logo
Menu przedmiotowe » Regulamin naboru
Regulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Za艂膮cznik do Zarz膮dzenia Dyrektora PUP
Nr 15/2011聽 z dnia 06 grudnia聽 2011 r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZ臉DNICZE
w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie

Postanowienia og贸lne

 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urz臋dniczych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy聽 w Mi臋dzychodzie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nab贸r. Jawny nab贸r i otwarta konkurencja maj膮 na celu pozyskanie najlepszych pracownik贸w na wolne stanowiska pracy.
 2. Pracownikiem samorz膮dowym mo偶e by膰 osoba, spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych.
 3. Niniejszego Regulaminu nie stosuje si臋 do:
  1. stanowisk pomocniczych i obs艂ugi,
  2. pracownik贸w zatrudnianych na zast臋pstwo w zwi膮zku
   z usprawiedliwion膮 nieobecno艣ci膮 pracownika samorz膮dowego,
  3. pracownik贸w zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesuni臋cia wewn臋trznego.


Rozdzia艂 I
Rozpocz臋cie procedury rekrutacyjnej

 1. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych zobowi膮zani s膮 do sta艂ego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mog膮cych wyst膮pi膰 w niedalekiej przysz艂o艣ci wakat贸w.
 2. Decyzj臋 o rozpocz臋ciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor urz臋du, po otrzymaniu pisemnej informacji od kierownika kom贸rki organizacyjnej lub z w艂asnej inicjatywy.
 3. Informacja powinna by膰 przekazana dyrektorowi z wyprzedzeniem, pozwalaj膮cym na unikni臋cie zak艂贸ce艅 w funkcjonowaniu danej kom贸rki, nie kr贸tszym jednak ni偶 jeden miesi膮c.
 4. Czynno艣ci rekrutacyjne powinny by膰 rozpocz臋te w terminie pozwalaj膮cym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorz膮dowych.

Rozdzia艂 II
Procedura naboru

搂 1
Etapy naboru

Nab贸r obejmuje:

 1. powo艂anie Komisji Rekrutacyjnej,
 2. og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko,
 3. przyjmowanie dokument贸w aplikacyjnych,
 4. wst臋pn膮 ocen臋 z艂o偶onych dokument贸w aplikacyjnych,
 5. post臋powanie sprawdzaj膮ce:
  1. merytoryczn膮 ocen臋 dokument贸w aplikacyjnych,
  2. rozmow臋 kwalifikacyjn膮,
 6. sporz膮dzenie protoko艂u z przeprowadzonego naboru,
 7. podj臋cie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o prac臋,
 8. og艂oszenie wynik贸w naboru.

搂 2
Powo艂anie Komisji Rekrutacyjnej

 1. Komisj臋 Rekrutacyjn膮 (wraz ze wskazaniem pe艂nionych w niej funkcji) powo艂uje dyrektor urz臋du w drodze zarz膮dzenia.
 2. W sk艂ad Komisji Rekrutacyjnej mog膮 wchodzi膰:
  1. dyrektor urz臋du lub osoba przez niego upowa偶niona,
  2. kierownik kom贸rki organizacyjnej, w艂a艣ciwy dla wakuj膮cego stanowiska,
  3. pracownik ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr ( jako Sekretarz),
  4. inne osoby wskazane przez dyrektora urz臋du.
 3. Komisja pracuje w sk艂adzie co najmniej 3. osobowym, w tym przewodnicz膮cy lub zast臋pca przewodnicz膮cego.
 4. W pracach Komisji nie mo偶e uczestniczy膰 osoba, kt贸ra jest ma艂偶onkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia w艂膮cznie osoby, kt贸rej dotyczy post臋powanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e to budzi膰 uzasadnione聽w膮tpliwo艣ci co do jej bezstronno艣ci.
 5. Komisja dzia艂a do czasu zako艅czenia procedury naboru.

搂 3
Og艂oszenie o naborze

 1. Og艂oszenie o wolnym stanowisku urz臋dniczym (w tym kierowniczym stanowisku urz臋dniczym) oraz o naborze kandydat贸w na to stanowisko umieszcza si臋:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
  2. na tablicy informacyjnej Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
 2. Mo偶liwe jest umieszczanie og艂oszenia dodatkowo w innych miejscach.
 3. Og艂oszenie zawiera w szczeg贸lno艣ci:
  1. nazw臋 i adres Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
  2. okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego, w tym stanowiska, o kt贸re poza obywatelami polskimi mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele聽 pa艅stw Unii
   Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w
   mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje
   prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. okre艣lenie wymaga艅 zwi膮zanych ze stanowiskiem urz臋dniczym zgodnie z Kart膮 stanowiska pracy, ze wskazaniem, kt贸re z nich s膮 niezb臋dne, a kt贸re dodatkowe,
  4. wskazanie zakresu zada艅 wykonywanych na stanowisku,
  5. informacj臋 o warunkach pracy na danym stanowisku,
  6. informacj臋 czy w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
  7. wskazanie wymaganych dokument贸w,
  8. okre艣lenie terminu i miejsca sk艂adania dokument贸w.
 4. Wz贸r og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu.

搂 4
Przyjmowanie dokument贸w aplikacyjnych

 1. Przyjmowanie dokument贸w od kandydat贸w zainteresowanych prac膮 na wolnym stanowisku nast臋puje po og艂oszeniu naboru w BIP i na tablicy og艂osze艅 Powiatowego Urz臋du Pracy.
 2. Na dokumenty aplikacyjne sk艂adaj膮 si臋:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em) ,
  4. kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰
   z orygina艂em) potwierdzaj膮ce wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe ,
  5. kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰
   z orygina艂em) po艣wiadczaj膮ce znajomo艣膰 j臋zyka polskiego,
  6. o艣wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za przest臋pstwo umy艣lne, 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
  7. o艣wiadczenie kandydata, 偶e w przypadku wyboru jego oferty zobowi膮zuje si臋 nie wykonywa膰 zaj臋膰 pozostaj膮cych w sprzeczno艣ci lub zwi膮zanych z zaj臋ciami, kt贸re wykonuje w ramach obowi膮zk贸w s艂u偶bowych, wywo艂uj膮cych uzasadnione podejrzenie o stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰 oraz zaj臋膰 sprzecznych z obowi膮zkami wynikaj膮cymi z ustawy,
  8. o艣wiadczenie kandydata o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
  9. inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.
  10. w przypadku os贸b niepe艂nosprawnych
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 05.01.2012 15:59
Liczba wy艣wietle艅 : 314

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  05.01.2012 16:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  05.01.2012 16:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820437