logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Sp贸艂dzielnia socjalnaZa艂膮cznik nr 3
do zarz膮dzenia Nr 161 z dnia 08.04.2010r.
Dyrektora PUP w聽 Mi臋dzychodzie

REGULAMIN
przyznawania bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 na za艂o偶enie lub聽 na przyst膮pienie do聽 sp贸艂dzielni socjalnej

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy聽 (t. j. Dz. U. z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.),
  2. Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci na zasadach聽 okre艣lonych dla sp贸艂dzielni socjanych (Dz. U.聽 Nr聽 30 poz.155 z 2010r ),
  3. Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
  4. Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
  5. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007r Nr 155 poz 1095ze. zm.),
  6. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
  7. Kodeksu Cywilnego.

搂 2

 1. Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na聽 za艂o偶enie lub przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni socjalnej聽 w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zanych podj臋ciem tej dzia艂alno艣ci w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶 4-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia na za艂o偶enie i 3-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia na przyst膮pienie do istniej膮cej sp贸艂dzielni socjalnej.
 2. Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
 3. Kwota limitu 艣rodk贸w,聽 przeznaczona na finansowanie聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej, podejmowanej przez osoby bezrobotne w danym roku kalendarzowym ustalana jest z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.

ROZDZIA艁 II
PROCEDURA聽 SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA聽 WNIOSK脫W

搂 3

 1. Osoba bezrobotna zamierzaj膮ca za艂o偶y膰 lub przyst膮pi膰 do sp贸艂dzielni socjalnej sk艂ada z艂o偶y膰 wniosek wraz za艂膮cznikami w Urz臋dzie ( wz贸r wniosku stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego regulaminu)聽 w terminach og艂oszonych przez Urz膮d.
 2. Informacja o terminach sk艂adania wniosk贸w umieszczona jest:
  1. na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du
  2. na stronie internetowej Urz臋du (www.pup-miedzychod.samorzady.pl)
 3. Bezrobotny mo偶e z艂o偶y膰 wniosek na za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej do starosty ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze wzgl臋du na siedzib臋 sp贸艂dzielni socjalnej.
 4. Bezrobotni zamierzaj膮cy za艂o偶y膰 sp贸艂dzielni臋 socjaln膮 mog膮 z艂o偶y膰 wsp贸lny wniosek i przyznanie ze 艣rodk贸w聽 Funduszu Pracy聽 jednorazowo 艣rodk贸w na za艂o偶enie sp贸艂dzielni聽socjalnej.
 5. Wniosek zawiera nast臋puj膮ce informacje :
  1. kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w
  2. rodzaj dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸r膮 ma聽聽 prowadzi膰聽 zak艂adana sp贸艂dzielnia socjalna
  3. symbol podklasy聽 rodzaju dzia艂alno艣ci聽 okre艣lony zgodnie z Polsk膮 Klasyfikacj膮 Dzia艂alno艣ci (PKD),
  4. kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zan膮 z podj臋ciem dzia艂alno艣ci przez sp贸艂dzielni臋 socjalna聽dzia艂alno艣ci oraz 藕r贸d艂a ich finansowania,
  5. specyfikacj臋 i harmonogram wydatk贸w w ramach wnioskowanych 艣rodk贸w, przeznaczonych w szczeg贸lno艣ci na聽 zakup 艣rodk贸w trwa艂ych, urz膮dze艅, maszyn,聽materia艂贸w, towar贸w i us艂ug i materia艂贸w reklamowych, pozyskanie lokalu lub聽wk艂ad聽do sp贸艂dzielni socjalnej,
  6. proponowan膮 form臋 zabezpieczenia zwrotu 艣rodk贸w,
 6. Do wniosku聽 o przyznanie聽 ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy jednorazowo聽 艣rodk贸w na聽przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni bezrobotny聽 do艂膮cza:
  1. indywidualne o艣wiadczenie o:
   1. korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych 艣rodk贸w z Funduszu Pracy聽lub聽innych聽 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 lub rolniczej, za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
   2. nieprowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy聽 przed dniem聽z艂o偶enia wniosku,
   3. nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru S膮dowego jako za艂o偶yciel innej聽sp贸艂dzielni w okresie 6 miesi臋cy聽 przed dniem z艂o偶enia wniosku,
   4. wykorzystaniu przyznanych 艣rodk贸w zgodnie z przeznaczeniem,
   5. niekaralno艣ci聽 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia聽 wniosku聽 za przest臋pstwa聽przeciwko obrotowi gospodarczemu , w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny,
   6. nieposiadaniu w dniu z艂o偶enia wniosku nieuregulowanych w terminie聽 zobowi膮za艅 cywilnoprawnych,
   7. niez艂o偶eniu wniosku do innego starosty o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub 艣rodk贸w聽 na za艂o偶enie lub przyst膮pienie聽 do聽 sp贸艂dzielni socjalnej.
  2. pisemne zobowi膮zanie聽 sp贸艂dzielni聽 socjalnej聽 do przyj臋cia na okres聽 co najmniej 12 miesi臋cy bezrobotnego do sp贸艂dzielni socjalnej jako cz艂onka, po wniesieniu wp艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej w zobowi膮zaniu,
  3. pisemn膮 informacj臋 sp贸艂dzielni socjalnej o niezaleganiu聽 przez ni膮, w dniu wydania聽informacji, z op艂acaniem聽 w terminie sk艂adek聽 na ubezpieczenia聽 spo艂eczne,聽 ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych聽 艢wiadcze艅聽Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowi膮za艅 cywilnoprawnych,
  4. pisemn膮 informacj臋 sp贸艂dzielni socjalnej o nieznajdowaniu si臋 jej w stanie likwidacji.

ROZDZIA艁 III
WARUNKI PRZYZNAWANIA I聽 ROZLICZANIA聽 艢RODK脫W

搂 4

 1. 艢rodki na za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej mog膮 by膰 przyznane聽bezrobotnemu je偶eli spe艂nia nast臋puj膮ce warunki:
  1. w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku:
   1. nie odm贸wi艂 bez uzasadnionej聽 przyczyny przyj臋cia聽 propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy聽 pomocy okre艣lonej聽 w ustawie聽 z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji聽zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   2. z w艂asnej nie winy przerwa艂 szkolenia, sta偶u, wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych lub innej formy pomocy okre艣lonej w ustawie,
   3. po skierowaniu聽 podj膮艂 szkolenie, przygotowanie zawodowe doros艂ych, sta偶 lub inn膮 form臋 pomocy okre艣lon膮 w ustawie.
  2. nie otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych bezzwrotnych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej , za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
  3. nie prowadzi艂 dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku,
  4. nie zosta艂 wpisany do Krajowego rejestru S膮dowego聽 jako za艂o偶yciel innej sp贸艂dzielni socjalnej w okresie 6 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku,
  5. nie by艂 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu聽 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
  6. Nie posiada w dniu z艂o偶enia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowi膮za艅 cywilno prawnych,
  7. wniosek jest kompletny i prawid艂owo wype艂niony.

搂 5

 1. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana w tym celu przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu, nie rzadziej ni偶 raz聽聽 na kwarta艂.
 2. Komisja opiniuje wnioski聽 kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami.
 3. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.
 4. Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie聽 powiadamia wnioskodawc臋 o sposobie rozpatrzenia wniosku formie pisemnej.
 5. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 V
TRYB聽 ZAWARCIA UMOWY

搂 6

 1. Przyznane bezrobotnemu 艣rodki聽聽 na za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni socjalnej聽dokonywane s膮 na podstawie umowy.
 2. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci.
 3. Do zawarcia umowy聽 o udzielenie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci konieczna jest聽zgoda wsp贸艂ma艂偶onka wnioskodawcy i聽 zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela wyra偶ona na pi艣mie w formie o艣wiadczenia聽 podpisanego聽 w obecno艣ci pracownika Urz臋du.
 4. Wszelkie zmiany do umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie w formie aneksu.
 5. Umowa聽 o przyznanie 艣rodk贸w bezrobotnemu na za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej聽聽zawiera w szczeg贸lno艣ci, zobowi膮zanie bezrobotnego do:
  1. wydatkowania otrzymanych 艣rodk贸w w terminie okre艣lonym w umowie,
  2. udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych 艣rodk贸w w terminie okre艣lonym w umowie,
  3. zwrotu聽 w terminie 30 dni od dnia聽 otrzymania wezwania, przyznanych 艣rodk贸w wraz odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania je偶eli:
   1. otrzymane 艣rodki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
   2. cz艂onkostwo w sp贸艂dzielni socjalnej ustanie聽 przed up艂ywem 12聽 miesi臋cy od dnia przyst膮pienia聽 do sp贸艂dzielni lub w okresie聽 kr贸tszym ni偶 12 miesi臋cy聽 od聽dnia okre艣lonego w umowie jako data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej w przypadku cz艂onka za艂o偶yciela sp贸艂dzielni socjalnej,
   3. z艂o偶y nie zgodnie z prawda聽 o艣wiadczenie,
   4. naruszy inne warunki zawarte w umowie.
 6. W przypadku umowy o przyznanie 艣rodk贸w na za艂o偶enie sp贸艂dzielni socjalnej:
  1. za dat臋 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 przez sp贸艂dzielnie socjalna uznaje si臋 dat臋 okre艣lon膮 w umowie, wynikaj膮c膮 z uchwa艂y cz艂onk贸w za艂o偶ycieli聽 sp贸艂dzielni socjalnej,
  2. 艣rodki zostan膮 przekazane w terminie okre艣lonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpocz臋cia przez sp贸艂dzielni臋 socjaln膮 dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej.
 7. Terminy o kt贸rych mowa w ust. 3聽 mog膮 zosta膰 przed艂u偶one w przypadku, gdy za ich przed艂u偶eniem przemawiaj膮 wzgl臋dy spo艂eczne, w szczeg贸lno艣ci przypadki losowe i sytuacje nie zale偶ne od bezrobotnego.
 8. Wydatkowanie 艣rodk贸w dokonuje si臋 na podstawie faktur i rachunk贸w.
 9. Rozliczenie wydatkowanych przez聽 bezrobotnego 艣rodk贸w na za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej dokonywane jest w kwocie brutto.
 10. Ostateczne rozliczenie umowy nast臋puje po up艂ywie 12 miesi臋cy od daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci, po przed艂o偶eniu przez beneficjenta dokument贸w potwierdzaj膮cych jej prowadzenie.

ROZDZIA艁 IV
ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂 7

 1. Wnioskodawca聽obowi膮zany jest z艂o偶y膰 do wniosku zabezpieczenie zwrotu 艣rodk贸w na聽podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi, na wypadek聽wykorzystania 艣rodk贸w nie zgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia dzia艂alno艣ci聽gospodarczej przez okres kr贸tszy聽 ni偶 12 miesi臋cy albo naruszenia innych聽 warunk贸w聽umowy.
 2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia 艣rodk贸w to:
  1. por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej,聽a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
  2. weksel z por臋czeniem wekslowym(aval)
  3. zastaw na prawach聽 lub rzeczach,
  4. gwarancja bankowa,
  5. blokada rachunku bankowego,
  6. akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji.

搂聽8

 1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 7 ust. 2 pkt.1 za akceptowan膮 form臋 uznaje si臋:
  1. por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re osi膮gaj膮 co najmniej wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 125% minimalnego聽wynagrodzenia:
   1. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia - zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela
   2. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia聽聽przez聽co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
  2. por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub聽podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 badana b臋dzie聽 na podstawie dokument贸w finansowych tj.聽 bilans oraz rachunek zysk贸w i strat.
 2. W przypadku zabezpieczenia , o kt贸rym mowa w 搂 7 ust 2 pkt 2 wymagane jest por臋czenie dw贸ch os贸b:
  1. przez osob臋 fizyczn膮聽 o dochodach przekraczaj膮cych 160% minimalnego聽wynagrodzenia,
  2. osob臋 prawn膮 lub podmiot nie posiadaj膮cy osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cy zdolno艣膰聽 do czynno艣ci聽 prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 zabezpieczenia 艣rodk贸w badana b臋dzie na聽 podstawie dokument贸w finansowych tj. bilans oraz rachunek zysk贸w i strat.
 3. Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust .2 pkt.1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:
  1. pozostaj膮ca聽 w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub聽聽 upad艂o艣ci,聽 zatrudniona na czas nieokre艣lony lub聽 na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub聽 administracyjne,
  2. prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra nie posiada zaleg艂o艣ci z tytu艂u jej prowadzenia w ZUS i US i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub聽upad艂o艣ci, osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 125%聽 minimalnego聽wynagrodzenia (brutto),
  3. osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 rolnicz膮 - za艣wiadczenie z urz臋du skarbowego o wysoko艣ci obrot贸w w poprzednim roku podatkowym, a rolnik nie b臋d膮cy p艂atnikiem podatku VAT - za艣wiadczenie o wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wystawione przez w艂a艣ciwy urz膮d gminy;
 4. Por臋czycielem nie mo偶e by膰:
  1. osoba聽 fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 -rozliczaj膮ca si臋 z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub w formie rycza艂tu od dochod贸w聽ewidencjonowanych,
  2. wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego pozostaj膮cy z bezrobotnym w ma艂偶e艅skiej wsp贸lno艣ci maj膮tkowej,
  3. osoba kt贸ra udzieli艂a ju偶 por臋czenia na nie zako艅czone umowy dotycz膮ce uzyskania聽艣rodk贸w b臋d膮ce w dyspozycji urz臋du.
 5. Por臋czyciel sk艂ada stosowne o艣wiadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem聽藕r贸d艂a i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowi膮zaniach finansowych z okre艣leniem聽wysoko艣ci聽 miesi臋cznej sp艂aty聽 zad艂u偶enia.
 6. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 7 ust 2 pkt.3-6 - suma聽 wynikaj膮ca z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz聽odsetkami聽 ustawowymi.
 7. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 7 ust. 2 pkt. 3 warto艣膰 praw lub rzeczy聽b臋d膮cych przedmiotem zastawu b臋dzie przekracza膰 30% kwoty utrzymanej z uwzgl臋dnieniem spadku warto艣ci przedmiotu zastawu w okresie obowi膮zywania tej formy zabezpieczenia.
 8. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 7 ust 2.pkt. 4 i 5 zagwarantowanych lub zablokowanych聽 艣rodk贸w b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na聽kt贸ry聽 zostan膮 ustanowione聽 wynosi minimum 2,5聽 roku聽 licz膮c od聽 daty podpisania umowy.
 9. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 7 ust.2聽 pkt.6 kwota podlegaj膮ca egzekucji聽 w formie aktu notarialnego b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej.
 10. Koszty聽 zwi膮zane zabezpieczeniem umowy,聽 jak r贸wnie偶 ich聽 usuni臋cie po wykonaniu umowy ponosi wnioskodawca.
 11. Do ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu 艣rodk贸w na聽聽 podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, konieczna jest zgoda wsp贸艂ma艂偶onka bezrobotnego i聽 zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela wyra偶ona na pi艣mie w聽 formie o艣wiadczenia聽 podpisanego聽w obecno艣ci pracownika Urz臋du.

ROZDZIA艁 V
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 9

 1. Przyznane 艣rodki聽 bezrobotnemu stanowi膮 pomoc de minimis w rozumieniu przepis贸w, o kt贸rych mowa w 搂 1 ust.1, pkt. 3 i 4.
 2. Osoba, kt贸ra otrzyma艂a 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej zostaje pozbawiona聽statusu osoby bezrobotnej od dnia nast臋pnego po dniu ich otrzymania.
 3. Upowa偶nieni聽 przez Dyrektora Urz臋du pracownicy聽 przeprowadzaj膮 wizyty monitoruj膮ce.

搂 10

Regulamin wchodzi w 偶ycie聽 z dniem podpisania.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 16.04.2010 11:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1547

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  16.04.2010 11:45poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 11:44poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 11:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 11:41poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 10:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 10:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 09:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3796856