logo
Instytucje szkoleniowe
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
do przeprowadzenia szkole艅.

搂1.

Postanowienia og贸lne

1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o:

 • ustaw臋 z dnia 20 kwietnia 2004r. promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 ze zm.),
 • ustaw臋 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p贸藕n. zm.),
 • rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 14 wrze艣nia 2010r. w sprawie standard贸w i warunk贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193),
 • zarz膮dzenie Nr 12 / 2010 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie: udzielania zam贸wie艅 publicznych.

2. Us艂ugi szkoleniowe zleca si臋 wy艂膮cznie instytucjom szkoleniowym, kt贸re posiadaj膮 aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na siedzib臋 instytucji szkoleniowej.

3. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej maj膮 zastosowanie w celu wy艂onienia instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkole艅 grupowych, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam贸wie艅 publicznych i zarz膮dzeniem, o kt贸rym mowa w ust.1 pkt d.

4. Weryfikacji podlega膰 b臋d膮 wy艂膮cznie oferty sporz膮dzone wg wzor贸w stanowi膮cych za艂膮czniki nr 1 i 2

5. Zam贸wienia na us艂ugi szkoleniowe, kt贸rych warto艣膰 przekracza wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 14.000 euro odbywaj膮 si臋 na zasadach i w trybach przewidzianych ustaw膮 wymienion膮 w ust.1 pkt.b oraz przy zastosowaniu kryteri贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt c, a zawartych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.

6. Na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urz臋du na tablicy og艂osze艅 urz膮d umieszcza:

 • roczny plan szkole艅 (obejmuj膮cy szkolenia grupowe i szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),
 • zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej,
 • informacje o zawarciu umowy na szkolenie grupowe z wybran膮 instytucj膮 szkoleniow膮.

搂2.

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkole艅 grupowych o warto艣ci poni偶ej 14.000 euro.

1. W celu rozeznania rynku Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie zamieszcza na swojej stronie internetowej , na tablicy og艂osze艅 w urz臋dzie oraz wysy艂a drog膮 elektroniczn膮 zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej do co najmniej 2 instytucji szkoleniowych wraz z kryteriami oceny wyboru instytucji szkoleniowej, formularzem oferty szkoleniowej oraz programem szkolenia, co najmniej na 7 dni przed rozpocz臋ciem procedury wyboru instytucji szkoleniowej, ze wskazaniem granicznego terminu ich sk艂adania.

2. Instytucja szkoleniowa sk艂ada tylko jedn膮 propozycj臋 szkoleniow膮 na formularzu oferty szkoleniowej z podaniem okresu wa偶no艣ci wraz z programem szkolenia.

3. Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje si臋 spo艣r贸d wszystkich aktualnych ofert, kt贸re wp艂yn臋艂y w terminie sk艂adania propozycji szkoleniowej.

4. W przypadku, gdy pomimo publikacji informacji poprzez wys艂anie zapytania ofertowego do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej do co najmniej 2 instytucji szkoleniowych, zamieszczenia na stronie internetowej (http://pupmiedzychod.internetdsl.pl ) i na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie, wp艂ynie tylko jedna propozycja szkolenia, uznaje si臋 zasad臋 konkurencji za spe艂nion膮.

5. Ka偶da instytucja szkoleniowa sk艂adaj膮ca ofert臋 zobowi膮zana b臋dzie do:

 • dostosowania zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje,
 • wydania odpowiednich rodzaj贸w dokument贸w potwierdzaj膮cych uko艅czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216 ) lub inne odpowiednie, uzale偶nione od tematu szkolenia.

6. Urz膮d uwzgl臋dnia zakres i jako艣膰 oferowanych program贸w szkole艅, z wykorzystaniem standard贸w kwalifikacji zawodowych i modu艂owych program贸w szkole艅 zawodowych, dost臋pnych w bazach danych prowadzonych przez ministra w艂a艣ciwego do spraw pracy, a w przypadku organizacji szkolenia, kt贸rego program ustalony jest w przepisach odr臋bnych, program przedstawiony przez instytucj臋 szkoleniow膮 musi by膰 z nimi zgodny.

7. Wyb贸r instytucji szkoleniowej, kt贸rej zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia, nast膮pi na podstawie oceny z艂o偶onych ofert wg ni偶ej podanych parametr贸w:

 • dostosowanie kwalifikacji i do艣wiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia: 0/20pkt,
 • dostosowanie wyposa偶enia dydaktycznego i pomieszcze艅 do potrzeb szkolenia, z uwzgl臋dnieniem bezpiecznych i higienicznych warunk贸w realizacji szkolenia: 0/20pkt,
 • posiadanie przez instytucj臋 szkoleniow膮 certyfikatu jako艣ci us艂ugi 0/20pkt,
 • spos贸b organizacji zaj臋膰 praktycznych okre艣lonych w programie szkolenia: 0/20pkt,
 • koszty szkolenia: 0-20pkt.

Razem do uzyskania max. ilo艣膰 punkt贸w =100pkt.

Spos贸b przyznawania punkt贸w:
0 pkt- brak, nie spe艂nia kryteri贸w,
20 pkt- ma- posiada, spe艂nia kryteria.

Koszt szkole艅 liczony wg wzoru: P= (Cn/Cx ) x W x 100 gdzie:
P - ilo艣膰 otrzymanych punkt贸w
Cn - cena oferty najta艅szej
Cx - cena oferty badanej
W - waga kryterium ( 20%)

8. Oceny dokonuje Zesp贸艂 opiniuj膮cy, o kt贸rym mowa w 搂2 niniejszego Zarz膮dzenia.

9. W trakcie oceny propozycji szkole艅 Zesp贸艂 opiniuj膮cy mo偶e zwraca膰 si臋 do instytucji szkoleniowych o uzupe艂nienie, poszerzenie lub dodatkowe wyja艣nienia.

10. Przeprowadzenie szkolenia zlecone zostanie instytucji szkoleniowej, kt贸rej oferta uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w, o kt贸rych mowa w ust.7.

11. Ostateczn膮 decyzj臋 o wyborze instytucji szkoleniowej podejmuje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy, dzia艂aj膮cy z upowa偶nienia Starosty Mi臋dzychodzkiego.

12. W przypadku zaistnienia konieczno艣ci zorganizowania szkolenia o podobnej tematyce w okresie 2 miesi臋cy od dnia wyboru instytucji szkoleniowej mo偶liwe b臋dzie wykorzystanie z艂o偶onej propozycji szkoleniowej.

搂3.

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkole艅 indywidualnych o warto艣ci poni偶ej 14.000euro:

1. Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje si臋 spo艣r贸d wszystkich aktualnych ofert cenowych, b臋d膮ce w posiadaniu urz臋du, z uwzgl臋dnieniem dost臋pno艣ci miejsca szkolenia dla osoby wnioskuj膮cej, termin贸w i czasu realizacji szkolenia oraz dotychczasowej wsp贸艂pracy z PUP, w oparciu o prawid艂owo z艂o偶ony "Formularz oferty szkoleniowej" wraz z "Programem szkolenia"

2. Pracownik ds. szkole艅 sporz膮dza notatk臋 s艂u偶bow膮 z dokonanego rozpoznania rynku i przedk艂ada Dyrektorowi Urz臋du propozycje wyboru instytucji szkoleniowej zapewniaj膮cej najwy偶sz膮 jako艣膰 przy najbardziej konkurencyjnej cenie.

搂4.

Postanowienia ko艅cowe

1. Zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej kierowane do instytucji szkoleniowych celem rozpoznania rynku i zebrania propozycji szkoleniowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie wymaga odpowiedzi oraz nie mo偶e stanowi膰 podstawy jakichkolwiek roszcze艅. Zapytanie ofertowe do sk艂adania propozycji szkoleniowej nie jest og艂oszeniem o zam贸wienie publiczne i nie przys艂uguj膮 艣rodki odwo艂awcze.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych kryteriach maj膮 zastosowanie przepisy wymienione w 搂1 ust. 1.

Za艂膮czniki:

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 18.03.2011 13:16
Liczba wy艣wietle艅 : 683

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  18.03.2011 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.03.2012 13:02poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:22poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821033