logo
Menu przedmiotowe » Struktura urz臋du » Regulamin organizacyjny
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO URZ臉DU PRACY
W MI臉DZYCHODZIE


Rozdzia艂 I
Postanowienia og贸lne

搂 1

Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie聽 okre艣la zasady wewn臋trznej organizacji oraz struktur臋
i zakres dzia艂ania kom贸rek organizacyjnych wchodz膮cych w jego sk艂ad.

搂 2

Ilekro膰 w regulaminie jest mowa o:
1.聽Staro艣cie聽- nale偶y przez to rozumie膰 Starost臋 Powiatu
聽聽聽 Mi臋dzychodzkiego,
2.聽Dyrektorze - nale偶y przez to rozumie膰 Dyrektora Powiatowego Urz臋du
聽聽聽聽 Pracy w Mi臋dzychodzie,
3.聽Zast臋pcy - nale偶y przez to rozumie膰 Zast臋pc臋 Dyrektora Powiatowego
聽聽聽聽 Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
4.聽PUP - nale偶y przez to rozumie膰 Powiatowy Urz膮d Pracy
聽聽聽聽 w Mi臋dzychodzie,
5.聽Zarz膮dzie Powiatu聽 nale偶y przez to rozumie膰 Zarz膮d Powiatu
聽聽聽聽 Mi臋dzychodzkiego,
6.聽PRZ - nale偶y przez to rozumie膰 Powiatow膮 Rad臋 Zatrudnienia
聽聽聽聽 w Mi臋dzychodzie,
7.聽PFRON - nale偶y przez to rozumie膰 Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych,
8.聽CAZ - nale偶y przez to rozumie膰 Centrum Aktywizacji Zawodowej,
9.聽EFS - nale偶y przez to rozumie膰 Europejski Fundusz Spo艂eczny,
聽聽 10. FP - nale偶y przez to rozumie膰 Fundusz Pracy,
聽聽 11. ZF艢S - nale偶y przez to rozumie膰 Zak艂adowy Fundusz
聽聽聽聽聽聽聽聽 艢wiadcze艅 Socjalnych.

搂 3

Powiatowy Urz膮d Pracy dzia艂a w szczeg贸lno艣ci na podstawie statutu urz臋du, niniejszego regulaminu oraz:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
聽聽聽 i instytucjach聽聽聽 rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
聽聽聽 poz.415 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 艣wiadczeniach przedemerytalnych
聽聽聽 (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej
聽聽聽 oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r.
聽聽聽 Nr 14, poz. 92 ze zm.),
4. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu聽 socjalnym (Dz. U. Nr
聽聽 122, poz.1143 ze zm.),
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia聽 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki聽 zdrowotnej
聽聽聽 finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych聽 (tekst聽 jedn. Dz. U. z 2008 r.
聽聽聽 Nr 164, poz.1027 ze zm.),
6. Ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅
聽聽聽 spo艂ecznych (tekst jedn.聽 Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.),
7. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jedn.
聽聽聽 Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362),
8. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post臋powaniu w sprawach
聽聽聽 dotycz膮cych pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
聽聽聽 poz.404 ze zm.),
9. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
聽聽聽聽 jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
10. Ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej
聽聽聽聽 (Dz. U. Nr聽 112, poz.1198 ze zm.),
11. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam贸wie艅 publicznych
聽聽聽聽聽 (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
12. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
聽聽聽聽聽 249, poz. 2104),
13. Przepis贸w wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
聽聽聽聽聽 o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206 ze zm.),
14. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jedn.
聽聽聽聽聽 Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
15. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b
聽聽聽聽聽 fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.),
16. Rozporz膮dzenia MP i PS z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie
聽聽聽聽聽 standard贸w us艂ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314 ze zm.).

搂 4

1.聽Powiatowy Urz膮d Pracy jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Mi臋dzychodzkiego, wchodz膮c膮 w sk艂ad powiatowej administracji zespolonej, finansowan膮聽 w formie jednostki聽 bud偶etowej.
2.聽Siedzib膮 PUP jest budynek przy ul. 17 Stycznia 143 w Mi臋dzychodzie.
3.聽Zakres w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej PUP obejmuje聽 gminy wchodz膮ce w sk艂ad聽 Powiatu Mi臋dzychodzkiego.
4.聽Nadz贸r nad PUP sprawuje Starosta Mi臋dzychodzki.

搂 5

Przy realizacji zada艅 PUP wsp贸艂dzia艂a聽 z innymi powiatowymi urz臋dami pracy, Powiatow膮 Rad膮 Zatrudnienia, organami samorz膮d贸w terytorialnych, zarz膮dami funduszy celowych, zwi膮zkami zawodowymi, organizacjami pracodawc贸w, poszczeg贸lnymi pracodawcami, instytucjami szkol膮cymi, organizacjami zajmuj膮cymi si臋 statutowo problematyk膮 rynku pracy.

Rozdzia艂 II
Organizacja i zarz膮dzanie

搂 6
1. Ca艂okszta艂tem dzia艂alno艣ci PUP kieruje - zgodnie z zasad膮 jednoosobowego
聽聽聽 kierownictwa - Dyrektor PUP i ponosi za ni膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 przed
聽聽聽 Starost膮.
2. Dyrektora PUP powo艂uje i odwo艂uje Starosta.
3. Zast臋pc臋 Dyrektora PUP powo艂uje i odwo艂uje Dyrektor PUP.
4. Dyrektor PUP sk艂ada raz w roku Radzie Powiatu sprawozdanie
聽聽聽 z dzia艂alno艣ci PUP.
5. W indywidualnych sprawach, w zakresie okre艣lonym聽 upowa偶nieniem
聽聽聽 Starosty - decyzje administracyjne聽 wydaj膮 :
聽聽聽 - Dyrektor PUP,
聽聽聽 - Zast臋pca Dyrektora PUP,
聽聽聽 - inni upowa偶nieni przez Starost臋 pracownicy.
6. Dyrektor PUP wykonuje wobec pracownik贸w czynno艣ci w sprawach
聽聽聽 z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, kt贸rym jest PUP.


Rozdzia艂 III
Gospodarka maj膮tkowa i聽 finansowa

搂 7

PUP zarz膮dza powierzonym聽 mu mieniem, zapewnia jego ochron臋 i nale偶yte jego wykorzystanie.

搂 8

1. Podstaw膮 gospodarki finansowej聽 jednostki jest roczny plan finansowy
聽聽聽聽 obejmuj膮cy dochody i wydatki jednostki bud偶etowej.
2. Za zgodno艣膰 gospodarki finansowej z przepisami prawnymi oraz
聽聽聽聽 racjonaln膮 gospodark臋 艣rodkami finansowymi odpowiada聽 Dyrektor PUP.
3. PUP prowadzi obs艂ug臋聽 finansowo-ksi臋gow膮聽 realizowanych聽 przez siebie
聽聽聽聽 zada艅.

搂 9

Nadz贸r nad prowadzon膮 przez PUP gospodark膮 finansow膮 sprawuje Zarz膮d Powiatu.


Rozdzia艂 IV
Kierownictwo Powiatowego Urz臋du Pracy

搂 10

1.聽Dyrektor PUP kieruje dzia艂alno艣ci膮 Urz臋du przy pomocy:
聽聽聽 - Zast臋pcy,
聽聽聽 - Kierownik贸w Dzia艂贸w.
2. Podczas nieobecno艣ci Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Zast臋pca.
聽聽聽 Zakres zast臋pstwa obejmuje wszystkie zadania聽 i kompetencje Dyrektora.

Rozdzia艂 V
Kom贸rki organizacyjne PUP

搂 11

1. W PUP tworzone聽 s膮 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:
- Dzia艂y,
- CAZ.
2. W ramach PUP wyodr臋bnia si臋 Centrum Aktywizacji Zawodowej b臋d膮ce
聽聽聽 wyspecjalizowan膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮 PUP, realizuj膮c膮 zadania
聽聽聽 w zakresie us艂ug i instrument贸w rynku pracy.
3. Centrum Aktywizacji Zawodowej nadzoruje bezpo艣rednio Zast臋pca
聽聽聽 Dyrektora PUP.
4. W celu realizacji okre艣lonych zada艅 w Urz臋dzie, Dyrektor mo偶e powo艂ywa膰
聽聽聽 zespo艂y i komisje zadaniowe.
5. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych okre艣laj膮聽 ich struktur臋 wewn臋trzn膮
聽聽聽 oraz zakres dzia艂ania i przedstawiaj膮 Dyrektorowi do zatwierdzenia.
6. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych maj膮 prawo 艂膮czy膰 zadania -
聽聽聽 przewidziane w schemacie organizacyjnym聽 dla wielu stanowisk -聽
聽聽聽 w jednym stanowisku pracy.

搂 12

1. Dzia艂 jest podstawow膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮, zajmuj膮c膮 si臋 okre艣lon膮
聽聽聽 problematyk膮 i dzia艂alno艣ci膮 w spos贸b kompleksowy lub kilkoma
聽聽聽 pokrewnymi聽 zagadnieniami, kt贸rych realizacja w jednej kom贸rce
聽聽聽 organizacyjnej u艂atwia prawid艂owe zarz膮dzanie.
2. Dzia艂em kieruje kierownik Dzia艂u.
3. Zesp贸艂/komisja zadaniowa jest kom贸rk膮 organizacyjn膮 sk艂adaj膮c膮 si臋
聽聽聽 z pracownik贸w r贸偶nych kom贸rek organizacyjnych, powo艂an膮 w celu
聽聽聽 realizacji okre艣lonego zadania.

搂 13
Wewn臋trzna organizacja ka偶dej kom贸rki organizacyjnej obejmuje:
- zakres dzia艂ania okre艣lony w Regulaminie Organizacyjnym,
- wykaz stanowisk s艂u偶bowych,
- zakresy zada艅 pracownik贸w.


Rozdzia艂聽 VI
Struktura聽 organizacyjna


搂 14

W PUP tworzy si臋 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne, stosuj膮ce przy znakowaniu spraw n/w symbole:
1. Dzia艂 Organizacyjno

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 19.01.2010 10:03
Liczba wy艣wietle艅 : 683

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:04poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:04poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:06poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:48poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:57poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 14:20poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  19.01.2010 09:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  30.05.2007 15:15poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 14:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821574