logo
Menu przedmiotowe » Kontrola zarz膮dczaZa艂膮cznik聽 Nr 2
do Zarz膮dzenia Nr 29/2010
z dnia 30. 12. 2010 r.

PROCEDURY ZARZ膭DZANIA RYZYKIEM
W POWIATOWYM URZ臉DZIE PRACY W MI臉DZYCHODZIE

Postanowienia og贸lne

搂 1

1. Procedura zarz膮dzania ryzykiem okre艣la zasady i tryb zarz膮dzania ryzykiem w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie.
2. Przez u偶yte w niniejszych procedurach okre艣lenia, nale偶y rozumie膰:
urz膮d聽- Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie,
dyrektor聽- Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
ryzyko聽- prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia zdarzenia (dzia艂ania lub zaniechania),聽maj膮cego negatywny wp艂yw na osi膮gni臋cie cel贸w i wykonanie zada艅,
wp艂yw ryzyka聽- skutki dla osi膮gni臋cia cel贸w i realizowania zada艅, spowodowane przez zdarzenia obj臋te ryzykiem,
prawdopodobie艅stwo ziszczenia si臋 ryzyka聽- cz臋stotliwo艣膰 wyst膮pienia zdarzenia obj臋tego ryzykiem,
istotno艣膰 ryzyka聽- kombinacja wp艂ywu ryzyka i prawdopodobie艅stwa jego ziszczenia si臋,
akceptowany poziom ryzyka - ustalony w niniejszych procedurach poziom istotno艣ci ryzyka, przy kt贸rym nie jest wymagane podejmowanie dzia艂a艅 przeciwdzia艂aj膮cych ryzyku,
zarz膮dzanie ryzykiem聽- proces identyfikacji, oceny i przeciwdzia艂ania ryzyku; proces ten obejmuje tak偶e monitorowanie ryzyka i 艣rodk贸w podejmowanych w celu jego ograniczenia,
mechanizmy kontroli zarz膮dczej - wszelkie dzia艂ania i procedury podejmowane i ustanawiane w celu zwi臋kszenia prawdopodobie艅stwa osi膮gni臋cia cel贸w i realizacji zada艅,
pe艂nomocnik聽- Pe艂nomocnik ds. kontroli zarz膮dczej w osobie Zast臋pcy Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.

搂 2

1. Zarz膮dzanie ryzykiem ma na celu zwi臋kszenie prawdopodobie艅stwa osi膮gni臋cia cel贸w urz臋du i realizacji zada艅.
2. Proces zarz膮dzania ryzykiem obejmuje:
聽聽聽 1) okre艣lenie cel贸w i zda艅 oraz monitorowanie i ocen臋 ich realizacji;
聽聽聽 2) identyfikacj臋 i ocen臋 ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego poziomu;
聽聽聽 3) ustalenie metod przeciwdzia艂ania ryzyku;
聽聽聽 4) przeciwdzia艂anie ryzyku.
3. Zadania okre艣lone w niniejszych procedurach dla kierownik贸w kom贸rek organizacyjnych w odniesieniu do Dzia艂u Organizacyjno Administracyjnego w urz臋dzie wykonuje pracownik zatrudniony na stanowisku ds. organizacyjno administracyjnych i kadr.

Planowanie cel贸w i zada艅

搂 3

1. W urz臋dzie sporz膮dza si臋 roczny plan cel贸w i zada艅, zwany dalej planem.
2. Plan sporz膮dzany jest na podstawie przekazanych Pe艂nomocnikowi przez kierownik贸w kom贸rek organizacyjnych, w terminie do 20 stycznia ka偶dego roku, propozycji wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do niniejszych procedur.
3. Plan podlega zatwierdzeniu przez dyrektora w terminie do 10 lutego ka偶dego roku.
4. Roczny plan podlega aktualizacji po przegl膮dzie dokonanym w terminie do 30 czerwca ka偶dego roku lub po realizowanych zada艅, b膮d藕 wprowadzeniu dodatkowego zadania.
5. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych sporz膮dzaj膮 projekt zmian planu i przekazuj膮 go pe艂nomocnikowi.
6.聽Do obowi膮zk贸w kierownik贸w kom贸rek organizacyjnych nale偶y zapoznanie pracownik贸w聽z planem oraz jego aktualizacjami.
7. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych odpowiadaj膮 za realizacj臋 zada艅 i cel贸w.
10. Pe艂nomocnik koordynuje realizacj臋 zadania, kt贸re realizowane jest przez wi臋cej ni偶 jedn膮 kom贸rk臋 organizacyjn膮.
11.Kierownicy kom贸rek organizacyjnych prowadz膮 monitoring realizacji zada艅 przy pomocy wyznaczonych w planie miernik贸w.
12.W terminie do ko艅ca lutego ka偶dego roku pe艂nomocnik sporz膮dza informacj臋 o wykonaniu planu za rok poprzedni oraz wniosk贸w z funkcjonowania kontroli zarz膮dczej na podstawie sprawozda艅 kierownik贸w kom贸rek organizacyjnych, sk艂adanych pe艂nomocnikowi przez kierownik贸w kom贸rek organizacyjnych w terminie do ko艅ca stycznia ka偶dego roku.
Wz贸r sprawozdania stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszych procedur.

Identyfikacja i ocena ryzyka

搂 4

1.聽Identyfikacja i ocena ryzyka oraz ustalenie metod przeciwdzia艂ania ryzyku dokonywana jest przez kierownik贸w kom贸rek organizacyjnych w trakcie opracowywania planu realizacji zada艅 i cel贸w, a tak偶e w przypadkach jego aktualizacji.
2. Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu ryzyka zagra偶aj膮cego realizacji zada艅 obj臋tych planem dzia艂ania.
3. W trakcie identyfikacji ryzyka nale偶y dokona膰 analizy:
聽聽聽 1) proponowanych do zamieszczenia w planie zada艅 i cel贸w;
聽聽聽 2) zagro偶e艅 zwi膮zanych z osi膮gni臋ciem proponowanych cel贸w i realizacj膮 zada艅
聽聽聽聽聽聽聽 proponowanych do zamieszczenia w planie dzia艂ania, z uwzgl臋dnieniem ich
聽聽聽聽聽聽聽 wewn臋trznych i zewn臋trznych przyczyn i mo偶liwymi scenariuszami wyst膮pienia
聽聽聽聽聽聽聽 zdarze艅.
4. W identyfikacji ryzyka stosuje si臋 kategoryzacj臋 ryzyka, wed艂ug nast臋puj膮cych kategorii:
聽聽聽 1) ryzyko finansowe;
聽聽聽 2) ryzyko dotycz膮ce zasob贸w ludzkich;
聽聽聽 3) ryzyko dzia艂alno艣ci;
聽聽聽 4) ryzyko zewn臋trzne.
Przyk艂ady wyst臋puj膮cych ryzyk okre艣la za艂膮cznik nr 3 do niniejszych procedur.

搂 5

1. Ocena ryzyka polega na okre艣leniu wp艂ywu i prawdopodobie艅stwa ziszczenia si臋(wyst膮pienia) ryzyka oraz na ustaleniu jego istotno艣ci zgodnie z zasadami okre艣lonymi聽w 搂6.
2. Wp艂yw ryzyka ustala si臋 poprzez okre艣lenie przewidywanych skutk贸w, jakie mo偶e mie膰 dla realizacji zadania lub osi膮gni臋cia celu, proponowanego do zamieszczenia w planie dzia艂ania, wyst膮pienie zdarzenia obj臋tego ryzykiem.
Do okre艣lenia wp艂ywu ryzyka stosuje si臋 nast臋puj膮c膮 skal臋 ocen:
1)聽du偶y聽- 3 punkty;
2)聽艣redni聽- 2 punkty;
3)聽ma艂y聽- 1.
3.聽Ustalenie prawdopodobie艅stwa ziszczenia si臋 ryzyka polega na okre艣leniu przewidywanej cz臋stotliwo艣ci wyst臋powania zdarzenia obj臋tego ryzykiem w trakcie roku. Do okre艣lenia prawdopodobie艅stwa u偶ywana jest nast臋puj膮ca skala ocen:
1)聽du偶e聽- 3 punkty;
2)聽艣rednie聽- 2 punkty;
3)聽ma艂e聽- 1 punkt.
Do okre艣lenia wp艂ywu i prawdopodobie艅stwa ziszczenia si臋 ryzyka stosowane s膮 zasady okre艣lone w za艂膮czniku nr 4.

搂 6

1. Na podstawie dokonanej oceny wp艂ywu i prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia ryzyka okre艣la si臋 poziom istotno艣ci ryzyka wed艂ug nast臋puj膮cych poziom贸w:
1)聽ryzyko powa偶ne聽- ryzyko, kt贸rego iloczyn prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia danego zdarzenia oraz jego wp艂yw na realizacj臋 zada艅 i cel贸w wynosi 6 lub 9 punkt贸w;
2)聽ryzyko umiarkowane聽- ryzyko, kt贸rego iloczyn prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia danego zdarzenia oraz jego wp艂yw na realizacj臋 cel贸w i zada艅 wynosi 3 lub 5 punkt贸w;
3)聽ryzyko nieznaczne聽- ryzyko, kt贸rego iloczyn prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia danego zdarzenia oraz jego wp艂yw na realizacj臋 cel贸w i zada艅 wynosi 1 lub 2 punkty.
2.聽Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko nieznaczne. Pozosta艂e ryzyka przekraczaj膮 akceptowany poziom.
3.聽Ryzyko przekraczaj膮ce akceptowany poziom wymaga podj臋cia dzia艂a艅聽 ograniczaj膮cych je do poziomu akceptowanego poprzez zmniejszenie jego wp艂ywu lub prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia (przeciwdzia艂ania ryzyku).
4. Metody przeciwdzia艂ania ryzyku:
聽聽聽 1) przeniesienie ryzyka聽- przekazanie ryzyka innemu podmiotowi (np. ubezpieczenie);
聽聽聽 2) przeciwdzia艂anie聽- stosowanie mechanizm贸w kontroli.
Dla okre艣lenia metody przeciwdzia艂ania ryzyku nale偶y dokona膰 analizy przyczyn (藕r贸de艂) ryzyka i mo偶liwe scenariusze rozwoju wydarze艅 oraz istniej膮ce mechanizmy kontroli stosowane w celu ograniczenia lub unikni臋cia danego ryzyka.

搂 7

1.聽Na podstawie dokonanej identyfikacji i oceny ryzyka i okre艣leniu metody przeciwdzia艂ania ryzyku kierownicy kom贸rek organizacyjnych sporz膮dzaj膮 "Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdzia艂ania ryzyku", kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 5 do niniejszych procedur.
2. W "Arkuszu identyfikacji, oceny聽 i przeciwdzia艂ania ryzyku" ujmuje si臋 wszystkie zidentyfikowane ryzyka. W przypadku ryzyka powa偶nego i umiarkowanego nale偶y tak偶e poda膰 planowan膮 metod臋 jego ograniczenia do poziomu akceptowanego.
3. Sporz膮dzone arkusze, o kt贸rych mowa w ust. 1 kierownicy kom贸rek organizacyjnych
przedk艂adaj膮 pe艂nomocnikowi wraz z planem.
Arkusze podlegaj膮 zatwierdzeniu przez dyrektora.

搂 8

W sytuacji zagro偶enia wykonania zadania, kierownik kom贸rki organizacyjnej informuje pisemnie o tym fakcie pe艂nomocnika. Informacja powinna okre艣la膰 nazw臋 zadania, poziom osi膮gni臋tych miernik贸w w stosunku do zak艂adanych oraz przyczyny nieosi膮gni臋cia聽 za艂o偶onych warto艣ci, zidentyfikowane ryzyko oraz proponowane metody jego przeciwdzia艂ania. Informacj臋 sporz膮dza si臋 wed艂ug wzoru, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 6 do niniejszych procedur.
Pe艂nomocnik opiniuje proponowane metody przeciwdzia艂ania zidentyfikowanemu ryzyku i informuje o tym fakcie dyrektora, kt贸ry akceptuje propozycj臋 b膮d藕 podejmuje decyzj臋 o innym sposobie reakcji.

Monitoring ryzyka

搂 9

1.聽Kierownicy kom贸rek organizacyjnych na bie偶膮co monitoruj膮 poziom zidentyfikowanego ryzyka i skuteczno艣膰 ustalonych metod jego ograniczenia do akceptowanego poziomu.
2. Dyrektor dokonuje oceny w ramach bie偶膮cego zarz膮dzania ,聽 w tym szczeg贸lno艣ci聽w trakcie narad z kierownikami kom贸rek organizacyjnych.
3. W przypadku wyst膮pienia istotnych zmian w zakresie identyfikacji, oceny聽 i przeciwdzia艂ania ryzyku w odniesieniu do pierwotnych za艂o偶e艅, dokonuje si臋 ponownej oceny w zakresie, o kt贸rym mowa w ust. 1.

Za艂膮czniki:
1. Za艂膮cznik nr 1 do procedur.
2. Za艂膮cznik nr聽2 do procedur.
3. Za艂膮cznik nr聽3 do procedur.
4. Za艂膮cznik nr聽4 do procedur.
5. Za艂膮cznik nr聽5 do procedur.
6. Za艂膮cznik nr聽6 do procedur.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF23.3 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1 do procedur22.02.2012 10:162838
.PDF23.7 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 2 do procedur22.02.2012 10:162262
.PDF30.8 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 3 do procedur22.02.2012 10:172252
.PDF26.7 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 4 do procedur22.02.2012 10:172021
.PDF27.4 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 5 do procedur22.02.2012 10:172039
.PDF25.9 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 6 do procedur22.02.2012 10:172093

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 22.02.2012 10:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2203

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  22.02.2012 10:22poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.02.2012 10:08poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818706