logo
Menu przedmiotowe » Zam贸wienia publiczne » Rok 2011
Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces. Numer og艂oszenia: 156456 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011.

Mi臋dzych贸d: Us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Numer og艂oszenia: 156456 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie , ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Mi臋dzych贸d, woj. wielkopolskie, tel. 0 95 748 23 96, faks 0 95 748 20 17.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: pup-miedzychod.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych w ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie w zakresie : 1. Szkolenie pn.: ABC PRZEDSI臉BIORCZO艢CI Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 kod CPV: 80500000-9 Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: ABC przedsi臋biorczo艣ci dla 9 os贸b bezrobotnych w 1 grupie, zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie. 1.1 Planowany termin realizacji: w miesi膮cu lipiec - sierpie艅 2011r. 1.2 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnik贸w do prowadzenia w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej. 1.3 Miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych miasta Mi臋dzych贸d. 1.4 Wymagana liczba godzin przypadaj膮ca na jednego uczestnika szkolenia 70 godz. zegarowych, zawieraj膮cych cz臋艣膰 teoretyczn膮 i praktyczn膮 oraz egzamin ko艅cowy. 1 godzina szkolenia - 1godzina zegarowa = 60 minut (45 minut zaj臋膰 dydaktycznych + przerwa do 15 minut, d艂ugo艣膰 przerw mo偶e by膰 ustalana w spos贸b elastyczny). Czas trwania szkolenia do 10 dni roboczych. 1.5 Prowadzenie zaj臋膰 codziennie w dni robocze, w wymiarze nie mniej ni偶 5 godzin i nie wi臋cej ni偶 8 godzin dziennie. 1.6 Szkolenie musi by膰 realizowane zgodnie z programem, obejmuj膮cym przeci臋tnie nie mniej ni偶 25 godz. zegarowych w tygodniu, w my艣l art. 40 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2008r.Nr 69 poz.415 ze zm.) 1.7 Program szkolenia powinien obejmowa膰 m.in.: a) rejestrowanie dzia艂alno艣ci, b) podstawy prawne i finansowe prowadzenia firmy, c) dzia艂alno艣膰 gospodarcza a przepisy BHP, d) analiza SWOT, e) dzia艂ania marketingu i promocji, f) system podatkowy - rozliczanie si臋 ma艂ych podatnik贸w z VAT, g) rozliczenia z US i ZUS. 1.8 Istotnym warunkiem zam贸wienia jest: a) zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenie zaj臋膰 praktycznych i teoretycznych, spe艂niaj膮cego wymogi BHP i ochrony PPO呕, b) zapewnienie swobodnego dost臋pu do pomieszcze艅 sanitarnych w budynku, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia w ramach szkolenia, c) zapewnienie dost臋pu do niezb臋dnych 艣rodk贸w czysto艣ci, d) zapewnienie dost臋pu do zaplecza socjalnego, e) pomieszczenie, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia musi by膰 przestronne, jasno o艣wietlone, oznaczone plakatami lub emblematami wskazuj膮cymi na wk艂ad Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, jednocze艣nie powinno by膰 przystosowane do liczby os贸b przewidzianych do przeszkolenia, wyposa偶one w niezb臋dny sprz臋t dydaktyczny i multimedialny do prawid艂owego przebiegu szkolenia, f) zapewnienie warunk贸w pracy zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony 艣rodowiska w trakcie trwania szkolenia, g) zapewnienie uczestnikom kursu odpowiednich materia艂贸w szkoleniowych i pomocniczych, zawieraj膮cych informacj臋 o wsp贸艂finansowaniu szkolenia z Unii Europejskiej w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego zgodnie z wytycznymi dotycz膮cymi oznaczenia projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, h) ubezpieczenie uczestnika szkolenia od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, kt贸ry w trakcie szkolenia podj膮艂 zatrudnienie, inn膮 prac臋 zarobkow膮 lub dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, i kt贸ry b臋dzie kontynuowa艂 udzia艂 w szkoleniu, i) wydanie za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia zawieraj膮cego wykaz przedmiot贸w obj臋tych szkoleniem z podaniem liczby godzin w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego uzyskiwania uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2006 nr 31 poz. 21 ze zm.) lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawieraj膮cy: numer z rejestru; imi臋 i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰; nazw臋 instytucji szkoleniowej przeprowadzaj膮cej szkolenie; form臋 i nazw臋 szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i dat臋 wydania za艣wiadczenia lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zaj臋膰 edukacyjnych; podpis osoby upowa偶nionej przez instytucj臋 szkoleniow膮 przeprowadzaj膮c膮 szkolenie. Dopuszczalny wymiar nieobecno艣ci na szkoleniu umo偶liwiaj膮cy uczestnikowi realizacj臋 programu nie mo偶e przekroczy膰 20% ca艂kowitej liczby godzin zaj臋膰 edukacyjnych przewidzianych programem. W przypadku nieobecno艣ci na szkoleniu przekraczaj膮cej 20% ca艂kowitej liczby godzin edukacyjnych, uczestnik nie otrzymuje za艣wiadczenia, j) wydanie dyplomu lub certyfikatu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i zawieraj膮cego logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, 偶e projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 2. Szkolenie pn.: Opiekun os贸b starszych z j臋zykiem niemieckim Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 kod CPV: 80500000-9 Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Opiekun os贸b starszych z j臋zykiem niemieckim dla 10 os贸b bezrobotnych w 1 grupie, zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie. 2.1 Planowany termin realizacji: w miesi膮cu lipiec - pa藕dziernik 2011r. 2.2 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie os贸b bezrobotnych do zdobycia umiej臋tno艣ci w zakresie: opieki nad osobami starszymi i chorymi oraz komunikatywnej znajomo艣ci j臋zyka niemieckiego. 2.3 Miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych miasta Mi臋dzych贸d. 2.4 Wymagana liczba godzin przypadaj膮ca na jednego uczestnika szkolenia 280 godz. zegarowych, zawieraj膮cych cz臋艣膰 teoretyczn膮 i praktyczn膮 oraz egzamin ko艅cowy. 1 godzina szkolenia - 1godzina zegarowa = 60 minut (45 minut zaj臋膰 dydaktycznych + przerwa do 15 minut, d艂ugo艣膰 przerw mo偶e by膰 ustalana w spos贸b elastyczny). Czas trwania szkolenia do 35 dni roboczych. 2.5 Prowadzenie zaj臋膰 codziennie w dni robocze, w wymiarze nie mniej i nie wi臋cej ni偶 8 godzin dziennie. 2.6 Szkolenie musi by膰 realizowane zgodnie z programem, obejmuj膮cym przeci臋tnie nie mniej ni偶 25 godz. zegarowych w tygodniu, w my艣l art. 40 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 ze zm.) 2.7 Program szkolenia powinien obejmowa膰 m.in.: a) wybrane zagadnienia prawne, b) wybrane zagadnienia z psychologii i etyki zawodu, c) gerontologia-osoby w wieku podesz艂ym, d) podstawy psychiatrii, e) dietetyka, f) podstawy higieny i piel臋gnacji, g) organizacja w艂asnej pracy, h) zachowanie w sytuacjach zagro偶enia zdrowia i 偶ycia, i) rehabilitacja, j) 膰wiczenia praktyczne, z zakresu zabieg贸w higieniczno-opieku艅czych i rehabilitacyjnych k) praktyka zawodowa w plac贸wce opieku艅czej, l) modu艂 j臋zykowy(j臋zyk niemiecki zawodowy od A1 do A2). 2.8 Istotnym warunkiem zam贸wienia jest: a) zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenie zaj臋膰 praktycznych i teoretycznych, spe艂niaj膮cego wymogi BHP i ochrony PPO呕, b) zapewnienie praktyki zawodowej w plac贸wce opieku艅czej, c) zapewnienie swobodnego dost臋pu do pomieszcze艅 sanitarnych w budynku, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia w ramach szkolenia, d) zapewnienie dost臋pu do niezb臋dnych 艣rodk贸w czysto艣ci, e) zapewnienie dost臋pu do zaplecza socjalnego, f) pomieszczenie, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 zaj臋cia musi by膰 przestronne, jasno o艣wietlone, oznaczone plakatami lub emblematami wskazuj膮cymi na wk艂ad Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, jednocze艣nie powinno by膰 przystosowane do liczby os贸b przewidzianych do przeszkolenia, wyposa偶one w niezb臋dny sprz臋t dydaktyczny i multimedialny do prawid艂owego przebiegu szkolenia, g) zapewnienie warunk贸w pracy zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony 艣rodowiska w trakcie trwania szkolenia, h) ubezpieczenie uczestnika szkolenia od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, kt贸ry w trakcie szkolenia podj膮艂 zatrudnienie, inn膮 prac臋 zarobkow膮 lub dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, i kt贸ry b臋dzie kontynuowa艂 udzia艂 w szkoleniu; i) zapewnienie uczestnikom kursu odpowiednich materia艂贸w szkoleniowych i pomocniczych, zawieraj膮cych informacj臋 o wsp贸艂finansowaniu szkolenia z Unii Europejskiej w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego zgodnie z wytycznymi dotycz膮cymi oznaczenia projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, j) wydanie za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia zawieraj膮cego wykaz przedmiot贸w obj臋tych szkoleniem z podaniem liczby godzin, w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 r. nr 31 poz. 216 ze zm. ) lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawieraj膮cy: numer z rejestru; imi臋 i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰; nazw臋 instytucji szkoleniowej przeprowadzaj膮cej szkolenie; form臋 i nazw臋 szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i dat臋 wydania za艣wiadczenia lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zaj臋膰 edukacyjnych; podpis osoby upowa偶nionej przez instytucj臋 szkoleniow膮 przeprowadzaj膮c膮 szkolenie. Dopuszczalny wymiar nieobecno艣ci na szkoleniu umo偶liwiaj膮cy uczestnikowi realizacj臋 programu nie mo偶e przekroczy膰 20% ca艂kowitej liczby godzin zaj臋膰 edukacyjnych przewidzianych programem. W przypadku nieobecno艣ci na szkoleniu przekraczaj膮cej 20% ca艂kowitej liczby godzin edukacyjnych, uczestnik nie otrzymuje za艣wiadczenia, k) wydanie dyplomu lub certyfikatu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i zawieraj膮cego logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, 偶e projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia musz膮 spe艂nia膰 warunki dotycz膮ce: a) Posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania ich, poprzez wykazanie, 偶e: - posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej prowadzony przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 wykonawcy ( zgodnie z ustaw膮 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.), ( za艂膮cznik nr 6 SIWZ ), - aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 sze艣膰 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania oferty - nie dotyczy os贸b fizycznych, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy b) Z艂o偶膮 ofert臋 spe艂niaj膮c膮 wymagania okre艣lone w SIWZ. c) Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. d) Wykonawca wraz z ofert膮 sk艂ada dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie warunk贸w uczestnictwa w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w rozdziale IV. e) Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia - nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone.

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, poprzez wykazanie, 偶e: - w ci膮gu ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert udokumentuje, 偶e te us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie (np. referencje udzielone przez odbiorc贸w innych ni偶 Zamawiaj膮cy, z wyj膮tkiem Wykonawc贸w kt贸rzy realizowali podobne us艂ugi tylko dla Zamawiaj膮cego - nie musz膮 przedk艂ada膰 referencji),(za艂膮cznik nr1 SIWZ, CZ臉艢膯 II Formularza oferty szkoleniowej- pn. Do艣wiadczenie w prowadzeniu ww. szkolenia) - je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - to w tym okresie - z podaniem liczby przeszkolonych os贸b, przedmiotu, dat wykonania wraz z dokumentem potwierdzaj膮cym, 偶e te us艂ugi zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje - udzielone przez odbiorc贸w innych ni偶 Zamawiaj膮cy chyba, 偶e Wykonawca realizowa艂 podobne us艂ugi tylko dla Zamawiaj膮cego), (za艂膮cznik nr 1 SIWZ- CZ臉艢膯 II Formularza oferty szkoleniowej- pn. Do艣wiadczenie w prowadzeniu ww. szkolenia), Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dne do艣wiadczenie je偶eli wyka偶e, i偶 w ci膮gu trzech lat Wykonawca przeprowadzi艂 przynajmniej jeden kurs grupowy o podobnej tematyce dla min. 10 os贸b i przedstawi dokument o nale偶ytym wykonaniu us艂ugi (np. referencje). Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia - nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone.

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, poprzez wykazanie, 偶e: - dysponuje min. 3 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, posiadaj膮cymi do艣wiadczenie polegaj膮ce na przeprowadzeniu szkole艅 w zakresie przedmiotu zam贸wienia lub o tematyce podobnej, w okresie ostatnich 3 lat. Ponadto w sk艂ad zespo艂u zaproponowanych wyk艂adowc贸w /trener贸w musz膮 wchodzi膰 osoby, kt贸re prowadzi艂y zaj臋cia teoretyczne/ praktyczne, z kt贸rych ka偶da posiada co najmniej roczny sta偶 pracy w ostatnich trzech latach, licz膮c od dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert jako nauczyciel, instruktor lub wyk艂adowca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, wykszta艂cenia, do艣wiadczenia zawodowego, przygotowania i do艣wiadczenia pedagogicznego, wraz z informacjami o zakresie wykonywania przez nie czynno艣ci (za艂膮cznik nr1 SIWZ - CZ臉艢膯 III Formularza oferty szkoleniowej - pn. Kadra pedagogiczna), - posiada odpowiedni potencja艂 techniczny (za艂膮cznik nr 1 SIWZ - CZ臉艢膯 IV Formularza oferty szkoleniowej - pn. Miejsce realizacji-warunki lokalowe). Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia - nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, poprzez wykazanie, 偶e: - dysponuje min. 3 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, posiadaj膮cymi do艣wiadczenie polegaj膮ce na przeprowadzeniu szkole艅 w zakresie przedmiotu zam贸wienia lub o tematyce podobnej, w okresie ostatnich 3 lat. Ponadto w sk艂ad zespo艂u zaproponowanych wyk艂adowc贸w /trener贸w musz膮 wchodzi膰 osoby, kt贸re prowadzi艂y zaj臋cia teoretyczne/ praktyczne, z kt贸rych ka偶da posiada co najmniej roczny sta偶 pracy w ostatnich trzech latach, licz膮c od dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert jako nauczyciel, instruktor lub wyk艂adowca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, wykszta艂cenia, do艣wiadczenia zawodowego, przygotowania i do艣wiadczenia pedagogicznego, wraz z informacjami o zakresie wykonywania przez nie czynno艣ci (za艂膮cznik nr1 SIWZ - CZ臉艢膯 III Formularza oferty szkoleniowej - pn. Kadra pedagogiczna), - posiada odpowiedni potencja艂 techniczny (za艂膮cznik nr 1 SIWZ - CZ臉艢膯 IV Formularza oferty szkoleniowej - pn. Miejsce realizacji-warunki lokalowe). Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia - nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Na podstawie z艂o偶enia o艣wiadcze艅 za艂. 4 i 5, na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 偶e znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie us艂ugi nie podlega wykluczeniu. Ocena spe艂nienia warunk贸w nast膮pi w oparciu o prawid艂owo艣膰 z艂o偶onych dokument贸w i o艣wiadcze艅 wg formu艂y: spe艂nia - nie spe艂nia. Wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w okre艣lonych w SIWZ zostan膮 wykluczeni z post臋powania, a ich oferty zostan膮 odrzucone.

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, dostaw lub us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e te dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie
  • wykaz narz膮dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty szkoleniowej ( za艂膮cznik nr 1 SIWZ, CZ臉艢膯 I, V, VI) 2. Program szkolenia (za艂膮cznik nr 2 SIWZ) uwzgl臋dniaj膮cy w szczeg贸lno艣ci: a) nazw臋 i zakres szkolenia, b) czas trwania i spos贸b organizacji zaj臋膰, c) wymagania wst臋pne dla uczestnik贸w szkolenia, d) cele szkolenia, e) plan nauczania z podaniem liczby godzin okre艣laj膮cy tematy zaj臋膰 edukacyjnych (z uwzgl臋dnieniem cz臋艣ci teoretycznej i praktycznej), oraz ich wymiar z podzia艂em na dni tygodnia, f) tre艣ci szkolenia w zakresie poszczeg贸lnych zaj臋膰 edukacyjnych, g) wykaz literatury oraz niezb臋dnych 艣rodk贸w i materia艂贸w dydaktycznych, h) przewidziane sprawdziany i egzaminy. 3. Propozycje materia艂贸w szkoleniowych (za艂膮cznik do oferty w formie elektronicznej, ewentualnie w formie papierowej). 4. Zaparafowany przez Wykonawc臋 wz贸r umowy (za艂膮cznik nr 3 SIWZ). 5. Wz贸r za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia zawieraj膮cego wykaz przedmiot贸w obj臋tych szkoleniem z podaniem liczby godzin, w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 r. nr 31 poz. 216 ze zm. ) lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawieraj膮cy: numer z rejestru; imi臋 i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰; nazw臋 instytucji szkoleniowej przeprowadzaj膮cej szkolenie; form臋 i nazw臋 szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i dat臋 wydania za艣wiadczenia lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zaj臋膰 edukacyjnych; podpis osoby upowa偶nionej przez instytucj臋 szkoleniow膮 przeprowadzaj膮c膮 szkolenie. 6. Wz贸r dyplomu lub certyfikatu potwierdzaj膮cego uko艅czenie szkolenia i zawieraj膮cego logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, 偶e projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 7. Wz贸r ankiety dla uczestnik贸w projektu, kt贸ry wype艂ni膮 po zako艅czeniu szkolenia, zawieraj膮ca logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 8. Pe艂nomocnictwa os贸b podpisuj膮cych ofert臋 do podejmowania zobowi膮za艅 w imieniu firmy sk艂adaj膮cej ofert臋. 9. O艣wiadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowej prowadzonego przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 wykonawcy ( zgodnie z ustaw膮 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - t.j Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.), ( za艂膮cznik nr 6 SIWZ).

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Do艣wiadczenie - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

1. Wz贸r umowy stanowi za艂膮cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. 2. Zakres 艣wiadczenia Wykonawcy wynikaj膮cy z umowy jest to偶samy z jego zobowi膮zaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa jest niewa偶na w cz臋艣ci wykraczaj膮cej poza okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia zawarte w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno艣ci powoduj膮cej, 偶e wykonanie umowy nie le偶y w interesie publicznym, czego nie by艂o mo偶na przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi臋cia wiadomo艣ci o tych okoliczno艣ciach. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do: terminu wykonania zam贸wienia, liczby uczestnik贸w, je偶eli konieczno艣膰 wprowadzenia zmian wynika z okoliczno艣ci, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy. 5. W przypadku okre艣lonym w pkt.4 Wykonawca mo偶e 偶膮da膰 wy艂膮cznie wynagrodzenia nale偶nego z tytu艂u wykonania cz臋艣ci umowy. 6. W przypadku nienale偶ytego wykonania us艂ugi przez Wykonawc臋 lub nie wywi膮zania si臋 Wykonawcy z warunk贸w umowy lub rozwi膮zania umowy przez Wykonawc臋 Zamawiaj膮cy odst膮pi od zap艂acenia nale偶no艣ci za us艂ug臋 przeprowadzenia szkole艅. 7. Zmiany postanowie艅 umowy wymagaj膮 formy pisemnego aneksu za zgod膮 obu stron. 8. Wszelkie mog膮ce wynikn膮膰 spory na tle stosowania umowy rozstrzyga膰 b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj膮cego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pup-miedzychod.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: POWIATOWY URZ膭D PRACY w Mi臋dzychodzie ul. 17 Stycznia 143 64-400 Mi臋dzych贸d pok. nr 11.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 22.06.2011 godzina 12:00, miejsce: POWIATOWY URZ膭D PRACY w Mi臋dzychodzie ul. 17 Stycznia 143 64-400 Mi臋dzych贸d Sekretariat PUP pok. nr 4.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: W ramach projektu Tw贸j wyb贸r Tw贸j sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Poddzia艂anie 6.1.3 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

Za艂膮czniki:

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 07.07.2011 11:24
Liczba wy艣wietle艅 : 716

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  18.07.2011 11:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.07.2011 11:05poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  20.06.2011 13:53poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  20.06.2011 13:31poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.06.2011 11:17poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.06.2011 11:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.06.2011 11:10poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.06.2011 11:05poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.06.2011 11:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.06.2011 11:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.06.2011 10:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821135