logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy » Szkolenie, studia podyplomowe dla poszukuj膮cych pracy » Zasady finansowaniaZa艂膮cznik Nr 2
do Zarz膮dzenia
Dyrektora P.U.P.
Nr 18/2009
z dnia 07.10.2009r.

ZASADY FINANSOWANIA KOSZT脫W STUDI脫W PODYPLOMOWYCH
DLAOS脫B POSZUKUJ膭CYCH PRACY


Podstawa prawna:
art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z p贸藕n. zm.), rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standard贸w us艂ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314) oraz rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznejz dnia 2 marca 2007r.w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w prowadzenia przez publiczne s艂u偶by zatrudnienia us艂ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).

1. Finansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych dotyczy:

 • os贸b zarejestrowanych jako poszukuj膮ce pracy, kt贸re:
  • s膮 w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku s艂u偶bowego z przyczyn dotycz膮cych zak艂adu pracy,
  • s膮 zatrudnione u pracodawcy, wobec kt贸rego og艂oszono upad艂o艣膰 lub kt贸ry jest w stanie likwidacji, z wy艂膮czeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuj膮 艣wiadczenie socjalne przys艂uguj膮ce na urlopie g贸rniczym lub g贸rniczy zasi艂ek socjalny, okre艣lone w odr臋bnych przepisach,
  • uczestnicz膮 w zaj臋ciach w Centrum Integracji Spo艂ecznej lub indywidualnym programie integracji, o kt贸rym mowa w przepisach o pomocy spo艂ecznej,
  • s膮 偶o艂nierzami rezerwy,
  • pobieraj膮 rent臋 szkoleniow膮,
  • pobieraj膮 艣wiadczenie szkoleniowe, o kt贸rym mowa w art. 70 ust. 6,
  • podlegaj膮 ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w w pe艂nym zakresie na podstawie przepis贸w聽o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w jako domownik lub ma艂偶onek rolnika, je偶eli zamierzaj膮 podj膮膰 zatrudnienie, inn膮 prac臋 zarobkow膮 lub dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 poza rolnictwem;
  • s膮 pracownikami, osobami wykonuj膮cymi inn膮 prac臋 zarobkow膮 w wieku 45 lat i powy偶ej, zainteresowanymi pomoc膮 w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu si臋 w urz臋dzie pracy.聽聽聽聽

2. Warunki sfinansowania koszt贸w studi贸w podyplomowych:

 • pozostawanie w rejestrze os贸b poszukuj膮cych pracy w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie przez okres co najmniej trzech miesi臋cy, a je偶eli osoba jest zarejestrowana przez okres kr贸tszy ni偶 3 miesi膮ce, mo偶e stara膰 si臋 o sfinansowanie studi贸w podyplomowych dopiero po odbyciu pierwszej wizyty u po艣rednika pracy pod warunkiem nieprzedstawienia przez niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • uzasadnienie celowo艣ci finansowania koszt贸w studi贸w podyplomowych(np. przedstawienie deklaracji przysz艂ego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy osobie poszukuj膮cej pracy lubdeklaracji osoby poszukuj膮cej pracy o zamiarze rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej, opinii obecnego pracodawcy wskazuj膮cej celowo艣膰 uko艅czenia studi贸w podyplomowych przez osob臋 poszukuj膮c膮 pracy).

3.Wysoko艣膰 dofinansowania.

 • Powiatowy Urz膮d聽 Pracy w Mi臋dzychodzie聽聽 finansuje聽 studia聽 podyplomowe do wysoko艣ci 100% koszt贸w studi贸w, jednak nie wi臋cej ni偶聽 5.000z艂 udokumentowanych聽 koszt贸w nale偶nych organizatorowi.

4. Wymagane dodatkowe dokumenty:

 • za艣wiadczenie z uczelni potwierdzaj膮ce kierunek wybranych studi贸w podyplomowych z dok艂adnie okre艣lon膮 dat膮 rozpocz臋cia i zako艅czenia nauki (dzie艅, miesi膮c, rok), wysoko艣膰 op艂at i system p艂atno艣ci (jednorazowo, ratalnie) oraz numer konta bankowego uczelni,
 • zobowi膮zanie osoby poszukuj膮cej pracy do uko艅czenia studi贸w w terminie okre艣lonym w w/w za艣wiadczeniu,
 • potwierdzona za zgodno艣膰 z orygina艂em kopia dyplomu uko艅czenia studi贸w - po zako艅czeniu studi贸w.

5. Procedura przyznawania i sfinansowania cz臋艣ci koszt贸w studi贸w podyplomowych:

 • wype艂nienie i z艂o偶enie wniosku o sfinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych,聽wraz z za艂膮cznikami,
 • o sposobie rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urz膮dPracy w Mi臋dzychodziepowiadamia osob臋 poszukuj膮c膮 pracy w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku i innych niezb臋dnych do jego rozpatrywania dokument贸w,
 • sfinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych realizowane jest jednorazowo lub w ratach p艂atnych za poszczeg贸lne semestry, w ustalonych terminach na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy osob膮 poszukuj膮c膮 pracy a Starost膮 Powiatu Mi臋dzychodzkiego, z upowa偶nienia kt贸rego dzia艂aDyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
 • w przypadku podj臋cia przez osob臋 poszukuj膮c膮 pracy zatrudnienia w trakcie odbywania studi贸w podyplomowych, nie zawiesza si臋 finansowania tych studi贸w do planowanego terminu ich uko艅czenia*,
 • w przypadku przerwania studi贸w podyplomowych z winy osoby poszukuj膮cej pracy, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

6. Osoba poszukuj膮ca pracy zobowi膮zuje si臋 do uko艅czenia podj臋tych studi贸w podyplomowych聽聽聽 w terminie wynikaj膮cym z przebiegu studi贸w i dostarczenia do Powiatowego Urz臋du Pracyw Mi臋dzychodzie kopii potwierdzonej za zgodno艣膰z orygina艂em uzyskanego dyplomu.

7. Dofinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych mo偶e nast膮pi膰 zar贸wno przed rozpocz臋ciem, jak i w trakcie ich trwania, jednak偶e przed rozpocz臋ciem semestru, kt贸ry ma zosta膰 dofinansowany.

8. Dofinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych jest 艣wiadczeniem fakultatywnym podlegaj膮cym limitowaniu w ramach 艣rodk贸w okre艣lonych w planie finansowym Funduszu Pracy.

9.Za艂膮czniki do zasad finansowania:

 • Wniosek - wz贸r
 • Umowa - wz贸r


Wnioski prosimy sk艂ada膰 w
Powiatowym Urz臋dziePracyMi臋dzych贸d
ul.17 stycznia 143, pok. nr 4
Informacja telefoniczna 0-95聽748 80 26

*Dotyczy os贸b niepracuj膮cych i niewykonuj膮cych innej pracy zarobkowej.

Wzory formularzy dost臋pne s膮 w dziale dokumenty do pobrania.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 03.08.2010 10:16
Liczba wy艣wietle艅 : 937

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  12.10.2009 10:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3817074