logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy
INFORMACJE DOTYCZ膭CE FORM I ZASAD WSP脫艁FINANSOWANIA Z FP KOSZT脫W ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH
Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawc臋, kt贸re nast膮pi艂o w wyniku umowy zawartej ze starost膮 i ma na celu wsparcie "os贸b b臋d膮cych w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy".
Do os贸b b臋d膮cych w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy, nale偶膮:
1. bezrobotni do 25 roku 偶ycia,
2. d艂ugotrwale bezrobotni
3. bezrobotni powy偶ej 50 roku 偶ycia,
4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
5. bezrobotni samotnie wychowuj膮cy co najmniej jedno dziecko do 7 roku 偶ycia,
6. bezrobotni niepe艂nosprawni.
Pomoc udzielana pracodawcom ubiegaj膮cym si臋 o zorganizowanie prac interwencyjnych jest pomoc膮 publiczn膮 na tworzenie nowych miejsc pracy lub rekrutacj臋 pracownik贸w znajduj膮cych si臋 w szczeg贸lnie niekorzystniej sytuacji, okre艣lonej w rozporz膮dzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy pa艅stwa w zakresie zatrudnienia.
Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy jest udzielana, je偶eli utworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracownik贸w u danego pracodawcy, w por贸wnaniu ze 艣redni膮 z ostatnich 12 miesi臋cy i zatrudnienie to b臋dzie utrzymywane przez minimalny okres 3 lat, lub 2 lat w przypadku ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w.
Pomoc na rekrutacj臋 pracownik贸w znajduj膮cych si臋 w szczeg贸lnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy udzielana jest je偶eli:
• intensywno艣膰 pomocy brutto przez jeden rok od dnia zatrudnienia bezrobotnego nie przekroczy 50 %,
• gdy rekrutacja nie stanowi wzrostu netto liczby pracownik贸w w danym zak艂adzie, stanowisko lub stanowiska musia艂y zosta膰 zwolnione w nast臋pstwie dobrowolnego odej艣cia, przej艣cia na emerytur臋 lub zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowi膮zk贸w s艂u偶bowych i nie w wyniku redukcji etat贸w,
• pracownik lub pracownicy musz膮 by膰 uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesi臋cy, a pracodawca mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o prac臋 tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowi膮zk贸w s艂u偶bowych.
Pracodawcy, kt贸ry zatrudni艂 bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesi臋cy, w pe艂nym wymiarze czasu pracy - przys艂uguje refundacja cz臋艣ci koszt贸w poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej, nie przekraczaj膮cej jednak kwoty zasi艂ku dla bezrobotnych.
Starosta mo偶e w zakresie i na zasadach przedstawionych powy偶ej dokonywa膰 zwrotu koszt贸w poniesionych z tytu艂u zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez okres 12 miesi臋cy, je偶eli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesi膮c. W贸wczas refundacja przys艂uguje w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej, nie przekraczaj膮cej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac臋 i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne. W przypadku zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych co najmniej w po艂owie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesi臋cy, przys艂uguje refundacja w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj膮cej jednak po艂owy minimalnego wynagrodzenia.

W stosunku do bezrobotnych powy偶ej 50 roku 偶ycia, okres wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych mo偶e wynosi膰 do 24 miesi臋cy lub do 4 lat, je偶eli refundacja nast臋puje za co drugi miesi膮c. Wysoko艣膰 refundacji wynosi:
• je偶eli do pracy w ramach prac interwencyjnych s膮 kierowani bezrobotni, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki konieczne do nabycia prawa do 艣wiadczenia przedemerytalnego refundacja jest przyznawana w wysoko艣ci 80% minimalnego wynagrodzenia za prac臋 i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia,
• je偶eli nie spe艂niaj膮 warunk贸w koniecznych do uzyskania 艣wiadczenia przedemerytalnego refundacja jest przyznawana w wysoko艣ci 50 % minimalnego wynagrodzenia za prac臋 i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia,
Prace interwencyjne nie mog膮 by膰 organizowane u pracodawc贸w b臋d膮cych:
● w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci,
● partiami lub organizacjami politycznymi,
● pos艂ami lub senatorami na potrzeby biur poselsko - senatorskich,
● organizacjami zwi膮zk贸w zawodowych, z wyj膮tkiem upowa偶nionych do prowadzenia po艣rednictwa pracy zwi膮zkowych biur pracy oraz klub贸w pracy,
● organizacjami pracodawc贸w, z wyj膮tkiem upowa偶nionych do prowadzenia biur po艣rednictwa pracy oraz klub贸w pracy,
● urz臋dami naczelnych i centralnych organ贸w administracji pa艅stwowej,
● ko艣cio艂ami lub zwi膮zkami wyznaniowymi,
● przedstawicielami obcych pa艅stw.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych wraz z za艂膮cznikami:

1. Kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego form臋 prawn膮 istnienia firmy /wyci膮g z rejestru s膮dowego, wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej lub inne/,
2. Deklaracje ZUS DRA ostatnich 12 - tu miesi臋cy,
3. Za艣wiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z op艂acaniem sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne,
4. Za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego o nie zaleganiu z op艂atami z tytu艂u zobowi膮za艅 podatkowych,
5. Kserokopia zg艂oszenia identyfikacyjnego podatnika – NIP,
6. Kserokopia numeru identyfikacyjnego – REGON,
7. Kalkulacja koszt贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia pomoc膮,
8. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku o udzielenie pomocy (wg wzoru okre艣lonego w Rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej ni偶 pomoc de minimis Dz.U. Nr 191 poz.1960)


Podstawa prawna:
• art.51, 56 i 59 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 ze zmianami),
• rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczeg贸艂owego sposobu organizowania prac interwencyjnych i rob贸t publicznych oraz jednorazowej refundacji koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1683)
• rozporz膮dzenie Nr 2204/2002 Komisji WE z dnia 12 grudnia w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy pa艅stwa w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz.WE Nr L 337, 13/12/2002 r.).
Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 pod nr telefonu: 0957482396 wew. 20 pok贸j Nr 1

Roboty publiczne
Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego, w okresie nie d艂u偶szym ni偶 12 miesi臋cy, maj膮ce na celu reintegracj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮, w rozumieniu przepis贸w o zatrudnieniu socjalnym, przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarz膮dowe statutowo zajmuj膮ce si臋 problematyk膮: ochrony 艣rodowiska, kultury, o艣wiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy spo艂ecznej, a tak偶e sp贸艂ki wodne i ich zwi膮zki, je偶eli prace te s膮 finansowane lub dofinansowane ze 艣rodk贸w samorz膮du terytorialnego, bud偶etu pa艅stwa, funduszy celowych, organizacji pozarz膮dowych, sp贸艂ek wodnych i ich zwi膮zk贸w;
Do wykonywania rob贸t publicznych mog膮 by膰 kierowani:
• d艂ugotrwale bezrobotni,
• bezrobotni powy偶ej 50 roku 偶ycia,
• bezrobotni samotnie wychowuj膮cy co najmniej jedno dziecko do 7 roku 偶ycia.
Organizatorowi rob贸t publicznych, kt贸ry zatrudnia艂 skierowanych bezrobotnych, przys艂uguje refundacja cz臋艣ci koszt贸w poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej, nie przekraczaj膮cej:
• 50% przeci臋tnego wynagrodzenia, obowi膮zuj膮cego w ostatnim dniu zatrudnienia, ka偶dego rozliczanego miesi膮ca i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia, je偶eli organizator rob贸t publicznych zatrudnia艂 bezrobotnych przez okres do 6 miesi臋cy,
• w wysoko艣ci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczaj膮cej jednak kwoty przeci臋tnego wynagrodzenia i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne od refundowanego wynagrodzenia, je偶eli organizator rob贸t publicznych b臋dzie zatrudnia艂 skierowanych bezrobotnych do 12 miesi臋cy, je偶eli refundacja obejmuje koszty poniesione na co drugi miesi膮c zatrudnienia.

Dodatkowo, bezrobotni mog膮 by膰 skierowani na zasadach dotycz膮cych rob贸t publicznych do wykonywania przez okres do 6 miesi臋cy pracy niezwi膮zanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczaj膮cym po艂owy wymiaru czasu pracy, w instytucjach u偶yteczno艣ci publicznej oraz organizacjach zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 kultury, o艣wiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy spo艂ecznej.

Do wykonywania tych prac mog膮 by膰 kierowani:
• bezrobotni do 25 roku 偶ycia,
• d艂ugotrwale bezrobotni.
Skierowanie powinno dotyczy膰 w szczeg贸lno艣ci bezrobotnych zobowi膮zanych do aliment贸w na mocy odr臋bnych przepis贸w.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania rob贸t publicznych wraz z za艂膮cznikami:
• dokument stanowi膮cy podstaw臋 dzia艂ania jednostki ubiegaj膮cej si臋 o organizacj臋 rob贸t publicznych,
• kserokopia za艣wiadczenia identyfikacyjnego REGON i NIP,
• za艣wiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne,
• za艣wiadczenie o nie zaleganiu z op艂atami z tytu艂u zobowi膮za艅 podatkowych
Podstawa prawna:
• art.2 ust.1 ppkt.32 i art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001),
• rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczeg贸艂owego sposobu organizowania prac interwencyjnych i rob贸t publicznych oraz jednorazowej refundacji koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1683 z p贸藕niejszymi zmianami).
Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w pok. Nr 1, tel.095-7482396 wew. 20.

Dofinansowanie wyposa偶enia miejsca pracy
Podmiot prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 mo偶e ubiega膰 si臋 o refundacj臋 ze srodk贸w funduszu pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysoko艣ci uzgodnionej w umowie , nie wi臋cej jednak ni偶 500% przeci臋tnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia przez okres od 24 do 36 miesi臋cy (zale偶nie od wielko艣ci przedsi臋biorstwa).

Informacje dotycz膮ce zasad i warunk贸w przyznawania w/w refundacji mo偶na uzyska膰 w pok.5, tel. 095-7482396 wew.15.


Refundacja sk艂adek na ZUS
Pracodawca, kt贸ry zatrudnia艂 skierowanego bezrobotnego w pe艂nym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesi臋cy i po up艂ywie tego okresu nadal zatrudnia tego bezrobotnego, mo偶e uzyska膰 jednorazow膮 refundacj臋- w wysoko艣ci okre艣lonej w zawartej z urz臋dem pracy umowie, nie przekraczaj膮cej jednak wysoko艣ci 300% minimalnego wynagrodzenia – poniesionych koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne od wynagrodzenia tego bezrobotnego.

Informacje mo偶na uzyska膰 w pok.1, tel. 095-7482396 wew.20.

Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym w ramach umowy aktywizacyjnej - obowi膮zuje od 01.01.2006r.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1366) okre艣la zasady zatrudniania os贸b w gospodarstwach domowych, np. gosposi, ogrodnik贸w, itp.

Osob膮 prowadz膮c膮 gospodarstwo domowe jest osoba:
• wsp贸lnie z innymi osobami zamieszkuj膮ca i gospodaruj膮ca w takim gospodarstwie,
• jednoosobowo prowadz膮ca gospodarstwo domowe,
kt贸ra podj臋艂a dzia艂ania (poinformowa艂a powiatowy urz膮d pracy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia tego gospodarstwa o mo偶liwo艣ci podj臋cia przez bezrobotnego pracy zarobkowej w jej gospodarstwie domowym oraz o swoich wymaganiach) w celu powierzenia bezrobotnemu pracy zarobkowej w swoim gospodarstwie domowym lub jest stron膮 umowy, kt贸r膮 zawar艂a w tym celu z bezrobotnym.
Podstaw膮 wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przez bezrobotnego jest umowa o 艣wiadczenie us艂ug, do kt贸rej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z p贸藕n.zm.) stosuje si臋 przepisy dotycz膮ce zlecenia, zwana dalej „ umow膮 aktywizacyjn膮 „ zawarta w formie pisemnej.

Procedura zawarcia umowy aktywizacyjnej:
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe informuje powiatowy urz膮d pracy o wolnym miejscu pracy oraz o swoich wymaganiach,
• pracodawcy nie mog膮 formu艂owa膰 wymaga艅 dyskryminuj膮cych kandydat贸w ze wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, pochodzenie etniczne, narodowo艣膰, orientacj臋 seksualn膮, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzgl臋du na przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮,
• powiatowy urz膮d pracy mo偶e skierowa膰 bezrobotnego do wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, je偶eli w wyniku propozycji powiatowego urz臋du pracy lub z w艂asnej inicjatywy uprzednio wyrazi艂 gotowo艣膰 podj臋cia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, sk艂adaj膮c o艣wiadczenie w tej sprawie,
• strony zawieraj膮 na pi艣mie umow臋 aktywizacyjn膮 (druki do pobrania w urz臋dzie),
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe zg艂asza do powiatowego urz臋du pracy fakt zawarcia z bezrobotnym umowy aktywizacyjnej oraz przedk艂ada kopi臋 umowy,
• powiatowy urz膮d pracy prowadzi rejestr um贸w aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi,
• powiatowy urz膮d pracy wydaje osobie prowadz膮cej gospodarstwo domowe, kt贸ra zawar艂a umow臋 aktywizacyjn膮, za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce zarejestrowanie tej umowy w celu udokumentowania uprawnie艅 do odliczenia od podatku dochodowego od os贸b fizycznych,
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe obowi膮zana jest do op艂acania ze 艣rodk贸w w艂asnych sk艂adeki ZUS za osob臋 zatrudnion膮 w ramach umowy aktywizacyjnej,
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe potr膮ca i odprowadza zaliczk臋 na podatek dochodowy w wysoko艣ci 19 % nale偶no艣ci wynikaj膮cej z umowy aktywizacyjnej wed艂ug druku PIT-4G,
• osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe obowi膮zana jest do sk艂adania informacji o wysoko艣ci przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej – PIT - 8G – rozliczenie roczne.

Nie jest dopuszczalne:
• pozostawanie bezrobotnego stron膮 wi臋cej ni偶 jednej umowy aktywizacyjnej,
• zawarcie umowy aktywizacyjnej mi臋dzy osobami pozostaj膮cymi ze sob膮 w stosunku pokrewie艅stwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia,
• powierzanie w ramach pracy w gospodarstwie domowym czynno艣ci s艂u偶膮cych potrzebom dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez osob臋 zamieszkuj膮c膮 w gospodarstwie domowym, tak偶e wtedy gdy dzia艂alno艣膰 ta jest wykonywana w lokalu po艂o偶onym w takim gospodarstwie.

Przys艂uguj膮ca ulga od 2006r.
Osoba prowadz膮ca gospodarstwo domowe ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego ca艂o艣ci wydatk贸w na sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej.
Warunki odliczenia:
• zawarcie umowy aktywizacyjnej z osob膮 bezrobotn膮 w celu wykonywania pracy w gospodarstwie domowym,
• op艂acenie sk艂adek ZUS ze 艣rodk贸w w艂asnych zatrudniaj膮cego,
• zarejestrowanie umowy w powiatowym urz臋dzie pracy,
• potwierdzenie faktu zawarcia umowy za艣wiadczeniem z powiatowego urz臋du pracy,
• nieprzerwany 12 miesi臋czny okres trwania umowy aktywizacyjnej (po ka偶dym takim okresie powstaje kolejne prawo do odliczenia sk艂adek op艂aconych w tym okresie),
• udokumentowanie wydatk贸w poniesionych z tytu艂u sk艂adek ZUS (dowody wp艂aty, przelewy).
Prawo do odlicze艅 w podatku dochodowym p艂atnicy nab臋d膮 najwcze艣niej w zeznaniu za rok 2006 .

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w pok. Nr 3, tel. 095-7482396 wew. 25.

Prace spo艂ecznie u偶yteczne
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
Prace spo艂ecznie u偶yteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasi艂ku na skutek skierowania przez starost臋, organizowane przez gmin臋 w jednostkach organizacyjnych pomocy spo艂ecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmuj膮cych si臋 pomoc膮 charytatywn膮 lub na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnej.

Prace spo艂ecznie u偶yteczne mog膮 by膰 organizowane przez gmin臋 w:
I. jednostkach organizacyjnych pomocy spo艂ecznej, tj. o艣rodkach pomocy spo艂ecznej, domach pomocy spo艂ecznej, plac贸wkach opieku艅czo wychowawczych, o艣rodkach wsparcia o艣rodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy spo艂ecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gmin臋 na podstawie art. 111 ustawy o pomocy spo艂ecznej w celu realizacji zada艅 pomocy spo艂ecznej,
II. organizacjach pozarz膮dowych statutowo zajmuj膮cych si臋 pomoc膮 charytatywn膮 lub na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnej,
organizacjach pozarz膮dowych realizuj膮cych zadania pomocy spo艂ecznej na zlecenie lub w ramach dzia艂a艅 statutowych,
III. instytucjach dzia艂aj膮cych na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnej, nie dzia艂aj膮cych w celach maksymalizacji zysku, do kt贸rych nie maj膮 zastosowania przepisy dotycz膮ce pomocy publicznej tj. urz臋dzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gmin臋, nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, je偶eli s膮 one jednostkami bud偶etowymi lub zak艂adami bud偶etowymi, np. szko艂ach, domach kultury, bibliotekach, 偶艂obkach i przedszkolach.

Miejsce wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych:
Prace spo艂ecznie u偶yteczne mog膮 odbywa膰 si臋 w wymiarze do 10 godzin tygodniowo jedynie
w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.

Wyp艂ata 艣wiadczenia za wykonanie prac spo艂ecznie u偶ytecznych:
Gmina lub podmiot, w kt贸rym organizowane s膮 prace spo艂ecznie u偶yteczne, wyp艂acaj膮 osobie bezrobotnej 艣wiadczenie pieni臋偶ne z tytu艂u wykonywania tych prac w okresach miesi臋cznych – z do艂u.
Refundacja cz臋艣ci wydatk贸w poniesionych na wyp艂aty 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych
za wykonywanie prac spo艂ecznie u偶ytecznych:
Starosta (powiatowy urz膮d pracy) na wniosek gminy - dokonuje refundacji ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy cz臋艣ci wydatk贸w poniesionych na wyp艂aty 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych wyp艂aconych osobom bezrobotnym wykonuj膮cym prace spo艂ecznie u偶yteczne. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przewiduje mo偶liwo艣ci wyp艂acania zaliczek na wyp艂at臋 艣wiadcze艅. Refundacja dokonywana jest w wysoko艣ci wynikaj膮cej z porozumienia, jednak nie wy偶szej ni偶 60 % od 6 z艂 za godzin臋.

Wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 w pok. Nr. 1, tel.095-7482396 wew. 20.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?45.5 KB POBIERZWz贸r Umowy13.10.2006 13:56268

Autor : Aleksandra Ma艅kowska
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 13.10.2006 13:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1651

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  13.10.2006 13:57poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  13.10.2006 13:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821100