logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » Refundacja koszt贸w opieki nad dzieckiem » RegulaminZa艂膮cznik do Zarz膮dzenia Nr 3/2011
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie z dnia 01.02.2011 r.

REGULAMIN
w sprawie refundacji koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮

Niniejszy regulamin okre艣la zasady refundacji koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮.

搂 1

Ilekro膰 w regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie;
2. Urz臋dzie - oznacza to Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie;
3. Wnioskodawcy - oznacza to osob臋 bezrobotn膮, kt贸ra wyst臋puje o refundacj臋 poniesionych koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮
zale偶n膮;
4. Osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko - oznacza to rodzica lub opiekuna prawnego, tj.:
1) osob臋 stanu wolnego b臋d膮c膮 kawalerem, pann膮, rozwiedzion膮, rozwiedzionym, wdow膮, wdowcem;
2) osob臋 z orzeczon膮 s膮downie prawomocn膮 separacj膮 i powierzeniem jej wykonywania w艂adzy rodzicielskiej w stosunku do ma艂oletniego(ch) dziecka(i);
3) osob臋 pozostaj膮c膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, kt贸rej wsp贸艂ma艂偶onek:
a) zosta艂 pozbawiony prawomocnym wyrokiem w艂adzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
b) odbywa kar臋 pozbawienia wolno艣ci.
5. Osobie zale偶nej - oznacza to osob臋 wymagaj膮c膮 ze wzgl臋du na stan zdrowia lub wiek sta艂ej opieki, po艂膮czon膮 wi臋zami rodzinnymi lub powinowactwem z osob膮 obj臋t膮 us艂ugami lub instrumentami rynku pracy lub pozostaj膮c膮 z ni膮 we wsp贸lnym gospodarstwie domowym.

搂 2

1. Regulamin ma zastosowanie do os贸b bezrobotnych zwanych dalej osob膮 uprawnion膮:
1) samotnie wychowuj膮cych co najmniej jedno dziecko do 7 roku 偶ycia lub sprawuj膮cych opiek臋 nad osob膮 zale偶n膮, kt贸re:
a) podj臋艂y zatrudnienie,
b) wykonuj膮 inn膮 prac臋 zarobkow膮,
c) zosta艂y skierowane przez Urz膮d na:
> sta偶,
> przygotowanie zawodowe doros艂ych w formie:
-聽praktycznej nauki zawodu doros艂ych,
-聽przyuczenia do pracy doros艂ych,
> szkolenie.

搂 3

1. Refundacja koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮 mo偶e by膰 przyznana tylko osobie uprawnionej, o kt贸rej mowa w 搂 2 ust. 1 pkt. 1, po udokumentowaniu poniesionych koszt贸w pod warunkiem osi膮gania miesi臋cznie przychod贸w w wysoko艣ci nie przekraczaj膮cej minimalnego wynagrodzenia za prac臋.
2. Refundacja, o kt贸rej mowa w ust. 1 przys艂uguje na okres:
1) do 6 miesi臋cy, je偶eli bezrobotny podj膮艂 zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮,
2) odbywania sta偶u lub przygotowania zawodowego doros艂ych lub szkolenia.
3. Refundacja przys艂uguje na ka偶de dziecko do lat 7 lub ka偶d膮 osob臋 zale偶n膮 na opiek臋 kt贸rej poniesiono koszty.

搂 4

1. Refundacja koszt贸w opieki mo偶e by膰 przyznana na udokumentowany wniosek osoby uprawnionej - Wnioskodawcy, stanowi膮cy za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku za艂膮cza si臋:
1) Dokument po艣wiadczaj膮cy stan cywilny Wnioskodawcy:
a) o艣wiadczenie Wnioskodawcy o stanie cywilnym: kawaler/panna,
b) dokument potwierdzaj膮cy stan cywilny: wdowiec/wdowa lub rozwiedziony/ rozwiedziona (kserokopia - orygina艂 do wgl膮du),
c) prawomocne orzeczenie s膮du o rozwodzie, separacji lub pozbawieniu praw rodzicielskich (kserokopia - orygina艂 do wgl膮du),
d) za艣wiadczenie z zak艂adu penitencjarnego o odbywaniu kary pozbawienia wolno艣ci przez wsp贸艂ma艂偶onka - wystawione w miesi膮cu, w kt贸rym sk艂adany jest wniosek.
2) Akt urodzenia dziecka(i) do lat 7 (kserokopia-orygina艂 do wgl膮du).
3) W przypadku wniosku o refundacj臋 koszt贸w opieki nad sob膮 zale偶n膮 nale偶y do艂膮czy膰:
a) dow贸d osobisty osoby zale偶nej,
b) dokument potwierdzaj膮cy:
- pokrewie艅stwo: wi臋zy rodzinne lub powinowactwo,
- stan zdrowia osoby zale偶nej np. orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub za艣wiadczenie lekarskie ze wskazaniem konieczno艣ci obj臋cia opiek膮 sta艂膮
(kserokopie - orygina艂y do wgl膮du).
4) Dokument po艣wiadczaj膮cy wykonywanie pracy:
a) umow臋 o prac臋 - w przypadku wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, stosunku s艂u偶bowego, umow臋 o prac臋 sp贸艂dzielcz膮 lub nak艂adcz膮,
b) umow臋 cywilno - prawn膮 w przypadku wykonywania pracy w ramach innej pracy zarobkowej na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, o dzie艂o albo w okresie cz艂onkowstwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub sp贸艂dzielni us艂ug rolniczych (kserokopia - orygina艂 do wgl膮du).
5) Dokument o wysoko艣ci miesi臋cznego przychodu (brutto) ustalonego na dzie艅 rozpocz臋cia pracy, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 1 niniejszego regulaminu:
a) za艣wiadczenie z zak艂adu pracy w przypadku podj臋cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
b) o艣wiadczenie w przypadku odbywania sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych lub szkolenia.
6) Dokument potwierdzaj膮cy poniesienie koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮:
a) umow臋 cywilno - prawn膮 zawart膮 z osob膮 fizyczn膮, b膮d藕 z przedszkolem lub inn膮 instytucj膮 lub agencj膮 (kserokopia - orygina艂 do wgl膮du),
b) za艣wiadczenie z przedszkola, innej instytucji lub agencji jednoznacznie wskazuj膮ce Wnioskodawc臋 i osob臋 obj臋t膮 opiek膮, zawieraj膮ce: imi臋 i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, okre艣lenie okresu i rodzaju opieki oraz wysoko艣膰 miesi臋cznego kosztu opieki dla ka偶dego dziecka do lat 7 lub ka偶dej osoby zale偶nej.

搂 5

1. Wniosek o przyznanie refundacji koszt贸w opieki mo偶na sk艂ada膰 - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia rozpocz臋cia form, o kt贸rych mowa w 搂 2.
2. Refundacja koszt贸w opieki mo偶e by膰 przyznana od dnia podj臋cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rozpocz臋cia sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych lub szkolenia ze skierowania Urz臋du, pod warunkiem z艂o偶enia kompletnego wniosku - w terminie, o kt贸rym mowa w ust. 1.

搂 6

Podstaw膮 realizacji refundacji koszt贸w opieki jest umowa zawarta pomi臋dzy Dyrektorem, a Wnioskodawc膮 w sprawie refundacji koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮, stanowi膮ca za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

搂 7

1. Wnioskodawcy przys艂uguje comiesi臋czna refundacja poniesionych koszt贸w opieki na podstawie z艂o偶onego udokumentowanego wniosku rozliczeniowego, stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Za dokumenty potwierdzaj膮ce uprawnienia do otrzymania refundacji poniesionych koszt贸w opieki uznaje si臋:
1) orygina艂y dowod贸w zap艂aty (przekazy pocztowe, przelewy bankowe) - od osoby fizycznej,
2) orygina艂y imiennych faktur lub rachunk贸w - od przedszkola, innej instytucji lub agencji

- jednoznacznie wskazuj膮ce Wnioskodawc臋 i osob臋 obj臋t膮 opiek膮, zawieraj膮ce: imi臋 i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, okre艣lenie okresu i rodzaju opieki oraz wysoko艣膰 poniesionego kosztu z tytu艂u opieki.
3) dokumenty stwierdzaj膮ce wysoko艣膰 osi膮gni臋tego przychodu (brutto) w miesi膮cu, za kt贸ry ma by膰 dokonana refundacja, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 1:
a) za艣wiadczenie z zak艂adu pracy w przypadku podj臋cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
b) o艣wiadczenie w przypadku odbywania sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych lub szkolenia.
4) listy obecno艣ci (kserokopie potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez pracodawc臋),

搂 8

1. Wniosek rozliczeniowy o refundacj臋 koszt贸w opieki wraz z za艂膮cznikami za miesi膮c poprzedni nale偶y z艂o偶y膰 - w terminie 14 dni po zako艅czeniu miesi膮ca rozliczeniowego.
2. Refundacja, za pe艂en miesi膮c przys艂uguje w wysoko艣ci uzgodnionej, nie wy偶szej jednak ni偶 po艂owa podstawowej wysoko艣ci zasi艂ku dla bezrobotnych, kt贸ry przys艂uguje bezrobotnym w okresie pierwszych trzech miesi臋cy posiadania prawa do zasi艂ku, na ka偶de dziecko do lat 7 lub osob臋 zale偶n膮 na opiek臋, kt贸rej poniesiono koszty.
3. Refundacja koszt贸w opieki dokonywana b臋dzie tylko za dni faktycznego zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, odbywania sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych lub szkolenia.
W uzasadnionych przypadkach r贸wnie偶 za dni usprawiedliwionej nieobecno艣ci tj. za okres udokumentowanej niezdolno艣ci do pracy (za艣wiadczenie lekarskie o czasowej niezdolno艣ci do pracy na druku ZLA) lub wezwanie do obowi膮zkowego stawienia si臋 przed s膮dem lub organem administracji publicznej (kserokopia - orygina艂 do wgl膮du).
4. Kwot臋 refundacji za niepe艂ny miesi膮c ustala si臋 dziel膮c kwot臋, o kt贸rej mowa w ust. 2 przez 30 i mno偶膮c przez liczb臋 dni kalendarzowych przypadaj膮cych w okresie, za kt贸ry przys艂uguje refundacja.
5. W przypadku przekroczenia w danym miesi膮cu przychodu, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 1, refundacja za ten miesi膮c nie przys艂uguje, co jednocze艣nie nie powoduje wyd艂u偶enia ca艂kowitego okresu przys艂ugiwania refundacji o kolejny miesi膮c.
6. W przypadku przerwania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych lub szkolenia refundacja koszt贸w opieki nie przys艂uguje od dnia nast臋pnego po dacie okre艣lonej za ostatni dzie艅 zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, odbywania sta偶u, przygotowania zawodowego doros艂ych lub szkolenia.
7. Na wniosek osoby uprawnionej w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na wyp艂at臋 zaliczki na refundacje koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮.

搂 9

1. Wnioski, o kt贸rych mowa w regulaminie sk艂ada si臋 w sekretariacie Urz臋du lub przesy艂a poczt膮.
2. W przypadku wniosk贸w nie wype艂nionych w ca艂o艣ci lub bez wymaganych za艂膮cznik贸w Wnioskodawca wzywany jest do jego uzupe艂nienia w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia wezwania. Niedotrzymanie ww. terminu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. Urz膮d rozpatruj膮c wnioski mo偶e 偶膮da膰 dodatkowych wyja艣nie艅, przed艂o偶enia dodatkowych informacji i dokument贸w w celu potwierdzenia danych.
4. O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮 Urz膮d powiadomi Wnioskodawc臋 pisemnie - w terminie 30 dni od daty z艂o偶enia wniosku.
5. Refundacja koszt贸w opieki dokonywana jest za okresy miesi臋czne, na rachunek osobisty Wnioskodawcy lub poprzez odbi贸r osobisty w kasie Urz臋du w terminie ka偶dorazowo ustalonym przez Urz膮d.

搂 10

1. Urz膮d zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli Wnioskodawcy zar贸wno przed, w trakcie jak i po okresie obowi膮zywania umowy, o kt贸rej mowa w 搂 6 niniejszego regulaminu w zakresie:
a) przyznanej refundacji,
b) zgodno艣ci rozliczenia poniesionych koszt贸w z dokumentami 藕r贸d艂owymi,
c) dotrzymania przez Wnioskodawc臋 warunk贸w umowy,
2) natychmiastowego rozwi膮zania umowy w razie stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci wykonywania jej postanowie艅 przez Wnioskodawc臋 i dochodzenia zwrotu pobranej kwoty nienale偶nej refundacji koszt贸w opieki - w terminie 14 dni od daty dor臋czenia wezwania do zap艂aty na rzecz Urz臋du.

搂 11

Refundacja koszt贸w opieki jest 艣wiadczeniem fakultatywnym podlegaj膮cym limitowaniu w ramach 艣rodk贸w okre艣lonych w planie finansowym Funduszu Pracy.

搂 12

Formularze za艂膮cznik贸w wymienione w niniejszym regulaminie dost臋pne s膮 w siedzibie Urz臋du pok贸j Nr 11 oraz na stronie internetowej (pup.miedzychod.samorzady.pl w zak艂adce dokumenty do pobrania).

搂 13

Niniejszy regulamin opracowany zosta艂 w oparciu o przepisy:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i zm.),
2. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 i zm.),
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 i zm.).

搂 14

Regulamin obowi膮zuje od dnia 01.02.2011 r.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 27.07.2012 15:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1005

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  27.07.2012 15:12poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.07.2012 15:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820630