logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Zasi艂ek dla bezrobotnych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


 1. Prawo do zasi艂ku przys艂uguje bezrobotnemu za ka偶dy dzie艅 kalendarzowy po up艂ywie 7 dni od dnia zarejestrowania si臋 we w艂a艣ciwym powiatowym urz臋dzie pracy, z zastrze偶eniem art. 75, je偶eli:
 2. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji sta偶u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych oraz
 3. w okresie 18 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 zarejestrowania, 艂膮cznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • by艂 zatrudniony i osi膮ga艂 wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac臋, od kt贸rego istnieje obowi膮zek op艂acania sk艂adki na Fundusz Pracy z zastrze偶eniem art. 105; w okresie tym nie uwzgl臋dnia si臋 okres贸w urlop贸w bezp艂atnych trwaj膮cych 艂膮cznie d艂u偶ej ni偶 30 dni,
  • wykonywa艂 prac臋 na podstawie umowy o prac臋 nak艂adcz膮 i osi膮ga艂 z tego tytu艂u doch贸d w wysoko艣ci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace,
  • 艣wiadczy艂 us艂ugi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o 艣wiadczenie us艂ug, do kt贸rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje si臋 przepisy dotycz膮ce zlecenia, albo wsp贸艂pracowa艂 przy wykonaniu tych um贸w, przy czym podstaw臋 wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne i Fundusz Pracy stanowi艂a kwot臋 co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w przeliczeniu na okres pe艂nego miesi膮ca,
  • op艂aca艂 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne z tytu艂u prowadzenia pozarolniczej dzia艂alno艣ci lub wsp贸艂pracy, przy czym podstaw臋 wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne i Fundusz Pracy stanowi艂a kwota wynosz膮ca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac臋,
  • wykonywa艂 prac臋 w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolno艣ci, przy czym podstaw臋 wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne i聽Fundusz Pracy stanowi艂a kwota co najmniej po艂owy minimalnego wynagrodzenia za prac臋,
  • wykonywa艂 prac臋 w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub sp贸艂dzielni us艂ug rolniczych, b臋d膮c cz艂onkiem tej sp贸艂dzielni przy czym podstaw臋 wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne i Fundusz Pracy stanowi艂a kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace,
  • op艂aca艂 sk艂adk臋 na Fundusz Pracy w zwi膮zku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granic膮 u pracodawcy zagranicznego w pa艅stwie nie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c w wysoko艣ci 9,75% przeci臋tnego wynagrodzenia za ka偶dy miesi膮c zatrudnienia,
  • by艂 zatrudniony za granic膮 przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesi臋cy przed zarejestrowaniem si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy, i przyby艂 do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
  • by艂 zatrudniony, pe艂ni艂 s艂u偶b臋 lub wykonywa艂 inn膮 prac臋 zarobkow膮 i osi膮ga艂 wynagrodzenie lub doch贸d, od kt贸rego istnieje obowi膮zek op艂acania sk艂adki na Fundusz Pracy.

  Do 365 dni, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza si臋 r贸wnie偶 okresy:

  • zasadniczej s艂u偶by wojskowej, nadterminowej zasadniczej s艂u偶by wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych, s艂u偶by wojskowej pe艂nionej w charakterze kandydata na 偶o艂nierza zawodowego, 膰wicze艅 wojskowych, okresowej s艂u偶by wojskowej oraz zasadniczej s艂u偶by w聽obronie cywilnej i s艂u偶by zast臋pczej, a tak偶e s艂u偶by w charakterze funkcjonariusza, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Agencji Wywiadu, S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego, S艂u偶by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra偶y Granicznej, Biura Ochrony Rz膮du, Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej i S艂u偶by Wi臋ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8 poz. 67 z p贸藕n. zm.);
  • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odr臋bnych przypis贸w;
  • pobierania renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy lub s艂u偶by, o kt贸rej mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadaj膮ce po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej dzia艂alno艣ci okresy pobierania zasi艂ku chorobowego, macierzy艅skiego, zasi艂ku w wysoko艣ci zasi艂ku macierzy艅skiego聽lub 艣wiadczenia rehabilitacyjnego, je偶eli podstaw臋 wymiaru tych zasi艂k贸w i 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem kwoty sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, stanowi艂a kwota wynosz膮ca co najmniej聽minimalne wynagrodzenie za prac臋;
  • inne nie wymienione za kt贸re by艂y op艂acane sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne i Fundusz Pracy, je偶eli podstaw臋 wymiaru sk艂adek stanowi艂a kwota wynosz膮ca co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac臋,
  • za kt贸re przyznano odszkodowanie z tytu艂u niezgodnego z przepisami rozwi膮zania przez pracodawc臋 stosunku pracy lub stosunku s艂u偶bowego, oraz okres, za kt贸ry wyp艂acono pracownikowi odszkodowanie z tytu艂u skr贸cenia okresu wypowiedzenia umowy o prac臋.聽
 4. Prawo do zasi艂ku przys艂uguje bezrobotnym zwolnionym z zak艂ad贸w karnych i areszt贸w 艣ledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, je偶eli suma聽okres贸w o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadaj膮cych w okresie 18 miesi臋cy przed ostatnim pozbawieniem wolno艣ci oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolno艣ci wynosi艂a co najmniej 365 dni, przy czym podstaw臋 wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne i Fundusz Pracy stanowi艂a kwota w wysoko艣ci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac臋 przed pozbawieniem wolno艣ci oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w okresie pozbawienia wolno艣ci. W przypadku pozbawienia wolno艣ci w okresie pobierania zasi艂ku, po zwolnieniu z zak艂adu karnego lub aresztu 艣ledczego przys艂uguje prawo do zasi艂ku na okres skr贸cony o okres pobierania zasi艂ku przed pozbawieniem wolno艣ci i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
 5. Prawo do zasi艂ku przys艂uguje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej s艂u偶by wojskowej, je偶eli okres jej odbywania wynosi艂 co najmniej 240 dni i przypada艂 w okresie 18 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 zarejestrowania si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy.
 6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniaj膮cego do zasi艂ku po up艂ywie 7 dni od dnia zarejestrowania si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasi艂ku przys艂uguje od dnia uznania tego prawa, udokumentowania tego prawa na okres, o kt贸rym mowa w art. 73 ust. 1.
 7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasi艂ku zalicza si臋 tak偶e okresy zatrudnienia w pa艅stwach, o kt贸rych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c na zasadach okre艣lonych przepisami o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego pa艅stw cz艂onkowskich Uni Europejskiej.
 8. Minister w艂a艣ciwy do spraw pracy okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, szczeg贸艂owe warunki oraz tryb op艂acania sk艂adek na Fundusz Pracy przez osoby podejmuj膮ce zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 za granic膮 u pracodawcy zagranicznego w pa艅stwie nie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzgl臋dniaj膮c zasady obowi膮zuj膮ce przy op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, brak mo偶liwo艣ci ich op艂acania za okresy wsteczne oraz ich zwrotu, chyba 偶e zosta艂y wp艂acone w wy偶szej od obowi膮zuj膮cej wysoko艣ci.

Osoby, o kt贸rych mowa w art. 71 ust. 7 mog膮 op艂aca膰 sk艂adki na Fundusz Pracy pod warunkiem zawiadomienia na pi艣mie powiatowego urz臋du pracy w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej o przyst膮pieniu do op艂acania tych sk艂adek. Po otrzymaniu zawiadomienia, powiatowy urz膮d pracy przekazuje osobie zainteresowanej pisemn膮 informacj臋, w kt贸rej:

 1. potwierdza otrzymanie zawiadomienia o przyst膮pieniu do op艂acenia sk艂adek;
 2. podaje wska藕nik procentowy, podstaw臋 obliczenia oraz wysoko艣膰 sk艂adek;
 3. podaje numer wyodr臋bnionego dla 艣rodk贸w Funduszu Pracy rachunku bankowego powiatowego urz臋du pracy, na kt贸ry sk艂adki powinny by膰 op艂acane.

Sk艂adki na Fundusz Pracy nie mog膮 by膰 op艂acane za okres wsteczny.

(RMPiPS z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie op艂acania sk艂adek na FP przez osoby podejmuj膮ce zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 za granic膮 u pracodawcy zagranicznego /Dz. U. z dnia 10 listopada 2006r./).

Utrata prawa do zasi艂ku

 1. Okres pobierania zasi艂ku, tj. 6 miesi臋cy lub 12 miesi臋cy lub 18 miesi臋cy ulega skr贸ceniu o okres zatrudnienia, w ramach prac interwencyjnych, rob贸t publicznych oraz o okres odbywania sta偶u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadaj膮cych na okres, w kt贸rym przys艂ugiwa艂by zasi艂ek, oraz gdy:
  a) bezrobotny odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia propozycji odpowiedniego zatrudnienie, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta偶u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych
  b) w okresie 6 miesi臋cy przed zarejestrowaniem w powiatowym urz臋dzie pracy rozwi膮za艂 stosunek pracy lub stosunek s艂u偶bowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba 偶e porozumienie stron nast膮pi艂o z powodu upad艂o艣ci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotycz膮cych zak艂adu pracy albo rozwi膮zanie stosunku pracy lub stosunku s艂u偶bowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienie stron nast膮pi艂o z powodu zmiany miejsca zamieszkania;
  c) w okresie 6 miesi臋cy przez zarejestrowaniem w powiatowym urz臋dzie pracy spowodowa艂 rozwi膮zanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku s艂u偶bowego bez wypowiedzenia
  d) otrzyma艂 przewidziane w odr臋bnych przepisach 艣wiadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieni臋偶nego za urlop g贸rniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasi艂kowej, pieni臋偶nej po zasi艂ku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieni臋偶nej bezwarunkowej
  e) otrzyma艂 odszkodowanie za skr贸cenie okresu wypowiedzenia umowy o prac臋
 2. Bezrobotny, kt贸ry utraci艂 status bezrobotnego na okres kr贸tszy ni偶 365 dni z powodu podj臋cia pracy, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzia艂alno艣ci lub uzyskiwania przychod贸w w wysoko艣ci przekraczaj膮cej po艂ow臋 minimalnego wynagrodzenia za prac臋 miesi臋cznie i zarejestrowa艂 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej dzia艂alno艣ci, pobierania zasi艂ku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenie pozarolniczej dzia艂alno艣ci lub osi膮gania przychodu przekraczaj膮cego po艂ow臋 minimalnego wynagrodzenia za prace miesi臋cznie, posiada prawo do zasi艂ku na czas skr贸cony o okres pobierania zasi艂ku przed utrat膮 statusu bezrobotnego oraz okresy wymienione wy偶ej.
 3. W my艣l powy偶szych przepis贸w, skr贸cenie okresu pobierania zasi艂ku r贸wnie偶 stosuje si臋 odpowiednio w przypadku:
  聽- powo艂ania i zwolnienia z zasadniczej s艂u偶by wojskowej, nadterminowej zasadniczej s艂u偶by wojskowej, przeszkolenia wojskowego
  聽absolwent贸w szk贸艂 wy偶szych, s艂u偶by wojskowej pe艂nionej w charakterze kandydata na 偶o艂nierza zawodowego, 膰wicze艅 wojskowych,
  聽okresowej s艂u偶by wojskowej oraz zasadniczej s艂u偶by w obronie cywilnej i s艂u偶by zast臋pczej,
  聽- bezrobotnych odbywaj膮cych szkolenia lub sta偶e organizowane przez inny podmiot ni偶 powiatowy urz膮d pracy.
 4. Osoba, kt贸ra utraci艂a na okres nie d艂u偶szy ni偶 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spe艂nia warunki do uzyskania prawa do zasi艂ku, uzyskuje prawo do zasi艂ku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasi艂ku oraz okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, rob贸t publicznych oraz okres odbywania sta偶u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub ich odmowy, b膮d藕 rozwi膮zania stosunku pracy, stosunku s艂u偶bowego za wypowiedzeniem lub na mocy przepis贸w prawa (patrz. pkt a-c)
 5. Bezrobotny, kt贸ry w okresie kr贸tszym ni偶 30 dni przebywa za granic膮 lub pozostaje w innej sytuacji powoduj膮cej brak gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, je偶eli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj膮cej brak gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia zawiadomi艂 powiatowy urz膮d pracy. Zasi艂ek za ten okres nie przys艂uguje.

Wysoko艣膰 zasi艂ku dla bezrobotnych jest uzale偶niona od sta偶u pracy i wynosi:

 • dla os贸b, kt贸re posiadaj膮 艂膮czny sta偶 pracy do 5 lat
  w wysoko艣ci 80% zasi艂ku podstawowego;
 • dla os贸b, kt贸re posiadaj膮 艂膮czny sta偶 pracy powy偶ej 5 lat
  w wysoko艣ci 100% zasi艂ku podstawowego;
 • dla os贸b, kt贸re posiadaj膮 艂膮czny sta偶 pracy co najmniej 20 lat
  w wysoko艣ci 120% zasi艂ku podstawowego.

Od 1 stycznia 2010 roku wysokos膰 zasi艂ku wynosi (kwoty brutto):

 • dla wysoko艣ci 100%:
  • 717 z艂 miesi臋cznie w okresie pierwszych 3 miesi臋cy posiadania prawa do zasi艂ku
  • 563 z艂 miesi臋cznie w okresie kolejnych miesi臋cy posiadania prawa do zasi艂ku
 • dla wysoko艣ci 80%:
  • 573,60 z艂 miesi臋cznie w okresie pierwszych 3 miesi臋cy posiadania prawa do zasi艂ku
  • 450,40 z艂 miesi臋cznie w okresie kolejnych miesi臋cy posiadania prawa do zasi艂ku
 • dla wysoko艣ci 120%:
  • 860,40 z艂 miesi臋cznie w okresie pierwszych 3 miesi臋cy posiadania prawa do zasi艂ku
  • 675,60 z艂 miesi臋cznie w okresie kolejnych miesi臋cy posiadania prawa do zasi艂ku

Okres pobierania zasi艂ku

Dla bezrobotnych zamieszka艂ych w okresie pobierania zasi艂ku na obszarze dzia艂ania
Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, wynosi

1)聽6 miesi臋cy;

2)聽12 miesi臋cy -聽powy偶ej 50 roku 偶ycia oraz posiadaj膮cych jednocze艣nie聽co najmniej 20 letni okres uprawniaj膮cy do zasi艂ku;

3)聽18 miesi臋cy聽 - kt贸rzy maj膮 na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko聽聽w wieku do 15 lat, a ma艂偶onek bezrobotnego jest聽tak偶e bezrobotny i utraci艂 prawo do zasi艂ku z powodu
聽up艂ywu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa聽do zasi艂ku przez tego bezrobotnego;

Przed艂u偶enie okresu pobierania zasi艂ku

W razie urodzenia dziecka przez kobiet臋:

聽1)聽 pobieraj膮c膮 zasi艂ek
聽lub
聽2) w ci膮gu miesi膮ca po jego zako艅czeniu

okres pobierania zasi艂ku o kt贸rym mowa w pkt 1-3 ulega przed艂u偶eniu do czas,
przez kt贸ry przys艂ugiwa艂by jej zgodnie z odr臋bnymi przepisami, zasi艂ek macierzy艅ski.

UWAGA !!!

Bezrobotny jest obowi膮zany do sk艂adania lub przesy艂ania powiatowemu urz臋dowi pracy pisemnego o艣wiadczenia o przychodach oraz innych dokument贸w niezb臋dnych do ustalenia jego uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 przewidzianych w ustawie, w terminie:

 • w ka偶dym miesi膮cu - w przypadku bezrobotnych z prawem do zasi艂ku,
 • w terminie do 7 dni od dnia uzyskania przychod贸w - w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasi艂ku.

W razie niedokonania tych czynno艣ci zasi艂ek lub inne 艣wiadczenia z tytu艂u bezrobocia przys艂uguj膮 od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia i innych wymaganych dokument贸w.

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 11.01.2010 10:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1030

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  16.06.2010 14:44poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  07.04.2011 09:40poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  07.04.2011 09:45poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  01.06.2011 10:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  01.06.2011 10:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.11.2011 09:50poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.11.2011 09:52poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.11.2011 10:10poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  29.05.2012 12:46poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  03.06.2013 12:40poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.06.2014 15:15poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.06.2014 15:21poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:24poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  23.04.2009 13:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.02.2009 08:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  06.06.2008 10:00poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.06.2008 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 12:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822540