logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczejZa艂膮cznik nr 1
do zarz膮dzenia Nr 142
z dnia 11.05.2009r.
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzieREGULAMIN
przyznawania bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽na podj臋cie
dzia艂alno艣ci gospodarczejROZDZIA艁 I

POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1


1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:

1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy聽 (tekst jed. Dz. U.z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.)
2) Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz.U.聽 Nr聽 62聽 poz. 512 z 2009r ),
3)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
4)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
5)聽Ustawy z聽 dnia 27聽 kwietnia 2006r o sp贸艂dzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006r Nr 94, poz.651)
6)聽Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007r Nr 155 poz 1095z po藕n. zm.)
7)聽Kodeksu Cywilnego.


搂 2


1.聽Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,聽 w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zanych z jej podj臋ciem, w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶 6-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy dzia艂alno艣膰 podejmowana jest na zasadach okre艣lonych dla sp贸艂dzielni socjalnych, wysoko艣膰 przyznanych bezrobotnemu 艣rodk贸w nie mo偶e przekroczy膰聽4-krotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jednego cz艂onka za艂o偶yciela sp贸艂dzielni oraz 3-krotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jednego cz艂onka przyst臋puj膮cego do sp贸艂dzielni socjalnej po jej za艂o偶eniu.
2. Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
3.聽Kwota limitu 艣rodk贸w,聽 przeznaczona na finansowanie聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej, podejmowanej przez osoby bezrobotne w danym roku kalendarzowym ustalana jest z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.


ROZDZIA艁 II
PROCEDURA聽 SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA聽 WNIOSK脫W

搂3

1.聽Bezrobotny zamierzaj膮cy podj膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 sk艂ada w Powiatowym Urz臋dzie Pracy wniosek o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej wraz z za艂膮cznikami,聽

2.聽 Wniosek z艂o偶ony przez osob臋 bezrobotn膮 okre艣la :

1)聽 kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w
2)聽 przeznaczenie 艣rodk贸w
3)聽 rodzaj zamierzonej dzia艂alno艣ci聽 (w rozumieniu przepis贸w o swobodzie dzia艂alno艣ci聽gospodarczej)
4)聽 symbol podklasy聽 rodzaju dzia艂alno艣ci聽 okre艣lony zgodnie z Polsk膮 Klasyfikacj膮聽Dzia艂alno艣ci (PKD),
5)聽 miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci聽 i jej przewidywany termin rozpocz臋cia,
6)聽 proponowan膮 form臋 zabezpieczenia
7)聽 kalkulacj臋聽聽 koszt贸w zwi膮zan膮聽聽 z podj臋ciem dzia艂alno艣ci聽 oraz 藕r贸d艂a ich聽 finansowania,
8)聽 specyfikacj臋 i harmonogram wydatk贸w w ramach wnioskowanych 艣rodk贸w przeznaczonych w szczeg贸lno艣ci na聽 zakup 艣rodk贸w trwa艂ych, urz膮dze艅, maszyn,聽materia艂贸w , towar贸w i us艂ug i materia艂贸w reklamowych, pozyskanie lokalu op艂at臋 wpisowego lub wk艂adu do sp贸艂dzielni socjalnej,
9)聽 przewidywane efekty ekonomiczne聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
10)聽wskazanie dzia艂a艅 podj臋tych na rzecz rozpocz臋cia聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej聽dotycz膮cych w szczeg贸lno艣ci聽 pozyskania lokalu聽 niezb臋dnych pozwole艅 , odbycia聽szkole艅 itp,

3.聽 Do wniosku聽 bezrobotny聽 zobowi膮zany jest do艂膮czy膰:

1) dokument potwierdzaj膮cy posiadanie lokalu, w kt贸rym prowadzona b臋dzie dzia艂alno艣膰,
2) dokument o posiadanych聽 kwalifikacjach,聽 do艣wiadczeniu聽 zawodowym niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej (dotyczy聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej, w kt贸rej wymagane s膮 kwalifikacje zawodowe),
3) dokumenty聽聽 dotycz膮ce zabezpieczenia zwrotu聽 wnioskowanych 艣rodk贸w聽 w zale偶no艣ci od聽formy zabezpieczenia.

4. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w, okre艣lonych w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w 搂 1 pkt 2 bezrobotny sk艂ada stosowne聽 pisemne o艣wiadczenie o:

1)聽korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych 艣rodk贸w z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 lub rolniczej, za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
2)聽nie prowadzeniu聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy聽przed z艂o偶eniem wniosku,
3)聽wykorzystaniu przyznanych 艣rodk贸w zgodnie z przeznaczeniem,
4) niepodejmowaniu聽 zatrudnienia w聽 okresie 12 miesi臋cy po dniu rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
5)聽niekaralno艣ci聽 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia聽 wniosku聽 za przest臋pstwa przeciwko obrotowi聽 gospodarczemu , w rozumieniu聽 ustawy聽 z dnia 6聽czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
6)聽 rezygnacji聽 z mo偶liwo艣ci zawieszenia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy聽 po dniu聽 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
7) 聽niez艂o偶eniu wniosku do innego starosty o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 lub 艣rodk贸w聽 na za艂o偶enie lub przyst膮pienie聽do sp贸艂dzielni socjalnej.

5. Wniosek z艂o偶ony przez osob臋 bezrobotn膮聽 na przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej okre艣la:

1)聽kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w
2)聽informacje o przeznaczeniu wnioskowanych 艣rodk贸w聽 zgodnie聽 z celem przyst膮pienia do聽sp贸艂dzielni socjalnej,
3)聽proponowana form臋 zabezpieczenia聽 zwrotu 艣rodk贸w,
4)聽o艣wiadczenia , o kt贸rym mowa w 搂3 pkt 4, podpkt 1-3,5 i 7.

6.聽 Do wniosku o przyznanie聽 ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy jednorazowo 艣rodk贸w na przyst膮pienie do sp贸艂dzielni bezrobotny do艂膮cza:

1)聽pisemne zobowi膮zanie聽 sp贸艂dzielni聽 socjalnej聽 do przyj臋cia bezrobotnego do sp贸艂dzielni socjalnej jako cz艂onka, po wniesieniu wp艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej w zobowi膮zaniu,
2)聽pisemn膮 informacj臋聽 sp贸艂dzielni socjalnej o nie zaleganiu聽 przez ni膮, w dniu wydania informacji , z op艂acaniem聽 w terminie sk艂adek聽 na ubezpieczenie spo艂eczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 艢wiadcze艅 Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowi膮za艅 cywilnoprawnych,
3)聽pisemn膮 informacj臋 sp贸艂dzielni socjalnej o nie znajdowaniu si臋 jej w stanie likwidacji.

7. Bezrobotni zamierzaj膮cy za艂o偶y膰 sp贸艂dzielni臋 socjaln膮 mog膮 z艂o偶y膰 wsp贸lny wniosek o przyznanie聽 艣rodk贸w聽 z Funduszu Pracy聽 jednorazowo 艣rodk贸w na za艂o偶enie sp贸艂dzielni聽socjalnej zawieraj膮cy nast臋puj膮ce informacje:

1) kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w
2)聽symbol podklasy聽rodzaju dzia艂alno艣ci聽okre艣lony zgodnie z Polsk膮 Klasyfikacj膮 Dzia艂alno艣ci (PKD),
3)聽kalkulacj臋聽koszt贸w zwi膮zan膮 z podj臋ciem dzia艂alno艣ci聽oraz 藕r贸d艂a ich聽finansowania,
4)聽specyfikacj臋 i harmonogram wydatk贸w w ramach wnioskowanych 艣rodk贸w聽przeznaczonych w szczeg贸lno艣ci na聽 zakup 艣rodk贸w trwa艂ych, urz膮dze艅, maszyn, materia艂贸w , towar贸w i us艂ug i materia艂贸w reklamowych, pozyskanie lokalu op艂at臋 wpisowego lub wk艂adu do sp贸艂dzielni socjalnej,
5) proponowan膮 form臋 zabezpieczenia,
6) indywidualne o艣wiadczenia o:

a) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych 艣rodk贸w z Funduszu Pracy聽 lub innych 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 lub rolniczej, za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
b) nie prowadzeniu聽dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy聽 przed z艂o偶eniem,
c) wykorzystaniu przyznanych 艣rodk贸w zgodnie z przeznaczeniem,
d)聽niekaralno艣ci聽w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia聽wniosku za przest臋pstwa przeciwko obrotowi聽 gospodarczemu, w rozumieniu聽 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
e) rezygnacji聽 z mo偶liwo艣ci zawieszenia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w kresie 12 miesi臋cy聽 po dniu聽 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
f) niez艂o偶eniu wniosku do innego starosty o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 lub 艣rodk贸w na za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej.

8. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana w tym celu przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu, nie rzadziej ni偶 raz聽na kwarta艂,
9.聽Komisja opiniuje wnioski聽 kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami,
10. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.
11. Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie聽 powiadamia wnioskodawc臋 o sposobie rozpatrzenia wniosku formie pisemnej.
12. Dla ustalenia kwoty przyznanych 艣rodk贸w przyjmuje si臋 wysoko艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia, obowi膮zuj膮cego w dniu zawarcia umowy, z uwzgl臋dnieniem 搂 2 ust. 2.
13. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 III

WARUNKI PRZYZNAWANIA I聽 ROZLICZANIA聽 艢RODK脫W

搂 4

1. 艢rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej mog膮 by膰 przyznane bezrobotnemu je偶eli spe艂nia nast臋puj膮ce warunki:

1)聽w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku nie odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia聽 propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych, wykonywania prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych,
2)聽nie otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych bezzwrotnych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej , za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej.
3)聽nie posiada wpisu do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku.
4)聽nie by艂 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu聽 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
5)聽nie zawiesi prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy聽 po dniu rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
6)聽nie z艂o偶y艂 wniosku do przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, ani wniosku聽 o za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni socjalnej do innego starosty,
7)聽wniosek jest kompletny i prawid艂owo wype艂niony.

2.聽艢rodki na za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej mog膮 by膰 przyznane聽 bezrobotnemu je偶eli spe艂nia nast臋puj膮ce warunki:

1)聽w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku nie odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia聽 propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych, wykonywania prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych,
2)聽nie otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych bezzwrotnych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej, za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej.
3)聽nie posiada wpisu do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku.
4)聽nie by艂 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu聽 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
5)聽wniosek jest kompletny i prawid艂owo wype艂niony.

3.聽Osoba, kt贸rej wniosek zosta艂 oceniony pozytywnie聽 kierowany jest na kurs "ABC Przedsi臋biorczo艣ci". Pozytywne聽 uko艅czenie kursu jest warunkiem podpisania stosownej umowy i wyp艂aty 艣rodk贸w. W przypadku uko艅czenia kursu we w艂asnym zakresie聽 wnioskodawca winien przed艂o偶y膰聽 stosowne za艣wiadczenie.

搂5

1. Bezrobotny, kt贸remu przyznano 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej powinien :

1)聽 wydatkowa膰聽 otrzymane 艣rodki w okresie 30 dni聽 licz膮c od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci聽gospodarczej, zgodnie聽z przeznaczeniem.
2)聽 rozliczy膰 si臋 i udokumentowa膰 wydatkowanie otrzymanych 艣rodk贸w w terminie聽2聽miesi臋cy od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

2. Potwierdzenia wydatkowania przyznanych 艣rodk贸w dokonuje si臋 na podstawie faktur i聽rachunk贸w a tak偶e um贸w cywilno- prawnych , je偶eli umowy te聽 potwierdzaj膮 wydatek przekraczaj膮cy kwot臋 1.000,00 z艂., od kt贸rych zosta艂 op艂acony podatek.
3. Za moment rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej uwa偶a si臋 dzie艅 wskazany we wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej jako dzie艅聽 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂6

1. Przyznane bezrobotnemu 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania podlegaj膮聽 zwrotowi w ci膮gu 30 dni od dnia wezwania przez Urz膮d w przypadku:

1)聽wykorzystania 艣rodk贸w niezgodnie z przeznaczeniem,
2) prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy (do okresu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽聽 zalicza si臋 przerwy w jej prowadzeniu z powodu聽聽 choroby lub korzystania ze 艣wiadczenia rehabilitacyjnego).
3)聽podj臋cia zatrudnienia lub zawieszenia聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesi臋cy prowadzenia dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej,
4)聽z艂o偶enia聽 niezgodnego z prawd膮 o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa 搂 4 ust.2,
5)聽naruszenia聽 innych warunk贸w umowy.

2.聽Warunkiem odst膮pienia od 偶膮dania przez Urz膮d zwrotu 艣rodk贸w przyznanych na podj臋cie dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej jest spe艂nienie przez osob臋, kt贸rej takich 艣rodk贸w udzielono wszystkich warunk贸w okre艣lonych w umowie.
3. W przypadku 艣mierci聽 bezrobotnego聽 w okresie od dnia zawarcia umowy聽do up艂ywu 12 miesi臋cy聽 prowadzenia tej dzia艂alno艣ci, zwrotu聽 wyp艂aconych 艣rodk贸w聽dochodzi聽 si臋 w聽wysoko艣ci聽 proporcjonalnej聽 do okresu聽 nieprowadzenia聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej. Od kwoty podlegaj膮cej zwrotowi nie nalicza si臋 odsetek.

ROZDZIA艁 IV

ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂7

1. Wnioskodawca聽 obowi膮zany jest z艂o偶y膰 do wniosku zabezpieczenie zwrotu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi, na wypadek wykorzystania 艣rodk贸w nie zgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej lub bycia cz艂onkiem sp贸艂dzielni聽socjalnej przez okres kr贸tszy聽 ni偶 12 miesi臋cy albo naruszenia innych warunk贸w umowy .
2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia przyznanych聽 艣rodk贸w to:

1) por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
2) weksel z por臋czeniem wekslowym (aval),
3) zastaw na prawach i聽 rzeczach,
4) gwarancja bankowa,
5) blokada rachunk贸w bankowych,

搂8

1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂7 pkt.1 i 2, za akceptowan膮 form臋 uznaje si臋:聽

por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re聽osi膮gaj膮 co najmniej wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 125% minimalnego wynagrodzenia:

a/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia -聽zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela
b/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przez co najmniej dw贸ch por臋czycieli,

1)聽por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub聽 podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych.

2. Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust 1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:

1)聽pozostaj膮ca聽 w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub聽聽 upad艂o艣ci,聽 zatrudniona na czas nieokre艣lony lub聽 na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub聽聽 administracyjne,
2)聽prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci.
3)聽osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 125%聽 minimalnego wynagrodzenia (brutto).聽
4)聽por臋czycielem nie mo偶e by膰 wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego, por臋czyciela聽 pozostaj膮cy聽 we wsp贸lnocie maj膮tkowej聽 ze swoim wsp贸艂ma艂偶onkiem,

3. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 7 pkt.3-6聽- suma聽 wynikaj膮ca z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz odsetkami ustawowymi.
4. Koszty聽 zwi膮zane zabezpieczeniem umowy,聽 jak r贸wnie偶 ich usuni臋cie po wykonaniu umowy ponosi wnioskodawca.

ROZDZIA艁 V

TRYB聽 ZAWARCIA UMOWY

搂9

1. Do zawarcia umowy聽 o udzielenie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci konieczna jest zgoda wsp贸艂ma艂偶onka wnioskodawcy i聽 zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela wyra偶ona na pi艣mie w formie o艣wiadczenia聽 podpisanego聽 w obecno艣ci pracownika Urz臋du.
2.聽Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci
3. Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki w imieniu聽kt贸rego (na podstawie upowa偶nienia) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
4. Celem prawid艂owego zabezpieczenia wykorzystania przyznanych 艣rodk贸w, umowa mo偶e dodatkowo przewidywa膰 przekazanie przyznanych 艣rodk贸w przez urz膮d bezpo艣rednio na rachunek sprzedawcy, wykonawcy, us艂ugodawcy lub innego podmiotu, a w przypadku przyst臋powania do sp贸艂dzielni socjalnej- na聽 rachunek tej sp贸艂dzielni.

搂10

1. Ostateczne rozliczenie umowy nast臋puje po up艂ywie 12 miesi臋cy od daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci, po przed艂o偶eniu przez beneficjenta dokument贸w potwierdzaj膮cych jej prowadzenie.
2. Wszelkie zmiany do umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie w formie aneksu.

ROZDZIA艁 VI

POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂11

1.聽Przyznane 艣rodki聽 bezrobotnemu stanowi膮 pomoc de minimis w rozumieniu przepis贸w, o kt贸rych mowa w 搂1 pkt.1, podpkt. 3 i 4.
2.聽Osoba, kt贸ra otrzyma艂a 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej od dnia nast臋pnego po dniu ich otrzymania.
3. Powy偶sze wytyczne stosuje si臋 r贸wnie偶 do udzielanych bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽 na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽w ramach聽 projekt贸w wsp贸艂finansowanych聽 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

搂12

Regulamin wchodzi w 偶ycie聽 z dniem podpisania聽 z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 17 kwietnia 2009r.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 08.07.2009 14:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1327

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  08.07.2009 09:41poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 09:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 09:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 08:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 08:46poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 08:46poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822963