logo
Fundusze Strukturalne EFS
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO艁ECZNY
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Fundusze Strukturalne s膮 instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek kraj贸w UE. W ten spos贸b wp艂ywa si臋 na zwi臋kszenie sp贸jno艣ci ekonomicznej i spo艂ecznej Unii. Fundusze kierowane s膮 do tych sektor贸w gospodarki i region贸w, kt贸re bez pomocy finansowej nie s膮 w stanie dor贸wna膰 do 艣redniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze maj膮 zatem pom贸c w艂adzom centralnym i regionalnym s艂abiej rozwini臋tych region贸w w rozwi膮zaniu ich najwa偶niejszych problem贸w gospodarczych.
Istniej膮 cztery Fundusze Strukturalne:
- Europejski Fundusz Spo艂eczny
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Finansowy Instrument Orientacji Rybo艂贸wstwa
Europejski Fundusz Spo艂eczny powo艂any zosta艂 w celu wspierania wsp贸lnotowej polityki spo艂ecznej. Finansuje on dzia艂ania pa艅stw cz艂onkowskich na dw贸ch p艂aszczyznach: przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz rozwoju zasob贸w ludzkich. Kszta艂t i zasady funkcjonowania EFS w ka偶dym z pa艅stw cz艂onkowskich zale偶膮 od ich potencja艂u spo艂ecznego i gospodarczego, jednak dzia艂ania w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego s艂u偶膮 celom ponadnarodowym, z kt贸rymi zgadzaj膮 si臋 wszystkie pa艅stwa cz艂onkowskie.
Rozporz膮dzenie Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 1999 roku, w sprawie Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (1784/99), zawiera priorytety EFS, kt贸re okre艣laj膮 szczeg贸艂owe cele tego funduszu, a zarazem zakres i zasady dzia艂ania:

Obszary wsparcia EFS:

1. aktywne formy walki z bezrobociem - celem tych dzia艂a艅 jest przeciwdzia艂anie i zapobieganie d艂ugotrwa艂emu bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych i os贸b zagro偶onych bezrobociem (m.in. szkolenia i przekwalifikowania, poradnictwo zawodowe, subsydiowanie miejsc pracy).
2. przeciwdzia艂anie wykluczeniu spo艂ecznemu i promowanie r贸wnych szans dost臋pu do pracy - celem jest ograniczenie zjawiska marginalizacji spo艂ecznej i przygotowanie os贸b nara偶onych na wykluczenie spo艂eczne do wej艣cia na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia.
3. rozw贸j kszta艂cenia ustawicznego - celem jest podwy偶szenie i utrzymanie zdolno艣ci do zatrudnienia, co w dzisiejszym 艣wiecie wymaga ci膮g艂ego kszta艂cenia i aktywno艣ci zawodowej.
4. doskonalenie kadr gospodarki oraz rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci - dzia艂ania w tym zakresie skierowane s膮 do dw贸ch r贸偶nych grup docelowych:
▪ do ju偶 istniej膮cych firm (projekty s艂u偶膮 wzmocnieniu konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw oraz promocji wykwalifikowanej kadry pracowniczej),
▪ do os贸b rozpoczynaj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (m.in. us艂ugi doradczo – szkoleniowe)
5. aktywizacja zawodowa kobiet - celem dzia艂a艅 jest zwi臋kszenie dost臋pu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, promocja mo偶liwo艣ci rozwijania kariery zawodowej. Wsparcie polega na szkoleniach, doradztwie oraz tzw. us艂ugach dodatkowych (np. zapewnienie opieki nad dzie膰mi).
Kluczowe cele EFS:
Cel 1 – promocja rozwoju region贸w zacofanych, w kt贸rych wielko艣膰 PKB przypadaj膮ca na g艂ow臋 mieszka艅ca wynosi poni偶ej 75% 艣redniej dla Wsp贸lnoty
Cel 2 – restrukturyzacja obszar贸w charakteryzuj膮cych si臋 upadkiem tradycyjnego przemys艂u
Cel 3 – walka z d艂ugotrwa艂ym bezrobociem poprzez adaptacj臋 i modernizacj臋 polityki i system贸w w dziedzinie edukacji, szkole艅 i zatrudnienia
Programy EFS to przede wszystkim projekty o charakterze us艂ugowym dla os贸b, kt贸re s膮 konkretnie okre艣lone oraz zawieraj膮 jasno sprecyzowane ramy czasowe i osobowe. Wspomagane s膮 r贸wnie偶 prace nad rozwi膮zaniami systemowymi, polegaj膮cymi na tworzeniu program贸w szkoleniowych, na doskonaleniu instytucji i kadr obs艂uguj膮cych bezrobotnych.
Dodatkowo EFS finansuje jedn膮 z czterech inicjatyw wsp贸lnotowych – EQUAL. Inicjatywa ta promuje 艣rodki zwalczania wszelkich przejaw贸w dyskryminacji i nier贸wno艣ci zwi膮zanych z rynkiem pracy.
Ponadto ze 艣rodk贸w EFS Komisja Europejska mo偶e wspiera膰 lokalne dzia艂ania innowacyjne, takie jak np. projekty pilota偶owe, badania i dzia艂alno艣膰 informacyjn膮 dotycz膮ce rynku pracy. Mo偶liwa jest tak偶e niewielka pomoc techniczna oraz promocyjna na rzecz instytucji realizuj膮cych dzia艂ania wsp贸艂finansowane przez fundusz.

Sektorowy Program Operacyjny „Rozw贸j Zasob贸w Ludzkich”

G艂贸wnym celem SPO RZL jest budowa nowoczesnego, opartego na wiedzy spo艂ecze艅stwa, poprzez wypracowanie odpowiednich 艣cie偶ek kszta艂cenia, szkolenia i pracy, a tym samym stworzenia odpowiednich warunk贸w dla rozwoju zasob贸w ludzkich. Pozosta艂e cele programu koncentruj膮 si臋 na wspieraniu aktywnych form przeciwdzia艂ania bezrobociu, rozwoju przedsi臋biorczo艣ci czy te偶 inicjatyw przeciwdzia艂aj膮cych wykluczeniu spo艂ecznemu os贸b bezrobotnych.
Beneficjentami ko艅cowymi programu s膮:
▪ instytucje (publiczne i niepubliczne) zwi膮zane z rynkiem pracy,
▪ samorz膮dy,
▪ plac贸wki edukacyjne,
▪ partnerzy spo艂eczni.
Osoby fizyczne otrzymuj膮 pomoc jako beneficjenci po艣redni poprzez mo偶liwo艣膰 korzystania z podniesionego standardu us艂ug 艣wiadczonych przez instytucje rynku pracy.
W ramach SPO RZL realizowane s膮 nast臋puj膮ce priorytety:
1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i spo艂ecznej
2. Rozw贸j spo艂ecze艅stwa opartego na wiedzy
3. Pomoc techniczna

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie informuje, 偶e aktualnie realizuje dwa programy wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i spo艂ecznej;
Dzia艂anie 1.2 - Perspektywy dla m艂odzie偶y
Projekt „TERAZ MY”
Dzia艂anie 1.3 - Przeciwdzia艂anie i zwalczanie d艂ugotrwa艂ego bezrobocia
Projekt „ZNOWU AKTYWNI”
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Magdalena Gorajska
Data ostatniej modyfikacji : 03.01.2007 12:24
Liczba wy艣wietle艅 : 969

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:46poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:46poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:47poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:50poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:52poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:52poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  01.06.2007 10:59poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2007 11:40poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2007 11:43poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2007 11:46poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  05.06.2007 11:47poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Magdalena Gorajska  02.06.2006 12:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822366