logo
Menu przedmiotowe » Struktura urz臋du » Regulamin organizacyjny
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO URZ臉DU PRACY
W MI臉DZYCHODZIE


Rozdzia艂 I
Postanowienia og贸lne

搂 1

Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie聽 okre艣la zasady wewn臋trznej organizacji oraz struktur臋
i zakres dzia艂ania kom贸rek organizacyjnych wchodz膮cych w jego sk艂ad.

搂 2

Ilekro膰 w regulaminie jest mowa o:
1.聽Staro艣cie聽- nale偶y przez to rozumie膰 Starost臋 Powiatu
聽聽聽 Mi臋dzychodzkiego,
2.聽Dyrektorze - nale偶y przez to rozumie膰 Dyrektora Powiatowego Urz臋du
聽聽聽聽 Pracy w Mi臋dzychodzie,
3.聽Zast臋pcy - nale偶y przez to rozumie膰 Zast臋pc臋 Dyrektora Powiatowego
聽聽聽聽 Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
4.聽PUP - nale偶y przez to rozumie膰 Powiatowy Urz膮d Pracy
聽聽聽聽 w Mi臋dzychodzie,
5.聽Zarz膮dzie Powiatu聽 nale偶y przez to rozumie膰 Zarz膮d Powiatu
聽聽聽聽 Mi臋dzychodzkiego,
6.聽PRZ - nale偶y przez to rozumie膰 Powiatow膮 Rad臋 Zatrudnienia
聽聽聽聽 w Mi臋dzychodzie,
7.聽PFRON - nale偶y przez to rozumie膰 Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych,
8.聽CAZ - nale偶y przez to rozumie膰 Centrum Aktywizacji Zawodowej,
9.聽EFS - nale偶y przez to rozumie膰 Europejski Fundusz Spo艂eczny,
聽聽 10. FP - nale偶y przez to rozumie膰 Fundusz Pracy,
聽聽 11. ZF艢S - nale偶y przez to rozumie膰 Zak艂adowy Fundusz
聽聽聽聽聽聽聽聽 艢wiadcze艅 Socjalnych.

搂 3

Powiatowy Urz膮d Pracy dzia艂a w szczeg贸lno艣ci na podstawie statutu urz臋du, niniejszego regulaminu oraz:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
聽聽聽 i instytucjach聽聽聽 rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
聽聽聽 poz.415 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 艣wiadczeniach przedemerytalnych
聽聽聽 (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej
聽聽聽 oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r.
聽聽聽 Nr 14, poz. 92 ze zm.),
4. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu聽 socjalnym (Dz. U. Nr
聽聽 122, poz.1143 ze zm.),
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia聽 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki聽 zdrowotnej
聽聽聽 finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych聽 (tekst聽 jedn. Dz. U. z 2008 r.
聽聽聽 Nr 164, poz.1027 ze zm.),
6. Ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅
聽聽聽 spo艂ecznych (tekst jedn.聽 Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.),
7. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jedn.
聽聽聽 Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362),
8. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post臋powaniu w sprawach
聽聽聽 dotycz膮cych pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
聽聽聽 poz.404 ze zm.),
9. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
聽聽聽聽 jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
10. Ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej
聽聽聽聽 (Dz. U. Nr聽 112, poz.1198 ze zm.),
11. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam贸wie艅 publicznych
聽聽聽聽聽 (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
12. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
聽聽聽聽聽 249, poz. 2104),
13. Przepis贸w wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
聽聽聽聽聽 o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206 ze zm.),
14. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jedn.
聽聽聽聽聽 Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
15. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b
聽聽聽聽聽 fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.),
16. Rozporz膮dzenia MP i PS z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie
聽聽聽聽聽 standard贸w us艂ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314 ze zm.).

搂 4

1.聽Powiatowy Urz膮d Pracy jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Mi臋dzychodzkiego, wchodz膮c膮 w sk艂ad powiatowej administracji zespolonej, finansowan膮聽 w formie jednostki聽 bud偶etowej.
2.聽Siedzib膮 PUP jest budynek przy ul. 17 Stycznia 143 w Mi臋dzychodzie.
3.聽Zakres w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej PUP obejmuje聽 gminy wchodz膮ce w sk艂ad聽 Powiatu Mi臋dzychodzkiego.
4.聽Nadz贸r nad PUP sprawuje Starosta Mi臋dzychodzki.

搂 5

Przy realizacji zada艅 PUP wsp贸艂dzia艂a聽 z innymi powiatowymi urz臋dami pracy, Powiatow膮 Rad膮 Zatrudnienia, organami samorz膮d贸w terytorialnych, zarz膮dami funduszy celowych, zwi膮zkami zawodowymi, organizacjami pracodawc贸w, poszczeg贸lnymi pracodawcami, instytucjami szkol膮cymi, organizacjami zajmuj膮cymi si臋 statutowo problematyk膮 rynku pracy.

Rozdzia艂 II
Organizacja i zarz膮dzanie

搂 6
1. Ca艂okszta艂tem dzia艂alno艣ci PUP kieruje - zgodnie z zasad膮 jednoosobowego
聽聽聽 kierownictwa - Dyrektor PUP i ponosi za ni膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 przed
聽聽聽 Starost膮.
2. Dyrektora PUP powo艂uje i odwo艂uje Starosta.
3. Zast臋pc臋 Dyrektora PUP powo艂uje i odwo艂uje Dyrektor PUP.
4. Dyrektor PUP sk艂ada raz w roku Radzie Powiatu sprawozdanie
聽聽聽 z dzia艂alno艣ci PUP.
5. W indywidualnych sprawach, w zakresie okre艣lonym聽 upowa偶nieniem
聽聽聽 Starosty - decyzje administracyjne聽 wydaj膮 :
聽聽聽 - Dyrektor PUP,
聽聽聽 - Zast臋pca Dyrektora PUP,
聽聽聽 - inni upowa偶nieni przez Starost臋 pracownicy.
6. Dyrektor PUP wykonuje wobec pracownik贸w czynno艣ci w sprawach
聽聽聽 z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, kt贸rym jest PUP.


Rozdzia艂 III
Gospodarka maj膮tkowa i聽 finansowa

搂 7

PUP zarz膮dza powierzonym聽 mu mieniem, zapewnia jego ochron臋 i nale偶yte jego wykorzystanie.

搂 8

1. Podstaw膮 gospodarki finansowej聽 jednostki jest roczny plan finansowy
聽聽聽聽 obejmuj膮cy dochody i wydatki jednostki bud偶etowej.
2. Za zgodno艣膰 gospodarki finansowej z przepisami prawnymi oraz
聽聽聽聽 racjonaln膮 gospodark臋 艣rodkami finansowymi odpowiada聽 Dyrektor PUP.
3. PUP prowadzi obs艂ug臋聽 finansowo-ksi臋gow膮聽 realizowanych聽 przez siebie
聽聽聽聽 zada艅.

搂 9

Nadz贸r nad prowadzon膮 przez PUP gospodark膮 finansow膮 sprawuje Zarz膮d Powiatu.


Rozdzia艂 IV
Kierownictwo Powiatowego Urz臋du Pracy

搂 10

1.聽Dyrektor PUP kieruje dzia艂alno艣ci膮 Urz臋du przy pomocy:
聽聽聽 - Zast臋pcy,
聽聽聽 - Kierownik贸w Dzia艂贸w.
2. Podczas nieobecno艣ci Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Zast臋pca.
聽聽聽 Zakres zast臋pstwa obejmuje wszystkie zadania聽 i kompetencje Dyrektora.

Rozdzia艂 V
Kom贸rki organizacyjne PUP

搂 11

1. W PUP tworzone聽 s膮 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:
- Dzia艂y,
- CAZ.
2. W ramach PUP wyodr臋bnia si臋 Centrum Aktywizacji Zawodowej b臋d膮ce
聽聽聽 wyspecjalizowan膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮 PUP, realizuj膮c膮 zadania
聽聽聽 w zakresie us艂ug i instrument贸w rynku pracy.
3. Centrum Aktywizacji Zawodowej nadzoruje bezpo艣rednio Zast臋pca
聽聽聽 Dyrektora PUP.
4. W celu realizacji okre艣lonych zada艅 w Urz臋dzie, Dyrektor mo偶e powo艂ywa膰
聽聽聽 zespo艂y i komisje zadaniowe.
5. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych okre艣laj膮聽 ich struktur臋 wewn臋trzn膮
聽聽聽 oraz zakres dzia艂ania i przedstawiaj膮 Dyrektorowi do zatwierdzenia.
6. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych maj膮 prawo 艂膮czy膰 zadania -
聽聽聽 przewidziane w schemacie organizacyjnym聽 dla wielu stanowisk -聽
聽聽聽 w jednym stanowisku pracy.

搂 12

1. Dzia艂 jest podstawow膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮, zajmuj膮c膮 si臋 okre艣lon膮
聽聽聽 problematyk膮 i dzia艂alno艣ci膮 w spos贸b kompleksowy lub kilkoma
聽聽聽 pokrewnymi聽 zagadnieniami, kt贸rych realizacja w jednej kom贸rce
聽聽聽 organizacyjnej u艂atwia prawid艂owe zarz膮dzanie.
2. Dzia艂em kieruje kierownik Dzia艂u.
3. Zesp贸艂/komisja zadaniowa jest kom贸rk膮 organizacyjn膮 sk艂adaj膮c膮 si臋
聽聽聽 z pracownik贸w r贸偶nych kom贸rek organizacyjnych, powo艂an膮 w celu
聽聽聽 realizacji okre艣lonego zadania.

搂 13
Wewn臋trzna organizacja ka偶dej kom贸rki organizacyjnej obejmuje:
- zakres dzia艂ania okre艣lony w Regulaminie Organizacyjnym,
- wykaz stanowisk s艂u偶bowych,
- zakresy zada艅 pracownik贸w.


Rozdzia艂聽 VI
Struktura聽 organizacyjna


搂 14

W PUP tworzy si臋 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne, stosuj膮ce przy znakowaniu spraw n/w symbole:
1. Dzia艂 Organizacyjno聽- Administracyjny聽聽 - PUP.OA
2. Centrum Aktywizacji Zawodowej聽聽聽 - PUP.CAZ聽聽
3. Dzia艂 Ewidencji i 艢wiadcze艅聽聽聽 - PUP.E艢
4. Dzia艂 Finansowo-Ksi臋gowy聽聽聽聽 - PUP.FK

搂 15聽聽

1. Dyrektor PUP oraz jego Zast臋pca kieruj膮 nast臋puj膮cymi pionami
聽聽聽 funkcjonalnymi聽 Urz臋du :
聽聽聽 Pion dzia艂a艅 wspomagaj膮cych, ewidencji i 艣wiadcze艅, nadzorowany
聽聽聽 bezpo艣rednio przez Dyrektora PUP :
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 a) Dzia艂 Finansowo - Ksi臋gowy,
b)聽Dzia艂 Organizacyjno - Administracyjny,
c) Dzia艂 Ewidencji i 艢wiadcze艅.
Pion dzia艂a艅 aktywizuj膮cych, nadzorowany bezpo艣rednio przez Zast臋pc臋 Dyrektora :
a)聽 Centrum Aktywizacji Zawodowej
2. Szczeg贸艂owy zakres dzia艂ania聽 kom贸rek organizacyjnych PUP okre艣la
聽聽聽 Rozdzia艂 VII niniejszego聽 regulaminu.
3. Szczeg贸艂ow膮 struktur臋 organizacyjn膮 z podzia艂em na stanowiska pracy
聽聽聽 okre艣la schemat , stanowi膮cy聽 za艂膮cznik Nr 1 do regulaminu.

搂 16

Do kompetencji Dyrektora PUP nale偶y w szczeg贸lno艣ci :
1. organizowanie dzia艂a艅 Urz臋du i nadz贸r nad realizacj膮 zada艅 okre艣lonych
聽聽聽 w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
聽聽聽 i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze
聽聽聽 zm.),
2. wsp贸艂praca z organami samorz膮d贸w lokalnych, Powiatow膮 Rad膮
聽聽聽 Zatrudnienia, w艂adzami szkolnymi, instytucjami szkol膮cymi, o艣rodkami
聽聽聽 pomocy spo艂ecznej, organizacjami pracodawc贸w, zwi膮zk贸w zawodowych
聽聽聽 oraz organizacjami statutowo zajmuj膮cymi si臋 problematyk膮 bezrobocia,
3.聽 kierowanie bie偶膮cymi sprawami PUP,
4.聽 okre艣lanie cel贸w i program贸w dzia艂ania PUP,
5.聽 promocja us艂ug Urz臋du,
6.聽 planowanie i dysponowanie 艣rodkami Funduszu Pracy i innych funduszy
聽聽聽聽 celowych,
7.聽 planowanie i dysponowanie 艣rodkami bud偶etu PUP,
8.聽 realizacja polityki kadrowej Urz臋du,
9.聽 wydawanie zarz膮dze艅 wewn臋trznych, polece艅 s艂u偶bowych i decyzji
聽聽聽聽 administracyjnych,
10. opracowywanie i przedk艂adanie do zatwierdzenia Zarz膮dowi Powiatu
聽聽聽聽聽 regulaminu organizacyjnego PUP oraz projekt贸w zmian do regulaminu,
11. powo艂ywanie zespo艂贸w i komisji zadaniowych,
12. akceptowanie i podpisywanie zakres贸w czynno艣ci pracownik贸w PUP,
13. udzielanie urlop贸w wypoczynkowych, okoliczno艣ciowych, szkoleniowych
聽聽聽聽聽 i bezp艂atnych oraz zgody na聽 dodatkowe聽 zatrudnienie pracownik贸w PUP,
14. nadz贸r nad realizacj膮 dzia艂alno艣ci kontroli wewn臋trznej,
15. realizacja zada艅 administratora danych osobowych,
16. nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 administracyjn膮 Urz臋du,
17. koordynacja zada艅 z zakresu obs艂ugi informatycznej Urz臋du.
18. nadz贸r nad realizacj膮 zada艅 z zakresu statystyk i analiz rynku pracy.

搂 17聽聽聽

Do kompetencji Zast臋pcy Dyrektora nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1. organizowanie pracy, planowanie i wytyczanie kierunk贸w dzia艂ania
聽聽聽 podleg艂ych pracownik贸w oraz nadz贸r nad realizacj膮 wykonywanych przez
聽聽聽 nich zada艅,
2. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zada艅 w zakresie inicjowania,
聽聽聽 planowania, realizacji i finansowania:
聽聽聽聽 a) us艂ug rynku pracy (po艣rednictwo, poradnictwo i informacja zawodowa,
聽聽聽聽聽聽聽聽 EURES, szkolenia, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub
聽聽聽聽聽聽聽聽 Pracy), po偶yczki na szkolenia, finansowanie koszt贸w studi贸w
聽聽聽聽聽聽聽聽 podyplomowych),
b)聽instrument贸w rynku pracy (finansowanie koszt贸w przejazd贸w
c)聽i zakwaterowania, dofinansowanie koszt贸w wyposa偶enia miejsc pracy, podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,聽 koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji聽 i doradztwa, refundacje sk艂adek ZUS),
d)聽dodatkowych dzia艂a艅 (prace interwencyjne, sta偶e, przygotowanie zawodowe doros艂ych, roboty publiczne, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 i osob膮聽 zale偶n膮),
e)聽prac spo艂ecznie u偶ytecznych,
f)聽projekt贸w lokalnych dotycz膮cych aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz program贸w specjalnych,
聽聽聽聽 g)聽 projekt贸w aplikacyjnych do funduszy strukturalnych UE,
聽聽聽聽 h) zada艅 dotycz膮cych rynku pracy, wynikaj膮cych z odr臋bnych przepis贸w,
i)聽zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej os贸b niepe艂nosprawnych
3. realizowanie podstawowych zada艅, obowi膮zk贸w i uprawnie艅 kierownika
聽聽聽 kom贸rki聽 organizacyjnej w stosunku do podleg艂ych pracownik贸w,
4. sprawowanie kontroli wewn臋trznej w zakresie spraw za艂atwianych na
聽聽聽 podleg艂ych stanowiskach pracy,
5. reprezentowanie PUP na zewn膮trz w zakresie powierzonych kompetencji,
6. wsp贸艂praca z plac贸wkami o艣wiatowymi i instytucjami szkoleniowymi
聽聽聽 w celu dostosowywania program贸w kszta艂cenia do potrzeb lokalnego
聽聽聽 rynku pracy,
7. dokonywanie okresowych ocen podleg艂ych pracownik贸w,
8. okre艣lenie zakres贸w czynno艣ci podleg艂ych pracownik贸w,
9. opiniowanie urlop贸w nadzorowanym pracownikom,
10. zapewnienie wykonywania podstawowych us艂ug rynku pracy,聽 zgodnie
聽聽聽聽聽 z obowi膮zuj膮cymi standardami.

搂 18

Do podstawowych聽 zada艅, obowi膮zk贸w i uprawnie艅 wsp贸lnych dla kierownik贸w kom贸rek organizacyjnych Urz臋du nale偶y:
1. koordynowanie i nadzorowanie pracy podleg艂ej kom贸rki organizacyjnej,
2. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach
聽聽聽 wynikaj膮cych z zakresu dzia艂ania podleg艂ej kom贸rki na podstawie
聽聽聽 upowa偶nienia Dyrektora PUP lub jego Zast臋pcy (w tym decyzji dotycz膮cych
聽聽聽 dochodzenia zwrotu nienale偶nie wyp艂aconych 艣wiadcze艅),
3. rozpatrywanie odwo艂a艅 od wydawanych decyzji,
4. szczeg贸艂owe zaznajamianie pracownik贸w z zadaniami stanowiska pracy,
聽聽聽 zakresem wsp贸艂pracy z innymi stanowiskami pracy w PUP oraz
聽聽聽 ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomo艣ci i wykonania
聽聽聽 otrzymanych polece艅, dyspozycji i akt贸w normatywnych,
5. dba艂o艣膰 o rozw贸j zawodowy podleg艂ych pracownik贸w, a w szczeg贸lno艣ci
聽聽聽 umo偶liwianie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach, organizowanych
聽聽聽 dla s艂u偶b zatrudnienia ,
6. udzielanie pomocy podleg艂ym pracownikom w opracowywaniu procedur
聽聽聽 i wytycznych realizacji zada艅 sta艂ych,
7. wykonywanie kontroli pracy podleg艂ej kom贸rki organizacyjnej聽 z punktu
聽聽聽 widzenia merytorycznego i formalnego,
8. nadzorowanie zada艅 zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych,
9. dokonywanie okresowych ocen podleg艂ych pracownik贸w,
10. opiniowanie doboru obsady osobowej kom贸rki organizacyjnej,
聽聽聽聽聽 wnioskowanie w sprawach wysoko艣ci wynagrodzenia, przeszeregowa艅,
聽聽聽聽聽 nagr贸d i kar dla podleg艂ych pracownik贸w,
11. prawo聽 偶膮dania聽 od kierownik贸w innych聽 kom贸rek organizacyjnych
聽聽聽聽聽 materia艂贸w, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zada艅,
12. podpisywanie korespondencji wewn臋trznej i parafowanie pism
聽聽聽聽聽 wychodz膮cych - przed przekazywaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub
聽聽聽聽聽 Zast臋pcy Dyrektora PUP,
13. ustalanie i aktualizowanie szczeg贸艂owych zakres贸w czynno艣ci podleg艂ym
聽聽聽聽聽 pracownikom,
14. powierzenie w uzasadnionych przypadkach podleg艂ym pracownikom
聽聽聽聽聽 wykonywanie czynno艣ci i zada艅 dodatkowych, nie obj臋tych ich zakresem
聽聽聽聽聽 czynno艣ci,
15. wyznaczanie zast臋pstwa w przypadku urlopu lub d艂ugotrwa艂ej
聽聽聽聽聽 nieobecno艣ci w pracy pracownika z innych przyczyn,
16. opiniowanie podleg艂ym pracownikom wniosk贸w urlopowych,
17. stosownie do przydzielonych zada艅 kierownicy dzia艂贸w maj膮 prawo 偶膮da膰
聽聽聽聽聽 od kierownictwa PUP materia艂贸w, informacji i opinii, niezb臋dnych do
聽聽聽聽聽 wykonywania tych zada艅,
18. sprawowanie kontroli wewn臋trznej w zakresie spraw za艂atwianych
聽聽聽聽聽 w podleg艂ej kom贸rce organizacyjnej, kt贸rej szczeg贸艂owe zasady okre艣la
聽聽聽聽聽 Regulamin Kontroli Wewn臋trznej PUP.

搂 19

1. Postanowienia聽 搂 18 maj膮 zastosowanie w odniesieniu do G艂贸wnego
聽聽聽 Ksi臋gowego, kt贸ry bezpo艣rednio kieruje dzia艂alno艣ci膮 dzia艂u Finansowo -
聽聽聽 Ksi臋gowego.
2. Do kompetencji G艂贸wnego Ksi臋gowego nale偶y, zgodnie聽 z przepisami聽
聽聽聽 o finansach publicznych:
聽聽聽 1) prowadzenie rachunkowo艣ci jednostki,
聽聽聽 2) wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi,
聽聽聽 3) dokonywanie wst臋pnej kontroli zgodno艣ci operacji gospodarczych
聽聽聽聽聽聽聽 i finansowych z planem finansowym,
聽聽聽 4) dokonywanie wst臋pnej kontroli kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokument贸w
聽聽聽聽聽聽聽 dotycz膮cych operacji gospodarczych i finansowych.
3. Do zada艅 G艂贸wnego Ksi臋gowego jako kierownika Dzia艂u Finansowo
聽聽聽 Ksi臋gowego nale偶y kierowanie Dzia艂em Finansowo Ksi臋gowym oraz:
聽聽聽 1) prowadzenie ksi膮g rachunkowych PUP,
聽聽聽 2) dokonywanie wyceny aktyw贸w i pasyw贸w oraz ustalanie wyniku
聽聽聽聽聽聽聽 finansowego PUP,
聽聽聽 3) sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych i innych z zakresu dzia艂ania
聽聽聽聽聽聽聽 PUP,
聽聽聽 4) zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji ksi臋gowej
聽聽聽聽聽聽聽 w spos贸b zabezpieczaj膮cy j膮 przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych,
聽聽聽聽聽聽聽 zagini臋ciem lub zniszczeniem,
聽聽 5) nadzorowanie ca艂okszta艂tu prac z zakresu rachunkowo艣ci,
聽聽聽聽聽聽 wykonywanych przez poszczeg贸lne kom贸rki organizacyjne PUP,
聽聽 6) opracowywanie projekt贸w plan贸w finansowych PUP oraz ich zmian,
聽聽 7) dokonywanie bie偶膮cej analizy wykonywania plan贸w finansowych
聽聽聽聽聽聽 i bie偶膮ce informowanie Dyrektora PUP o stopniu ich realizacji oraz
聽聽聽聽聽聽 o prawid艂owo艣ci wydatkowania 艣rodk贸w bud偶etowych, FP i innych
聽聽聽聽聽聽 funduszy celowych,
聽聽 8) wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi, zgodnie z przepisami
聽聽聽聽聽聽 dotycz膮cymi zasad dokonywania wydatk贸w聽 publicznych,
聽聽 9) nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 um贸w zawieranych przez PUP - pod
聽聽聽聽聽聽 wzgl臋dem finansowym,
聽 10) zapewnienie prawid艂owego i terminowego obiegu dokument贸w
聽聽聽聽聽聽聽 ksi臋gowych,
聽 11) wykonywanie wst臋pnej kontroli zgodno艣ci operacji聽 gospodarczych
聽聽聽聽聽聽 i finansowych z planem finansowym oraz wst臋pnej kontroli
聽聽聽聽聽聽 kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokument贸w dotycz膮cych dokonywanych
聽聽聽聽聽聽 operacji gospodarczych聽 i finansowych,
4. W zakresie realizacji聽 zada艅聽 merytorycznych G艂贸wny Ksi臋gowy podlega
聽聽聽 bezpo艣rednio Dyrektorowi PUP.
5. Zakres uprawnie艅 i odpowiedzialno艣ci G艂贸wnego Ksi臋gowego okre艣laj膮
聽聽聽 odr臋bne przepisy.

Rozdzia艂聽 VII
Zakres zada艅 kom贸rek organizacyjnych PUP

搂 20.

Do zakresu dzia艂ania Centrum Aktywizacji Zawodowej nale偶y realizacja zada艅 w zakresie us艂ug i instrument贸w rynku pracy, a w szczeg贸lno艣ci:
1. promocja us艂ug i instrument贸w realizowanych przez CAZ,
2. udzielanie pomocy bezrobotnym i innym uprawnionym osobom
聽聽聽 w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
3. udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich
聽聽聽 pracownik贸w,
4. pozyskiwanie ofert pracy, w szczeg贸lno艣ci poprzez podejmowanie
聽聽聽 i utrzymywanie kontakt贸w z pracodawcami,
5. kierowanie os贸b bezrobotnych na zg艂oszone wolne miejsca聽 pracy oraz na
聽聽聽 miejsca pracy subsydiowanej,
6. upowszechnianie ofert pracy,
7. inspirowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych聽 i poszukuj膮cych
聽聽聽 pracy聽 z pracodawcami,
8. wsp贸艂praca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji
聽聽聽 o strukturze gospodarczej, kierunkach rozwoju oraz kierunkach
聽聽聽 kszta艂cenia i sytuacji demograficznej,
9. prowadzenie ewidencji (bazy danych) pracodawc贸w.
10. opracowywanie danych do sprawozda艅,
11. ocena efektywno艣ci dzia艂a艅 po艣rednictwa,
12. prowadzenie monitoringu zawod贸w deficytowych聽 i nadwy偶kowych,
13. prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydawaniem informacji
聽聽聽聽聽 w post臋powaniach prowadzonych przez wojewod臋 w sprawach
聽聽聽聽聽 dotycz膮cych wydawania zezwole艅 na zatrudnienie cudzoziemc贸w,
14. inicjowanie i realizowanie przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do 艂agodzenia
聽聽聽聽聽 problem贸w zwi膮zanych z planowanymi przez pracodawc贸w zwolnieniami
聽聽聽聽聽 grupowymi聽 pracownik贸w,
15. przygotowywanie i realizacja program贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w
聽聽聽聽聽 EFS oraz sporz膮dzanie sprawozda艅,
16. przygotowanie i realizacja program贸w lokalnych i program贸w specjalnych
聽聽聽聽聽 oraz ocena ich efektywno艣ci i sprawozdawczo艣膰,
17. prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla
聽聽聽聽聽 bezrobotnych oraz innych uprawnionych os贸b,
18. wsp贸艂praca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
聽聽聽聽聽 plac贸wkami o艣wiatowymi,
19. opracowywanie i realizowanie indywidualnych plan贸w dzia艂ania,
20. tworzenie banku danych, dotycz膮cego informacji zawodowej,
21. organizowanie sta偶y oraz przygotowania zawodowego doros艂ych dla os贸b
聽聽聽聽聽 bezrobotnych i os贸b niepe艂nosprawnych nie pozostaj膮cych
聽聽聽聽聽 w zatrudnieniu oraz kontrola realizacji zawartych um贸w,
22. kierowanie os贸b bezrobotnych oraz niepe艂nosprawnych nie pozostaj膮cych
聽聽聽聽聽 w zatrudnieniu do odbycia sta偶u聽 i przygotowania zawodowego doros艂ych,
23. prowadzenie us艂ug EURES,
24. planowanie i organizacja szkole艅,
25. kierowanie os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy na聽 szkolenia,
26. udzielanie po偶yczek szkoleniowych,
27. wsp贸艂praca z instytucjami szkol膮cymi, pracodawcami oraz Cechem
聽聽聽聽聽 Rzemios艂 R贸偶nych,
28. upowszechnianie informacji o szkoleniach i przygotowaniu聽 zawodowym
聽聽聽聽聽 doros艂ych,
29. prowadzenie spraw dotycz膮cych refundowania pracodawcom koszt贸w
聽聽聽聽聽 szkole艅 pracownik贸w,
30. ocena efektywno艣ci szkole艅,
31. prowadzenie po艣rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla os贸b
聽聽聽聽聽 niepe艂nosprawnych,
32. planowanie i organizacja szkole艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych
聽聽聽聽聽 zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukuj膮ce pracy聽 i nie
聽聽聽聽聽 pozostaj膮ce w zatrudnieniu,
33. opracowywanie powiatowych program贸w pomocy na rzecz zatrudnienia
聽聽聽聽聽 os贸b niepe艂nosprawnych,
34. udzielanie osobom bezrobotnym i osobom niepe艂nosprawnym nie
聽聽聽聽聽 pozostaj膮cym w zatrudnieniu pomocy w podejmowaniu dzia艂alno艣ci
聽聽聽聽聽 gospodarczej- ze 艣rodk贸w FP i PEFRON,
35. wspieranie pracodawc贸w tworz膮cych miejsca pracy dla bezrobotnych
聽聽聽聽聽 i os贸b niepe艂nosprawnych nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu poprzez
聽聽聽聽聽 finansowanie b膮d藕 wsp贸艂finansowanie ze 艣rodk贸w FP i PEFRON
聽聽聽聽聽 w formach i na warunkach okre艣lonych w ustawach o promocji
聽聽聽聽聽 zatrudnienia聽 i instytucjach rynku pracy oraz o rehabilitacji zawodowej
聽聽聽聽聽 i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych,
36. wspieranie pracodawc贸w w utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia
聽聽聽聽聽 poprzez refundacj臋 cz臋艣ci koszt贸w szkolenia pracownik贸w,
37. prowadzenie spraw zwi膮zanych z finansowaniem koszt贸w studi贸w
聽聽聽聽聽 podyplomowych bezrobotnych,
38. organizowanie prac interwencyjnych i rob贸t publicznych,聽 prowadzenie
聽聽聽聽聽 dokumentacji oraz kontrola ich realizacji i ocena聽 ich efektywno艣ci,
39. prowadzenie spraw dotycz膮cych finansowania koszt贸w przejazd贸w
聽聽聽聽聽 i zakwaterowania oraz koszt贸w opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osob膮
聽聽聽聽聽 zale偶n膮 aktywizowanych os贸b bezrobotnych,
40. prowadzenie spraw dotycz膮cych refundacji pracodawcom sk艂adek ZUS od
聽聽聽聽聽 wynagrodze艅 wyp艂aconych bezrobotnym skierowanym przez PUP,
41. prowadzenie spraw dotycz膮cych organizowania i finansowania prac
聽聽聽聽聽 spo艂ecznie u偶ytecznych,
42. prowadzenie spraw w zakresie zam贸wie艅 publicznych dotycz膮cych
聽聽聽聽聽 szkole艅,
43. kontrola realizacji zawieranych um贸w w ramach aktywnych form
聽聽聽聽聽 przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz dochodzenie roszcze艅 FP w przypadku
聽聽聽聽聽 naruszania ich postanowie艅,
44. dochodzenie od bezrobotnego zwrotu koszt贸w szkolenia聽 i przygotowania
聽聽聽聽聽 zawodowego doros艂ych聽 w przypadku ich nie uko艅czenia聽 z winy
聽聽聽聽聽 bezrobotnego - sporz膮dzenie decyzji,
45. prowadzenie spraw dotycz膮cych odwo艂a艅 od wydanych decyzji
聽聽聽聽聽 w sprawach nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci Dzia艂u,
46. sporz膮dzanie sprawozda艅 z udzielonej pomocy publicznej,
47. prowadzenie spraw dotycz膮cych refundacji 艣wiadcze艅 integracyjnych
聽聽聽聽聽 oraz spraw聽 dotycz膮cych zatrudnienia wspieranego - w rozumieniu
聽聽聽聽聽 przepis贸w o zatrudnieniu socjalnym ,
48. sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅 z聽 realizacji aktywnych form
聽聽聽聽聽 przeciwdzia艂ania bezrobociu ,
49. archiwizacja dokument贸w聽 w zakresie wykonywanych zada艅,
50. udzielanie informacji i wyja艣nie艅 o us艂ugach i instrumentach rynku
聽聽聽聽聽 pracy, a tak偶e informacji o dzia艂aniach realizowanych na rzecz os贸b
聽聽聽聽聽 niepe艂nosprawnych
51. udzielanie osobom bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy pomocy
聽聽聽聽聽 w aktywnym poszukiwaniu pracy, realizowanej聽 w ramach zaj臋膰 i szkole艅
聽聽聽聽聽 w Klubie Pracy.

搂 21.

Do zakresu zada艅 podstawowych Dzia艂u Ewidencji i 艢wiadcze艅 nale偶y
w szczeg贸lno艣ci :
1. rejestracja聽 os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy ,
2. obs艂uga bezrobotnych z prawem do zasi艂ku, bez prawa聽 do zasi艂ku oraz
聽聽聽 poszukuj膮cych pracy,
3. prowadzenie spraw dotycz膮cych przyznawania, odmowy przyznania oraz
聽聽聽 utraty statusu osoby bezrobotnej,
4. prowadzenie spraw dotycz膮cych przyznawania, odmowy przyznania
聽聽聽 i zawieszania wyp艂aty 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych osobom uprawnionym.
5. naliczanie 艣wiadcze艅 osobom uprawnionym, sporz膮dzanie list wyp艂at,
6. prowadzenie聽聽 spraw dotycz膮cych odwo艂a艅 od wydanych decyzji
聽聽聽 w sprawach nale偶膮cych do聽 w艂a艣ciwo艣ci Dzia艂u,
7.聽 zg艂aszanie zarejestrowanych bezrobotnych do ubezpieczenia spo艂ecznego
聽聽聽聽 i zdrowotnego, a tak偶e zg艂aszanie do ubezpieczenia spo艂ecznego os贸b
聽聽聽聽 pobieraj膮cych 艣wiadczenia integracyjne,
8.聽 wydawanie za艣wiadcze艅 oraz PIT,
9.聽 wsp贸艂praca z ZUS, Urz臋dem Skarbowym, OPS, S膮dem聽 i Komornikiem
聽聽聽聽 w sprawach dotycz膮cych os贸b bezrobotnych,
10. udzielanie informacji i wyja艣nie艅 dotycz膮cych praw i obowi膮zk贸w os贸b
聽聽聽聽聽 bezrobotnych oraz poszukuj膮cych pracy,
11. prowadzenie spraw z zakresu koordynacji system贸w zabezpieczenia
聽聽聽聽聽 spo艂ecznego w UE,
12. archiwizowanie dokumentacji Dzia艂u,
13. prowadzenie spraw dotycz膮cych przyznawania osobom uprawnionym do
聽聽聽聽聽 pomocy w sp艂acie kredyt贸w mieszkaniowych oraz spraw zwi膮zanych ze
聽聽聽聽聽 zwrotem przyznanych 艣rodk贸w finansowych w oparciu o przepisy
聽聽聽聽 odr臋bnej ustawy.

搂 22.

Do zakresu zada艅 podstawowych Dzia艂u Finansowo - Ksi臋gowego nale偶y
w szczeg贸lno艣ci:
1. planowanie 艣rodk贸w bud偶etowych, FP oraz EFS,
2. planowanie 艣rodk贸w FP ,
3. dokonywanie wst臋pnej kontroli zgodno艣ci operacji gospodarczych
聽聽聽 i finansowych z planem finansowym,聽
4. dokonywanie wst臋pnej kontroli kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokument贸w
聽聽聽 dotycz膮cych operacji gospodarczych聽 i finansowych,
5. wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi,
6. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych bud偶etu,聽 FP, EFS
聽聽聽 i PFRON w uj臋ciu syntetycznym i analitycznym oraz w uk艂adzie
聽聽聽 paragraf贸w klasyfikacji bud偶etowej,
7. ewidencja operacji finansowych w uk艂adzie wydatk贸w strukturalnych,
8. obs艂uga kasowa bud偶etu i funduszy celowych,
9. sporz膮dzanie przelew贸w dla os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenia,
10. prowadzenie wyp艂at wynagrodze艅 i innych 艣wiadcze艅 na rzecz
聽聽聽聽聽 pracownik贸w PUP,
11. prowadzenie ewidencji ksi臋gowej gospodarowania maj膮tkiem聽 PUP,
12. sporz膮dzanie cz臋艣ci finansowej wniosk贸w o p艂atno艣膰 do projekt贸w EFS,
13. realizacja postanowie艅 ustawy o systemie zabezpiecze艅 spo艂ecznych oraz
聽聽聽聽聽 ustawy o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w
聽聽聽聽聽 publicznych w zakresie rozlicze艅 finansowych ,
14. sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych,
15. archiwizowanie dokumentacji Dzia艂u ,
16. sprawowanie kontroli finansowej .
17. windykacja nienale偶nych 艣wiadcze艅 oraz innych nale偶no艣ci
聽聽聽聽聽 przys艂uguj膮cych Funduszowi Pracy.


搂 23.

Do zakresu zada艅 podstawowych Dzia艂u Organizacyjno - Administracyjnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1. opracowywanie projekt贸w regulamin贸w wewn臋trznych Urz臋du,
2. projektowanie i nadz贸r nad funkcjonowaniem systemu obiegu
聽聽聽 informacji w Urz臋dzie ,
3. opracowywanie projekt贸w plan贸w pracy ,
4. obs艂uga narad i spotka艅 organizowanych przez Dyrektora Urz臋du lub
聽聽聽 Zast臋pc臋 Dyrektora Urz臋du ,
5. obs艂uga kancelaryjna Urz臋du ,
6. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urz臋du
聽聽聽 i Zast臋pcy Dyrektora Urz臋du ,
7. prowadzenie spraw osobowych pracownik贸w,
8. kontrola dyscypliny pracy ,
9. obs艂uga Powiatowej Rady Zatrudnienia,
10. obs艂uga ZF艢S ,
11. prowadzenie spraw zwi膮zanych z przegl膮dem kadrowym i ocenami
聽聽聽聽聽 okresowymi pracownik贸w,
12. organizowanie praktyk zawodowych uczni贸w i student贸w,
13. prowadzenie spraw zwi膮zanych z przeszeregowaniem聽 i awansowaniem
聽聽聽聽聽 pracownik贸w,
14. opracowywanie obowi膮zuj膮cej sprawozdawczo艣ci statystycznej, analiz
聽聽聽聽聽 oraz informacji dotycz膮cych pracownik贸w PUP,
15. administrowanie maj膮tkiem urz臋du ,
16. zabezpieczanie pracownik贸w w 艣rodki techniczno-biurowe oraz Urz臋du
聽聽聽聽聽 w 艣rodki utrzymania czysto艣ci,
17. prowadzenie spraw dotycz膮cych szkole艅 i dokszta艂cania pracownik贸w
聽聽聽聽聽 Urz臋du,
18. prowadzenie spraw zwi膮zanych z realizacj膮 inwestycji i remont贸w
聽聽聽聽聽 siedziby Urz臋du,
19. prowadzenie spraw z zakresu zam贸wie艅 publicznych,
20. prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych,
21. prowadzenie spraw z zakresu BHP i P.po偶. ,
22. koordynowanie, rozpatrywanie i analiza skarg i wniosk贸w,
23. prowadzenie rejestru skarg i wniosk贸w,
24. archiwizowanie dokumentacji z zakresu spraw za艂atwianych w Dziale,
25. nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 funkcjonowania i wykorzystania sprz臋tu
聽聽聽聽聽 komputerowego,
26. nadz贸r nad rozwojem i eksploatacj膮 oprogramowania聽 komputerowego
聽聽聽聽聽 oraz administrowanie sieci膮 komputerow膮 i baz膮 danych,
27. nadz贸r nad bezpiecze艅stwem danych osobowych w systemie
聽聽聽聽聽 informatycznym,
28. tworzenie bazy danych statystycznych,
29. sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅 o rynku pracy,
30. tworzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
31. obs艂uga poczty elektronicznej,
32. utrzymywanie czysto艣ci w pomieszczeniach Urz臋du.

Rozdzia艂 VIII
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i聽 za艂atwiania聽 skarg
i wniosk贸w

搂 24.

1.聽Dyrektor PUP, Zast臋pca Dyrektora PUP i Kierownicy dzia艂贸w przyjmuj膮 Obywateli w sprawach skarg i wniosk贸w w poniedzia艂ek聽 w godzinach od 1000 do 1400 .
2.聽Pozostali pracownicy przyjmuj膮 Obywateli w sprawach skarg
i wniosk贸w codziennie聽 w godzinach pracy.
3.聽W przypadku, gdy poniedzia艂ek przypada w dzie艅 ustawowo wolny od pracy, przyjmowanie Obywateli w sprawach skarg i wniosk贸w przez Dyrektora, Zast臋pc臋 Dyrektora oraz kierownik贸w dzia艂贸w nast臋puje
w nast臋pnym dniu roboczym.

搂 25.

Pracownik przyjmuj膮cy obywateli w ramach skarg i wniosk贸w sporz膮dza protok贸艂聽 przyj臋cia zawieraj膮cy:
1)聽 dat臋 przyj臋cia,
2)聽 imi臋, nazwisko i adres sk艂adaj膮cego,
3)聽 zwi臋z艂e okre艣lenie sprawy,
4)聽 imi臋 i nazwisko przyjmuj膮cego,
5)聽 podpis sk艂adaj膮cego,
Protok贸艂 podlega ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosk贸w.

搂 26.

Rejestr Skarg i Wniosk贸w prowadzi Dzia艂 Organizacyjno - Administracyjny.


搂 27.

1. Skargi i wnioski sk艂adane lub adresowane do Dyrektora PUP, Starosty lub
聽聽聽 Zarz膮du Powiatu rozpatruje聽 Dzia艂 Organizacyjno - Administracyjny.
2. Pozosta艂e skargi i wnioski rozpatruj膮 Dzia艂y w ramach swej w艂a艣ciwo艣ci
聽聽聽 rzeczowej.

搂 28.

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor PUP.

搂 29.

Przyjmowanie, rozpatrywanie, za艂atwianie i rejestrowanie skarg i聽 wniosk贸w koordynuje Dzia艂 Organizacyjno - Administracyjny, kt贸ry:
1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i聽 wniosk贸w oraz
聽聽聽 udzieleniem odpowiedzi,
2) udziela zg艂aszaj膮cym si臋 w sprawach skarg i wniosk贸w niezb臋dnych
聽聽聽 informacji, kieruje do w艂a艣ciwego Dzia艂u聽 lub organizuje przyj臋cie przez
聽聽聽 Dyrektora PUP,
3) prowadzi rejestr skarg i wniosk贸w,
4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i za艂atwiania skarg
聽聽聽 i wniosk贸w.

搂 30.

Kierownicy Dzia艂贸w odpowiedzialni s膮 za:
1) wszechstronne wyja艣nianie i terminowe za艂atwianie skarg i wniosk贸w,
2)聽聽 niezw艂oczne przekazywanie Dzia艂owi Organizacyjno - Administracyjnemu
聽聽聽聽聽聽 wyja艣nie艅 oraz dokumentacji niezb臋dnej do rozpatrzenia skargi
聽聽聽聽聽聽 i wniosku.


Rozdzia艂聽 IX
Organizacja dzia艂alno艣ci kontrolnej

搂 31.

1. System kontroli obejmuje kontrol臋 wewn臋trzn膮 i zewn臋trzn膮.
2. Spos贸b wykonywania kontroli wewn臋trznej okre艣la odr臋bny Regulamin
聽聽聽 Kontroli Wewn臋trznej.
4.聽Zakres zada艅 kontrolnych pracownik贸w Urz臋du okre艣laj膮 szczeg贸艂owe zakresy czynno艣ci.

Rozdzia艂聽 X
Zasady podpisywania pism , decyzji
oraz dokument贸w finansowych

搂 32.

1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieni臋偶nego i materia艂owego, jak
聽聽聽 r贸wnie偶 inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym,
聽聽聽 stanowi膮ce podstaw臋 do otrzymania lub wydatkowania 艣rodk贸w
聽聽聽 pieni臋偶nych PUP podpisuj膮:
聽聽聽 - Dyrektor PUP lub jego Zast臋pca,
聽聽聽 - G艂贸wny Ksi臋gowy聽 PUP.
2. Szczeg贸艂owe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokument贸w
聽聽聽 ksi臋gowych okre艣la odr臋bna instrukcja.

搂 33.

Do podpisu Dyrektora PUP zastrze偶one s膮 :
1. pisma w sprawach nale偶膮cych do jego聽 w艂a艣ciwo艣ci,
2. odpowiedzi na wyst膮pienia zewn臋trznych organ贸w kontroli, 艣cigania,
聽聽聽 pos艂贸w i senator贸w, radnych oraz pisma kierowane do Rady Powiatu,
聽聽聽 Zarz膮du Powiatu, Starosty Powiatu, organ贸w wojew贸dztwa i gmin oraz
聽聽聽 centralnych organ贸w administracji聽 pa艅stwowej (nie zastrze偶onych do
聽聽聽 podpisu przez Starost臋 Powiatu),
3. decyzje w sprawach kadrowych pracownik贸w Urz臋du,
4. pisma w sprawach ka偶dorazowo zastrze偶onych przez Dyrektora do jego
聽聽聽 podpisu.
搂 34.

1. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych aprobuj膮 wst臋pnie pisma
聽聽聽 w sprawach zastrze偶onych dla Dyrektora PUP.
2. Decyzje administracyjne oraz za艣wiadczenia z upowa偶nienia Starosty
聽聽聽 podpisuje Dyrektor PUP lub Zast臋pca Dyrektora oraz inni upowa偶nieni
聽聽聽 przez Starost臋 pracownicy PUP.
3. Pracownicy opracowuj膮 pisma聽 i parafuj膮 je swoim podpisem聽 pod tekstem
聽聽聽 z lewej strony.
4. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych oraz pracownicy podpisuj膮 pisma
聽聽聽 w sprawach, kt贸rych zostali upowa偶nieni聽 przez Dyrektora PUP.
5.聽Szczeg贸艂owe zasady podpisywania, parafowania pism i dokument贸w okre艣la odr臋bna instrukcja.


Rozdzia艂聽 XI
Organizacja pracy聽 PUP

搂 35.

1. Czas pracy pracownik贸w PUP nie mo偶e przekracza膰 40 godzin tygodniowo
聽聽聽 i 8 godzin聽 dziennie.
2. Ustala si臋 obowi膮zuj膮cy tygodniowy rozk艂ad czasu pracy:
聽聽聽 - poniedzia艂ek :聽聽聽聽聽 800聽聽聽 - 1600
聽聽聽 - wtorek - pi膮tek :聽 730聽 -聽 1530
聽聽聽 - wszystkie soboty s膮 dniami wolnymi od pracy.
3. Ustala si臋 czas obs艂ugi petent贸w wykonywanej przez Dzia艂 Ewidencji
聽聽聽聽 i 艢wiadcze艅聽- od 800聽 do 1400 .
4. Dyrektor PUP mo偶e w indywidualnych przypadkach, na wniosek
聽聽聽 pracownika wyznaczy膰 inny czas pracy, z zachowaniem wymiaru
聽聽聽 okre艣lonego w pkt 1.
5. Szczeg贸艂ow膮 organizacj臋 i zasady pracy okre艣la聽 Regulamin Pracy PUP.


Rozdzia艂聽 XII
Postanowienia聽 ko艅cowe

搂 36.

Spory kompetencyjne pomi臋dzy kom贸rkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 19.01.2010 10:04
Liczba wy艣wietle艅 : 862

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:06poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:48poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:57poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 14:20poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:04poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 09:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  30.05.2007 15:15poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 14:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3824082