenia jego uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychod贸w. W razie niedokonania tych czynno艣ci zasi艂ek lub inne 艣wiadczenia z tytu艂u bezrobocia przys艂uguj膮 od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia i innych wymaganych
  dokument贸w,
 • w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkuj膮cej zmian膮 w艂a艣ciwo艣ci powiatowego urz臋du pracy bezrobotny jest obowi膮zany powiadomi膰 o tym fakcie urz膮d pracy, w kt贸rym jest zarejestrowany, oraz stawi膰 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy w艂a艣ciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • do zwrotu kwoty nienale偶nie otrzymanego 艣wiadczenia pieni臋偶nego, wraz z przekazan膮 od tego 艣wiadczenia zaliczk膮 na podatek dochodowy od os贸b fizycznych oraz sk艂adk膮 na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji,
 • zawiadomi膰 urz膮d pracy o niezdolno艣ci do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), za艣wiadczenia lekarskiego oraz dostarczy膰 to za艣wiadczenie niezw艂ocznie po ustaniu przyczyny niezdolno艣ci do pracy,
 • zawiadomienia powiatowy urz膮d pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 23.04.2009 12:37
Liczba wy艣wietle艅 : 697

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:41poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.04.2009 13:44poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.04.2009 10:52poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  07.04.2011 09:29poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.06.2014 15:36poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.06.2014 15:59poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:37poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:45poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:48poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:51poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  17.06.2014 09:52poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:26poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  04.02.2015 09:56poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:35poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:33poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 12:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 11:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:54poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  23.04.2009 09:55poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.04.2009 15:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.04.2009 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  05.06.2008 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 10:02poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:57poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:55poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:51poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 09:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822344