logo
Og艂oszenia » Rok 2009
Og艂oszenie naboru na wolne stanowisko urz臋dniczeMi臋dzych贸d, dnia 19.10.2009 r.


Powiatowy Urz膮d Pracy
w Mi臋dzychodzie

OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

R E F E R E N T


O zatrudnienie na ww. stanowisku nie mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wymagania niezb臋dne:
  1. obywatelstwo polskie
  2. pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw publicznych
  3. co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie
  4. brak skazania za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe
  5. nieposzlakowana opinia
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. sta偶 pracy w publicznych s艂u偶bach zatrudnienia
  2. znajomo艣膰 Kodeksu cywilnego w szczeg贸lno艣ci w zakresie dotycz膮cym czynno艣ci prawnych, termin贸w, zobowi膮za艅 i por臋cze艅 oraz Kodeksu post臋powania cywilnego
  3. znajomo艣膰 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akt贸w wykonawczych do ustawy
  4. znajomo艣膰 przepis贸w dotycz膮cych pomocy publicznej
  5. znajomo艣膰 przepis贸w o ochronie danych osobowych
  6. umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera i pakietu biurowego Ms Office
  7. komunikatywno艣膰, 偶yczliwo艣膰 i kultura osobista
  8. umiej臋tno艣膰 pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
  9. dyspozycyjno艣膰
 3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw dotycz膮cych udzielania osobom bezrobotnym pomocy finansowej na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym przygotowywanie um贸w oraz prowadzenie ewidencji wniosk贸w i zawartych um贸w,
  2. kontrola realizacji zawartych um贸w,
  3. prowadzenie spraw dotycz膮cych dochodzenia zwrotu udzielonej pomocy finansowej,
  4. sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅,
  5. udzielanie osobom bezrobotnym informacji oraz wyja艣nie艅 dotycz膮cych spraw prowadzonych na stanowisku
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em),
  4. kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em), potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe,
  5. o艣wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
  6. o艣wiadczenie kandydata o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych, inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny by膰 opatrzone klauzul膮:
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Przyjmuj臋 do wiadomo艣ci fakt obowi膮zku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.聽o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane i z艂o偶one osobi艣cie lub za po艣rednictwem poczty w terminie do dnia 29.10.2009r. godz. 1500
na聽 adres:

Powiatowy Urz膮d Pracy
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Mi臋dzych贸d

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - Referent"聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 po wy偶ej okre艣lonym terminie (decyduje data wp艂ywu do urz臋du), nie b臋d膮 rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru mo偶na zapozna膰 si臋 w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie - pok贸j nr 5 lub na stronie internetowej:
www.pup.miedzychod.samorzady.pl.

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu 095-748 8020.

Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na ww. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.


Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Aleksandra Greiser聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 19.10.2009 13:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1254

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  19.10.2009 13:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.10.2009 12:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.10.2009 12:53poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.10.2009 12:51poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.10.2009 12:49poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.10.2009 12:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.10.2009 12:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.10.2009 12:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3824128