logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Dofinansowanie wyposa偶enia miejsca pracyZa艂膮cznik nr 2
do zarz膮dzenia Nr聽6/2010 z dnia 08.04.2010r.
Dyrektora PUP w聽 Mi臋dzychodzie


REGULAMIN
REFUNDACJI ZE 艢RODK脫W FUNDUSZU PRACY
KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA LUB DOPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

Niniejszy regulamin opracowany jest聽 na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy聽(tekst jedn. Dz. U. z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.),
 2. Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U.聽 Nr聽 62聽 poz. 512 z 2009r. ze zm.),
 3. Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
 4. Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
 5. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (tekst jedn. Dz. U.聽 z 2007r Nr 155 poz. 1095 z po藕n. zm.),
 6. Kodeksu Cywilnego.

搂 2

 1. Starosta w imieniu, kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy聽w Mi臋dzychodzie mo偶e zrefundowa膰 ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy koszty wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy do wysoko艣ci聽 sze艣ciokrotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jedno stanowisko.
 2. Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust. 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
 3. Kwota limitu 艣rodk贸w przeznaczona na refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych聽 w danym roku kalendarzowym jest ustalana z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia聽w Mi臋dzychodzie.

ROZDZIA艁 II
TRYB SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSK脫W

搂 3

 1. Podmiot ubiegaj膮cy si臋 o refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych聽 sk艂ada w terminach og艂oszonych przez Urz膮d wniosek聽 wraz z聽 za艂膮cznikami, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o terminach sk艂adania wniosk贸w umieszczona jest:
  1. na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du,
  2. na stronie internetowej Urz臋du聽(www.pup-miedzychod.samorzady.pl).
 3. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego,聽 nie rzadziej ni偶 raz聽 w miesi膮cu, wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu.
 4. Komisja opiniuje wnioski聽 kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami, z uwzgl臋dnieniem:
  1. aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  2. dotychczasowej wsp贸艂pracy z PUP
  3. wysoko艣ci 艣rodk贸w finansowych pozostaj膮cych w dyspozycji Urz臋du w danym roku
  4. kalendarzowym,
  5. kwalifikacji聽 bezrobotnych do pracy聽 z punktu widzenia lokalnego rynku pracy.
 5. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.
 6. O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy聽w Mi臋dzychodzie powiadamia wnioskodawc臋 w formie pisemnej w terminie nie przekraczaj膮cym 30 dni od daty wp艂ywu kompletnego wniosku.
 7. Dla ustalenia kwoty przyznanych 艣rodk贸w przyjmuje si臋 wysoko艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia obowi膮zuj膮cego w dniu zawarcia umowy, z uwzgl臋dnieniem 搂 2 ust. 1.
 8. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 III
ZASADY REFUNDACJI KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA I DOPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY

搂 4

 1. Refundacja mo偶e by膰 przyznana聽 podmiotowi, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie warunki:
  1. nie zalega聽 w dniu z艂o偶enia wniosku聽 z wyp艂acaniem聽 w terminie聽 wynagrodze艅 pracownikom oraz聽 z op艂acaniem w terminie聽 sk艂adek na聽 ubezpieczenie spo艂eczne, ubezpieczenie zdrowotne聽 Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych,
  2. nie zalega w dniu z艂o偶enia wniosku z op艂acaniem w terminie innych danin publicznych,
  3. nie posiada w dniu z艂o偶enia wniosku nie uregulowanych w terminie zobowi膮za艅 cywilnoprawnych,
  4. prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 ,w rozumieniu przepis贸w o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej, przez okres co najmniej 6 m-cy przed dniem聽聽 z艂o偶enia聽 wniosku, z tym 偶e do okresu聽 prowadzenia dzia艂alno艣ci聽 gospodarczej nie wlicza si臋聽 okresu zawieszenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  5. nie by艂 karany w okresie 2 lat przed z艂o偶eniem wniosku聽 za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny, (Dz. U. Nr 88, poz.553, z p贸藕n. zm.)
  6. nie znajduje si臋 w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji -聽Wytyczne wsp贸lnotowe dotycz膮ce pomocy pa艅stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro偶onych przedsi臋biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2),
  7. nie rozwi膮za艂 w okresie 6 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku, stosunku pracy
   聽z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot,
  8. wniosek jest kompletny i prawid艂owo sporz膮dzony.
 2. Refundacja 艣rodk贸w stanowi pomoc de minimis i jest udzielana przy聽 spe艂nieniu warunk贸w zawartych聽 w rozporz膮dzeniach, o kt贸rych mowa聽 w 搂1 ust1, pkt 3 i 4.
 3. Refundacji聽 艣rodk贸w nie udziela si臋, je偶eli聽 z inn膮 pomoc膮 ze 艣rodk贸w publicznych, niezale偶nie od jej formy i 藕r贸d艂a pochodzenia , w tym ze 艣rodk贸w bud偶etu聽Unii Europejskiej,聽udzielon膮聽 w odniesieniu do tych samych koszt贸w kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywno艣ci聽 pomocy okre艣lonej dla danego przeznaczenia pomocy.

ROZDZIA艁 IV
ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂 5

 1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia przyznanych聽 艣rodk贸w to:
  1. por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
  2. weksel z por臋czeniem wekslowym(aval),
  3. akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji,
  4. zastaw na prawach i聽 rzeczach,
  5. gwarancja bankowa,
  6. blokada rachunk贸w bankowych.

搂 6

 1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂5 ust.1 pkt.1 za akceptowan膮聽form臋 uznaje si臋:
  1. por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re osi膮gaj膮 co najmniej wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 125% minimalnego wynagrodzenia:
   1. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia - zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela
   2. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przez聽 co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
  2. por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub聽podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 badana b臋dzie聽 na podstawie dokument贸w finansowych tj. bilans oraz rachunek zysk贸w i strat.
 2. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 5 ust.1 pkt. 2聽wymagane jest por臋czenie dw贸ch os贸b:
  1. przez osob臋 fizyczn膮聽 o dochodach przekraczaj膮cych 160% minimalnego聽 wynagrodzenia,
  2. osob臋 prawn膮 lub podmiot nie posiadaj膮cy osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cy zdolno艣膰 do czynno艣ci聽 prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 zabezpieczenia 艣rodk贸w badana b臋dzie聽na podstawie dokument贸w finansowych tj. bilans oraz rachunek zysk贸w i strat.
 3. Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust.2 pkt.1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:
  1. pozostaj膮ca聽 w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci,聽 zatrudniona na czas nieokre艣lony lub聽 na okres nie kr贸tszy ni偶 3 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub聽administracyjne,
  2. prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra nie posiada zaleg艂o艣ci z tytu艂u jej prowadzenia w ZUS i US i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub聽 upad艂o艣ci,
  3. osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 3 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 125%聽 minimalnego wynagrodzenia (brutto),
  4. osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 rolnicz膮 - za艣wiadczenie z urz臋du skarbowego
  5. o wysoko艣ci obrot贸w w poprzednim roku podatkowym, a rolnik nie b臋d膮cy p艂atnikiem podatku VAT - za艣wiadczenie o wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wystawione przez w艂a艣ciwy urz膮d gminy;
 4. Por臋czycielem nie mo偶e by膰:
  1. osoba聽 fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 - rozliczaj膮ca si臋 z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub w formie rycza艂tu od dochod贸w聽ewidencjonowanych,
  2. wsp贸艂ma艂偶onek wnioskodawcy pozostaj膮cy z wnioskodawc膮 w ma艂偶e艅skiej wsp贸lno艣ci聽 maj膮tkowej,
  3. osoba kt贸ra udzieli艂a ju偶 por臋czenia na nie zako艅czone umowy dotycz膮ce uzyskania聽艣rodk贸w b臋d膮ce w dyspozycji urz臋du.
 5. Por臋czyciel sk艂ada stosowne o艣wiadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem 藕r贸d艂a i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowi膮zaniach finansowych z okre艣leniem wysoko艣ci聽miesi臋cznej sp艂aty聽 zad艂u偶enia.
 6. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 5 ust.1 pkt.3-6 - suma聽wynikaj膮ca z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz聽 odsetkami聽ustawowymi.
 7. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 5 ust. 1 pkt.聽4 warto艣膰 praw lub rzeczy聽b臋d膮cych聽 przedmiotem zastawu b臋dzie przekracza膰 30% kwoty utrzymanej聽z uwzgl臋dnieniem spadku warto艣ci przedmiotu zastawu w okresie obowi膮zywania tej formy zabezpieczenia.
 8. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 5 ust.1 pkt.聽5 i聽6 zagwarantowanych lub zablokowanych聽 艣rodk贸w b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na kt贸ry zostan膮 ustanowione聽 wynosi minimum 3,5聽 roku聽 licz膮c od聽 daty podpisania umowy.
 9. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 5 ust.1聽pkt.3 kwota podlegaj膮ca egzekucji聽w formie aktu notarialnego b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej.
 10. Do ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu refundacji, konieczna jest zgoda聽wsp贸艂ma艂偶onka Podmiotu聽i聽zgoda wsp贸艂ma艂偶onka聽 por臋czyciela wyra偶ona na pi艣mie w聽 formie o艣wiadczenia聽 podpisanego聽 w obecno艣ci聽 pracownika Urz臋du.
 11. Koszty聽 zwi膮zane zabezpieczeniem umowy,聽 jak r贸wnie偶 ich聽 usuni臋cie po wykonaniu umowy ponosi wnioskodawca.

ROZDZIA艁 V
TRYB聽 ZAWARCIA UMOWY

搂 7

 1. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci.
 2. Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki, w imieniu聽kt贸rego na (podstawie upowa偶nienia) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w聽 Mi臋dzychodzie.
 3. Umowa o refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy przewiduje:
  1. refundacje koszt贸w poniesionych聽 przez podmiot聽 w okresie od dnia聽 zawarcia umowy do dnia poprzedzaj膮cego dzie艅聽zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po przedstawieniu dokument贸w potwierdzaj膮cych:
   1. dokonania zakup贸w- faktury, rachunki,
   2. zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej .
 4. Zobowi膮zanie pracodawcy do:
  1. zatrudnienia na wyposa偶onym聽 lub doposa偶onym stanowisku聽 pracy w pe艂nym wymiarze czasu pracy聽skierowanego聽 bezrobotnego聽 przez okres 24 miesi臋cy,
  2. co najmniej 24 miesi臋cy stanowisk聽 pracy utworzonych w zwi膮zku聽 z przyznan膮聽refundacj膮,
  3. zwrotu w ci膮gu 30 dni od dnia otrzymania wezwania聽 starosty, ca艂o艣ci przyznanej refundacji wraz z odsetkami聽 ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania 艣rodk贸w聽聽w聽 przypadku wypowiedzenia umowy refundacji wraz z ustawowymi odsetkami w聽 przypadku:
   1. z艂o偶enia niezgodnych聽 z prawda o艣wiadcze艅 kt贸rych mowa 搂 4 ust 1, pkt 1-7,
   2. naruszenia innych warunk贸w umowy.
  4. Zwrotu, w terminie 30 dni聽 od dnia otrzymania聽 wezwania聽 starosty, przyznanej refundacji w wysoko艣ci proporcjonalnej do okresu nie zatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych , wraz z odsetkami ustawowymi聽naliczonymi聽od dnia uzyskania 艣rodk贸w w przypadku nie spe艂nienia warunk贸w kt贸rych mowa w ust.4 pkt.1 i 2.

搂 8

 1. Ostateczne rozliczenie umowy nast膮pi po up艂ywie 24 miesi臋cy聽 od daty zatrudnienia聽skierowanego bezrobotnego.

ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 9

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

搂 10

Wnioski聽 z艂o偶one, a nie rozpatrzone do dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszego Regulaminu, rozpatruje si臋 na podstawie postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 03.08.2010 10:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1164

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  13.05.2010 07:45poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 09:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 09:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:34poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:33poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818080