logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej » Regulamin - sp贸艂dzielnia socjalnaZa艂膮cznik nr 1
聽do zarz膮dzenia Nr聽 11 z dnia聽 24.10.2011r.
聽Dyrektora PUP w聽 Mi臋dzychodzie

REGULAMIN
przyznawania bezrobotnym聽 艣rodk贸w聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 na za艂o偶enie lub聽 na przyst膮pienie do聽sp贸艂dzielni socjalnej

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy聽 ( t. j. Dz. U. z 2008r聽 Nr 69聽 poz. 415 ze zm.),
 2. Rozporz膮dzenia Ministra聽 Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 17 lutego 2010 r.
  w sprawie przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci na zasadach聽 okre艣lonych dla sp贸艂dzielni socjalnych (Dz. U. z 2010r . Nr聽 30 poz.155 ze zm.),
 3. Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
 4. Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193聽z 25.07.2007, str. 6),
 5. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007r Nr 155 poz. 1095 ze. zm.),
 6. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),
 7. Kodeksu Cywilnego.

搂 2

1.聽Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na聽 za艂o偶enie lub przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni socjalnej聽 w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zanych z podj臋ciem tej dzia艂alno艣ci聽w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶 4-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia na za艂o偶enie i 3-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia na przyst膮pienie do istniej膮cej sp贸艂dzielni socjalnej.

2.聽Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie", o kt贸rym mowa w ust. 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego聽聽w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie聽聽art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. nr 153, poz. 1227, ze. zm.);

3.聽Kwota limitu 艣rodk贸w, przeznaczona na finansowanie聽 dzia艂alno艣ci gospodarczej, podejmowanej przez osoby bezrobotne w danym roku kalendarzowym ustalana jest z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.

ROZDZIA艁 II
PROCEDURA聽 SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA聽 WNIOSK脫W

搂 3

1.聽Informacja o terminach sk艂adania wniosk贸w umieszczana jest:

 1. na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du
 2. na stronie internetowej Urz臋du ( www.pup-miedzychod.samorzady.pl )
 3. w prasie lokalnej聽 -聽 w zale偶no艣ci od mo偶liwo艣ci finansowych urz臋du.

2.聽Osoba bezrobotna zamierzaj膮ca za艂o偶y膰 lub przyst膮pi膰 do sp贸艂dzielni socjalnej sk艂ada wniosek wraz za艂膮cznikami w terminach og艂oszonych przez Urz膮d.

3.聽Bezrobotny mo偶e z艂o偶y膰 wniosek na za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej do starosty w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze wzgl臋du na siedzib臋 sp贸艂dzielni socjalnej.
聽聽聽聽聽聽
4. Bezrobotny, kt贸ry chce za艂o偶y膰 sp贸艂dzielni臋 socjaln膮 sk艂ada wniosek, kt贸ry zawiera w szczeg贸lno艣ci:

 1. kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w,
 2. rodzaj dzia艂alno艣ci gospodarczej, kt贸r膮 ma prowadzi膰 zak艂adana sp贸艂dzielnia socjalna,
 3. symbol podklasy聽 rodzaju dzia艂alno艣ci聽 okre艣lony zgodnie z Polsk膮 Klasyfikacj膮 Dzia艂alno艣ci (PKD),
 4. kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych聽 z podj臋ciem przez sp贸艂dzielni臋 socjaln膮聽 dzia艂alno艣ci oraz 藕r贸d艂a ich finansowania,
 5. specyfikacj臋 wydatk贸w do poniesienia w ramach wnioskowanych 艣rodk贸w, przeznaczonych na zakup towar贸w i us艂ug, w szczeg贸lno艣ci na聽 zakup 艣rodk贸w trwa艂ych, urz膮dze艅, maszyn, materia艂贸w , towar贸w, us艂ug i materia艂贸w reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zanych聽 z podj臋ciem dzia艂alno艣ci,
 6. proponowan膮 form臋 zabezpieczenia zwrotu 艣rodk贸w.

5. Do wniosku聽 o przyznanie聽 ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy jednorazowych聽 艣rodk贸w na za艂o偶enie sp贸艂dzielni bezrobotny聽 do艂膮cza o艣wiadczenie o:

 1. korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych 艣rodk贸w z Funduszu Pracy聽 lub聽聽 innych聽 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 lub聽聽 rolniczej, za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
 2. nieprowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku,
 3. nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru S膮dowego jako za艂o偶yciel innej聽 sp贸艂dzielni w okresie 6 miesi臋cy聽 bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku,
 4. wykorzystaniu przyznanych 艣rodk贸w zgodnie z przeznaczeniem,
 5. niekaralno艣ci w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku za przest臋pstwa聽 przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-聽 Kodeks Karny,
 6. nieposiadaniu w dniu z艂o偶enia wniosku nieuregulowanych w terminie聽 zobowi膮za艅 cywilnoprawnych,
 7. niez艂o偶eniu wniosku do innego starosty o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub 艣rodk贸w聽 na za艂o偶enie lub przyst膮pienie聽 do聽 sp贸艂dzielni socjalnej.

  oraz
 8. wype艂niony- formularz informacji przedstawianych o ubieganiu si臋 o pomoc de minimis,
 9. za艣wiadczenia聽 lub o艣wiadczenie o uzyskanej pomocy publicznej de minimis聽 w roku , w kt贸rym ubiega si臋 o pomoc i dw贸ch latach go poprzedzaj膮cych,
 10. o艣wiadczenie o wielko艣ci i przeznaczeniu聽 pomocy publicznej otrzymanej聽w odniesieniu do tych samych koszt贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia pomoc膮 na pokrycie kt贸rych聽 ma by膰 przeznaczona pomoc de minimis.

6. Nadto聽 do wniosku聽 o przyznanie 艣rodk贸w na za艂o偶enie sp贸艂dzielni socjalnej bezrobotny powinien do艂膮czy膰 pisemne o艣wiadczenia pozosta艂ych za艂o偶ycieli sp贸艂dzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem 艣rodk贸w Funduszu Pracy przyznanych na za艂o偶enie sp贸艂dzielni socjalnej, kt贸re b臋d膮 wniesione do sp贸艂dzielni socjalnej.

7. Bezrobotni zamierzaj膮cy za艂o偶y膰 sp贸艂dzielni臋 socjaln膮 mog膮 z艂o偶y膰 wsp贸lny wniosek o przyznanie ze 艣rodk贸w聽 Funduszu Pracy聽 jednorazowo 艣rodk贸w na za艂o偶enie sp贸艂dzielni聽聽 socjalnej oraz indywidualne o艣wiadczenia, o kt贸rych聽 mowa ust.5.

8. Bezrobotny zamierzaj膮cy przyst膮pi膰 do sp贸艂dzielni socjalnej sk艂ada wniosek, kt贸ry zawiera聽w szczeg贸lno艣ci:

 1. kwot臋 wnioskowanych 艣rodk贸w,
 2. informacj臋 o przeznaczeniu wnioskowanych 艣rodk贸w zgodnie z celem przyst膮pienia do sp贸艂dzielni socjalnej,
 3. proponowan膮 form臋 zabezpieczenia zwrotu 艣rodk贸w,
 4. o艣wiadczenia , o kt贸rym mowa聽 w ust.5.

9. Nadto do wniosku do艂膮cza:

 1. uchwa艂臋 sp贸艂dzielni socjalnej o przyj臋ciu bezrobotnego jako cz艂onka oraz pisemne zobowi膮zanie sp贸艂dzielni do jego zatrudnienia聽 przez okres co najmniej 12 miesi臋cy od dnia przyst膮pienia do sp贸艂dzielni socjalnej, po wniesieniu wp艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej w zobowi膮zaniu,
 2. pisemn膮 informacj臋 sp贸艂dzielni socjalnej o niezaleganiu聽 przez ni膮, w dniu wydania informacji, z op艂acaniem聽 w terminie sk艂adek聽 na ubezpieczenia聽 spo艂eczne,聽聽ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych聽 艢wiadcze艅聽聽Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych聽w terminie zobowi膮za艅 cywilnoprawnych,
 3. pisemn膮 informacj臋 sp贸艂dzielni socjalnej o nieznajdowaniu si臋 jej w stanie likwidacji,
 4. pisemne zobowi膮zanie sp贸艂dzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie聽z przeznaczeniem 艣rodk贸w Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej i wniesionych do tej sp贸艂dzielni.

ROZDZIA艁 III
WARUNKI PRZYZNAWANIA I聽 ROZLICZANIA聽 艢RODK脫W

搂 4

1. 艢rodki na za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej mog膮 by膰 przyznane聽bezrobotnemu je偶eli spe艂nia nast臋puj膮ce warunki:

 1. w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku:
  1. nie odm贸wi艂 bez uzasadnionej聽 przyczyny przyj臋cia聽 propozycji odpowiedniej pracy lub聽 innej formy聽 pomocy okre艣lonej聽 w ustawie聽 z dnia 20 kwietnia 2004r.聽 o promocji聽 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  2. z w艂asnej winy nie przerwa艂 szkolenia, sta偶u, wykonywania prac spo艂ecznie聽 u偶ytecznych lub innej formy pomocy okre艣lonej w ustawie,
  3. po skierowaniu聽 podj膮艂 szkolenie, przygotowanie zawodowe doros艂ych, sta偶 lub inn膮 form臋 pomocy okre艣lon膮 w ustawie,
 2. nie otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy lub innych 艣rodk贸w publicznych bezzwrotnych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej, za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej,
 3. nie prowadzi艂 dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 w okresie 12 miesi臋cy bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych dzie艅聽 z艂o偶enia wniosku,
 4. nie zosta艂 wpisany do Krajowego rejestru S膮dowego聽 jako za艂o偶yciel innej sp贸艂dzielni socjalnej w okresie 6 miesi臋cy bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych dzie艅聽 z艂o偶enia wniosku,
 5. nie by艂 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu聽 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
 6. nie posiada w dniu z艂o偶enia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowi膮za艅 cywilno prawnych,
 7. wniosek jest kompletny i prawid艂owo wype艂niony.

搂 5

1. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana w tym celu przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu.

2. Komisja opiniuje wnioski聽 kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku聽 za艂膮cznikami.

3. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.

4. Urz膮d powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej聽 o sposobie聽 rozpatrzenia wniosku,聽聽w聽 terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia kompletnego wniosku.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia聽 podaje si臋聽 przyczyn臋 odmowy. Od negatywnego rozpatrzenia聽 wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 IV
TRYB聽 ZAWARCIA UMOWY

搂 6

1. Przyznanie聽 bezrobotnemu聽 jednorazowych聽聽 艣rodk贸w聽聽聽 na聽 za艂o偶enie聽聽 lub聽 przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni socjalnej dokonywane jest聽 na podstawie umowy.

2. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci.

3. Do zawarcia umowy o udzielenie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie聽 dzia艂alno艣ci konieczna聽 jest聽 zgoda wsp贸艂ma艂偶onka聽 wnioskodawcy 聽i聽 zgoda wsp贸艂ma艂偶onka聽 por臋czyciela wyra偶ona聽 na聽 pi艣mie聽w formie o艣wiadczenia podpisanego w obecno艣ci pracownika Urz臋du.

4. Wszelkie zmiany do umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie w formie aneksu.
聽聽聽聽聽聽聽
5. Umowa聽 o przyznanie 艣rodk贸w bezrobotnemu na za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie聽 do sp贸艂dzielni聽聽 socjalnej zawiera w szczeg贸lno艣ci, zobowi膮zanie bezrobotnego do:

 1. wydatkowania otrzymanych 艣rodk贸w w terminie okre艣lonym w umowie, zgodnie聽z przeznaczeniem,
 2. z艂o偶enia聽rozliczenia wydatkowanych 艣rodk贸w w terminie okre艣lonym w umowie,
 3. zwrotu w terminie 30 dni聽 r贸wnowarto艣ci odliczonego lub odzyskanego podatku naliczonego, dotycz膮cego zakupionych towar贸w i us艂ug w ramach przyznanych 艣rodk贸w,
 4. zwrotu聽 w terminie 30 dni od dnia聽 otrzymania wezwania, przyznanych 艣rodk贸w wraz odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania je偶eli:
  1. otrzymane 艣rodki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. cz艂onkostwo w sp贸艂dzielni socjalnej ustanie聽 przed up艂ywem 12聽 miesi臋cy od dnia przyst膮pienia聽 do sp贸艂dzielni lub w okresie聽 kr贸tszym ni偶 12 miesi臋cy聽 od dnia okre艣lonego w umowie jako data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej w przypadku cz艂onka za艂o偶yciela sp贸艂dzielni socjalnej,
  3. z艂o偶y nie zgodnie z prawd膮 o艣wiadczenia, o kt贸rych mowa w 搂3 ust.5.
  4. naruszy inne warunki zawarte w umowie.

聽6. W przypadku zawarcia umowy o przyznanie 艣rodk贸w na za艂o偶enie sp贸艂dzielni socjalnej:

 1. za dat臋 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽 przez sp贸艂dzielni臋 socjaln膮 uznaje si臋 dat臋 okre艣lon膮 w umowie, wynikaj膮c膮 z uchwa艂y cz艂onk贸w za艂o偶ycieli聽 sp贸艂dzielni socjalnej,
 2. 艣rodki zostan膮 przekazane w terminie okre艣lonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpocz臋cia przez sp贸艂dzielni臋 socjaln膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej.

7. Terminy o kt贸rych mowa w ust. 6聽 mog膮 zosta膰 przed艂u偶one w przypadku, gdy za ich przed艂u偶eniem przemawiaj膮 wzgl臋dy spo艂eczne, w szczeg贸lno艣ci przypadki losowe i sytuacje聽聽 nie zale偶ne od bezrobotnego.

8. Bezrobotny lub w jego聽 imieniu sp贸艂dzielnia socjalna dokona w terminie okre艣lonym聽聽w umowie, rozliczenia wydatkowanych 艣rodk贸w na zestawieniu zawieraj膮cym kwoty uwzgl臋dniaj膮ce聽 podatek od towar贸w i us艂ug, zgodnie ze specyfikacj膮 zakup贸w, o kt贸rej mowa聽聽 w 搂 3 ust.4 pkt. 5 lub ust. 8 pkt.2 wraz聽聽 z聽 za艂膮czonymi rachunkami i fakturami (kserokopie,聽 orygina艂y do wgl膮du) z potwierdzeniem uregulowania p艂atno艣ci.

9. Na wniosek bezrobotnego lub sp贸艂dzielni socjalnej uznawane b臋d膮 r贸wnie偶 za prawid艂owo poniesione wydatki, nie zawarte w specyfikacji, je偶eli聽 zostanie stwierdzona zasadno艣膰 ich poniesienia, bior膮c pod uwag臋聽 charakter聽 prowadzonej dzia艂alno艣ci przez sp贸艂dzielni臋 socjaln膮.

10. Bezrobotny, kt贸ry otrzyma艂 艣rodki na przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej ponadto聽 przedk艂ada potwierdzenie wp艂aty tych 艣rodk贸w na konto sp贸艂dzielni socjalnej.

11. 艢rodki聽 otrzymane a nie wydatkowane聽 przez bezrobotnego podlegaj膮 zwrotowi w dniu z艂o偶enia聽 rozliczenia, o kt贸rym mowa w ust 8.

ROZDZIA艁 V
ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂 7

1.聽Bezrobotny聽 obowi膮zany jest z艂o偶y膰 do wniosku zabezpieczenie zwrotu 艣rodk贸w na za艂o偶enie聽 lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej.

2.聽Dopuszczalne formy zabezpieczenia 艣rodk贸w to:

 1. por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
 2. weksel z por臋czeniem wekslowym(aval)
 3. zastaw na prawach聽 lub rzeczach,
 4. gwarancja bankowa,
 5. blokada rachunku bankowego,
 6. akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji.

搂 8

1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂7 ust.2 pkt.1 za akceptowan膮 form臋 uznaje si臋:

 1. por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re osi膮gaj膮 co najmniej wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 125% minimalnego wynagrodzenia:
  1. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia- zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego聽 por臋czyciela
  2. przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 3 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia przez聽 co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
 2. por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 badana b臋dzie聽 na podstawie dokument贸w finansowych tj. bilansu oraz rachunku zysk贸w i strat.

2. W przypadku zabezpieczenia , o kt贸rym mowa w 搂 7 ust. 2 pkt. 2 wymagane jest por臋czenie dw贸ch os贸b:

 1. przez osob臋 fizyczn膮聽 o dochodach przekraczaj膮cych 160% minimalnego wynagrodzenia,
 2. osob臋 prawn膮 lub podmiot nie posiadaj膮cy osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮cy zdolno艣膰聽 do czynno艣ci聽 prawnych, kt贸rych zdolno艣膰 zabezpieczenia 艣rodk贸w badana b臋dzie na聽 podstawie dokument贸w finansowych tj. bilansu oraz rachunku zysk贸w i strat.

3. Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt. 1 i w ust. 2 pkt.1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:

 1. pozostaj膮ca w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci, zatrudniona na czas nieokre艣lony lub聽 na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub administracyjne,
 2. prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra nie posiada zaleg艂o艣ci z tytu艂u jej prowadzenia w ZUS i US i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub聽 upad艂o艣ci,
 3. osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, w dacie聽 udzielania聽 por臋czenia, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 125%聽 minimalnego wynagrodzenia (brutto),
 4. osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 rolnicz膮 - za艣wiadczenie z urz臋du skarbowego o wysoko艣ci obrot贸w w poprzednim roku podatkowym, a rolnik nie b臋d膮cy p艂atnikiem podatku VAT聽- za艣wiadczenie o wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wystawione przez w艂a艣ciwy urz膮d gminy;

4. Por臋czycielem nie mo偶e by膰:

 1. osoba聽 fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 -聽rozliczaj膮ca si臋 z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub w formie rycza艂tu od dochod贸w ewidencjonowanych,
 2. wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego pozostaj膮cy z bezrobotnym w ma艂偶e艅skiej聽 wsp贸lno艣ci聽聽 maj膮tkowej,
 3. osoba kt贸ra udzieli艂a ju偶 por臋czenia na nie zako艅czone umowy dotycz膮ce uzyskania聽 艣rodk贸w b臋d膮ce w dyspozycji urz臋du.

5. Por臋czyciel sk艂ada stosowne o艣wiadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem 藕r贸d艂a聽i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowi膮zaniach finansowych z okre艣leniem wysoko艣ci聽 miesi臋cznej sp艂aty聽 zad艂u偶enia.

6. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 7 ust 2 pkt. 3-6 - suma聽 wynikaj膮ca聽z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz odsetkami聽 ustawowymi.

7. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 7 ust. 2 pkt. 3 warto艣膰 praw lub rzeczy聽 b臋d膮cych przedmiotem zastawu musi聽 przekracza膰 30% kwoty utrzymanej z uwzgl臋dnieniem spadku warto艣ci przedmiotu zastawu w okresie obowi膮zywania tej formy zabezpieczenia.

8. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 7 ust 2.pkt. 4 i 5 kwota zagwarantowanych lub zablokowanych聽 艣rodk贸w b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na kt贸ry聽 zostan膮 ustanowione聽 wynosi minimum 2,5 roku licz膮c od聽 daty podpisania umowy.

9. W przypadku zabezpiecze艅 o kt贸rych mowa w 搂 7 ust.2聽 pkt.6 kwota podlegaj膮ca egzekucji聽w formie aktu notarialnego b臋dzie podwy偶szona o 30% kwoty otrzymanej.

10. W przypadku聽 por臋czenia聽 zwrotu otrzymanych 艣rodk贸w przez osob臋 fizyczn膮 , por臋czyciel sk艂ada o艣wiadczenie聽 o uzyskiwanych dochodach , ze wskazaniem 藕r贸d艂a聽 i kwoty dochodu oraz聽聽 o aktualnych zobowi膮zaniach finansowych , z okre艣leniem wysoko艣ci miesi臋cznej聽 sp艂aty zad艂u偶enia.

11. Koszty聽 zwi膮zane zabezpieczeniem umowy,聽 jak r贸wnie偶 ich聽 usuni臋cie po wykonaniu umowy ponosi wnioskodawca.

ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 9

1.聽Przyznane bezrobotnemu 艣rodki stanowi膮 pomoc de minimis w rozumieniu przepis贸w,聽聽o kt贸rych mowa w 搂1 ust.1, pkt. 3 i 4.

2.聽Urz膮d wydaje za艣wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

3.聽Dokumenty聽 zwi膮zane z udzielon膮 pomoc膮 de minimis nale偶y przechowywa膰 przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej przyznania.

4.聽Osoba, kt贸ra otrzyma艂a 艣rodki na za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej聽 zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej od dnia nast臋pnego po dniu ich otrzymania.

5.聽Upowa偶nieni聽 przez Dyrektora Urz臋du pracownicy聽 przeprowadzaj膮 wizyty monitoruj膮ce w okresie do 12 miesi臋cy od dnia przyst膮pienia jako cz艂onek聽 do sp贸艂dzielni socjalnej lub od dnia okre艣lonego w umowie jako dzie艅 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej w przypadku cz艂onka za艂o偶yciela.

搂 10

1.聽W sprawach聽nieuregulowanych w聽niniejszym聽regulaminie聽 zastosowanie maj膮 przepisy, o kt贸rych mowa w 搂 1.

2.聽Regulamin przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci na zasadach okre艣lonych dla sp贸艂dzielni socjalnych przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania, z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 12 pa藕dziernika 2011 roku.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 04.11.2011 13:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1157

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  04.11.2011 12:31poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  03.11.2011 15:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818086