logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Pomoc w sp艂acie kredytuInformacja o zasadach przyznawania okresowej zwrotnej pomocy pa艅stwa w sp艂acie kredyt贸w mieszkaniowych osobom bezrobotnym, kt贸re utraci艂y prac臋 oraz warunki korzystania z pomocy i jej zwrotu.


W dniu 5 sierpnia 2009 r. wesz艂a w 偶ycie ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy pa艅stwa w sp艂acie niekt贸rych kredyt贸w mieszkaniowych udzielonych osobom, kt贸re utraci艂y prac臋 (Dz. U. Nr 115, poz. 964).

Ustawa ta okre艣la zasady przyznawania okresowej zwrotnej pomocy osobom fizycznym zobowi膮zanym do sp艂aty kredytu mieszkaniowego, kt贸re utraci艂y prac臋, zwanej dalej "pomoc膮" oraz warunki korzystania z pomocy i jej zwrotu.

Pomoc jest realizowana za po艣rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

殴r贸d艂em finansowania pomocy oraz koszt贸w jej realizacji jest Fundusz Pracy.

Przepisy o pomocy pa艅stwa w sp艂acie kredyt贸w mieszkaniowych maj膮 obowi膮zywa膰 czasowo, tj. do dnia 31 grudnia 2010 r. (najp贸藕niej do tej daty mo偶na sk艂ada膰 wnioski o przyznanie pomocy). Po tej dacie nie b臋dzie mo偶na otrzyma膰 pomocy.

I. Pomoc mo偶e by膰 przyznana kredytobiorcy zobowi膮zanemu do sp艂aty kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotek膮 ustanowion膮 na przedmiocie kredytowania, kt贸ry po 1 lipca 2008 r. utraci艂 prac臋 rozumian膮 jako:

 1. zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 (na podstawie um贸w cywilno - prawnych, w tym: umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie艂o) lub
 2. prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, podlegaj膮cej wpisowi do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej jako przedsi臋biorca niezatrudniaj膮cy pracownik贸w (przez utrat臋 pracy nale偶y rozumie膰 zako艅czenie prowadzenia dzia艂alno艣ci)

oraz zarejestrowa艂 si臋 w urz臋dzie pracy jako bezrobotny i kt贸remu przyznano prawo do zasi艂ku dla bezrobotnych, a w dniu z艂o偶enia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego, zwanemu dalej "uprawnionym" i mie膰 kredyt zaci膮gni臋ty na nabycie jedynego mieszkania (lokalu mieszkalnego) lub domu jednorodzinnego,

W przypadku, gdy kredytobiorc膮 jest jeden z ma艂偶onk贸w mi臋dzy kt贸rymi istnieje wsp贸lno艣膰 maj膮tkowa, a kredytobiorca nie utraci艂 pracy, pomoc mo偶e by膰 przyznana, je偶eli ma艂偶onek nieb臋d膮cy kredytobiorc膮 spe艂nia warunki o kt贸rych mowa w pkt. 1 i 2 i nie utraci艂 zatrudnienia w spos贸b okre艣lony w pkt. II. 1.

II. Pomoc nie mo偶e by膰 przyznana:

 1. pomoc nie mo偶e by膰 przyznana, je偶eli utrata zatrudnienia nast膮pi艂a w wyniku rozwi膮zania umowy o prac臋 za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwi膮zania o prac臋 umowy o prac臋 bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 par. 1 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z p贸藕n. zm.),
 2. je偶eli umowa kredytu mieszkaniowego zosta艂a wypowiedziana,
 3. je偶eli w dniu z艂o偶enia wniosku o pomoc uprawniony lub jego ma艂偶onek:
  1. jest w艂a艣cicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  2. posiada inne sp贸艂dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, sp贸艂dzielcze w艂asno艣ciowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w sp贸艂dzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich w艂asno艣ci na rzecz cz艂onk贸w,
  3. jest najemc膮 innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

III. Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji w艂a艣ciwego starosty na wniosek uprawnionego wg ustalonego wzoru z艂o偶ony w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. we w艂a艣ciwym urz臋dzie pracy, w kt贸rym zosta艂 on zarejestrowany jako bezrobotny.
Do wniosku uprawniony do艂膮cza o艣wiadczenie instytucji kredytuj膮cej wg ustalonego wzoru.

IV. Pomoc polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) instytucji kredytuj膮cej kwoty 艣rodk贸w pieni臋偶nych okre艣lonych w decyzji z przeznaczeniem na sp艂at臋 zobowi膮za艅 uprawnionego z tytu艂u kredytu mieszkaniowego, przez okres nie d艂u偶szy ni偶 12 miesi臋cy聽- w miesi臋cznych ratach kapita艂owych i odsetkowych nie wy偶szych ni偶 1.200,00 z艂 (1.200,00 z艂 x 12 rat = 14.400,00 z艂).
Raty b臋d膮 dokonywane przez BGK na wskazany przez instytucj臋 kredytuj膮c膮 rachunek bankowy przeznaczony do przekazywania pomocy na sp艂at臋 kredytu mieszkaniowego, przy czym liczba rat nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 12.
Wysoko艣膰 pomocy i terminy jej przekazywania s膮 okre艣lane w decyzji starosty, na podstawie informacji zawartych w o艣wiadczeniu instytucji kredytuj膮cej.

V. Zaprzestanie przekazywania rat pomocy (decyzja wygasa) nast臋puje w razie:

 1. utraty statusu bezrobotnego, z up艂ywem miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym utrata tego statusu nast膮pi艂a (w艂a艣ciwy urz膮d pracy powiadamia BGK),
 2. zbycia przedmiotu kredytowania, z dniem zbycia (instytucja kredytuj膮ca i uprawniony powiadamia BGK),
 3. wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego, z dniem up艂ywu okresu wypowiedzenia (instytucja kredytuj膮ca i uprawniony powiadamia BGK),
 4. podj臋cia czynno艣ci egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania, z dniem podj臋cia pierwszej czynno艣ci egzekucyjnej (uprawniony powiadamia BGK),
 5. sp艂aty kredytu, z dniem dokonania sp艂aty ostatniej raty (instytucja kredytuj膮ca powiadamia BGK).

VI. Zwrot pomocy przyznanej na podstawie ustawy rozpoczyna si臋 po up艂ywie 2 lat od zaprzestania p艂atno艣ci rat pomocy (tzw. 2-letni okres karencji w sp艂acie) i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat (96 miesi臋cznych rat) w r贸wnych, nieoprocentowanych miesi臋cznych ratach (maksymalnie 150,00 z艂 miesi臋cznie), termin p艂atno艣ci do 15 dnia ka偶dego miesi膮ca.

Zasady zwrotu udzielonej pomocy:

 1. Starosta poinformuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wp艂aty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysoko艣ci miesi臋cznej raty, a tak偶e wska偶e numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urz臋du pracy, na kt贸ry dokona膰 nale偶y wp艂at.
 2. W przypadku zbycia przez kredytobiorc臋 przedmiotu kredytowania obj臋tego pomoc膮 zwrot pomocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zbycia.
 3. W przypadku niedokonania p艂atno艣ci w terminie okre艣lonym w wezwaniu, starosta wydaje decyzj臋 w sprawie zwrotu pomocy przez uprawnionego.
 4. Osoba, kt贸ra otrzyma艂a pomoc nienale偶n膮 na podstawie przepis贸w ustawy, dokonuje zwrotu 艣rodk贸w r贸wnych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek instytucji kredytuj膮cej 艣rodk贸w z tytu艂u pomocy.

Za pomoc nienale偶n膮 uwa偶a si臋 pomoc wyp艂acon膮:

 1. pomimo zaistnienia okoliczno艣ci stanowi膮cych podstaw臋 zaprzestania p艂atno艣ci rat pomocy;
 2. na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfa艂szowanych dokument贸w albo w innych przypadkach 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d starosty przez osob臋, kt贸rej pomoc przyznano.

W wyj膮tkowych okoliczno艣ciach, np. utrzymuj膮cej si臋 z艂ej sytuacji finansowej sp艂at臋 pomocy mo偶na roz艂o偶y膰 na wi臋cej rat, odroczy膰 a nawet umorzy膰 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci.

VII. Pomoc nie przys艂uguje tym bezrobotnym kt贸rzy:

 1. stracili prac臋 przed 1 lipca 2008 r.,
 2. sami wypowiedzieli umow臋 o prac臋,
 3. zostali zwolnieni bez wypowiedzenia z art. 52 par. 1 kodeksu pracy,
 4. s膮 w艂a艣cicielami innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 5. posiadaj膮 inne sp贸艂dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, sp贸艂dzielcze w艂asno艣ciowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w sp贸艂dzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich w艂asno艣ci na rzecz cz艂onk贸w,
 6. s膮 najemcami innego lokalu聽 mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 7. utracili status bezrobotnego,
 8. wsp贸艂kredytobiorcy, je偶eli pomocy na sp艂at臋聽 kredytu na zakup danego mieszkania ju偶 udzielono innemu kredytobiorcy,
 9. kt贸rym zosta艂a wypowiedziana umowa kredytu mieszkaniowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy pa艅stwa w sp艂acie kredyt贸w mieszkaniowych udzielonych osobom, kt贸re utraci艂y prac臋 (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r., Nr 115, poz. 964)
 • Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy pa艅stwa w sp艂acie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru o艣wiadczenia instytucji kredytuj膮cej (Dz. U. 2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r.,聽 Nr 123, poz. 1023)
 • Rz膮dowa instrukcja dla os贸b staraj膮cych si臋 o dop艂at臋 do kredytu mieszkaniowego (w tym tak偶e wz贸r wniosku聽 o przyznanie pomocy pa艅stwa w sp艂acie kredytu mieszkaniowego)
 • Wzory formularzy do pobrania:
  • Wniosek o przyznanie pomocy pa艅stwa w sp艂acie kredytu mieszkaniowego,
  • O艣wiadczenie instytucji kredytuj膮cej.

Szczeg贸艂owe informacje w sprawie udzielenia pomocy w sp艂acie kredytu mieszkaniowego mo偶na uzyska膰 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie pod nr telefonu 0 95 748 80 30.
Wzory formularzy s膮 dost臋pne na stronie internetowej Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
www.pup-mi臋dzychod.samorzady.pl oraz w samym urz臋dzie pracy i obowi膮zuj膮 od dnia 5 sierpnia 2009 r. tj. z dniem opublikowania rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w sprawie wzoru wniosku do dnia 31 grudnia 2010 r.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 27.08.2009 14:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1064

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:12poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:08poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 14:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 13:51poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 13:49poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.08.2009 13:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3823041