logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Za艂膮cznik nr 1
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 do zarz膮dzenia Nr 161 z dnia 08.04.2010r.
聽 Dyrektora PUP w聽 Mi臋dzychodzie


REGULAMIN
聽 przyznawania bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE
搂 1
1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1)聽Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy聽
( t. j. Dz. U. z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.),
2)聽Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie dokonywania refundacji Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz.U.聽 Nr聽 62聽 poz. 512 z 2009r ze zm. ),
3)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
4)聽Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
5)聽Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007r Nr 155 poz 1095ze. zm.),
6)聽Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
7)聽Kodeksu Cywilnego.
搂 2
1. Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
聽聽聽 mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci
聽聽聽 gospodarczej,聽 w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
聽聽聽 zwi膮zanych z jej podj臋ciem, w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶
聽聽聽 6-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia.
2. O przyznanie 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 mo偶e ubiega膰 si臋 osoba posiadaj膮ca status
聽聽聽 bezrobotnego przez okres co najmniej 1 miesi膮ca.
聽聽聽 Osoby kt贸re w okresie 6 miesi臋cy przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urz臋dzie Pracy
聽聽聽 w Mi臋dzychodzie spowodowa艂y rozwi膮zanie stosunku pracy ze swej winy b膮d藕 rozwi膮za艂y
聽聽聽 stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron聽 mog膮 ubiega膰 si臋
聽聽聽 o przyznanie tych 艣rodk贸w po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia uzyskania statusu bezrobotnego
聽聽 ( nie dotyczy to przypadk贸w rozwi膮zania stosunku pracy za porozumieniem stron z powodu
聽聽聽 upad艂o艣ci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotycz膮cych
聽聽聽 zak艂adu pracy, a tak偶e rozwi膮zania przez pracownika umowy o prac臋 z powodu ci臋偶kiego
聽聽聽聽 naruszenia przez pracodawc臋 podstawowych obowi膮zk贸w wobec pracownika).
3. Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust 1 rozumie si臋 przeci臋tne
聽聽聽 wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego
聽聽聽 miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku
聽聽聽 Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt. 2 ustawy
聽聽聽 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
聽聽聽 (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
4. Kwota limitu 艣rodk贸w,聽 przeznaczona na finansowanie聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽聽聽聽 podejmowanej przez osoby bezrobotne w danym roku kalendarzowym ustalana jest
聽聽聽聽 z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.
搂 3

聽聽聽聽 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej nie mog膮 by膰 przeznaczone na zakup od
聽聽聽聽 wsp贸艂ma艂偶onka , krewnych i powinowatych w linii prostej,聽 rodze艅stwa lub powinowatych
聽聽聽聽 w linii bocznej,

ROZDZIA艁 II
PROCEDURA聽 SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA聽 WNIOSK脫W

搂 4

1. Osoba bezrobotna聽 zamierzaj膮ca聽 rozpocz膮膰聽 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 sk艂ada w Urz臋dzie
聽聽聽聽 wniosek wraz za艂膮cznikami ( wz贸r wniosku stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego
聽聽聽聽 regulaminu)聽 w terminach og艂oszonych przez Urz膮d.

2.聽 Informacja o terminach sk艂adania wniosk贸w umieszczona jest:
聽1) na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du
聽2) na stronie internetowej Urz臋du聽 ( www.pup-miedzychod.samorzady.pl )

1. 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej mog膮 by膰聽 udzielone na dzia艂alno艣膰聽聽聽
聽聽聽 produkcyjn膮, us艂ugow膮, ,rzemie艣lnicz膮 lub handlow膮, a w szczeg贸lno艣ci na:
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1) zakup聽 urz膮dze艅, maszyn , sprz臋tu, materia艂贸w , towar贸w niezb臋dnych do wykonywania
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 dzia艂alno艣ci,
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2)聽 koszty聽 zwi膮zane z prawid艂ow膮 instalacj膮 i uruchomieniem聽 sprz臋tu wymienionego聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w pkt.1,
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3)聽 koszty oprogramowania,
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4)聽 koszty reklamy i promocji聽 do 10% kwoty dotacji,
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 5)聽 adaptacj臋 lokalu w cz臋艣ci nie przekraczaj膮cej 20% kwoty dotacji,
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 6)聽 w uzasadnionych przypadkach zakup samochodu w cz臋艣ci nie przekraczaj膮cej 50%聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 kwoty聽 dotacji.

2. Bezrobotny zamierzaj膮cy podj膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 sk艂ada w Powiatowym Urz臋dzie
聽聽聽 Pracy wniosek o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej wraz
聽聽聽 z za艂膮cznikami.

3.Wniosek z艂o偶ony przez osob臋 bezrobotn膮 okre艣la:
聽聽聽聽 1)聽 kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w,
聽聽聽聽 2)聽 przeznaczenie 艣rodk贸w,
聽聽聽聽 3)聽 rodzaj zamierzonej dzia艂alno艣ci聽 (w rozumieniu przepis贸w o swobodzie dzia艂alno艣ci聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 gospodarczej),
聽聽聽聽 4)聽 symbol podklasy聽 rodzaju dzia艂alno艣ci聽 okre艣lony zgodnie z Polsk膮 Klasyfikacj膮
聽聽聽聽 Dzia艂alno艣ci (PKD),
聽聽聽聽 5)聽 miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci聽 i jej przewidywany termin rozpocz臋cia,
聽聽聽聽 6)聽 proponowan膮 form臋 zabezpieczenia,
聽聽聽聽 7)聽 kalkulacj臋聽聽 koszt贸w zwi膮zan膮聽聽 z podj臋ciem dzia艂alno艣ci聽 oraz 藕r贸d艂a ich聽 finansowania,
聽聽聽聽 8)聽 specyfikacj臋 i harmonogram wydatk贸w w ramach wnioskowanych 艣rodk贸w,
聽聽聽聽 9)聽 przewidywane efekty ekonomiczne聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽 10)聽聽 wskazanie dzia艂a艅 podj臋tych na rzecz rozpocz臋cia聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej dotycz膮cych
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w szczeg贸lno艣ci聽 pozyskania lokalu聽 niezb臋dnych pozwole艅 , odbycia聽 szkole艅 itp.

4. Do wniosku聽 bezrobotny聽 zobowi膮zany jest do艂膮czy膰:
聽聽 1)聽 dokument potwierdzaj膮cy posiadanie lokalu ,w kt贸rym prowadzona b臋dzie dzia艂alno艣膰,
聽聽 2)聽 dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane聽 kwalifikacje lub聽 do艣wiadczenie聽 zawodowe
聽聽聽聽聽聽聽聽 niezb臋dne do prowadzenia danej dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽聽 3)聽 dokumenty聽聽 dotycz膮ce zabezpieczenia zwrotu聽 wnioskowanych 艣rodk贸w聽 w zale偶no艣ci od
聽 formy zabezpieczenia.

5. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w, okre艣lonych w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa
聽聽聽聽 w 搂 1 pkt. 2 bezrobotny sk艂ada stosowne聽 pisemne o艣wiadczenie o:
聽 1)聽 korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych 艣rodk贸w z Funduszu Pracy聽 lub innych
聽聽聽聽聽聽聽聽 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 lub rolniczej, za艂o偶enie lub
聽聽聽聽聽聽聽聽 przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
聽聽聽聽聽聽聽聽 2) nieprowadzeniu聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy聽 przed z艂o偶eniem
聽聽 wniosku,
聽聽 3)聽 wykorzystaniu przyznanych 艣rodk贸w zgodnie z przeznaczeniem,
聽聽聽聽聽 4)聽 niepodejmowaniu聽 zatrudnienia w聽 okresie 12 miesi臋cy po dniu rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽聽 5)聽 niekaralno艣ci聽 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia聽 wniosku聽 za przest臋pstwa聽 przeciwko聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽 obrotowi聽 gospodarczemu , w rozumieniu聽 ustawy聽 z dnia 6聽 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
聽聽聽聽聽聽聽聽 6)聽 rezygnacji聽 z mo偶liwo艣ci zawieszenia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12聽聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 miesi臋cy聽 po dniu聽 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej ,
聽聽聽聽聽聽聽聽 7)聽 niez艂o偶eniu wniosku do innego starosty o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci聽聽聽聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 gospodarczej聽 lub 艣rodk贸w聽 na za艂o偶enie lub przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni socjalnej,
聽聽聽聽聽 8) za艣wiadczenia聽 lub o艣wiadczenie o uzyskanej pomocy publicznej de minimis w roku聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w kt贸rym ubiega si臋 o pomoc i dw贸ch latach go poprzedzaj膮cych,
聽聽 9)聽 o艣wiadczenie o wielko艣ci i przeznaczeniu聽 pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
聽聽聽聽聽聽聽聽 tych samych koszt贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia pomoc膮 na pokrycie kt贸rych聽 ma by膰
聽聽聽聽聽聽聽聽 przeznaczona pomoc de minimis.

ROZDZIA艁 III
WARUNKI PRZYZNAWANIA I聽 TRYB聽 ROZLICZANIA聽 艢RODK脫W

搂 5

1. 艢rodki o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 1 nie mog膮 by膰 przyznane bezrobotnemu, kt贸ry:
聽聽 1) w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku:
聽聽聽聽聽聽 a) odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny, przyj臋cia聽 propozycji odpowiedniej pracy聽 lub
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 innej formy聽 pomocy okre艣lonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji
聽聽 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
聽聽聽聽聽聽 b) z w艂asnej winy przerwa艂 szkolenie, sta偶, wykonywanie prac spo艂ecznie u偶ytecznych lub
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 innej formy pomocy okre艣lonej w w/w ustawie,
聽聽聽聽聽聽 c) po skierowaniu nie podj膮艂 szkolenia, przygotowania zawodowego doros艂ych, sta偶u lub
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 innej formy pomocy okre艣lonej w w/w ustawie,
聽聽 2)聽 otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych bezzwrotne
聽聽聽聽聽聽聽 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej , za艂o偶enie lub przyst膮pienie
聽聽聽聽聽聽聽 do sp贸艂dzielni socjalnej,
聽聽 3) posiada艂 wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy przed dniem
聽聽聽聽聽聽聽 z艂o偶enia wniosku,
聽聽 4)聽 by艂聽 w okresie 2 lat przed z艂o偶eniem wniosku聽 skazany za przest臋pstwa聽 przeciwko聽
聽聽聽聽聽聽聽 obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy聽 z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks聽 karny,
聽聽 5) nie z艂o偶y艂 rezygnacji z mo偶liwo艣ci zawieszenia聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
聽聽聽聽聽聽聽 w okresie 12 miesi臋cy聽 po dniu rozpocz臋cia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽聽 6)聽 z艂o偶y艂 wniosek niekompletny lub nieprawid艂owo sporz膮dzony,
聽聽 7)聽 nie posiada kwalifikacji, odpowiednich do prowadzenia okre艣lonej we wniosku dzia艂alno艣ci
聽聽聽聽聽聽聽 gospodarczej, je偶eli wym贸g ich posiadania wynika z przepis贸w prawa.

搂 6

1. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana w tym celu przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego wed艂ug
聽聽聽聽 kolejno艣ci wp艂ywu, nie rzadziej ni偶 raz聽 na kwarta艂, o ile urz膮d b臋dzie w posiadaniu
聽聽聽聽 艣rodk贸w na ten cel.

2.聽 Komisja opiniuje wnioski聽 kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami.

3.聽 Komisja dokonuje聽 weryfikacji wniosk贸w , bior膮c pod uwag臋 nast臋puj膮ce kryteria:
聽1) merytoryczne wype艂nienie wniosku,
聽2) podj臋te przedsi臋wzi臋cia w kierunku uruchomienia dzia艂alno艣ci,
聽3) posiadane kwalifikacje聽 lub do艣wiadczenie zawodowe bezrobotnego
聽4) ocena ryzyka przedsi臋wzi臋cia.

4. W przypadku du偶ej ilo艣ci wniosk贸w i ograniczonej wysoko艣ci 艣rodk贸w w pierwszej
聽聽聽聽聽 kolejno艣ci rozpatrywane b臋d膮 wnioski:
聽1)聽 os贸b聽 podejmuj膮cych dzia艂alno艣膰 w sferze聽 produkcji i us艂ug,
聽2) os贸b podejmuj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮聽 po raz pierwszy,
聽3) popytem i poda偶膮 na planowan膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮聽 na lokalnym rynku pracy,
4) os贸b posiadaj膮cych odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia dzia艂alno艣ci
聽聽聽 gospodarczej,
5) okresem bezrobocia wnioskodawcy

5. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.

6. Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy powiadamia wnioskodawc臋 w formie pisemnej
聽聽聽 o sposobie rozpatrzenia wniosku.

7. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

8. Osoba, kt贸rej wniosek zosta艂 oceniony pozytywnie聽 kierowany jest na kurs "ABC
聽聽聽 Przedsi臋biorczo艣ci". Uko艅czenie kursu z wynikiem pozytywnym jest warunkiem podpisania
聽聽聽 stosownej umowy i wyp艂aty 艣rodk贸w. W przypadku uko艅czenia kursu we w艂asnym zakresie聽
聽聽聽 wnioskodawca winien przed艂o偶y膰聽 stosowne za艣wiadczenie.


搂 7

1.聽 Bezrobotny, kt贸remu przyznano 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej powinien :
聽聽聽 1) wydatkowa膰聽 otrzymane 艣rodki w聽 okresie 30 dni聽 licz膮c od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci聽聽聽
聽聽聽聽聽聽聽 gospodarczej, zgodnie聽 z przeznaczeniem,
聽聽聽 2) rozliczy膰 i udokumentowa膰 wydatkowanie otrzymanych 艣rodk贸w w terminie 2聽 miesi臋cy
聽聽聽聽聽聽聽 od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

2.聽 Terminy, o kt贸rych mowa聽 w ust.1 mog膮 by膰 przed艂u偶one, je偶eli za ich przed艂u偶eniem聽
聽聽聽聽 przemawiaj膮聽 wzgl臋dy spo艂eczne , w szczeg贸lno艣ci przypadki losowe i sytuacje niezale偶ne
聽聽聽聽 od bezrobotnego.

3.聽 Potwierdzenia wydatkowania przyznanych 艣rodk贸w dokonuje si臋 na podstawie faktur
聽聽聽聽 i聽 rachunk贸w a w przypadku zakupu samochod贸w - tak偶e um贸w cywilno prawnych , je偶eli
聽聽聽聽 umowy te聽 potwierdzaj膮 wydatek od kt贸rych zosta艂 op艂acony podatek.

4.聽 Rozliczenie聽 wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych聽 艣rodk贸w na podj臋cie
聽聽聽 dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej聽 dokonywane jest w kwocie聽 brutto.

5.聽 Do rozliczenia wydatku poniesionego na zakup samochodu, je偶eli cena okre艣lona w umowie
聽聽聽聽 kupna - sprzeda偶y znacznie r贸偶ni si臋 od jego warto艣ci rynkowej, przyjmuje si臋
聽聽聽聽 cen臋 rynkow膮 pojazdu, stosowan膮 przez Urz膮d Skarbowy w Mi臋dzychodzie do cel贸w
聽聽聽聽 podatkowych, obowi膮zuj膮c膮 w dniu zakupu.

6. Za moment rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej uwa偶a si臋 dzie艅 wskazany we wpisie聽
聽聽聽聽 do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej jako dzie艅聽 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂 8
1. Przyznane bezrobotnemu 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami聽
聽聽聽聽 ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania podlegaj膮聽 zwrotowi w ci膮gu 30 dni od dnia
聽聽聽聽 wezwania przez Urz膮d w przypadku:
聽聽聽 1)聽 wykorzystania 艣rodk贸w niezgodnie z przeznaczeniem,
聽聽聽 2)聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy
聽聽聽聽聽聽聽聽 (do okresu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽聽 zalicza si臋 przerwy w jej prowadzeniu
聽聽聽聽聽聽聽聽 z powodu聽聽 choroby lub korzystania ze 艣wiadczenia rehabilitacyjnego),
聽聽聽 3)聽 podj臋cia zatrudnienia lub zawieszenia聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie
聽聽聽聽聽聽聽聽 pierwszych 12 miesi臋cy prowadzenia dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej,
聽聽聽 4)聽 z艂o偶enia聽 niezgodnego z prawd膮 o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa 搂 4 ust.4,
聽聽聽 5)聽 naruszenia聽 innych warunk贸w umowy.

2. Warunkiem odst膮pienia od 偶膮dania przez Urz膮d zwrotu 艣rodk贸w przyznanych na podj臋cie聽聽
聽聽聽聽 dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej jest spe艂nienie przez osob臋, kt贸rej takich 艣rodk贸w udzielono
聽 wszystkich warunk贸w okre艣lonych w umowie.

3. W przypadku 艣mierci聽 bezrobotnego聽 w okresie od dnia zawarcia umowy聽 do up艂ywu
聽聽聽聽 12 miesi臋cy聽 prowadzenia tej dzia艂alno艣ci, zwrotu聽 wyp艂aconych 艣rodk贸w聽聽 dochodzi聽 si臋
聽 w聽 wysoko艣ci聽 proporcjonalnej聽 do okresu聽 nieprowadzenia聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej.
聽 Od聽 kwoty podlegaj膮cej zwrotowi nie nalicza si臋 odsetek.


ROZDZIA艁 IV

ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA
聽PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂 9

1. Wnioskodawca聽 obowi膮zany jest z艂o偶y膰 do wniosku zabezpieczenie zwrotu 艣rodk贸w na聽聽
聽聽聽 podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi, na wypadek wykorzystania聽
聽聽聽 艣rodk贸w nie zgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 przez okres
聽聽聽 kr贸tszy聽 ni偶 12 miesi臋cy, albo naruszenia innych聽 warunk贸w umowy.

2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia 艣rodk贸w to:
聽聽聽 1) por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej,聽
聽聽聽聽聽聽聽聽 a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
聽聽聽 2)聽 weksel z por臋czeniem wekslowym(aval),
聽聽聽 3)聽 zastaw na prawach聽 lub rzeczach,
聽聽聽 4)聽 gwarancja bankowa,
聽聽聽 5)聽 blokada rachunku bankowego,
聽聽聽 6)聽 akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji.

搂 10

 1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 9 ust.2 pkt.1 za akceptowan膮聽 form臋 uznaje si臋:
  • por臋czenie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re聽osi膮gaj膮 co najmniej wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 125% minimalnego wynagrodzenia:
   1. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia-zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela,
   2. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przez聽 co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
  • por臋czenie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub聽podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 badana b臋dzie聽 na podstawie dokument贸w finansowych tj. bilansu oraz rachunek zysk贸w i strat.
 2. W przypadku zabezpieczenia , o kt贸rym mowa w 搂 9 ust 2 pkt 2聽聽wymagane jest聽 por臋czenie dw贸ch os贸b:
  1. przez osob臋 fizyczn膮聽 o dochodach przekraczaj膮cych 160% minimalnego聽 wynagrodzenia,
  2. osob臋 prawn膮 lub聽聽 podmiot nie posiadaj膮cy osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cy zdolno艣膰 do czynno艣ci聽 prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 zabezpieczenia 艣rodk贸w badana b臋dzie聽 na podstawie dokument贸w finansowych tj. bilans oraz rachunek zysk贸w i strat.
 3. Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust .2 pkt.1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:
  1. pozostaj膮ca聽 w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci,聽 zatrudniona na czas nieokre艣lony lub聽 na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub administracyjne,
  2. prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra nie posiada zaleg艂o艣ci z tytu艂u jej prowadzenia w ZUS i US i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub聽 upad艂o艣ci,
  3. osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo do emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi wynosi膰 co najmniej 125%聽 minimalnego wynagrodzenia (brutto),
  4. osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 rolnicz膮 - za艣wiadczenie z urz臋du skarbowego o wysoko艣ci obrot贸w w poprzednim roku podatkowym, a rolnik nie b臋d膮cy p艂atnikiem podatku VAT - za艣wiadczenie o wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego, wystawione przez w艂a艣ciwy urz膮d gminy.
 4. Por臋czycielem nie mo偶e by膰:
  1. osoba聽 fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 - rozliczaj膮ca si臋 z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub w formie rycza艂tu od dochod贸w聽ewidencjonowanych,
  2. wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego pozostaj膮cy z bezrobotnym w ma艂偶e艅skiej wsp贸lno艣ci聽maj膮tkowej,
  3. osoba kt贸ra udzieli艂a ju偶 por臋czenia na nie zako艅czone umowy dotycz膮ce uzyskania聽艣rodk贸w b臋d膮ce w dyspozycji urz臋du.
 5. Por臋czyciel sk艂ada stosowne o艣wiadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem 藕r贸d艂a i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowi膮zaniach finansowych, z okre艣leniem wysoko艣ci聽miesi臋cznej sp艂aty聽 zad艂u偶enia.
 6. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 9 ust 2 pkt.3-6 - suma聽 wynikaj膮ca z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz聽 odsetkami聽ustawowymi.
 7. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 9 ust. 2 pkt. 3 warto艣膰 praw lub rzeczy聽b臋d膮cych聽 przedmiotem zastawu b臋dzie przekracza膰 30% kwoty otrzymanej, z聽聽uwzgl臋dnieniem spadku warto艣ci przedmiotu zastawu w okresie obowi膮zywania tej formy zabezpieczenia.
 8. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 9 ust 2.pkt. 4 i 5 kwota zagwarantowanych lub聽 zablokowanych聽艣rodk贸w b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na kt贸ry zostan膮 ustanowione聽 wynosi minimum 2,5聽 roku聽 licz膮c od聽 daty podpisania umowy.
 9. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 9 ust.2聽 pkt.6 kwota podlegaj膮ca egzekucji聽w formie aktu notarialnego b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej.
 10. Koszty聽 zwi膮zane zabezpieczeniem umowy,聽 jak r贸wnie偶 ich聽 usuni臋cie po wykonaniu umowy ponosi wnioskodawca.
 11. Do ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu 艣rodk贸w na聽聽 podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, konieczna jest zgoda聽 wsp贸艂ma艂偶onka bezrobotnego聽 i聽 zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela wyra偶ona na pi艣mie w聽 formie o艣wiadczenia聽 podpisanego聽 w obecno艣ci pracownika Urz臋du.

ROZDZIA艁 V
TRYB聽 ZAWARCIA UMOWY

搂 11

 1. Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki w聽 imieniu聽 kt贸rego (na podstawie upowa偶nienia) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du聽聽Pracy w Mi臋dzychodzie.
 2. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci.
 3. Do zawarcia umowy聽 o udzielenie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci konieczna jest zgoda聽wsp贸艂ma艂偶onka wnioskodawcy i聽zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela, wyra偶ona na pi艣mie聽w formie o艣wiadczenia聽 podpisanego聽 w obecno艣ci pracownika Urz臋du.
 4. Wszelkie zmiany umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie, w formie aneksu.
 5. Ostateczne rozliczenie umowy nast臋puje po up艂ywie 12 miesi臋cy od daty rozpocz臋cia聽dzia艂alno艣ci, po przed艂o偶eniu przez beneficjenta dokument贸w potwierdzaj膮cych jej聽prowadzenie.

ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 12

 1. Przyznane bezrobotnym 艣rodki聽 stanowi膮 pomoc de minimis w rozumieniu przepis贸w, o kt贸rych mowa w 搂1 ust.1, pkt. 3 i 4.
 2. Osoba, kt贸ra otrzyma艂a 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej zostaje pozbawiona聽statusu osoby bezrobotnej od dnia nast臋pnego po dniu ich otrzymania.
 3. Powy偶sze wytyczne stosuje si臋 r贸wnie偶 do udzielanych bezrobotnym聽 艣rodk贸w na聽rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽w ramach聽 projekt贸w wsp贸艂finansowanych聽ze聽艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
 4. Upowa偶nieni聽 przez Dyrektora Urz臋du pracownicy聽 przeprowadzaj膮 wizyty monitoruj膮ce.

搂 13

Regulamin wchodzi w 偶ycie聽 z dniem podpisania.

搂 14

Wnioski bezrobotnych o przyznanie jednorazowych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej z艂o偶one, a nie rozpatrzone do dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszego Regulaminu, rozpatruje si臋 na podstawie postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 15.04.2010 14:29
Liczba wy艣wietle艅 : 685

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 15:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  03.08.2010 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:15poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  24.10.2011 11:22poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  23.12.2014 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.04.2015 13:52poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.04.2015 13:53poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:17poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 13:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.04.2010 15:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820684