logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Roboty publiczneRoboty publiczne聽to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie d艂u偶szym ni偶 12 miesi臋cy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarz膮dowe statutowo zajmuj膮ce si臋 problematyk膮: ochrony 艣rodowiska, kultury, o艣wiaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy spo艂ecznej, a tak偶e sp贸艂ki wodne i ich zwi膮zki, je偶eli prace te s膮 finansowane lub dofinansowane ze 艣rodk贸w samorz膮du terytorialnego, bud偶etu pa艅stwa, funduszy celowych, organizacji pozarz膮dowych, sp贸艂ek wodnych i ich zwi膮zk贸w.

Do wykonywania rob贸t publicznych w okresie do 6 lub 12 miesi臋cy聽mog膮 by膰 kierowani (w pe艂nym wymiarze czasu pracy):

 • d艂ugotrwale bezrobotni albo po zako艅czeniu realizacji kontraktu socjalnego albo
  kobiety, kt贸re nie podj臋艂y zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powy偶ej 50 roku 偶ycia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez do艣wiadczenia zawodowego lub bez wykszta艂cenia 艣redniego,
 • bezrobotni samotnie wychowuj膮cych co najmniej jedno dziecko do 18 roku 偶ycia,
 • bezrobotni, kt贸rzy po odbyciu kary pozbawienia wolno艣ci nie podj臋li zatrudnienia,
 • bezrobotni niepe艂nosprawni,

a tak偶e bezrobotni b臋d膮cy d艂u偶nikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepis贸w o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w.

Do wykonywania rob贸t publicznych w okresie do 6 miesi臋cy mog膮 by膰 r贸wnie偶 kierowani (w wymiarze nie przekraczaj膮cym po艂owy wymiaru czasu pracy; pracy nie zwi膮zanej z wyuczonym zawodem):

 • bezrobotni do 25 roku 偶ycia,
 • d艂ugotrwale bezrobotni albo po zako艅czeniu realizacji kontraktu socjalnego albo
  kobiety, kt贸re nie podj臋艂y zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

a tak偶e w szczeg贸lno艣ci bezrobotni zobowi膮zani do aliment贸w na mocy odr臋bnych przepis贸w.

Organizatorowi rob贸t publicznych, kt贸ry zatrudnia艂 skierowanych bezrobotnych, przys艂uguje refundacja cz臋艣ci koszt贸w poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej, nie przekraczaj膮cej:

 • kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesi膮cu w przeliczeniu na pe艂ny wymiar czasu pracy oraz 50% przeci臋tnego wynagrodzenia, obowi膮zuj膮cego w ostatnim dniu zatrudnienia, ka偶dego rozliczanego miesi膮ca i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia, je偶eli organizator rob贸t publicznych zatrudnia艂 bezrobotnych przez okres do 6 miesi臋cy,
 • kwoty przeci臋tnego wynagrodzenia i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia, je偶eli organizator rob贸t publicznych b臋dzie zatrudnia艂 skierowanych bezrobotnych do 12 miesi臋cy (refundacja obejmuje koszty poniesione na co drugi miesi膮c zatrudnienia),
 • kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i po艂owy minimalnego wynagrodzenia za prac臋 obowi膮zuj膮cego w ostatnim dniu zatrudnienia ka偶dego rozliczanego miesi膮ca, 艂膮cznie ze sk艂adk膮 na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia, je偶eli zatrudnienie trwa艂o przez okres do 6 miesi臋cy w wymiarze nie przekraczaj膮cym po艂owe wymiaru czasu pracy nie zwi膮zanym z wyuczonym zawodem.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego form臋 prawn膮 istnienia firmy (wyci膮g z rejestru s膮dowego, wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej lub inne),
 • kserokopia zg艂oszenia identyfikacyjnego podatnika - NIP,
 • kserokopia numeru identyfikacyjnego - REGON,
 • o艣wiadczenie o niedokonaniu zwolnie艅 grupowych w okresie ostatnich 6-ciu miesi臋cy.
 • o艣wiadczenie o niezaleganiu w op艂atach w Urz臋dzie Skarbowym oraz Zak艂adzie Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych,

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczeg贸艂owego sposobu organizowania prac interwencyjnych i rob贸t publicznych oraz jednorazowej refundacji koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)
 • rozporz膮dzenie Nr 800/2008 Komisji WE z dnia聽6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 214, 09/08/2008).

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 28.04.2009 10:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1543

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  28.04.2009 10:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.04.2009 10:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.04.2009 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.04.2009 09:49poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  28.04.2009 09:43poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  06.06.2007 10:04poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 10:04poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.06.2007 10:02poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 13:14poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 10:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3796933