logo
Menu przedmiotowe » Zam贸wienia publiczne » Rok 2010
Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi

Us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces. Numer og艂oszenia: 260083 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

Mi臋dzych贸d: Us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Numer og艂oszenia: 260083 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie , ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Mi臋dzych贸d, woj. wielkopolskie, tel. 0 95 748 23 96, faks 0 95 748 20 17.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: http://pup.miedzychod.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w zakresie 1. Szkolenie pn.: Fakturzysta-kasjer Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 kod CPV: 80500000-9 Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Fakturzysta - Kasjer dla 13 os贸b bezrobotnych w 1 grupie, zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie. 1.1 Planowany termin realizacji: w miesi膮cu pa藕dziernik-listopad 2010r. 1.2 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnik贸w do pracy na stanowisku fakturzysta-kasjer 1.3 Miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych miasta Mi臋dzych贸d. 1.4 Wymagana liczba godzin przypadaj膮ca na jednego uczestnika szkolenia 100 godz. zegarowych, zawieraj膮cych cz臋艣膰 teoretyczn膮 i praktyczn膮 oraz egzamin ko艅cowy. 1 Godzina szkolenia - 1godzina zegarowa = 60 minut (45 minut zaj臋膰 dydaktycznych + przerwa do 15 minut, d艂ugo艣膰 przerw mo偶e by膰 ustalana w spos贸b elastyczny). Czas trwania szkolenia do 16 dni roboczych. 1.5 Prowadzenie zaj臋膰 codziennie w dni robocze, w wymiarze nie mniej ni偶 6 godzin i nie wi臋cej ni偶 8 godzin dziennie 1.6 Szkolenie musi by膰 realizowane zgodnie z programem, obejmuj膮cym przeci臋tnie nie mniej ni偶 30 godz. zegarowych w tygodniu, w my艣l art. 40 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008, Nr 69 poz.415 ze zm.) 1.7 Program szkolenia powinien obejmowa膰 m.in.: * obs艂uga kas fiskalnych i innych urz膮dze艅 sklepowych, * minimum sanitarne, * zadania i odpowiedzialno艣膰 kasjera, * identyfikacji znak贸w pieni臋偶nych (waluty zagraniczne i pieni膮dze polskie, falsyfikaty i ich rozpoznawanie), * tryb post臋powania w przypadku ujawnienia banknotu fa艂szywego * obs艂uga programu do sprzeda偶y / fakturowania/, 1.8 Istotnym warunkiem zam贸wienia jest: - zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenie zaj臋膰 praktycznych i teoretycznych, spe艂niaj膮cego wymogi BHP i ochrony PPO呕, - zapewnienie swobodnego dost臋pu do pomieszcze艅 sanitarnych w budynku, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia w ramach szkolenia, - zapewnienie dost臋pu do niezb臋dnych 艣rodk贸w czysto艣ci, - zapewnienie dost臋pu do zaplecza socjalnego, - pomieszczenie, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia musi by膰 przestronne, jasno o艣wietlone, oznaczone plakatami lub emblematami wskazuj膮cymi na wk艂ad Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, jednocze艣nie powinno by膰 przystosowane do liczby os贸b przewidzianych do przeszkolenia, wyposa偶one w niezb臋dny sprz臋t dydaktyczny i multimedialny, niezb臋dny do prawid艂owego przebiegu szkolenia, - zapewnienia samodzielnych stanowisk szkoleniowych wyposa偶onych w niezb臋dny sprz臋t tj.: kasy fiskalne; urz膮dzenia sklepowe: skaner, metkownica, waga elektroniczna; sprz臋t komputerowy z oprogramowaniem sprzeda偶owym /fakturowaniem/ np.: symfonia, subiekt; lupy, profesjonaln膮 lamp臋 kasjersk膮, - wszystkie zaj臋cia musz膮 by膰 przeprowadzone z trenerem, nie dopuszcza si臋 prowadzenia zaj臋膰 drog膮 elektroniczn膮, metod膮 e-learningu, w formie eksternistycznej itp., - zapewnienie warunk贸w pracy zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony 艣rodowiska w trakcie trwania szkolenia, - zapewnienie uczestnikom kursu odpowiednich materia艂贸w szkoleniowych (np.: zestawy banknot贸w oryginalnych i falsyfikat贸w) oraz pomocniczych opatrzonych informacj膮 o wsp贸艂finansowaniu szkolenia z Unii Europejskiej w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego zgodnie z wytycznymi dotycz膮cymi oznaczenia projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, - wydanie za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia zawieraj膮cego wykaz przedmiot贸w obj臋tych szkoleniem z podaniem liczby godzin, w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 nr 31 poz. 216 ze zm.). Dopuszczalny wymiar nieobecno艣ci na szkoleniu umo偶liwiaj膮cy uczestnikowi realizacj臋 programu nie mo偶e przekroczy膰 20% ca艂kowitej liczby godzin zaj臋膰 edukacyjnych przewidzianych programem. W przypadku nieobecno艣ci na szkoleniu przekraczaj膮cej 20% ca艂kowitej liczby godzin edukacyjnych, uczestnik nie otrzymuje za艣wiadczenia, - wydanie dyplomu lub certyfikatu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i zawieraj膮cego logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, 偶e projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 2. Szkolenie pn.: BARMAN-KELNER Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 kod CPV: 80500000-9 Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Barman - kelner dla 8 os贸b bezrobotnych w 1 grupie, zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie. 2.1 Planowany termin realizacji w miesi膮cu pa藕dziernik- listopad 2010r. 2.2 Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnik贸w do pracy w zawodzie barman-kelner. 2.3 Miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych miasta Mi臋dzych贸d. 2.4 Wymagana liczba godzin przypadaj膮ca na jednego uczestnika szkolenia 150 godz. zegarowych, zawieraj膮cych cz臋艣膰 teoretyczn膮 i praktyczn膮 oraz egzamin ko艅cowy. 1Godzina szkolenia - 1godzina zegarowa = 60 minut (45 minut zaj臋膰 dydaktycznych + przerwa do 15 minut, d艂ugo艣膰 przerw mo偶e by膰 ustalana w spos贸b elastyczny). Czas trwania szkolenia max 5 tygodni. 2.5 Prowadzenie zaj臋膰 codziennie w dni robocze, w wymiarze nie mniej ni偶 6 godzin i nie wi臋cej ni偶 8 godzin dziennie 2.6 Szkolenie musi by膰 zrealizowane zgodnie z programem, obejmuj膮cym przeci臋tnie nie mniej ni偶 30 godz. zegarowych w tygodniu, w my艣l art. 40 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008, Nr 69 poz.415 ze zm.) 2.7 Program szkolenia powinien obejmowa膰 m.in.: * wizerunek zawodowy barmana -kelnera, * przepisy prawne obowi膮zuj膮ce barmana - kelnera, * BHP i ppo偶. w sali konsumenckiej, w bufecie, * sporz膮dzanie potraw, napoj贸w/alkoholowych i bezalkoholowych/ , deser贸w, * technika podawania potraw, napoj贸w /alkoholowych i bezalkoholowych/, deser贸w, * koktajlbar i jego rola * obs艂uga klienta przy barze, na sali, * organizacja przyj臋膰, * wyposa偶enie i obs艂uga na stanowisku, * podstawy miksologii, * rozliczanie, wystawianie rachunk贸w. 2.8 Istotnym warunkiem zam贸wienia jest: - zapewnienie pomieszcze艅 do przeprowadzenia zaj臋膰 praktycznych i teoretycznych , kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wymogi BHP i ochrony PPO呕, - zapewnienie swobodnego dost臋pu do pomieszcze艅 sanitarnych w budynku, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia w ramach szkolenia - zapewnienie dost臋pu do niezb臋dnych 艣rodk贸w czysto艣ci - zapewnienie dost臋pu do zaplecza socjalnego - pomieszczenia, w kt贸rych odbywaj膮 si臋 zaj臋cia musz膮 by膰 przestronne, jasno o艣wietlone, oznaczone plakatami lub emblematami wskazuj膮cymi na wk艂ad Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, jednocze艣nie powinny by膰 przystosowane do liczby os贸b przewidzianych do przeszkolenia, - zapewnienia samodzielnych stanowisk szkoleniowych wyposa偶onych w niezb臋dny sprz臋t np. naczynia, tace, kieliszki, miksery, shaker, zastawy sto艂owe i inne akcesoria barma艅sko-kelnerskie, - zapewnienie warunk贸w pracy zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony 艣rodowiska w trakcie trwania szkolenia, - wszystkie zaj臋cia musz膮 by膰 przeprowadzone z trenerem, nie dopuszcza si臋 prowadzenia zaj臋膰 drog膮 elektroniczn膮, metod膮 e-learningu, w formie eksternistycznej itp., - zapewnienie uczestnikom kursu odpowiednich materia艂贸w szkoleniowych i pomocniczych zawieraj膮cych informacj臋 o wsp贸艂finansowaniu szkolenia z Unii Europejskiej w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, kt贸re winni otrzyma膰 na w艂asno艣膰 w ramach kursu, zgodnie z wytycznymi dotycz膮cymi oznaczenia projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, - wydanie za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia zawieraj膮cego wykaz przedmiot贸w obj臋tych szkoleniem z podaniem liczby godzin, w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 nr 31 poz. 216 ze zm.). Dopuszczalny wymiar nieobecno艣ci na szkoleniu umo偶liwiaj膮cy uczestnikowi realizacj臋 programu nie mo偶e przekroczy膰 20% ca艂kowitej liczby godzin zaj臋膰 edukacyjnych przewidzianych programem. W przypadku nieobecno艣ci na szkoleniu przekraczaj膮cej 20% ca艂kowitej liczby godzin edukacyjnych, uczestnik nie otrzymuje za艣wiadczenia, - wydanie dyplomu lub certyfikatu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i zawieraj膮cego logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, 偶e projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • 1. Z艂o偶膮 ofert臋 spe艂niaj膮c膮 wymagania okre艣lone w SIWZ, 2. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24ust. 1 i 2 ustawy, 3. Posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania ich, poprzez wykazanie, 偶e: a/ posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej prowadzony przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 wykonawcy ( zgodnie z ustaw膮 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 ze zm.), ( za艂膮cznik nr 6 SIWZ ), b/ aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 sze艣膰 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania oferty - nie dotyczy os贸b fizycznych, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, 4. Wykonawca wraz z ofert膮 sk艂ada dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie warunk贸w uczestnictwa w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w rozdziale IV. 5. Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia-nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • 1. Posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, poprzez wykazanie, 偶e: a/ posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie je偶eli wyka偶e, 偶e: - w ci膮gu ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert udokumentuje, 偶e te us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie (np. referencje udzielone przez odbiorc贸w innych ni偶 Zamawiaj膮cy, z wyj膮tkiem Wykonawc贸w kt贸rzy realizowali podobne us艂ugi tylko dla Zamawiaj膮cego - nie musz膮 przedk艂ada膰 referencji),(za艂膮cznik nr1 SIWZ, cz臋艣膰 II Formularza oferty szkoleniowej- pn. Do艣wiadczenie w prowadzeniu ww. szkolenia) - je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - to w tym okresie - z podaniem liczby przeszkolonych os贸b, przedmiotu, dat wykonania wraz z dokumentem potwierdzaj膮cym, 偶e te us艂ugi zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje - udzielone przez odbiorc贸w innych ni偶 Zamawiaj膮cy chyba, 偶e Wykonawca realizowa艂 podobne us艂ugi tylko dla Zamawiaj膮cego), (za艂膮cznik nr 1 SIWZ, cz臋艣膰 II Formularza oferty szkoleniowej- pn. Do艣wiadczenie w prowadzeniu ww. szkolenia). Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dne do艣wiadczenie je偶eli wyka偶e, i偶 w ci膮gu trzech lat Wykonawca przeprowadzi艂 przynajmniej jeden kurs grupowy o podobnej tematyce dla min. 10 os贸b i przedstawi dokument o nale偶ytym wykonaniu us艂ugi (np. referencje). 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia-nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • 1. Dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, poprzez wykazanie, 偶e: a/ dysponuje min. 3 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, posiadaj膮cymi do艣wiadczenie polegaj膮ce na przeprowadzeniu szkole艅 w zakresie przedmiotu zam贸wienia lub o tematyce podobnej, w okresie ostatnich 3 lat. Ponadto w sk艂ad zespo艂u zaproponowanych wyk艂adowc贸w /trener贸w musz膮 wchodzi膰 osoby, kt贸re prowadzi艂y zaj臋cia teoretyczne/ praktyczne, z kt贸rych ka偶da posiada co najmniej roczny sta偶 pracy w ostatnich trzech latach, licz膮c od dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert jako nauczyciel, instruktor lub wyk艂adowca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, wykszta艂cenia, do艣wiadczenia zawodowego, przygotowania i do艣wiadczenia pedagogicznego, wraz z informacjami o zakresie wykonywania przez nie czynno艣ci (za艂膮cznik nr1 SIWZ, cz臋艣膰 III Formularz oferty szkoleniowej - pn. Kadra pedagogiczna), b/ posiada odpowiedni potencja艂 techniczny (za艂膮cznik nr 1 SIWZ, cz臋艣膰 IV Formularza oferty szkoleniowej - pn. Miejsce realizacji - warunki lokalowe), 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia-nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • 1. Dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, poprzez wykazanie, 偶e: a/ dysponuje min. 3 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, posiadaj膮cymi do艣wiadczenie polegaj膮ce na przeprowadzeniu szkole艅 w zakresie przedmiotu zam贸wienia lub o tematyce podobnej, w okresie ostatnich 3 lat. Ponadto w sk艂ad zespo艂u zaproponowanych wyk艂adowc贸w /trener贸w musz膮 wchodzi膰 osoby, kt贸re prowadzi艂y zaj臋cia teoretyczne/ praktyczne, z kt贸rych ka偶da posiada co najmniej roczny sta偶 pracy w ostatnich trzech latach, licz膮c od dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert jako nauczyciel, instruktor lub wyk艂adowca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, wykszta艂cenia, do艣wiadczenia zawodowego, przygotowania i do艣wiadczenia pedagogicznego, wraz z informacjami o zakresie wykonywania przez nie czynno艣ci (za艂膮cznik nr1 SIWZ, cz臋艣膰 III Formularz oferty szkoleniowej - pn. Kadra pedagogiczna), b/ posiada odpowiedni potencja艂 techniczny (za艂膮cznik nr 1 SIWZ, cz臋艣膰 IV Formularza oferty szkoleniowej - pn. Miejsce realizacji - warunki lokalowe), 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia-nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - na podstawie z艂o偶enia o艣wiadcze艅 ( za艂膮czniki nr 4 i 5 ) na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 偶e znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie us艂ugi i nie podlega wykluczeniu. 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia-nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, dostaw lub us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e te dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie
  • wykaz narz膮dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty szkoleniowej ( za艂膮cznik nr 1 SIWZ, cz臋艣膰 I, V i VI) 2. Program szkolenia (za艂膮cznik nr 2 SIWZ) uwzgl臋dniaj膮cy w szczeg贸lno艣ci: 1) nazw臋 i zakres szkolenia, 2) czas trwania i spos贸b organizacji zaj臋膰, 3) wymagania wst臋pne dla uczestnik贸w szkolenia, 4) cele szkolenia, 5) plan nauczania z podaniem liczby godzin okre艣laj膮cy tematy zaj臋膰 edukacyjnych (z uwzgl臋dnieniem cz臋艣ci teoretycznej i praktycznej), oraz ich wymiar z podzia艂em na dni tygodnia, 6) tre艣ci szkolenia w zakresie poszczeg贸lnych zaj臋膰 edukacyjnych, 7) wykaz literatury oraz niezb臋dnych 艣rodk贸w i materia艂贸w dydaktycznych, 8) spos贸b sprawdzania efekt贸w szkolenia. 3. Propozycje materia艂贸w szkoleniowych (za艂膮cznik do oferty w formie elektronicznej, ewentualnie w formie papierowej). 4. Zaparafowany przez Wykonawc臋 wz贸r umowy (za艂膮cznik nr 3 SIWZ). 5. Wz贸r za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia zawieraj膮cego wykaz przedmiot贸w obj臋tych szkoleniem z podaniem liczby godzin, w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 nr 31 poz. 216 ze zm. ). 6. Wz贸r dyplomu lub certyfikatu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i zawieraj膮cego logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, 偶e projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 7. Wz贸r ankiety dla uczestnik贸w projektu, kt贸ry wype艂ni膮 po zako艅czeniu szkolenia, zawieraj膮ca logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 8. pe艂nomocnictwa os贸b podpisuj膮cych ofert臋 do podejmowania zobowi膮za艅 w imieniu firmy sk艂adaj膮cej ofert臋, 9. o艣wiadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowej prowadzonego przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 wykonawcy ( zgodnie z ustaw膮 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 ze zm.), (za艂膮cznik nr 6 SIWZ)

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Do艣wiadczenie - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

1. Wz贸r umowy stanowi za艂膮cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. 2. Zakres 艣wiadczenia Wykonawcy wynikaj膮cy z umowy jest to偶samy z jego zobowi膮zaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa jest niewa偶na w cz臋艣ci wykraczaj膮cej poza okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia zawarte w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno艣ci powoduj膮cej, 偶e wykonanie umowy nie le偶y w interesie publicznym, czego nie by艂o mo偶na przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi臋cia wiadomo艣ci o tych okoliczno艣ciach. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do: terminu wykonania zam贸wienia, liczby uczestnik贸w, je偶eli konieczno艣膰 wprowadzenia zmian wynika z okoliczno艣ci, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy. 5. W przypadku okre艣lonym w pkt.4 Wykonawca mo偶e 偶膮da膰 wy艂膮cznie wynagrodzenia nale偶nego z tytu艂u wykonania cz臋艣ci umowy. 6. W przypadku nienale偶ytego wykonania us艂ugi przez Wykonawc臋 lub nie wywi膮zania si臋 Wykonawcy z warunk贸w umowy lub rozwi膮zania umowy przez Wykonawc臋 Zamawiaj膮cy odst膮pi od zap艂acenia nale偶no艣ci za us艂ug臋 przeprowadzenia szkole艅. 7. Zmiany postanowie艅 umowy wymagaj膮 formy pisemnego aneksu za zgod膮 obu stron. 8. Wszelkie mog膮ce wynikn膮膰 spory na tle stosowania umowy rozstrzyga膰 b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj膮cego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pup-miedzychod.samorzady.pl/
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: POWIATOWY URZ膭D PRACY w Mi臋dzychodzie ul. 17 Stycznia 143 64-400 Mi臋dzych贸d biuro nr 11..

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 12:00, miejsce: POWIATOWY URZ膭D PRACY w Mi臋dzychodzie ul. 17 Stycznia 143 64-400 Mi臋dzych贸d biuro nr 4..

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: w ramach projektu Tw贸j Wyb贸r Tw贸j Sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

Za艂膮czniki:

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC79 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1 - formularz oferty szkoleniowej22.09.2010 12:20236
.DOC29.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 2 - program szkolenia22.09.2010 12:21270
.DOC80.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 3 - wz贸r umowy22.09.2010 12:21273
.DOC25 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 4 - o艣wiadczenie z art. 2222.09.2010 12:23264
.DOC30.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 5 - o艣wiadczenie z art. 2422.09.2010 12:23247
.DOC25 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 6 - o艣wiadczenie o wpisie do RIS22.09.2010 12:24247
.DOC162 KB POBIERZSIWZ22.09.2010 12:29321
?13.3 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia nr 337892-201020.10.2010 10:32502

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 20.10.2010 10:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1354

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  20.10.2010 10:33poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  06.10.2010 13:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.09.2010 12:34poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.09.2010 12:32poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.09.2010 12:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.09.2010 12:16poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818051