logo
Instytucje szkoleniowe
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
do przeprowadzenia szkole艅.

搂1.

Postanowienia og贸lne

1.聽Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o:

 • ustaw臋 z dnia 20 kwietnia 2004r. promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r.聽 Nr 69, poz.415 ze zm.),
 • ustaw臋 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,聽poz. 759聽 z p贸藕n. zm.),
 • rozporz膮dzenie聽 Ministra聽 Pracy聽 i聽聽 Polityki聽 Spo艂ecznej聽 z聽 dnia聽 14聽 wrze艣nia聽 2010r.聽w聽 sprawie聽 standard贸w聽 i聽 warunk贸w聽 prowadzenia聽 us艂ug聽 rynku聽 pracy (Dz. U. z聽 2010r.聽Nr 177, poz. 1193),
 • zarz膮dzenie聽聽 Nr 12 / 2010 Dyrektora聽 Powiatowego聽 Urz臋du聽 Pracy聽 w聽 Mi臋dzychodzie z聽dnia 07 lipca 2010r. w sprawie: udzielania zam贸wie艅 publicznych.

2.聽Us艂ugi szkoleniowe zleca si臋 wy艂膮cznie聽 instytucjom szkoleniowym, kt贸re posiadaj膮 aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na siedzib臋 instytucji szkoleniowej.

3.聽Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej maj膮 zastosowanie w celu wy艂onienia instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkole艅 grupowych, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa聽nie przekracza r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia聽29 stycznia 2004r. prawo zam贸wie艅 publicznych i zarz膮dzeniem, o kt贸rym mowa w ust.1 pkt d.

4.聽Weryfikacji podlega膰 b臋d膮 wy艂膮cznie oferty sporz膮dzone wg wzor贸w stanowi膮cych za艂膮czniki聽聽 nr聽 1 i 2

5.聽Zam贸wienia na us艂ugi szkoleniowe, kt贸rych warto艣膰 przekracza wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 14.000 euro odbywaj膮 si臋 na zasadach i w trybach przewidzianych ustaw膮 wymienion膮聽聽 w聽聽 ust.1 pkt.b oraz przy zastosowaniu聽 kryteri贸w okre艣lonych聽 w聽聽 rozporz膮dzeniu,聽o聽 kt贸rym聽 mowa聽 w聽 ust.聽 1聽 pkt c,聽 a聽 zawartych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.

6.聽Na聽 swojej聽 stronie聽 internetowej聽 oraz聽 w聽 siedzibie聽 urz臋du na tablicy og艂osze艅 urz膮d umieszcza:

 • roczny聽plan聽szkole艅 聽(obejmuj膮cy聽聽 szkolenia聽聽 grupowe聽聽聽 i聽聽聽 szkolenia聽聽聽 z聽聽聽聽 zakresu聽aktywnego聽聽 poszukiwania聽 pracy),
 • zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej,
 • informacje o zawarciu umowy na szkolenie grupowe z wybran膮 instytucj膮 szkoleniow膮.

搂2.

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkole艅 grupowych聽o warto艣ci poni偶ej 14.000 euro.

1. W celu rozeznania rynku Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie zamieszcza na swojej stronie internetowej , na tablicy og艂osze艅 w urz臋dzie oraz wysy艂a drog膮 elektroniczn膮 zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej do co najmniej 2 instytucji szkoleniowych wraz z kryteriami oceny聽聽 wyboru聽聽 instytucji聽聽 szkoleniowej,聽聽 formularzem聽 oferty聽聽 szkoleniowej聽 oraz聽 programem szkolenia,聽 co聽 najmniej聽 na聽 7聽 dni przed rozpocz臋ciem procedury wyboru instytucji szkoleniowej, ze wskazaniem granicznego terminu ich sk艂adania.

2. Instytucja聽 szkoleniowa聽聽 sk艂ada聽聽 tylko聽聽 jedn膮聽聽 propozycj臋聽聽 szkoleniow膮聽聽 na聽 formularzu聽 oferty szkoleniowej z podaniem okresu wa偶no艣ci wraz z programem szkolenia.

3.聽Wyboru聽聽 instytucji聽聽 szkoleniowej聽聽 dokonuje聽 si臋聽 spo艣r贸d聽聽 wszystkich聽 aktualnych ofert,聽聽 kt贸re聽wp艂yn臋艂y聽 w terminie sk艂adania propozycji szkoleniowej.

4.聽W聽 przypadku,聽聽 gdy聽聽 pomimo聽聽 publikacji聽 informacji聽 poprzez聽 wys艂anie聽 zapytania聽聽 ofertowego聽do聽 z艂o偶enia聽 propozycji szkoleniowej do co najmniej 2 instytucji聽 szkoleniowych,聽 zamieszczenia聽na聽stronie internetowej聽聽(http://pupmiedzychod.internetdsl.pl ) i na聽tablicy聽og艂osze艅聽w聽聽 Urz臋dzie,聽 wp艂ynie聽 tylko聽聽 jedna聽聽 propozycja聽聽聽 szkolenia,聽聽 uznaje聽聽 si臋聽聽 zasad臋聽konkurencji聽za spe艂nion膮.

5.聽Ka偶da instytucja szkoleniowa sk艂adaj膮ca ofert臋 zobowi膮zana b臋dzie do:

 • dostosowania聽聽聽 zakresu聽聽聽 szkolenia聽聽 odpowiednio聽聽聽 do聽聽聽 identyfikowanego聽聽聽 na聽聽 rynku聽pracy聽 zapotrzebowania na kwalifikacje,
 • wydania聽odpowiednich聽 rodzaj贸w聽聽dokument贸w聽聽potwierdzaj膮cych聽聽聽聽聽 uko艅czenie szkolenia聽 i uzyskanie聽聽 kwalifikacji聽聽 (zgodnie聽聽 z聽聽 rozporz膮dzeniem聽聽 Ministra聽聽 Edukacji聽i聽聽Nauki聽聽 z聽dnia 3聽聽聽 lutego聽 2006r.聽 w聽sprawie聽聽聽 uzyskiwania聽聽i聽uzupe艂niania聽 przez聽聽osoby聽 doros艂e聽 wiedzy og贸lnej,聽聽 umiej臋tno艣ci聽聽 i聽聽聽 kwalifikacji聽聽聽 zawodowych聽 w聽 formach聽pozaszkolnych聽聽聽聽 Dz.聽聽 U.聽聽聽 z聽聽聽 2006r.聽聽 Nr聽聽 31,聽聽 poz.聽聽 216聽聽聽 )聽聽聽聽 lub聽聽聽聽 inne聽聽聽聽 odpowiednie,聽uzale偶nione od tematu聽 szkolenia.

6.聽Urz膮d uwzgl臋dnia zakres i jako艣膰 oferowanych program贸w szkole艅, z wykorzystaniem standard贸w聽 kwalifikacji zawodowych i modu艂owych聽 program贸w szkole艅 zawodowych, dost臋pnych w bazach danych prowadzonych przez ministra w艂a艣ciwego do spraw pracy,聽a w przypadku organizacji szkolenia, kt贸rego program ustalony jest w przepisach odr臋bnych, program przedstawiony przez instytucj臋 szkoleniow膮 musi by膰 z nimi zgodny.

7.聽Wyb贸r instytucji szkoleniowej, kt贸rej zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia, nast膮pi聽na podstawie oceny z艂o偶onych ofert wg ni偶ej podanych parametr贸w:

 • dostosowanie kwalifikacji i do艣wiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia:聽 0/20pkt,
 • dostosowanie wyposa偶enia dydaktycznego i pomieszcze艅 do potrzeb szkolenia,聽z uwzgl臋dnieniem bezpiecznych i higienicznych warunk贸w realizacji szkolenia: 0/20pkt,
 • posiadanie przez instytucj臋 szkoleniow膮 certyfikatu jako艣ci us艂ugi 0/20pkt,
 • spos贸b organizacji zaj臋膰 praktycznych okre艣lonych w programie szkolenia: 0/20pkt,
 • koszty szkolenia: 0-20pkt.

Razem do uzyskania聽 max. ilo艣膰 punkt贸w =100pkt.

Spos贸b przyznawania punkt贸w:
0 pkt- brak, nie spe艂nia聽 kryteri贸w,
20 pkt- ma- posiada, spe艂nia kryteria.

Koszt szkole艅 liczony wg wzoru:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 P= (Cn/Cx ) x W x 100聽聽 gdzie:
P- ilo艣膰 otrzymanych punkt贸w
Cn- cena oferty najta艅szej
Cx

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 17.03.2011 15:21
Liczba wy艣wietle艅 : 571

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:22poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2011 13:16poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2011 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.03.2012 13:02poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820670