logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Dofinansowanie wyposa偶enia miejsca pracy聽Za艂膮cznik nr 2
do zarz膮dzenia Nr 142
聽z dnia 11.05.2009r.
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzieREGULAMIN
refundacji ze 艣rodk贸w funduszu pracy
koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnegoROZDZIA艁 I

POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂1

Niniejszy regulamin opracowany jest聽 na podstawie:

1)聽Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.)
2)聽Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U.聽 Nr聽 62聽 poz. 512 z 2009r ),
3)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
4)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
5)聽Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r Nr 155 poz. 1095z po藕n. zm.)
6)聽Kodeksu Cywilnego.

搂2

1.聽Starosta w imieniu, kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy聽 w Mi臋dzychodzie mo偶e zrefundowa膰 ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy koszty wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy do wysoko艣ci聽 sze艣ciokrotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jedno stanowisko.
2.聽Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust. 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
3.聽Kwota limitu 艣rodk贸w przeznaczona na refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych聽 w danym roku kalendarzowym jest ustalana z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.

ROZDZIA艁 II

TRYB SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA聽 WNIOSK脫W

搂3

1.聽Pracodawca ubiegaj膮cy si臋 o refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych聽 sk艂ada w Powiatowym Urz臋dzie Pracy wniosek聽 wraz z聽 za艂膮cznikami, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu.聽
2.聽Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego,聽 nie rzadziej ni偶 raz聽 w miesi膮cu, wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu .
3.聽Komisja opiniuje wnioski聽 kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami, z uwzgl臋dnieniem:

1) aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
2) dotychczasowej wsp贸艂pracy z PUP
3) wysoko艣ci 艣rodk贸w finansowych pozostaj膮cych w dyspozycji Urz臋du w danym roku kalendarzowym,
4) kwalifikacji聽 bezrobotnych do pracy聽 z punktu widzenia lokalnego rynku pracy.

4.聽Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.
5.聽O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor聽 Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie powiadamia wnioskodawc臋 w formie pisemnej w terminie nie przekraczaj膮cym 30 dni od daty wp艂ywu kompletnego wniosku.
6.聽Dla ustalenia kwoty przyznanych 艣rodk贸w przyjmuje si臋 wysoko艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia obowi膮zuj膮cego w dniu zawarcia umowy, z uwzgl臋dnieniem 搂 2 pkt. 1.
7.聽Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 III

ZASADY REFUNDACJI KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA I DOPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY

搂4

1. Refundacja mo偶e by膰 przyznana聽 podmiotowi, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie warunki:

1)聽nie zalega聽 w dniu z艂o偶enia wniosku聽 z wyp艂acaniem聽 w terminie聽 wynagrodze艅 pracownikom oraz聽 z op艂acaniem w terminie聽 sk艂adek na聽 ubezpieczenie spo艂eczne , ubezpieczenie zdrowotne聽 Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych,
2)聽nie zalega w dniu z艂o偶enia wniosku z op艂acaniem w terminie innych danin publicznych,
3)聽 nie posiada w dniu z艂o偶enia wniosku nie uregulowanych w terminie zobowi膮za艅 cywilnoprawnych,
4)聽prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 ,w rozumieniu przepis贸w o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej, przez okres co najmniej 6 m-cy przed dniem聽聽 z艂o偶enia聽 wniosku, z tym 偶e do okresu聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej nie wlicza si臋聽 okresu zawieszenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
5)聽nie by艂 karany w okresie 2 lat przed z艂o偶eniem wniosku聽 za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny, (Dz. U. Nr 88, poz.553,z p贸藕n. zm.)
6)聽nie znajduje si臋 w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji -
Wytyczne wsp贸lnotowe dotycz膮ce pomocy pa艅stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro偶onych przedsi臋biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,str2),
7)聽nie rozwi膮za艂 w okresie 6 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku, stosunku pracy聽 z
pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot
8)聽wniosek jest kompletny i prawid艂owo sporz膮dzony.

2.Refundacja 艣rodk贸w stanowi pomoc de minimis i jest udzielana przy聽 spe艂nieniu warunk贸w zawartych聽 w rozporz膮dzeniach, o kt贸rych mowa聽 w 搂1 ust1, pkt 3 i 4.
3. Refundacji聽 艣rodk贸w nie udziela si臋, je偶eli聽 z inn膮 pomoc膮 ze 艣rodk贸w publicznych, niezale偶nie od jej formy i 藕r贸d艂a pochodzenia , w tym ze 艣rodk贸w bud偶etu聽 Unii Europejskiej, udzielon膮聽 w odniesieniu do tych samych koszt贸w kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywno艣ci聽 pomocy okre艣lonej dla danego przeznaczenia pomocy.

ROZDZIA艁 IV

ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂5

1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia przyznanych聽 艣rodk贸w to:
1)聽por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej,
a聽 posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
2)聽weksel z por臋czeniem wekslowym(aval),
3)聽akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji,
4)聽zastaw na prawach i聽 rzeczach,
5)聽gwarancja bankowa,
6)聽blokada rachunk贸w bankowych.

搂6

1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂5 ust.1 pkt.1 i 2, za akceptowan膮 form臋 uznaje si臋:

por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re osi膮gaj膮 co najmniej wynagrodzenie w wysoko艣ci 125% minimalnego wynagrodzenia:

a/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia - zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela
b/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przez聽 co najmniej dw贸ch por臋czycieli,

1)聽por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub聽 podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci
prawnych.

2.Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust 1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:

1)聽pozostaj膮ca聽 w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub聽聽 upad艂o艣ci,聽 zatrudniona na czas nieokre艣lony lub聽 na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub聽聽 administracyjne,
2)聽prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub聽
upad艂o艣ci.
3)聽osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 125% minimalnego wynagrodzenia brutto,聽聽聽聽聽聽
4)聽por臋czycielem nie mo偶e by膰 wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego, por臋czyciela聽 pozostaj膮cy聽 we wsp贸lnocie maj膮tkowej聽 ze swoim wsp贸艂ma艂偶onkiem,
5)聽por臋czycielem nie mo偶e by膰 pracownik Podmiotu.

3. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 5 ust1, pkt.3-6 - suma聽 wynikaj膮ca z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz odsetkami ustawowymi.
4. Do ustanowienia prawnego聽 zabezpieczenia zwrotu refundacji konieczna jest zgoda wsp贸艂ma艂偶onka Podmiotu i聽 zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela wyra偶ona na pi艣mie w formie o艣wiadczenia聽 podpisanego聽w obecno艣ci pracownika Urz臋du.
5 . Koszty聽 zwi膮zane zabezpieczeniem umowy,聽 jak r贸wnie偶 ich聽usuni臋cie po wykonaniu umowy ponosi wnioskodawca.

ROZDZIA艁 V

TRYB聽 ZAWARCIA UMOWY

搂7

1. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci.
2. Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki, w imieniu kt贸rego na (podstawie upowa偶nienia) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w聽Mi臋dzychodzie
3. Umowa o refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy przewiduje:

1) refundacje koszt贸w poniesionych聽 przez podmiot聽 w okresie od dnia聽 zawarcia umowy do dnia poprzedzaj膮cego dzie艅聽 zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po przedstawieniu dokument贸w potwierdzaj膮cych:

a) dokonania zakup贸w- faktury, rachunki
b) zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej

4.聽 Zobowi膮zanie pracodawcy do:

1) zatrudnienia na wyposa偶onym聽 lub doposa偶onym stanowisku聽 pracy w pe艂nym wymiarze czasu pracy聽 skierowanego聽 bezrobotnego聽 przez okres 24 miesi臋cy,
2) co najmniej 24 miesi臋cy stanowisk聽 pracy utworzonych w zwi膮zku聽 z przyznan膮 refundacj膮,
3) zwrotu w ci膮gu 30 dni od dnia otrzymania wezwania聽 starosty, ca艂o艣ci przyznanej refundacji wraz z odsetkami聽 ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania 艣rodk贸w w przypadku wypowiedzenia umowy refundacji wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku:

a)聽z艂o偶enia niezgodnych聽 z prawda o艣wiadcze艅 kt贸rych mowa 搂 4 ust. 1,pkt 1-7
b)聽naruszenia innych warunk贸w umowy.

4) Zwrotu , w terminie 30 dni聽 od dnia otrzymania聽 wezwania聽 starosty , przyznanej refundacji w wysoko艣ci proporcjonalnej do okresu nie zatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych , wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi聽 od dnia uzyskania 艣rodk贸w w przypadku nie spe艂nienia warunk贸w kt贸rych mowa w ust.4 pkt.1 i 2.

搂8

1. Ostateczne rozliczenie umowy nast膮pi po up艂ywie 24 miesi臋cy聽od daty zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

ROZDZIA艁 VI

POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂9

Regulamin wchodzi w 偶ycie聽z dniem podpisania聽 z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 17 kwietnia 2009r.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 02.03.2010 09:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1129

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  08.07.2009 15:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:55poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:54poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:44poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:43poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:25poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  08.07.2009 14:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820952