logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej » Rejestracja
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 t.j.),
- Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy ( Dz. U. Nr 262 poz. 2607 z p贸藕n. zm.),

Aby uzyska膰 status bezrobotnego lub poszukuj膮cego pracy nale偶y osobi艣cie dokona膰 rejestracji w Urz臋dzie Pracy w艂a艣ciwym,
ze wzgl臋du na zameldowanie w miejscu pobytu sta艂ego lub czasowego.
Je艣li osoba nie posiada 偶adnego zameldowania, zg艂asza si臋 do Urz臋du Pracy, na obszarze kt贸rego przebywa i sk艂ada tam o艣wiadczenie,
偶e nie jest zarejestrowana w innym Urz臋dzie Pracy. (搂 2 ust. 1, rozporz膮dzenia).

Zar贸wno pierwsza jak i ka偶da nast臋pna rejestracja wymaga wype艂nienia karty rejestracyjnej zgodnie z posiadanymi dokumentami.
Wype艂ni膰 nale偶y tylko bia艂e pola tej karty.
Ka偶da informacja zapisana na karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urz臋du pracy, z orygina艂ami dokument贸w dostarczonych w chwili rejestracji.
Osoba rejestruj膮ca si臋 po艣wiadcza w艂asnor臋cznym podpisem z艂o偶onym w obecno艣ci pracownika urz臋du pracy prawdziwo艣膰 danych i o艣wiadcze艅 zawartych w karcie (搂 4 ust. 1 rozporz膮dzenia).

W przypadku gdy bezrobotny lub poszukuj膮cy pracy by艂 ju偶 zarejestrowany w powiatowym urz臋dzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniej膮cych (搂 4 ust. 2 rozporz膮dzenia).

Dokumenty niezb臋dne do rejestracji:

- dow贸d osobisty lub inny dokument to偶samo艣ci wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL;
- dyplom, 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y oraz za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu lub szkolenia;
- wszystkie 艣wiadectwa pracy (艣wiadectwa pracy winny by膰 wype艂nione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy,聽posiada膰 piecz膮tk臋 zak艂adu pracy oraz piecz膮tk臋 imienn膮 osoby wystawiaj膮cej 艣wiadectwo pracy);
- osoby, kt贸re by艂y zatrudnione w niepe艂nym wymiarze czasu pracy winny przed艂o偶y膰 za艣wiadczenie聽o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczeg贸lne miesi膮ce),聽oraz w przypadku pobierania zasi艂k贸w聽 chorobowych (za艣wiadczenie okre艣laj膮ce podstaw臋 wymiaru tych zasi艂k贸w);
- za艣wiadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasi艂ku chorobowego, macierzy艅skiego lub 艣wiadczenia rehabilitacyjnego,聽przypadaj膮cych po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej聽albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej dzia艂alno艣ci, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasi艂k贸w i 艣wiadczenia;
- za艣wiadczenie o podstawie wymiaru sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i Fundusz Pracy w poszczeg贸lnych miesi膮cach聽(w przypadku 艣wiadczenia us艂ug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,聽innej umowy o 艣wiadczenie us艂ug lub wsp贸艂pracy przy wykonywaniu tych um贸w);
- za艣wiadczenie o miesi臋cznym dochodzie z umowy o prac臋 nak艂adcz膮;
- 艣wiadectwo zwolnienia z zak艂adu karnego; za艣wiadczenie o wykonywaniu pracy w zak艂adzie karnym, oraz o dochodach brutto w poszczeg贸lnych miesi膮cach;
-聽decyzje o okresie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,聽za艣wiadczenie z ZUS-u o okresie op艂acania sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽lub jako osoba wsp贸艂pracuj膮ca, oraz podstawie wymiaru sk艂adek na ubezpieczenie聽spo艂eczne i Fundusz Pracy;
- za艣wiadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
- ksi膮偶eczka wojskowa (dotyczy m臋偶czyzn);
- dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania okre艣lonych prac (je偶eli taki dokument osoba posiada);
- orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (osoby maj膮ce ustalony stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci);
- za艣wiadczenie o powierzchni (ha przeliczeniowych) nieruchomo艣ci rolnej (osoby b臋d膮ce w艂a艣cicielami聽lub posiadaczami samoistnymi lub zale偶nymi nieruchomo艣ci rolnej); akt notarialny o nabyciu / zbyciu nieruchomo艣ci rolnej
- za艣wiadczenie z KRUS-u o nie podleganiu lub okresie podlegania ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w (w przypadku wsp贸艂ma艂偶onk贸w lub domownik贸w w gospodarstwie rolnym o powierzchni u偶ytk贸w rolnych przekraczaj膮cych 2 ha przeliczeniowe);
- osoby, kt贸re pobiera艂y 艣wiadczenia z O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej: zasi艂ek sta艂y, 艣wiadczenie piel臋gnacyjne lub dodatek do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych na skutek up艂ywu ustawowego okresu jego pobierania, winny okaza膰 za艣wiadczenie o okresie otrzymywania okre艣lonego 艣wiadczenia;

聽 W przypadku zg艂aszania do ubezpieczenia zdrowotnego cz艂onk贸w rodziny bezrobotnego,聽osoba winna posiada膰 ich numery PESEL;
聽 w przypadku gdy dzieci uko艅czy艂y 18 lat winna posiada膰 za艣wiadczenie ze szko艂y potwierdzaj膮ce fakt 偶e dzieci si臋 ucz膮;

- Numer Identyfikacji Podatkowej, nadany przez Urz膮d Skarbowy;
- Wype艂niona karta rejestracyjna.

Uwaga:
Rejestracji nie dokonuje si臋 w przypadku:

- nie przed艂o偶enia dokument贸w:
-- dowodu osobistego lub innego dokumentu to偶samo艣ci;
-- dyplomu, 艣wiadectwa uko艅czenia szko艂y lub 艣wiadectwa szkolnego albo za艣wiadczenia o uko艅czeniu kursu lub szkolenia;
-- 艣wiadectwa pracy oraz innych dokument贸w niezb臋dnych do dokonania rejestracji,

lub odmowy z艂o偶enia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osob臋 rejestruj膮c膮 si臋.

Podstawa prawna:

搂4 ust. 4 Rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy聽(Dz. U. z 2004r. Nr 262, poz.2607 z p贸藕n. zm.).

Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni Powiatowy Urz膮d Pracy
o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej

W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniaj膮cego do zasi艂ku po up艂ywie 7 dni od dnia zarejestrowania si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasi艂ku przys艂uguje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o kt贸rym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Szczeg贸艂owych informacji udziela p. Hanna Smarzy pok贸j 11 tel. 095 748 80 30

Informacja

Osoba zarejestrowana, po okazaniu dowodu osobistego i potwierdzenia
wizyty u po艣rednika mo偶e:

a) uzyska膰:
聽聽 - za艣wiadczenie o aktualnym statusie i wysoko艣ci pobieranych 艣wiadcze艅
聽聽 - za艣wiadczenie o dochodach, przychodach
聽聽 - za艣wiadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu do lekarza

b) z艂o偶y膰:
聽聽 - wniosek o dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego cz艂onk贸w rodziny
聽聽 - wniosek o zaswiadczenie stwierdzaj膮ce okresy poprzednich rejestracji
聽聽聽聽 oraz wysoko艣ci osi膮gni臋tego dochodu w poszczeg贸lnych latach.

Nadto Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie zawiadamia, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰
uzgodnienia dodatkowego terminu pobrania nale偶nych 艣wiadcze艅 w kasie,
w przypadku braku mo偶no艣ci w wyznaczonym poprzednio terminie.
W tym celu nalezy kontaktowa膰 si臋 ze stanowiskiem ds. obs艂ugi os贸b
bezrobotnych pok贸j 9 p. Aleksandra Gudzowska, telefon: 0 (95) 748 80 21

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 28.01.2010 14:02
Liczba wy艣wietle艅 : 699

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  10.03.2010 09:25poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  10.03.2010 09:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  06.04.2011 14:35poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  06.04.2011 14:53poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  05.09.2012 08:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  11.12.2012 10:21poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  11.12.2012 10:24poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.12.2012 14:30poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  03.01.2013 12:19poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  13.06.2014 12:25poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:45poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 15:00poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  04.02.2015 09:55poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  24.07.2008 13:47poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.06.2008 08:38poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 12:54poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 11:05poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 11:03poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2008 11:02poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 14:34poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 14:32poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 14:23poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  30.05.2007 15:26poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:45poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:43poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:41poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:35poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:33poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:33poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:30poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:15poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821131