logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Przygotowanie zawodowe doros艂ychPrzygotowanie zawodowe doros艂ych jest to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu doros艂ych lub przyuczenie do pracy doros艂ych, realizowany bez nawi膮zania stosunku pracy z pracodawc膮, wed艂ug programu obejmuj膮cego nabywanie umiej臋tno艣ci praktycznych i wiedzy teoretycznej, zako艅czonego egzaminem.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe doros艂ych bezrobotnych oraz poszukuj膮cych pracy, kt贸rzy:

  • otrzymuj膮 艣wiadczenie socjalne przys艂uguj膮ce na urlopie g贸rniczym lub g贸rniczy zasi艂ek socjalny, okre艣lone w odr臋bnych przepisach,
  • uczestnicz膮 w zaj臋ciach w Centrum Integracji Spo艂ecznej lub indywidualnym programie integracji, o kt贸rym mowa w przepisach o pomocy spo艂ecznej,
  • s膮聽偶o艂nierzami rezerwy,
  • pobieraj膮 rent臋 szkoleniow膮,
  • pobieraj膮 艣wiadczenie szkoleniowe

w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiej臋tno艣ci zawodowych.

Przygotowanie zawodowe doros艂ych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego doros艂ych zawieranej mi臋dzy starost膮 a pracodawc膮 lub mi臋dzy starost膮, pracodawc膮 i instytucj膮 szkoleniow膮, wpisan膮 do rejestru prowadzonego przez wojew贸dzki urz膮d pracy.

Przygotowanie zawodowe doros艂ych odbywa si臋 w formie:

  • praktycznej nauki zawodu doros艂ych umo偶liwiaj膮cej przyst膮pienie do egzaminu
    kwalifikacyjnego na tytu艂 zawodowy lub egzaminu czeladniczego,
  • przyuczenia do pracy doros艂ych maj膮cego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiej臋tno艣ci, niezb臋dnych do wykonywania okre艣lonych zada艅 zawodowych, w艂a艣ciwych dla zawodu wyst臋puj膮cego w klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci dla potrzeb rynku pracy.

Praktyczna nauka zawodu doros艂ych trwa od 12 do 18 miesi臋cy, a przyuczenie do
pracy doros艂ych trwa od 3 do 6 miesi臋cy.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego doros艂ych nie mo偶e przekracza膰 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Praktyczna nauka zawodu doros艂ych ko艅czy si臋 egzaminem kwalifikacyjnym na tytu艂 zawodowy, przeprowadzanym przez komisj臋 egzaminacyjn膮, powo艂ywan膮 przez kuratora o艣wiaty, zgodnie z przepisami reguluj膮cymi uzyskiwanie i uzupe艂nianie przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami reguluj膮cymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemie艣lniczych egzamin贸w na tytu艂y czeladnika i mistrza w zawodzie.

Przyuczenie do pracy doros艂ych ko艅czy si臋 egzaminem sprawdzaj膮cym, przeprowadzanym przez komisj臋 lub przez instytucj臋 szkoleniow膮 wskazan膮 przez starost臋, wpisan膮 do rejestru prowadzonego przez wojew贸dzki urz膮d pracy. Uczestnik przyuczenia do pracy doros艂ych, kt贸ry zda艂 egzamin sprawdzaj膮cy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce nabyte umiej臋tno艣ci.

Pracodawca jest obowi膮zany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego doros艂ych dni wolnych w wymiarze 2 dni za ka偶de 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesi膮c odbywania przygotowania zawodowego doros艂ych pracodawca jest obowi膮zany udzieli膰 dni wolnych przed up艂ywem terminu zako艅czenia przygotowania zawodowego doros艂ych.

Uczestnik przygotowania zawodowego doros艂ych, kt贸ry z w艂asnej winy przerwa艂 program tego przygotowania, nie przyst膮pi艂 do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzaj膮cego, mo偶e by膰 ponownie zarejestrowany w powiatowym urz臋dzie pracy, nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 6 miesi臋cy od dnia przerwania programu lub nieprzyst膮pienia do egzaminu.

Starosta refunduje ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy pracodawcy, z kt贸rym zawar艂 umow臋 w sprawie realizacji przygotowania zawodowego doros艂ych, okre艣lone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego doros艂ych, w szczeg贸lno艣ci na materia艂y i surowce, eksploatacj臋 maszyn i urz膮dze艅, odzie偶 robocz膮, posi艂ki regeneracyjne i inne 艣rodki niezb臋dne do realizacji programu przygotowania zawodowego doros艂ych w wymiarze do 2% przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za ka偶dy pe艂ny miesi膮c realizacji programu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 26.06.2009 14:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1081licznik odwiedzin: 3820648