logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Przygotowanie zawodowe doros艂ychPrzygotowanie zawodowe doros艂ych - jest to forma aktywizacji zawodowej, realizowana bez nawi膮zania stosunku pracy z pracodawc膮, przebiegaj膮ca wed艂ug programu obejmuj膮cego nabywanie umiej臋tno艣ci praktycznych i wiedzy teoretycznej zako艅czona egzaminem.

Formy przygotowania zawodowego doros艂ych:

1)聽przyuczenie do pracy (forma kr贸tka):

 • mo偶e聽trwa膰 od 3 do 6 miesi臋cy;
 • ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do wykonywania okre艣lonych zada艅 zawodowych, w艂a艣ciwych dla zawodu wyst臋puj膮cego w klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci dla potrzeb rynku pracy;
 • ko艅czy si臋 egzaminem sprawdzaj膮cym, przeprowadzonym przez komisj臋 egzaminacyjn膮 izby rzemie艣lniczej, instytucj臋 szkoleniow膮 wpisan膮 do rejestru prowadzonego przez wojew贸dzki urz膮d pracy lub inn膮 instytucj臋 uprawnion膮 do przeprowadzenia egzamin贸w wskazan膮 przez starost臋;
 • mo偶e ko艅czy膰 si臋 egzaminami potwierdzaj膮cymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okr臋gow膮 komisj臋 egzaminacyjn膮, je偶eli program przyuczenia聽 do pracy uwzgl臋dnia wymagania okre艣lone w podstawie programowej kszta艂cenia聽 w zawodach;
 • osoba, kt贸ra zda艂a:
  • egzamin sprawdzaj膮cy z wynikiem pozytywnym otrzymuje za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce nabyte umiej臋tno艣ci,
  • egzamin potwierdzaj膮cy kwalifikacje w zawodzie otrzymuje 艣wiadectwo potwierdzaj膮ce kwalifikacje w zawodzie.

2)聽 praktyczna nauka zawodu (forma d艂uga):

 • mo偶e trwa膰 od 12 do 18 miesi臋cy;
 • umo偶liwia przyst膮pienie do egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w zawodzie lub聽 egzaminu czeladniczego w艂a艣ciwego dla zawodu wyst臋puj膮cego w klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci dla potrzeb rynku pracy;
 • ko艅czy si臋 egzaminami potwierdzaj膮cymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okr臋gow膮 komisj臋 egzaminacyjn膮 zgodnie z przepisami w sprawie warunk贸w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni贸w i s艂uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian贸w i egzamin贸w w szko艂ach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanymi przez komisje egzaminacyjne izb rzemie艣lniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzamin贸w na tytu艂 czeladnika i mistrza w zawodzie;
 • osoba, kt贸ra zda艂a egzamin potwierdzaj膮cy kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuje odpowiednio 艣wiadectwa potwierdzaj膮ce kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzaj膮cy kwalifikacje zawodowe albo 艣wiadectwo czeladnicze.聽

Uczestnikami przygotowania聽 zawodowego聽 doros艂ych mog膮 by膰 osoby zarejestrowane w urz臋dzie pracy jako:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukuj膮cy pracy, kt贸re:
  • otrzymuj膮 艣wiadczenie socjalne przys艂uguj膮ce聽 na聽 urlopie聽 g贸rniczym聽 lub聽 g贸rniczy聽 zasi艂ek socjalny,
  • uczestnicz膮聽 w zaj臋ciach w聽 Centrum Integracji Spo艂ecznej聽 lub聽 indywidualnym聽 programie integracji,
  • s膮 偶o艂nierzami rezerwy,
  • pobieraj膮 rent臋 szkoleniow膮,
  • pobieraj膮 艣wiadczenie szkoleniowe.

Uczestnikowi odbywaj膮cemu przygotowanie zawodowe doros艂ych przys艂uguje:

 • stypendium w wysoko艣ci i na zasadach okre艣lonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; stypendium聽 nie聽 przys艂uguje聽 za聽 okres聽 nieusprawiedliwionej聽 nieobecno艣ci oraz w okresie pobierania z innego tytu艂u stypendium, diety lub innego rodzaju 艣wiadczenia pieni臋偶nego w wysoko艣ci r贸wnej lub wy偶szej ni偶 stypendium finansowane聽z Funduszu Pracy,
 • dni wolne, w wymiarze 2 dni za ka偶de 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego doros艂ych,

Urz膮d聽 mo偶e sfinansowa膰 osobie odbywaj膮cej przygotowanie zawodowe doros艂ych koszty:

 • przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego doros艂ych,
 • zakwaterowania, gdy odbywa si臋 w miejscowo艣ci innej ni偶 miejsce zamieszkania,
 • opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zale偶n膮.

Uczestnik przygotowania zawodowego doros艂ych, kt贸ry z w艂asnej winy przerwa艂 program tego przygotowania lub nie przyst膮pi艂 do egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzaj膮cego jest obowi膮zany do zwrotu koszt贸w tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyj膮tkiem przypadku podj臋cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Ponowna rejestracja jest mo偶liwa po up艂ywie 6 miesi臋cy od dnia przerwania programu lub nie przyst膮pienia do egzaminu.

Przygotowanie zawodowe doros艂ych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego doros艂ych zawieranej pomi臋dzy urz臋dem pracy a pracodawc膮 lub pomi臋dzy urz臋dem pracy, pracodawc膮 i instytucj膮 szkoleniow膮, wpisan膮 do rejestru prowadzonego przez wojew贸dzki urz膮d pracy.

W programie przygotowania zawodowego doros艂ych na nauk臋 umiej臋tno艣ci praktycznych przeznacza si臋 co najmniej聽 80 %聽 czasu,聽 natomiast聽 20%聽 czasu聽 to聽 nauka聽 teorii,聽 kt贸ra mo偶e odbywa膰 si臋 u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.

Pracodawcy, z kt贸rym urz膮d pracy聽 zawar艂 umow臋 w sprawie realizacji przygotowania zawodowego doros艂ych przys艂uguje:

 • refundacja wydatk贸w poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego doros艂ych, w szczeg贸lno艣ci na materia艂y i surowce, eksploatacj臋 maszyn i urz膮dze艅, odzie偶 robocz膮, posi艂ki regeneracyjne i聽 inne 艣rodki niezb臋dne do realizacji聽 przygotowania聽 zawodowego doros艂ych w wymiarze do 2 % przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia za ka偶dy pe艂ny miesi膮c realizacji programu,
 • jednorazowa premia聽 po zako艅czeniu tej formy aktywizacji, je偶eli uczestnik uko艅czy艂 program przygotowania zawodowego doros艂ych i zda艂 egzamin.

Szczeg贸艂owe zasady聽 realizowania przygotowania zawodowego doros艂ych okre艣la REGULAMIN Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w sprawie聽 przygotowania聽聽 zawodowego doros艂ych, kt贸ry聽 udost臋pniony jest聽 na stronie internetowej聽 urz臋du w zak艂adce "Dokumenty do pobrania".

Wniosek o przygotowanie zawodowe doros艂ych dost臋pny jest w siedzibie Urz臋du pok贸j Nr 11聽 oraz na stronie internetowej (pup.miedzychod.samorzady.pl w zak艂adce "Dokumenty do pobrania").聽

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U.聽 z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia聽 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego doros艂ych (Dz. .U. z 2009 r. Nr 61, poz. 502).

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jacek Lehmann
Data ostatniej modyfikacji : 11.12.2012 09:56
Liczba wy艣wietle艅 : 615

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  11.12.2012 09:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821543