logo
Instytucje szkoleniowe
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
do przeprowadzenia szkole艅.

搂1.

Postanowienia og贸lne

1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o:

  • ustaw臋 z dnia 20 kwietnia 2004r. promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 ze zm.),
  • ustaw臋 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p贸藕n. zm.),
  • rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 14 wrze艣nia 2010r. w sprawie standard贸w i warunk贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193),
  • zarz膮dzenie Nr 12 / 2010 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie: udzielania zam贸wie艅 publicznych.

2. Us艂ugi szkoleniowe zleca si臋 wy艂膮cznie instytucjom szkoleniowym, kt贸re posiadaj膮 aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na siedzib臋 instytucji szkoleniowej.

3. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej maj膮 zastosowanie w celu wy艂onienia instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkole艅 grupowych, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam贸wie艅 publicznych i zarz膮dzeniem, o kt贸rym mowa w ust.1 pkt d.

4. Weryfikacji podlega膰 b臋d膮 wy艂膮cznie oferty sporz膮dzone wg wzor贸w stanowi膮cych za艂膮czniki nr 1 i 2

5. Zam贸wienia na us艂ugi szkoleniowe, kt贸rych warto艣膰 przekracza wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 14.000 euro odbywaj膮 si臋 na zasadach i w trybach przewidzianych ustaw膮 wymienion膮 w ust.1 pkt.b oraz przy zastosowaniu kryteri贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt c, a zawartych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.

6. Na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urz臋du na tablicy og艂osze艅 urz膮d umieszcza:

  • roczny plan szkole艅 (obejmuj膮cy szkolenia grupowe i szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),
  • zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej,
  • informacje o zawarciu umowy na szkolenie grupowe z wybran膮 instytucj膮 szkoleniow膮.

搂2.

聽聽聽聽聽 Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkole艅 grupowych o warto艣ci poni偶ej 14.000euro.

1. W celu rozeznania rynku Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie zamieszcza na swojej stronie internetowej , na tablicy og艂osze艅 w urz臋dzie oraz wysy艂a drog膮 elektroniczn膮 zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej do co najmniej 2 instytucji szkoleniowych wraz z kryteriami oceny聽聽 wyboru聽聽 instytucji聽聽 szkoleniowej,聽聽 formularzem聽 oferty聽聽 szkoleniowej聽 oraz聽 programem szkolenia,聽 co聽 najmniej聽 na聽 7聽 dni przed rozpocz臋ciem procedury wyboru instytucji szkoleniowej, ze wskazaniem granicznego terminu ich sk艂adania.

2. Instytucja聽 szkoleniowa聽聽 sk艂ada聽聽 tylko聽聽 jedn膮聽聽 propozycj臋聽聽 szkoleniow膮聽聽 na聽 formularzu聽 oferty szkoleniowej z podaniem okresu wa偶no艣ci wraz z programem szkolenia.

3. Wyboru聽聽 instytucji聽聽szkoleniowej聽聽 dokonuje聽 si臋聽 spo艣r贸d聽聽wszystkich aktualnych ofert,聽聽kt贸re聽wp艂yn臋艂y聽 w terminie sk艂adania propozycji szkoleniowej.

4.聽 W聽 przypadku,聽聽 gdy聽聽 pomimo聽聽 publikacji聽 informacji聽 poprzez聽 wys艂anie聽 zapytania聽聽 ofertowego do聽 z艂o偶enia聽 propozycji szkoleniowej do co najmniej 2 instytucji聽 szkoleniowych,聽zamieszczenia聽na聽聽聽聽stronie聽聽聽internetowej (http://pup-miedzychod.samorzady.pl) i聽聽na tablicy聽聽og艂osze艅聽聽w聽聽 Urz臋dzie,聽wp艂ynie聽tylko聽聽jedna聽聽propozycja聽聽szkolenia,聽聽uznaje聽si臋聽zasad臋聽 konkurencji聽聽za spe艂nion膮.

5.聽Ka偶da instytucja szkoleniowa sk艂adaj膮ca ofert臋 zobowi膮zana b臋dzie do:
聽聽a/ dostosowania聽聽聽 programu聽聽聽 szkolenia聽聽 odpowiednio聽聽聽 do聽聽聽 identyfikowanego聽聽聽 na聽聽 rynku聽pracy聽 zapotrzebowania na kwalifikacje,
聽聽b/ wydania odpowiednich聽rodzaj贸w聽dokument贸w聽potwierdzaj膮cych聽聽聽聽聽 uko艅czenie聽聽szkolenia聽聽i聽聽uzyskanie聽kwalifikacji聽 (zgodnie聽聽z聽聽rozporz膮dzeniem聽聽Ministra聽聽 Edukacji聽聽i Nauki聽聽z聽聽dnia 3聽lutego聽2006r.聽 w聽sprawie聽uzyskiwania聽聽i聽uzupe艂niania聽przez聽聽osoby聽 doros艂e聽 wiedzy聽聽 og贸lnej,聽聽 umiej臋tno艣ci聽聽 i聽聽聽 kwalifikacji聽聽聽 zawodowych聽 w聽 formach聽聽pozaszkolnych聽聽聽聽 Dz.聽聽 U.聽聽聽 z聽聽聽 2006r.聽聽 Nr聽聽 31,聽聽 poz.聽聽 216聽聽聽 ) lub inne聽odpowiednie,聽聽uzale偶nione od tematu聽 szkolenia.

6.聽Urz膮d uwzgl臋dnia zakres i jako艣膰 oferowanych program贸w szkole艅, z wykorzystaniem standard贸w聽 kwalifikacji zawodowych i modu艂owych聽 program贸w szkole艅 zawodowych, dost臋pnych w bazach danych prowadzonych przez ministra w艂a艣ciwego do spraw pracy,聽a w przypadku organizacji szkolenia, kt贸rego program ustalony jest w przepisach odr臋bnych, program przedstawiony przez instytucj臋 szkoleniow膮 musi by膰 z nimi zgodny.

7.聽Wyb贸r instytucji szkoleniowej, kt贸rej zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia, nast膮pi聽 na podstawie oceny z艂o偶onych ofert wg ni偶ej podanych parametr贸w:
a/聽dostosowanie kwalifikacji i do艣wiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia:聽 0/20pkt
b/聽dostosowanie wyposa偶enia dydaktycznego i pomieszcze艅 do potrzeb szkolenia,聽z uwzgl臋dnieniem bezpiecznych i higienicznych warunk贸w realizacji szkolenia: 0/20pkt
c/聽posiadanie przez instytucj臋 szkoleniow膮 certyfikatu jako艣ci us艂ugi 0/10pkt
d/聽spos贸b organizacji zaj臋膰 praktycznych okre艣lonych w programie szkolenia: 0/10pkt
e/聽koszty szkolenia: 0-40pkt
Razem
do uzyskania聽 max. ilo艣膰 punkt贸w =100pkt

Spos贸b przyznawania punkt贸w:
0 pkt
- brak, nie spe艂nia聽 kryteri贸w,
10 pkt albo 20 pkt- ma- posiada, spe艂nia kryteria.

Koszt szkole艅 liczony wg wzoru:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 P= (Cn/Cx ) x W x 100聽聽 gdzie:
P- ilo艣膰 otrzymanych punkt贸w
Cn- cena oferty najta艅szej
Cx- cena oferty badanej
W- waga kryterium (40%)

8.聽Oceny dokonuje Zesp贸艂 opiniuj膮cy, o kt贸rym mowa w聽 搂2 niniejszego Zarz膮dzenia.

9.聽W trakcie oceny propozycji szkole艅 Zesp贸艂 opiniuj膮cy mo偶e zwraca膰 si臋 do instytucji szkoleniowych o uzupe艂nienie, poszerzenie聽 lub dodatkowe wyja艣nienia.

10.聽Przeprowadzenie szkolenia zlecone zostanie instytucji szkoleniowej, kt贸rej oferta uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w, o kt贸rych mowa w ust.7.

11.聽Ostateczn膮 decyzj臋 o wyborze instytucji szkoleniowej podejmuje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy, dzia艂aj膮cy z upowa偶nienia Starosty Mi臋dzychodzkiego.

12.聽W przypadku zaistnienia konieczno艣ci zorganizowania szkolenia o podobnej tematyce w okresie 2 miesi臋cy od dnia wyboru instytucji szkoleniowej mo偶liwe b臋dzie wykorzystanie z艂o偶onej propozycji szkoleniowej.

搂3.

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkole艅 indywidualnych o warto艣ci poni偶ej 14.000euro:

1. Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje si臋 spo艣r贸d wszystkich aktualnych ofert cenowych, b臋d膮ce w posiadaniu urz臋du, z uwzgl臋dnieniem dost臋pno艣ci miejsca szkolenia dla osoby wnioskuj膮cej, termin贸w i czasu realizacji szkolenia oraz dotychczasowej wsp贸艂pracy z PUP, w oparciu o prawid艂owo z艂o偶ony "Formularz oferty szkoleniowej" wraz z "Programem szkolenia"

2. Pracownik ds. szkole艅 sporz膮dza notatk臋 s艂u偶bow膮 z dokonanego rozpoznania rynku i przedk艂ada Dyrektorowi Urz臋du propozycje wyboru instytucji szkoleniowej zapewniaj膮cej najwy偶sz膮 jako艣膰 przy najbardziej konkurencyjnej cenie.

搂4.

Postanowienia ko艅cowe

1. Zapytanie ofertowe do z艂o偶enia propozycji szkoleniowej kierowane do instytucji szkoleniowych celem rozpoznania rynku i zebrania propozycji szkoleniowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie wymaga odpowiedzi oraz nie mo偶e stanowi膰 podstawy jakichkolwiek roszcze艅. Zapytanie ofertowe do sk艂adania propozycji szkoleniowej nie jest og艂oszeniem o zam贸wienie publiczne i nie przys艂uguj膮 艣rodki odwo艂awcze.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych kryteriach maj膮 zastosowanie przepisy wymienione w 搂1 ust. 1.

Za艂膮czniki:

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 04.09.2012 14:06
Liczba wy艣wietle艅 : 443

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  04.09.2012 14:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  04.09.2012 14:25poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  05.09.2012 09:49poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  21.01.2014 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  19.02.2014 10:09poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  30.04.2014 23:02poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  30.04.2014 23:04poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  30.04.2014 23:05poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  14.05.2014 08:45poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  15.05.2014 09:27poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  04.09.2012 14:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.05.2012 08:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  14.05.2012 09:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.03.2012 13:02poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2011 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  18.03.2011 13:16poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:26poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:23poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:22poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  17.03.2011 15:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818733