logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej » Regulamin
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Za艂膮cznik nr 1
do zarz膮dzenia Nr 9 z dnia 30.09.2011r.
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie


REGULAMIN
przyznawania bezrobotnym 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 ze zm.),
 2. Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 25 lipca 2011 r.
  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2011r. Nr 155 poz. 922),
 3. Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
 4. Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),
 5. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.),
 6. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
 7. Kodeksu Cywilnego.

搂 2

1. Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zanych z jej podj臋ciem, w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶聽 6-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia.

2. O przyznanie 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 mo偶e ubiega膰 si臋 osoba posiadaj膮ca status bezrobotnego przez okres co najmniej 1 miesi膮ca. Osoby kt贸re w okresie 6 miesi臋cy przed zarejestrowaniem w Powiatowym Urz臋dzie Pracy聽w Mi臋dzychodzie spowodowa艂y rozwi膮zanie stosunku pracy ze swej winy b膮d藕 rozwi膮za艂y stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron mog膮 ubiega膰 si臋 o przyznanie tych 艣rodk贸w po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia uzyskania statusu bezrobotnego聽(nie dotyczy to przypadk贸w rozwi膮zania stosunku pracy za porozumieniem stron z powodu upad艂o艣ci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotycz膮cych zak艂adu pracy, a tak偶e rozwi膮zania przez pracownika umowy o prac臋 z powodu ci臋偶kiego naruszenia przez pracodawc臋 podstawowych obowi膮zk贸w wobec pracownika).

3. Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust. 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt. 2 ustawy聽z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych聽 (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

4. Kwota limitu 艣rodk贸w, przeznaczona na finansowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
podejmowanej przez osoby bezrobotne w danym roku kalendarzowym ustalana jest
z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.

搂 3

艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej nie mog膮 by膰 przeznaczone na zakup od wsp贸艂ma艂偶onka , krewnych i powinowatych w linii prostej, rodze艅stwa lub powinowatych w linii bocznej.

ROZDZIA艁 II
PROCEDURA SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSK脫W

搂 4

1. 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej mog膮 by膰 udzielone na dzia艂alno艣膰 produkcyjn膮, us艂ugow膮 lub handlow膮, a w szczeg贸lno艣ci na:

 1. zakup urz膮dze艅, maszyn , sprz臋tu, materia艂贸w, towar贸w niezb臋dnych do wykonywania
  dzia艂alno艣ci,
 2. koszty zwi膮zane z prawid艂ow膮 instalacj膮 i uruchomieniem sprz臋tu wymienionego w pkt.1,
 3. koszty oprogramowania,
 4. koszty reklamy i promocji do 10% kwoty dotacji,
 5. adaptacj臋 lokalu w cz臋艣ci nie przekraczaj膮cej 20% kwoty dotacji,
 6. w uzasadnionych przypadkach zakup samochodu w cz臋艣ci nie przekraczaj膮cej 50% kwoty dotacji.

2. Bezrobotny zamierzaj膮cy podj膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 sk艂ada w Powiatowym Urz臋dzie Pracy wniosek o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z za艂膮cznikami.

3. Wniosek z艂o偶ony przez osob臋 bezrobotn膮 okre艣la:

 1. kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w,
 2. przeznaczenie 艣rodk贸w,
 3. rodzaj zamierzonej dzia艂alno艣ci (w rozumieniu przepis贸w o swobodzie dzia艂alno艣ci
  gospodarczej),
 4. symbol podklasy rodzaju dzia艂alno艣ci okre艣lony zgodnie z Polsk膮 Klasyfikacj膮 Dzia艂alno艣ci (PKD),
 5. miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci i jej przewidywany termin rozpocz臋cia,
 6. proponowan膮 form臋 zabezpieczenia,
 7. kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zan膮 z podj臋ciem dzia艂alno艣ci oraz 藕r贸d艂a ich finansowania,
 8. specyfikacj臋 i harmonogram wydatk贸w w ramach wnioskowanych 艣rodk贸w,
 9. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 10. wskazanie dzia艂a艅 podj臋tych na rzecz rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej dotycz膮cych w szczeg贸lno艣ci pozyskania lokalu niezb臋dnych pozwole艅 , odbycia szkole艅 itp.

4. Do wniosku bezrobotny zobowi膮zany jest do艂膮czy膰:

 1. dokument potwierdzaj膮cy posiadanie lokalu ,w kt贸rym prowadzona b臋dzie dzia艂alno艣膰,
 2. dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje lub do艣wiadczenie zawodowe niezb臋dne do prowadzenia danej dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 3. dokumenty dotycz膮ce zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych 艣rodk贸w w zale偶no艣ci od formy zabezpieczenia,
 4. za艣wiadczenia o nieposiadaniu zaleg艂o艣ci w ZUS i US w przypadku prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w przesz艂o艣ci,
 5. wype艂niony- formularz informacji przedstawianych o ubieganiu si臋 o pomoc de mini mis,
 6. Pisemne o艣wiadczenie o:
  1. korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych 艣rodk贸w z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej, za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
  2. nieposiadaniu wpisu do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku,
  3. niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  4. niekaralno艣ci w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu , w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 pa藕dziernika 2002r o odpowiedzialno艣ci podmiot贸w zbiorowych za czyny zabronione pod gro藕b膮 kary,
  5. rezygnacji z mo偶liwo艣ci zawieszenia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  6. niez艂o偶eniu wniosku do innego starosty o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub 艣rodk贸w na za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
   oraz
  7. 聽za艣wiadczenia lub o艣wiadczenie o uzyskanej pomocy publicznej de minimis w roku w kt贸rym ubiega si臋 o pomoc i dw贸ch latach go poprzedzaj膮cych,
  8. o艣wiadczenie o wielko艣ci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych koszt贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia pomoc膮 na pokrycie kt贸rych ma by膰 przeznaczona pomoc de minimis.

ROZDZIA艁 III
WARUNKI PRZYZNAWANIA I TRYB ROZLICZANIA 艢RODK脫W

搂 5

1. 艢rodki o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 1 nie mog膮 by膰 przyznane bezrobotnemu, kt贸ry:

 1. w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku:

  1. odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny, przyj臋cia propozycji odpowiedniej pracy lub
   innej formy pomocy okre艣lonej w ustawie , kt贸rej mowa w 搂1 ust.1 pkt.1,
  2. z w艂asnej winy przerwa艂 szkolenie, sta偶, wykonywanie prac spo艂ecznie u偶ytecznych lub
   innej formy pomocy okre艣lonej w w/w ustawie,
  3. po skierowaniu nie podj膮艂 szkolenia, przygotowania zawodowego doros艂ych, sta偶u lub
   innej formy pomocy okre艣lonej w w/w ustawie,
 2. otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych bezzwrotne 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej , za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
 3. posiada艂 wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy przed dniem
  z艂o偶enia wniosku,
 4. by艂 w okresie 2 lat przed z艂o偶eniem wniosku skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 pa藕dziernika 2002r o odpowiedzialno艣ci podmiot贸w zbiorowych za czyny zabronione pod gro藕b膮 kary,
 5. nie z艂o偶y艂 o艣wiadczenia o rezygnacji z mo偶liwo艣ci zawieszenia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy po dniu rozpocz臋cia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 6. nie z艂o偶y艂 o艣wiadczenia o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 7. z艂o偶y艂 wniosek niekompletny lub nieprawid艂owo sporz膮dzony,
 8. nie posiada kwalifikacji odpowiednich do prowadzenia okre艣lonej we wniosku dzia艂alno艣ci
  gospodarczej, je偶eli wym贸g ich posiadania wynika z przepis贸w prawa,
 9. posiada zaleg艂o艣ci w ZUS i US z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w przesz艂o艣ci.

搂 6

1. Informacje o terminach sk艂adania wniosk贸w umieszczane b臋d膮:

 1. na tablicy og艂osze艅 w urz臋dzie,
 2. na stronie internetowej urz臋du ( www.pup-miedzychod.samorzady.pl ),
 3. w prasie lokalnej - w zale偶no艣ci od mo偶liwo艣ci finansowych urz臋du.

2. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana w tym celu przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu.

3. Komisja opiniuje wnioski kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami.

4. Komisja dokonuje weryfikacji wniosk贸w , bior膮c pod uwag臋 nast臋puj膮ce kryteria:

 1. merytoryczne wype艂nienie wniosku,
 2. podj臋te przedsi臋wzi臋cia w kierunku uruchomienia dzia艂alno艣ci,
 3. posiadane kwalifikacje lub do艣wiadczenie zawodowe bezrobotnego,
 4. ocena ryzyka przedsi臋wzi臋cia.

5. W przypadku du偶ej ilo艣ci wniosk贸w , przy jednoczesnej ograniczonej wielko艣ci 艣rodk贸w finansowych Funduszu Pracy w pierwszej kolejno艣ci rozpatrywane b臋d膮 wnioski:

 1. os贸b podejmuj膮cych dzia艂alno艣膰 w sferze produkcji i us艂ug,
 2. os贸b podejmuj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 po raz pierwszy,
 3. z uwzgl臋dnieniem popyt u i poda偶y na planowan膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na lokalnym rynku pracy,
 4. os贸b posiadaj膮cych odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 5. os贸b o najd艂u偶szym okresie bezrobocia .

6. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.

7. Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy powiadamia wnioskodawc臋 w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia wniosku, w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia kompletnego wniosku.

8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podaje si臋 przyczyn臋 odmowy. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

9. Osoba, kt贸rej wniosek zosta艂 oceniony pozytywnie kierowany jest na kurs "ABC Przedsi臋biorczo艣ci". Uko艅czenie kursu z wynikiem pozytywnym jest warunkiem podpisania stosownej umowy i wyp艂aty 艣rodk贸w. W przypadku uko艅czenia kursu we w艂asnym zakresie wnioskodawca winien przed艂o偶y膰 stosowne za艣wiadczenie.

搂 7

1. Bezrobotny, kt贸remu przyznano 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej zobowi膮zany jest do rozliczenia i udokumentowania wydatk贸w w terminie 2 miesi臋cy od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

2. Termin, o kt贸rym mowa w ust.1 mo偶e by膰 na wniosek bezrobotnego przed艂u偶ony, je偶eli za jego przed艂u偶eniem przemawiaj膮 wzgl臋dy spo艂eczne, w szczeg贸lno艣ci przypadki losowe i sytuacje niezale偶ne od bezrobotnego.

3. Dokumentem potwierdzaj膮cym wydatkowanie przyznanych 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej jest rozliczenie, zawieraj膮ce zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy wraz z za艂膮czonymi rachunkami i fakturami (kserokopie, orygina艂y do wgl膮du) z potwierdzeniem uregulowania p艂atno艣ci:

 1. w przypadku zap艂aty got贸wk膮- potwierdzenie przyj臋cia got贸wki - dow贸d KP lub adnotacja na fakturze lub rachunku "zap艂acono got贸wk膮",
 2. w przypadku p艂atno艣ci przelewem - potwierdzenie dokonania przelewu- poprzez wyci膮g bankowy lub wydruk z konta potwierdzaj膮cy dokonanie transakcji. Przelew powinien by膰 dokonany z konta osoby bezrobotnej,
 3. w przypadku p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 - potwierdzenie operacji zrealizowanej z rachunku osoby bezrobotnej poprzez wyci膮g bankowy lub wydruk z konta ,
  oraz umowy cywilno prawne wraz dowodem zap艂aty podatku od czynno艣ci cywilno- prawnych.

4. W przypadku zakupu rzeczy u偶ywanej nale偶y do艂膮czy膰 o艣wiadczenie:

 1. sprzedaj膮cego- okre艣laj膮ce pochodzenie rzeczy i potwierdzenie, 偶e w ci膮gu ostatnich 7 lat przedmiotowa rzecz nie zosta艂a nabyta z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wsp贸lnotowej,
 2. kupuj膮cego - stwierdzaj膮ce, 偶e cena rzeczy nie przekracza jej warto艣ci rynkowej i jest ni偶sza od ceny podobnej nowej rzeczy oraz , 偶e rzecz jest sprawna technicznie i spe艂nia obowi膮zuj膮ce normy i standardy.

5. Do rozliczenia wydatku poniesionego na zakup samochodu, je偶eli cena okre艣lona w umowie kupna - sprzeda偶y znacznie r贸偶ni si臋 od jego warto艣ci rynkowej, przyjmuje si臋
cen臋 rynkow膮 pojazdu, stosowan膮 przez Urz膮d Skarbowy w Mi臋dzychodzie do cel贸w
podatkowych, obowi膮zuj膮c膮 w dniu zakupu.

6. Na wniosek uznane b臋d膮 r贸wnie偶 wydatki za prawid艂owo poniesione, nie zawarte w specyfikacji, je偶eli zostanie stwierdzona zasadno艣膰 ich poniesienia, bior膮c pod uwag臋 charakter prowadzonej dzia艂alno艣ci przez bezrobotnego.

7. W rozliczeniu, o kt贸rym mowa w ust. 3 wykazywane b臋d膮 kwoty wydatk贸w z uwzgl臋dnieniem podatku od towar贸w i us艂ug oraz informacja o tym, czy przys艂uguje prawo do obni偶enia kwoty podatku nale偶nego o kwot臋 podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

8. Bezrobotny zobowi膮zany jest do zwrotu w terminie do 30 dni r贸wnowarto艣ci odzyskanego podatku od zakupionych towar贸w i us艂ug w ramach przyznanych 艣rodk贸w.

9. Za moment rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej uwa偶a si臋 dzie艅 wskazany we wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej jako dzie艅 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂 8

1. Przyznane bezrobotnemu 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania podlegaj膮 zwrotowi w ci膮gu 30 dni od dnia wezwania przez Urz膮d w przypadku:

 1. wykorzystania 艣rodk贸w niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy (do okresu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej zalicza si臋 przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 艣wiadczenia rehabilitacyjnego),
 3. podj臋cia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie
  pierwszych 12 miesi臋cy prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 4. z艂o偶enia niezgodnego z prawd膮 o艣wiadczenia, za艣wiadczenia lub informacji , o kt贸rych mowa 搂 4 ust.4 pkt. 5 i 6
 5. naruszenia innych warunk贸w umowy.

2. Warunkiem odst膮pienia od 偶膮dania przez Urz膮d zwrotu 艣rodk贸w przyznanych na podj臋cie
dzia艂alno艣ci gospodarczej jest spe艂nienie przez osob臋, kt贸rej takich 艣rodk贸w udzielono wszystkich warunk贸w okre艣lonych w umowie.

3. W przypadku 艣mierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy do up艂ywu
12 miesi臋cy prowadzenia tej dzia艂alno艣ci, zwrotu wyp艂aconych 艣rodk贸w dochodzi si臋 w wysoko艣ci proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Od kwoty podlegaj膮cej zwrotowi nie nalicza si臋 odsetek.

ROZDZIA艁 IV
ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA
PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂 9

1. Wnioskodawca obowi膮zany jest z艂o偶y膰 do wniosku zabezpieczenie zwrotu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi, na wypadek wykorzystania 艣rodk贸w nie zgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy, albo naruszenia innych warunk贸w umowy.

2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia 艣rodk贸w to:

 1. por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
 2. weksel z por臋czeniem wekslowym(aval),
 3. zastaw na prawach lub rzeczach,
 4. gwarancja bankowa,
 5. blokada rachunku bankowego,
 6. akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji.

搂 10

1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 9 ust.2 pkt.1 za akceptowan膮 form臋 uznaje si臋:

 1. por臋czenie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re osi膮gaj膮 co najmniej wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 125% minimalnego wynagrodzenia:
  1. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia-
   zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela,
  2. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przez co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
 2. por臋czenie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 badana b臋dzie na podstawie dokument贸w finansowych tj. bilansu oraz rachunku zysk贸w i strat.

2. W przypadku zabezpieczenia , o kt贸rym mowa w 搂 9 ust. 2 pkt. 2 wymagane jest por臋czenie dw贸ch os贸b:

 1. przez osoby fizyczne o dochodach przekraczaj膮cych 160% minimalnego wynagrodzenia,
 2. osoby prawne lub podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮ce zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 zabezpieczenia 艣rodk贸w badana b臋dzie na podstawie dokument贸w finansowych tj. bilansu oraz rachunku zysk贸w i strat.

3. Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust .2 pkt.1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:

 1. pozostaj膮ca w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci, zatrudniona na czas nieokre艣lony lub na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub
  administracyjne,
 2. prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra nie posiada zaleg艂o艣ci z tytu艂u jej prowadzenia w ZUS i US i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci,
 3. osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo do emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, w dacie udzielania por臋czenia, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi wynosi膰 co najmniej 125% minimalnego wynagrodzenia (brutto),
 4. osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 rolnicz膮 - za艣wiadczenie z urz臋du skarbowego o wysoko艣ci obrot贸w w poprzednim roku podatkowym, a rolnik nie b臋d膮cy p艂atnikiem podatku VAT - za艣wiadczenie o wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego, wystawione przez w艂a艣ciwy urz膮d gminy.

4. Por臋czycielem nie mo偶e by膰:

 1. osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 - rozliczaj膮ca si臋 z podatku
  dochodowego w formie karty podatkowej lub w formie rycza艂tu od dochod贸w ewidencjonowanych,
 2. wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego pozostaj膮cy z bezrobotnym w ma艂偶e艅skiej wsp贸lno艣ci maj膮tkowej,
 3. osoba, kt贸ra udzieli艂a ju偶 por臋czenia na nie zako艅czone umowy dotycz膮ce uzyskania 艣rodk贸w b臋d膮ce w dyspozycji urz臋du.

5. Por臋czyciel sk艂ada stosowne o艣wiadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem 藕r贸d艂a i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowi膮zaniach finansowych, z okre艣leniem wysoko艣ci miesi臋cznej sp艂aty zad艂u偶enia.

6. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 9 ust 2 pkt.3-6 - suma wynikaj膮ca
z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz odsetkami ustawowymi.

7. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 9 ust. 2 pkt. 3 warto艣膰 praw lub rzeczy b臋d膮cych przedmiotem zastawu musi przekracza膰 30% kwoty otrzymanej, z uwzgl臋dnieniem spadku warto艣ci przedmiotu zastawu w okresie obowi膮zywania tej formy zabezpieczenia.

8. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 9 ust 2.pkt. 4 i 5 kwota zagwarantowanych lub zablokowanych 艣rodk贸w b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na kt贸ry zostan膮 ustanowione wynosi minimum 2,5 roku licz膮c od daty podpisania umowy.

9. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 9 ust.2 pkt.6 kwota podlegaj膮ca egzekucji w formie aktu notarialnego b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej.

10. Do ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu udzielonej dotacji, konieczna jest zgoda wsp贸艂ma艂偶onka wnioskodawcy i zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela, wyra偶ona na pi艣mie
w formie o艣wiadczenia podpisanego w obecno艣ci pracownika Urz臋du.

11. Koszty zwi膮zane zabezpieczeniem umowy, jak r贸wnie偶 ich usuni臋cie po wykonaniu umowy ponosi wnioskodawca.

ROZDZIA艁 V
TRYB ZAWARCIA UMOWY

搂 11

1. Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki
w imieniu kt贸rego (na podstawie upowa偶nienia) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.

2. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci.

3. Do zawarcia umowy o udzielenie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci konieczna jest zgoda wsp贸艂ma艂偶onka wnioskodawcy i zgoda wsp贸艂ma艂偶onka por臋czyciela, wyra偶ona na pi艣mie w formie o艣wiadczenia podpisanego w obecno艣ci pracownika Urz臋du.

4. Wszelkie zmiany umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie, w formie aneksu. Ostateczne rozliczenie umowy nast臋puje po up艂ywie 12 miesi臋cy od daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci, po przed艂o偶eniu przez beneficjenta dokument贸w potwierdzaj膮cych jej prowadzenie.

ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 12

1. Przyznane bezrobotnym 艣rodki stanowi膮 pomoc de minimis w rozumieniu przepis贸w, o kt贸rych mowa w 搂 1 ust.1, pkt. 3 i 4.

2. Urz膮d wydaje za艣wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

3. Wnioskodawca zobowi膮zany jest do przechowywania dokument贸w zwi膮zanych z udzielon膮 pomoc膮 de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej przyznania.

4. Osoba, kt贸ra otrzyma艂a 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej od dnia nast臋pnego po dniu ich otrzymania.

5. Powy偶sze wytyczne stosuje si臋 r贸wnie偶 do udzielanych bezrobotnym 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej w ramach projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

6. Upowa偶nieni przez Dyrektora Urz臋du pracownicy przeprowadzaj膮 wizyty monitoruj膮ce w okresie do 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy, o kt贸rych mowa w 搂 1.

搂 14

Regulamin przyznawania bezrobotnym 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania, z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 31 lipca 2011 roku.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 24.10.2011 11:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1219

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.04.2014 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  23.12.2014 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.04.2015 13:52poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  16.04.2015 13:53poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:14poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:13poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 11:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  24.10.2011 10:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  03.08.2010 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  16.04.2010 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 15:28poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:19poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 14:17poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  15.04.2010 13:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.04.2010 15:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822008