logo
Plany i sprawozdania » Rok 2005
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy za rok 2005Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci
Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
za rok 2005.

Instytucjonalna obs艂uga.

W 2005 r. PUP realizowa艂 zadania przy zatrudnieniu 19 pracownik贸w, w tym 6 w ramach rob贸t publicznych. Na jednego zatrudnionego na koniec roku przypada艂o 195 os贸b bezrobotnych, o 54 osoby mniej ni偶 na pocz膮tku 2005 r.
Obs艂ug膮 艣wiadcze艅 i rejestracj膮 bezrobotnych zajmowa艂o si臋 6 pracownik贸w, formami aktywnymi 3 , po艣rednictwem pracy 2, doradztwem zawodowym 1 , sprawami finansowo – ksi臋gowymi 2, analiz膮, statystyk膮 , utrzymaniem sieci informatycznej, obs艂ug膮 kadr i sprawami organizacyjno - administracyjnymi oraz zarz膮dzaniem 5 pracownik贸w.
P艂ace pracownik贸w wraz ze sk艂adk膮 ZUS i na FP oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowi艂y 89,8% kwoty 505.220 z艂 rocznego planu wydatk贸w. 艢rednia p艂aca brutto pracownika wynosi艂a 1.409,- z艂 natomiast bez kadry kierowniczej 1.189,- z艂.
Uchwa艂膮 Zarz膮du Powiatu od 1 listopada 2005 r. wszed艂 w 偶ycie nowy Regulamin Organizacyjny PUP, dostosowuj膮cy zadania, podzia艂 i zakres poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych oraz uwzgl臋dniaj膮cy nowe stanowiska pracy – stosownie do unormowa艅 zawartych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wydanych w tym zakresie przepis贸w wykonawczych do ustawy. W zwi膮zku ze zwi膮zanym z tym przewidywanym zwi臋kszeniem zatrudnienia og艂oszono i przeprowadzono nab贸r pracownik贸w na 5 stanowisk pracy z planowanym ich zatrudnieniem od stycznia 2006 r. 艢rodki finansowe na ten cel pochodz膮 z FP.
W ub. roku 13 pracownik贸w wzi臋艂o udzia艂 w 53 szkoleniach. G艂贸wnymi tematami szkole艅 by艂o:
- sprawozdawczo艣膰 finansowa z wykorzystania 艣rodk贸w UE ,
- budowanie projekt贸w,
- wska藕niki , monitoring i ewaluacja w projektach EFS,
- koordynacja systemu zabezpieczenia spo艂ecznego w pa艅stwach UE,
- zam贸wienia publiczne w projektach EFS,
- audyt i 艣cie偶ka audytu w projektach EFS
- rozliczanie wniosk贸w o p艂atno艣膰,
- rozw贸j systemu informatycznego,
- informatyka w po艣rednictwie pracy,
- problemy procesowe przy wydawaniu decyzji administracyjnych,
- zagadnienia z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- po艣rednictwo EURES,
a tak偶e inne przeznaczone dla doradc贸w zawodowych, po艣rednik贸w pracy, pracownik贸w d/s rozwoju zawodowego oraz zajmuj膮cych si臋 obs艂ug膮 os贸b bezrobotnych.
W ubieg艂ym roku znacznie poprawi艂y si臋 warunki lokalowe PUP. Z zaadaptowanej cz臋艣ci korytarza uzyskali艣my dodatkowe pomieszczenie biurowe. Dokonali艣my te偶 wymiany drzwi w dw贸ch pomieszczeniach na antyw艂amaniowe, gdy偶 dotychczasowe nie spe艂nia艂y wymaga艅 dotycz膮cych ochrony danych osobowych gromadzonych w systemach informatycznych.
Pomieszczenie – serwerowni臋 wyposa偶ono ponadto w klimatyzator. Wydatki te sfinansowane zosta艂y z FP.
W okresie sprawozdawczym do PUP wp艂yn臋艂o 798 wniosk贸w z tego 601 dotyczy艂o organizacji aktywnych form, 97 obs艂ugi 艣wiadcze艅 dla bezrobotnych, 100 refundacji wynagrodze艅 pracownik贸w m艂odocianych. Z wniosk贸w dotycz膮cych aktywnych form 115 zosta艂o rozpatrzonych negatywnie. G艂贸wne przyczyny to: brak deklaracji zatrudnienia, brak os贸b spe艂niaj膮cych wymagane kryteria b膮d藕 imiennie wskazanych przez pracodawc臋, niespe艂nienie przez bezrobotnego kryteri贸w ustawowych, nie uzupe艂nienie brak贸w formalnych w dokumentacji, wnioskowanie np. o dotacj臋 na utworzenie sp贸艂dzielni socjalnej po rejestracji w KRS.
Rozpatruj膮c sprawy Urz膮d wyda艂 16994 decyzje administracyjne, 17.447 za艣wiadcze艅, zawar艂 311 um贸w cywilno prawnych i 126 spraw za艂atwi艂 w formie pism.
Od wydanych decyzji wp艂yn臋艂y 43 odwo艂ania. Organ II instancji w 41 przypadkach utrzyma艂 decyzje w mocy a w 2 przypadkach decyzje uchyli艂 i przekaza艂 do ponownego rozpatrzenia.

W 2005 r. wydatkowano z FP og贸艂em 5.474.600 z艂, z czego:
- na zasi艂ki dla os贸b bezrobotnych z ZUS – 3.053.700 z艂 tj. 55,8 %
- na aktywizacj臋 bezrobotnych – 2.198.645 z艂 tj. 40,2 % ( w tym 304.600 z艂 w
projektach SPO RZL).
Inne wydatki to m.in. :
- dodatki aktywizacyjne – 22.800 z艂
- stypendia za okres nauki – 7.700 z艂
- 艣wiadczenia integracyjne dla uczestnik贸w CIS – 6.500 z艂
- poradnictwo zawodowe – 4.600 z艂
- utrzymanie i rozw贸j system贸w informatycznych – 113.300 z艂
- dodatki do wynagrodze艅 pracownik贸w – 4.000 z艂
- szkolenia pracownik贸w – 13.500 z艂
- koszty prowadzenia rachunku FP – 11.600 z艂
- koszty wezwa艅, zawiadomie艅 i przekazywania 艣wiadcze艅 – 35.200 z艂.
Na koniec roku Urz膮d posiada艂 zobowi膮zania na kwot臋 33.073,57 z艂 wobec ZUS z tytu艂u sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, kt贸re uregulowane zosta艂o w styczniu b.r.
W okresie sprawozdawczym w PUP przeprowadzone zosta艂y 2 kontrole zewn臋trzne : -1 przez WUP w Poznaniu w zakresie realizacji projekt贸w realizowanych w ramach SPO RZL – nieprawid艂owo艣ci nie stwierdzono oraz - 1 przez Wielkopolski Urz膮d Wojew贸dzki w Poznaniu w wyniku skargi osoby bezrobotnej na nieterminowe wydanie decyzji – konsekwencj膮 czego by艂o zmodyfikowanie procesu obs艂ugi petent贸w, pozwalaj膮cego wykluczy膰 takie przypadki w przysz艂o艣ci.

Bezrobocie

Na pocz膮tku okresu sprawozdawczego liczba os贸b bezrobotnych wynosi艂a 3.231 os贸b. W ci膮gu roku zmniejszy艂a si臋 o 704 osoby i na koniec grudnia zarejestrowanych by艂o 2.527 os贸b.
Stopa bezrobocia spad艂a z 21,9 % do 17,8 % ( - 4.1 %).
W okresie tym zarejestrowa艂o si臋 2.729 os贸b, podobnie jak w r. 2004 , a wyrejestrowa艂o 3.433, z kt贸rych 1.666 z powodu podj臋cia pracy. Z powodu braku gotowo艣ci do podj臋cia pracy status bezrobotnego utraci艂o 925 os贸b, z powodu odmowy przyj臋cia propozycji pracy pozbawiono statusu 83 osoby, 13 os贸b wyrejestrowano na skutek odmowy udzia艂u w szkoleniu , a 2 z powodu odmowy podj臋cia sta偶u.
W艣r贸d bezrobotnych 27, 1 % stanowi艂y osoby do 25 roku 偶ycia, 67,8 % to d艂ugotrwale bezrobotni, a 63,2 % og贸艂u bezrobotnych to kobiety.
Cho膰 w okresie ostatniego roku liczba bezrobotnych kobiet i os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych spad艂a odpowiednio o 273 i 357, to wska藕nik udzia艂u tych grup w zmniejszonej og贸lnej liczbie zarejestrowanych wzr贸s艂.
Pod wzgl臋dem wykszta艂cenia dominowa艂y dwie grupy, tj. bezrobotni z wykszta艂ceniem zasadniczym zawodowym – 32 % og贸艂u oraz z gimnazjalnym i ni偶szym – 39 % .(W-2,2 %, polic. i 艣r. zawodowe -22 %, 艣r. og贸ln. 4,4 %). Znaczn膮, licz膮c膮 396 os贸b grup臋 stanowi艂y osoby nie posiadaj膮ce wyuczonego zawodu i kt贸re 偶adnego zawodu nie wykonywa艂y. Zalicza si臋 do nich 79 os贸b po liceach og贸lnokszta艂c膮cych i 317 po szko艂ach gimnazjalnych i ni偶szych.
Prawo do zasi艂ku posiada艂o 11,7% zarejestrowanych bezrobotnych, odsetek ten zmala艂 w stosunku do grudnia 2004 r. o 7,2 %. Natomiast prawa do zasi艂ku nie posiada艂y 2.232 osoby.
W okresie 2005 r. Urz膮d mia艂 do dyspozycji bezrobotnych 696 ofert zatrudnienia , o blisko 90 wi臋cej ni偶 w roku poprzednim, z czego 79 ofert spoza powiatu. Wi臋kszo艣膰 z nich dotyczy艂a form subsydiowanych z FP.
Dla os贸b z wykszta艂ceniem wy偶szym by艂o 29 ofert, 艣rednim -291 ofert, zasadniczym zawodowym – 333, podstawowym – 43.
Najwi臋cej by艂o ofert dla sprzedawc贸w, kucharzy, meliorant贸w – w tym wypadku by艂a to oferta rob贸t publicznych, rozbieracz/wykrawacz, 艣lusarz, stolarz, tapicer, monter podzespo艂贸w elektronicznych, robotnik gospodarczy i budowlany oraz najliczniej wyst臋puj膮ce w艣r贸d stanowisk subsydiowanych, takie jak pracownik administracyjny, asystent rachunkowo艣ci, pracownik biurowy i opiekunka dzieci臋ca.
Zawody nadwy偶kowe to szwaczka, technik rolnik, tech. 偶ywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, sprzedawca, robotnik pomocniczy w przemy艣le przetw贸rczym.
W porozumieniu z pracodawcami zorganizowano 20 gie艂d pracy, w tym 1-膮 gdzie adresatami by艂y osoby niepe艂nosprawne. W gie艂dach uczestniczy艂o 156 os贸b bezrobotnych , z kt贸rych 19 uzyska艂o prac臋.
Nie zg艂aszano w tym okresie zamiaru dokonania zwolnie艅 grupowych a do wsp贸艂pracy z Urz臋dem w roku 2005 przyst膮pi艂o po raz pierwszy 58 nowych pracodawc贸w.
Wi臋kszo艣膰 zg艂aszanych przez pracodawc贸w propozycji by艂a wsp贸艂finansowana b膮d藕 ca艂kowicie finansowana ze 艣rodk贸w FP i dotyczy艂a g艂贸wnie os贸b m艂odych.

Aktywizacja

Na aktywizacj臋 os贸b bezrobotnych wydali艣my w 2005 r. kwot臋 2.198.645 z艂. Kwota ta pochodzi艂a z puli FP oraz EFS. Z FP wydatkowano 艣rodki przyznane algorytmem oraz na realizacj臋 programu ”ROWY” , „Pierwszy biznes” i programu „艁agodzenie skutk贸w bezrobocia”.
Z EFS realizowano dwa projekty, jeden skierowany do os贸b m艂odych do 25 roku 偶ycia, drugi do d艂ugotrwale bezrobotnych .
Zaktywizowano og贸艂em 583 osoby:
- 80 w formie rob贸t publicznych
- 47 w formie prac interwencyjnych
- 223 w formie sta偶y
- 13 w formie przygotowania zawodowego
- 152 skierowano na szkolenia
- 22 zrefundowano cz臋艣膰 koszt贸w dojazd贸w
- 37 udzielono dotacji na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
- 9 osobom stworzono miejsca pracy poprzez refundacj臋 pracodawcom
koszt贸w utworzenia / doposa偶enia stanowiska pracy.

Efektywno艣膰 zatrudnienia wynosi艂a dla :
- przygotowania zawodowego – 100 %
- sta偶y – 39,5 %
- szkole艅 - 56,5 %
- prac interwencyjnych – 91,4 %
- rob贸t publicznych – 54,9 %

CHARAKTERYSTYKA REALIZOWANYCH POSZCZEG脫LNYCH DZIA艁A艃 AKTYWIZACYJNYCH


1. ROBOTY PUBLICZNE

Organizatorem rob贸t publicznych mog艂y by膰 (zgodnie z Ustaw膮 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) powiat i jednostki organizacyjne powiatu – do 31.12.2005r - w stosunku do wszystkich os贸b bezrobotnych oraz O艣rodki Pomocy Spo艂ecznej, organizacje pozarz膮dowe statutowo zajmuj膮ce si臋 problematyk膮 ochrony 艣rodowiska, kultury, o艣wiaty, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia i pomocy spo艂ecznej, sp贸艂ki wodne i ich zwi膮zki – w odniesieniu do os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym.
Ide膮 rob贸t publicznych jest reintegracja zawodowa i spo艂eczna w rozumieniu Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, czyli os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych, os贸b zwalnianych z zak艂ad贸w karnych , bezdomnych, uzale偶nionych – po odbytym leczeniu oraz uchod藕c贸w.
Jest to zatem forma kierowana do os贸b, kt贸rym ze wzgl臋du na ich sytuacj臋 偶yciow膮 i spo艂eczn膮 najtrudniej znale藕膰 prac臋.
Utrzymuj膮cy si臋 na wysokim poziomie wska藕nik os贸b d艂ugotrwale pozostaj膮cych bez pracy ( na koniec 2004r – 64%) sta艂 si臋 impulsem do podj臋cia przez PUP, OPS w Mi臋dzychodzie oraz Burmistrza MiG Mi臋dzych贸d wsp贸lnej inicjatywy utworzenia Klubu Integracji Spo艂ecznej.
Klub ma na celu kompleksow膮 aktywizacj臋 ( reintegracj臋) os贸b, kt贸re nie s膮 w stanie zaspokoi膰 swoich podstawowych potrzeb 偶yciowych i znajduj膮cych si臋 w sytuacji powoduj膮cej ub贸stwo oraz uniemo偶liwiaj膮cej lub ograniczaj膮cej uczestnictwo w 偶yciu zawodowym i spo艂ecznym.
Zawarto w tym celu porozumienie oraz opracowano program zada艅 realizowanych przez Klub. Zgodnie z tym w KIS prowadzone s膮 zaj臋cia terapeutyczne i samopomocowe, prowadzone przez psycholog贸w, trener贸w, pedagog贸w, prawnik贸w, doradc臋 zawodowego oraz osoby posiadaj膮ce do艣wiadczenie praktyczne w pracy z osobami zagro偶onymi wykluczeniem spo艂ecznym , takie jak pracownicy Fundacji „BARKA”. Celem tych zaj臋膰 jest odbudowanie u ich uczestnik贸w umiej臋tno艣ci uczestnictwa w spo艂eczno艣ci lokalnej oraz pe艂nienia przez nich okre艣lonych r贸l spo艂ecznych w miejscu pracy i zamieszkania a tak偶e prze艂amania barier w poszukiwaniu pracy. Reintegracja zawodowa uczestnik贸w Klubu prowadzona jest w formie rob贸t publicznych.
W 1-wszej edycji KIS uczestniczy艂o 35 os贸b, spo艣r贸d kt贸rych 17 zatrudniono w ramach rob贸t publicznych. Po zako艅czeniu prac 7 os贸b nie powr贸ci艂o do ewidencji bezrobotnych.
Propozycja aktywizacji uczestnik贸w Klubu w formie rob贸t publicznych spotka艂a si臋 z akceptacj膮 Powiatowej Rady Zatrudnienia, kt贸ra pozytywnie zaopiniowa艂a przeznaczenie na ten cel 艣rodk贸w z Funduszu Pracy. Efektem s膮 wykonane prace na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnej, poprawiaj膮ce g艂贸wnie estetyk臋 miasta i promenady wok贸艂 jeziora a tak偶e stanica wodna nad Wart膮.
Podkre艣lenia wymaga fakt, 偶e utworzony na pocz膮tku 2005r KIS w Mi臋dzychodzie by艂 jednym z pierwszych w Polsce, 偶e tworzy艂 go samorz膮d gminy, chocia偶 uprawnione do tego s膮 r贸wnie偶 organizacje pozarz膮dowe i 偶e inicjatywa ta zosta艂a pozytywnie odebrana przez samych zainteresowanych – uczestnik贸w KIS.
W listopadzie 2005r. rozpocz臋艂a si臋 druga edycja Klubu, w kt贸rej bierze udzia艂 45 os贸b.
Poza KIS oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu , zatrudniaj膮cymi bezrobotnych w ramach rob贸t publicznych ( Starostwo, PUP, DPS Pi艂ka, DPS 艁臋偶eczki i Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 3 ) roboty publiczne realizowane by艂y w ramach wojew贸dzkiego programu „Rowy”, na kt贸ry otrzymali艣my dodatkowe 艣rodki z rezerwy samorz膮du wojew贸dzkiego. Przy pracach melioracyjnych w tym programie zatrudniono 31 os贸b (gm. Kwilcz-9, gm.Mi臋dzych贸d 8,
gm. Sierak贸w-8, gm. Chrzypsko-6 ). Beneficjentami by艂y osoby d艂ugotrwale bezrobotne, skierowane przez PUP w porozumieniu z O艣rodkami Pomocy Spo艂ecznej.
Celem programu by艂o przywr贸cenie aktywno艣ci zawodowej bezrobotnych, mo偶liwo艣膰 uzyskania przez nich dochod贸w z pracy oraz uzyskanie dodatkowego efektu, jakim by艂o przywr贸cenie dro偶no艣ci system贸w melioracyjnych. Zakres wykonanych prac to konserwacja 51 km ciek贸w i 9,5 km wa艂贸w przeciwpowodziowych.
Roboty publiczne zawsze cieszy艂y si臋 du偶膮 popularno艣ci膮. Stwarza艂y gminom mo偶liwo艣膰 wykonania niezb臋dnych prac na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnych, a dla niekt贸rych os贸b bezrobotnych, zw艂aszcza nie posiadaj膮cych kwalifikacji, zamieszkuj膮cych na terenach wiejskich gdzie najtrudniej o prac臋 by艂y niejednokrotnie jedyn膮 mo偶liwo艣ci膮 okresowego zatrudnienia. Wprowadzone nowe regulacje ustawowe znacznie zaw臋偶y艂y kr膮g podmiot贸w uprawnionych do ich organizacji oraz kategorie os贸b, do kt贸rych s膮 adresowane. Mimo tych ogranicze艅, z zatrudnienia w ramach rob贸t publicznych skorzysta艂o w ubieg艂ym roku 80 os贸b.

2. PRACE INTERWENCYJNE

Ustawa ogranicza katalog os贸b uprawnionych do korzystania z tej formy aktywizacji do os贸b:
w wieku do 25 lat
d艂ugotrwale bezrobotnych
niepe艂nosprawnych
w wieku powy偶ej 50 lat
bez kwalifikacji
samotnie wychowuj膮cych przynajmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat.
Dodatkowo przepisy dotycz膮ce udzielania przedsi臋biorcom pomocy publicznej nak艂adaj膮 na pracodawc贸w / przedsi臋biorc贸w wym贸g utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesi臋cy. W zwi膮zku z tym zatrudnienie bezrobotnych na zasadach prac interwencyjnych organizowane by艂o u pracodawc贸w przewiduj膮cych docelowo zatrudnienie przez okres wymaganych 24 miesi臋cy. Wymienione ograniczenia sta艂y si臋 powodem spadku zainteresowania w艣r贸d wi臋kszo艣ci pracodawc贸w dotychczas zatrudniaj膮cych osoby bezrobotne z wykorzystaniem prac interwencyjnych.
Z tego wzgl臋du z propozycj膮 organizacji tych prac urz膮d wyst臋powa艂 do pracodawc贸w, kt贸rych przepisy o pomocy publicznej nie dotycz膮, a wi臋c do okre艣lonych jednostek organizacyjnych samorz膮du terytorialnego, agencji oraz instytucji u偶yteczno艣ci publicznej. Wynikiem by艂o zatrudnienie 16 os贸b ( UMiG Mi臋dzych贸d , UG Kwilcz, ARiMR, Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Chrzypsko, OPS Kwilcz i Mi臋dzych贸d, Biblioteka Publiczna Chrzypsko ).
Niezbyt optymistycznie na pocz膮tku roku przedstawia艂y si臋 prognozy aktywizacji w ramach tej formy zatrudnienia, kiedy przy wst臋pnym podziale 艣rodk贸w otrzymanych algorytmem mieli艣my do zaoferowania tylko 4 zg艂oszone miejsca pracy. Jednak偶e po rozeznaniu dokonanym w艣r贸d pracodawc贸w, w maju urz膮d wyst膮pi艂 do MP i PS z wnioskiem o przyznanie dodatkowych 艣rodk贸w. Pozwoli艂o to na zatrudnienie 47 os贸b, tj. ilo艣ci odpowiadaj膮cej rzeczywistym potrzebom zg艂oszonym przez pracodawc贸w.

3. SZKOLENIA

Kwota przeznaczona na szkolenia w 2005r. zosta艂a zwi臋kszona o 65 735 z艂 w stosunku do roku poprzedniego. Liczba os贸b przeszkolonych z 85 wzros艂a do 152.
Pozwoli艂y na to dodatkowe 艣rodki, jakie PUP pozyska艂 pisz膮c projekty do SPO RZL oraz obni偶enie koszt贸w szkole艅. Ze 艣rodk贸w EFS przeszkolonych zosta艂o 91 os贸b, a warto艣膰 dofinansowania wynios艂a 62 601,60 z艂. Projekty adresowane by艂y do os贸b m艂odych – do 25 roku 偶ycia oraz os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych, a zatem do grup okre艣lanych mianem ryzyka na rynku pracy. Celem szkole艅 realizowanych w ramach projekt贸w by艂o zwi臋kszenie atrakcyjno艣ci tych os贸b na rynku pracy poprzez doposa偶enie ich w nowe umiej臋tno艣ci i kwalifikacje b膮d藕 zmian臋 ich dotychczasowych, nieaktualnych kwalifikacji, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych.
Organizacja szkole艅 os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych spotyka艂a si臋 z wieloma problemami. Z powodu d艂ugiego okresu wy艂膮czenia z 偶ycia zawodowego, 艂膮czeniem statusu bezrobotnego z op艂acan膮 przez urz膮d sk艂adk膮 na ubezpieczenie zdrowotne czy uzyskiwaniem 艣wiadcze艅 z OPS, osoby te z regu艂y niech臋tnie uczestnicz膮 w szkoleniach.
Rekrutacj膮 na szkolenia obj臋te zosta艂y 204 osoby. Po rozmowach kwalifikacyjnych z doradc膮 zawodowym oraz uzyskaniu pozytywnych wynik贸w bada艅 lekarskich wy艂oniono 50 os贸b – beneficjent贸w szkole艅 oraz 30 – osobow膮 grup臋 os贸b rezerwowych. Pozosta艂e, to osoby, kt贸re nie zakwalifikowano z powodu braku predyspozycji do wykonywania pracy w zawodzie b臋d膮cym przedmiotem szkolenia, odm贸wi艂y udzia艂u w szkoleniu, mia艂y przeciwwskazania lekarskie, wyrejestrowa艂y si臋 na sw贸j wniosek lub przedstawi艂y za艣wiadczenia lekarskie o czasowej niezdolno艣ci do pracy. Dwie spo艣r贸d os贸b, jakie otrzyma艂y skierowanie na szkolenie zrezygnowa艂y w czasie rozpocz臋cia szkolenia. Z planowanych 50 os贸b w szkoleniach uczestniczy艂o 48.
Szkolenia grupowe cechuj膮 si臋 zwykle nisk膮 efektywno艣ci膮, zw艂aszcza gdy nie s膮 organizowane pod potrzeby konkretnego pracodawcy i gdy dotycz膮 os贸b d艂ugotrwale pozostaj膮cych bez pracy. Nie mniej jednak efektem przeprowadzonych szkole艅 by艂o podj臋cie pracy przez 12 os贸b, czyli 25% os贸b ko艅cz膮cych szkolenia.
Przydatno艣膰 nabytej w trakcie szkole艅 wiedzy oraz umiej臋tno艣ci w przysz艂ych staraniach w znalezieniu pracy stwierdzi艂o w ankietach niemal 100% uczestnik贸w.
Nie by艂o natomiast wi臋kszych problem贸w z organizowaniem szkole艅 dla os贸b m艂odych, na kt贸re rekrutacj膮 obj臋to 91 os贸b. Przeszkolono planowane 43 osoby. Po zako艅czeniu szkole艅 7 os贸b podj臋艂o prac臋, tj. 16%
Z puli 艣rodk贸w FP organizowano g艂贸wnie szkolenia indywidualne pod potrzeby zg艂aszane przez osoby bezrobotne, kt贸rym pracodawcy deklarowali zatrudnienie po odbyciu szkolenia.
Szkolenia tego rodzaju charakteryzuj膮 si臋 najwy偶sz膮 efektywno艣ci膮 wydatkowanych 艣rodk贸w i gwarantuj膮 wysok膮 efektywno艣膰 zatrudnienia. By艂y zatem organizowane bez ogranicze艅, w ilo艣ci odpowiadaj膮cej zg艂aszanym potrzebom . Przeszkolonych zosta艂o og贸艂em 40 os贸b. Efektywno艣膰 zatrudnienia wynios艂a 97,6%.
Dwa szkolenia grupowe, jakie zrealizowano przy pomocy 艣rodk贸w FP dotyczy艂y tematyki przedsi臋biorczo艣ci dla os贸b zainteresowanych rozpocz臋ciem dzia艂alno艣ci gospodarczej w ramach programu „ Pierwszy biznes”, kt贸ry by艂 skierowany do os贸b w wieku do 25 lat oraz szkolenie dla os贸b zainteresowanych wyjazdem za granic臋 w charakterze opiekunki dzieci臋cej.
W programie „Pierwszy biznes” skierowano na szkolenie10 os贸b, spo艣r贸d kt贸rych po zako艅czeniu szkolenia 6 otrzyma艂o dotacj臋 z FP na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej. W przypadku opiekunek dzieci臋cych firma szkoleniowa przedstawi uczestniczkom szkolenia, tj. 11 osobom propozycj臋 wyjazdu za granic臋, w terminie 2 – 3 miesi臋cy od z艂o偶enia przez te osoby w艂a艣ciwych, wymaganych dokument贸w.

4. KOSZTY DOJAZD脫W

W wyniku oferty, z艂o偶onej przez pracodawc臋 spoza terenu powiatu, dotycz膮cej zatrudnienia docelowo oko艂o 70 os贸b, g艂贸wnie kobiet z terenu naszego powiatu – pracodawca zainteresowany by艂 uzyskaniem pomocy finansowej z PUP. Zatrudniane osoby mia艂y wykonywa膰 prac臋 monter贸w podzespo艂贸w elektronicznych, przy czym pierwsze 3 miesi膮ce mia艂y by膰 okresem pr贸bnym ( przyuczenia ), przygotowuj膮cym do pracy w systemie akordowym..
Ustalono, 偶e w okresie pierwszych trzech miesi臋cy, kiedy nowo zatrudnione osoby nie wypracowuj膮 ustalonej normy, a wi臋c ich wynagrodzenie nie jest liczone stawkami akordowymi przez co mo偶e by膰 ni偶sze – urz膮d zrefunduje skierowanym 30 osobom ponoszone przez nie koszty dojazdu do pracy, kt贸re przy zak艂adanych ni偶szych dochodach by艂y dla nich du偶ym obci膮偶eniem finansowym.
Takie refundacje dokonywane by艂y w okresie d艂u偶szym o miesi膮c od zak艂adanego, gdy偶 ze skierowania na t膮 ofert臋 skorzysta艂y 22 osoby bezrobotne, o 8 os贸b mniej. Obecnie zak艂ad ten jest w likwidacji.

5. STA呕E I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Sta偶e to forma aktywizacji, ciesz膮ca si臋 najwi臋ksz膮 popularno艣ci膮, tak w艣r贸d pracodawc贸w jak i os贸b bezrobotnych . S膮 one organizowane dla bezrobotnych w wieku do 25 lat, nie posiadaj膮cych do艣wiadczenia zawodowego. Do ko艅ca pa藕dziernika 2005r. mog艂y by膰 organizowane u pracodawc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Od listopada – po zmianie ustawy – pracodawc膮 jest ka偶da jednostka organizacyjna a tak偶e osoba fizyczna, pod warunkiem, 偶e zatrudniaj膮 one co najmniej jednego pracownika. Oznacza to poszerzenie kr臋gu podmiot贸w, do kt贸rych mo偶na kierowa膰 bezrobotnych na sta偶.
Na popularno艣膰 sta偶y wp艂ywa fakt, 偶e pracodawca nie jest zwi膮zany z bezrobotnym umow膮 o prac臋 i nie ponosi koszt贸w odbywania sta偶u, a dla os贸b m艂odych sta偶 jest sposobem na zdobycie do艣wiadczenia zawodowego, zwi臋kszaj膮cego ich atrakcyjno艣膰 na rynku pracy.
Odzwierciedleniem tego jest utrzymuj膮ce si臋 na wysokim poziomie zapotrzebowanie na organizacj臋 tej formy oraz wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych, jakie urz膮d przeznacza na sta偶e.
W tym celu, w 2005r ( podobnie jak w poprzednim ) PUP opracowa艂 projekt do SPO RZL w ramach dzia艂ania 1.2 – aktywizacja zawodowa m艂odzie偶y, uzyskuj膮c w ten spos贸b dodatkow膮 pul臋 艣rodk贸w na sta偶e, w wysoko艣ci 141 630 z艂.
Og贸lna kwota, na kt贸r膮 z艂o偶y艂y si臋 pozyskane 艣rodki wraz z przeznaczonymi na ten cel 艣rodkami FP wynios艂a 874 338,75 z艂, co stanowi 40% kwoty wydanej na aktywizacj臋 w 2005r. W ramach tej kwoty sta偶 odby艂y 223 osoby bezrobotne.
Preferowane przez urz膮d by艂y miejsca odbycia sta偶u u pracodawc贸w, kt贸rzy deklarowali dalsze zatrudnienie, przez co po zako艅czeniu sta偶y prac臋 podj臋艂o 88 os贸b a wska藕nik efektywno艣ci wyni贸s艂 39,5% i by艂 wy偶szy o 5,8 punkt贸w procentowych ni偶 w roku poprzednim.
Sta偶e by艂y r贸wnie偶 organizowane u innych pracodawc贸w, w tym w jednostkach bud偶etowych, instytucjach u偶yteczno艣ci publicznej i urz臋dach.
Przygotowanie zawodowe natomiast jest form膮 kierowan膮 do os贸b bezrobotnych, posiadaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe, jednak偶e nie posiadaj膮cych udokumentowanych kwalifikacji lub o kwalifikacjach niedpowiadaj膮cych wymogom rynku pracy – nale偶膮ce do jednej z grup ryzyka, z wyj膮tkiem os贸b w wieku do 25 lat. Do os贸b takich nale偶膮 w wi臋kszo艣ci osoby w 艣rednim wieku, legitymuj膮ce si臋 sta偶em pracy, kt贸rych dotychczasowe kwalifikacje zdezaktualizowa艂y si臋 w wyniku zmian zachodz膮cych na rynku pracy. Forma ta pod wzgl臋dem finansowym jest identyczna jak sta偶 – aktywizowanym osobom przys艂uguje stypendium z FP w wysoko艣ci obowi膮zuj膮cego zasi艂ku. Pracodawcy preferuj膮 jednak sta偶e a i osoby bezrobotne niech臋tnie korzystaj膮 z tej formy, wol膮 ofert臋 pracy. W roku 2005 na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy skierowano 13 os贸b. Wszystkie 7 os贸b, kt贸re uko艅czy艂y przygotowanie podj臋艂o prac臋.

6. DOTACJE DLA OS脫B BEZROBOTNYCH

艢rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej przyznawane osobom bezrobotnym zast膮pi艂y od maja 2004 roku po wej艣ciu Polski do UE wcze艣niej udzielane po偶yczki. Zmieni艂a si臋 wysoko艣膰 z 20- krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia na 5- krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia. S膮 to 艣rodki bezzwrotne , pod warunkiem ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesi臋cy. Ta forma wsparcia skierowana jest do wszystkich os贸b bezrobotnych , b臋d膮cych w rejestrze urz臋du. Na pocz膮tku roku 2005 maj膮c do dyspozycji limit w wysoko艣ci 1.470.770z艂 na dotacje przeznaczono kwot臋 175.000z艂, czyli na 15 dotacji. Widz膮c zainteresowanie os贸b bezrobotnych t膮 form膮 aktywizacji urz膮d wyst膮pi艂 do Ministerstwa Gospodarki i Pracy o dodatkowe 艣rodki w ramach programu „艁agodzenie skutk贸w bezrobocia” na kwot臋 112.850z艂 z przeznaczeniem na 11 dotacji, oraz w ramach programu „Pierwszy Biznes” tj. dla os贸b po raz pierwszy zarejestrowanych do 25 roku 偶ycia o kwot臋 66.000z艂 na 6 dotacji dla m艂odzie偶y. Powy偶sze 艣rodki otrzymano i wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem. Na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w miesi膮cu listopadzie przesuni臋to nie wykorzystane 艣rodki z programu „ROWY” z przeznaczeniem ich na 3 na dotacje. Og贸艂em z Funduszu Pracy w roku 2005 udzielono 37 dotacji, z tego 35 Funduszu Pracy i 2 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego(realizowanego na prze艂omie lat 2004/05 dla os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych b臋d膮cych w rejestrze pomi臋dzy 12-24 miesi膮cem) i wydatkowano 411.026z艂. Udzielone dotacje waha艂y si臋 w przedziale od 8-12 tysi臋cy z艂otych.. Z 37 przyznanych dotacji – dotacj臋 otrzyma艂o 25 m臋偶czyzn i 12 kobiet. , z tego 14 os贸b to osoby do 25 roku 偶ycia i 14 os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych tzn. b臋d膮cych w rejestrze os贸b bezrobotnych powy偶ej 12 miesi臋cy. Dla por贸wnania w roku 2004 z dotacji skorzysta艂o tylko 6 os贸b. Zatem , coraz wi臋cej os贸b rozpoczyna prac臋 na w艂asny rachunek, kt贸ra jest w chwili obecnej niejednokrotnie jedyn膮 drog膮 do zapewnienia sobie i rodzinie 艣rodk贸w do 偶ycia, a by膰 mo偶e i w przysz艂o艣ci tak偶e szans膮 stworzenia nowych miejsc pracy innym bezrobotnym.

7. DOTACJE DLA PRACODAWC脫W

Refundacja pracodawcom wyposa偶enia, doposa偶enia miejsc pracy dla zatrudnionej osoby bezrobotnej, cieszy si臋 mniejsz膮 popularno艣ci膮 w艣r贸d pracodawc贸w. Spowodowane jest to utrzymaniem stanowiska Pracy przez okres co najmniej 24 miesi臋cy u mikro, ma艂ego i 艣redniego pracodawcy oraz 36 miesi臋cy u du偶ego, a tak偶e sposobem rozliczenia. Pracodawca musi utworzy膰 miejsce pracy, zatrudni膰 osob臋 bezrobotn膮 i dopiero w贸wczas otrzyma refundacj臋. Ten tryb zniech臋ca wielu pracodawc贸w, szczeg贸lnie tych ma艂ych, nie posiadaj膮cych 艣rodk贸w na inwestycje, a kt贸rych w naszym powiecie jest najwi臋cej. Wysoko艣膰 refundacji mog艂a wynosi膰 3 – krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia t.j oko艂o 6 tysi臋cy z艂otych. W roku 2005 z tej formy pomocy skorzysta艂o 3 przedsi臋biorc贸w, tworz膮c og贸艂em 9 miejsc pracy dla 3 m臋偶czyzn i 6 kobiet, z tego 5 miejsc, dla os贸b do 25 roku 偶ycia. Og贸艂em na ten cel wydatkowano 55.700z艂. Dla por贸wnania w roku 2004 stworzone by艂o tylko 1 miejsce pracy przez 1 pracodawc臋.

8. PROGRAMY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO艁ECZNEGO

Urz膮d po raz kolejny w roku 2005 wyst臋powa艂 z dwoma projektami o 艣rodki na aktywizacj臋 os贸b bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasob贸w Ludzkich na lata 2005/06 ,wpisuj膮c si臋 w priorytety i dzia艂ania przeznaczone dla poszczeg贸lnych grup bezrobotnych. Jeden projekt napisano z przeznaczeniem dla m艂odzie偶y do 25 roku 偶ycia na kwot臋 331.121z艂, drugi na kwot臋
87 443 z艂 dla os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych b臋d膮cych w rejestrze przez okres od 12-24 miesi臋cy . Obydwa projekty uzyska艂y pozytywn膮 akceptacj臋 instytucji wdra偶aj膮cej.
I tak ramach projektu dla m艂odzie偶y obj臋to aktywizacj膮 109 os贸b, z tego 66 os贸b sta偶ami i 43 osoby szkoleniami. Natomiast w projekcie dla d艂ugotrwale bezrobotnych obj臋to aktywizacj膮 68 os贸b, z tego 13 os贸b poradnictwem i po艣rednictwem, 50 os贸b szkoleniami i 5 os贸b przygotowaniem zawodowym. Projekt skierowany do m艂odzie偶y realizowany by艂 bez wi臋kszych problem贸w ,natomiast projekt dla d艂ugotrwale bezrobotnych realizowano z wielkim trudem. Osoby d艂ugotrwale bezrobotne nie s膮 zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji, du偶a cz臋艣膰 z nich odmawia艂a udzia艂u w projekcie, trac膮c tym samym status osoby bezrobotnej.
Dzia艂ania w ramach tych projekt贸w podlegaj膮 szczeg贸lnym unormowaniom. Nale偶y je realizowa膰 zgodnie z zapisami i harmonogramem projektu. Powi膮zane to jest z terminowymi rozliczeniami poszczeg贸lnych dzia艂a艅 i sk艂adaniem w terminach wyznaczonych przez Instytucj臋 Wdra偶aj膮c膮 wniosk贸w o p艂atno艣膰, jak r贸wnie偶 sprawozda艅 z ich realizacji ze wskazaniem napotykanych problem贸w . Mimo problem贸w na jakie pracownicy napotykali podczas realizacji projekt贸w uda艂o si臋 zaktywizowa膰 zaplanowan膮 ilo艣膰 os贸b, a tym samym prawie w ca艂o艣ci wydatkowa膰 艣rodki przeznaczone na ten cel, zaplanowane na rok 2005.

9. PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA.

Du偶膮 rol臋 w aktywizacji bezrobotnych mia艂o poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa. Z potrzeb膮 uzyskania porady zg艂osi艂y si臋 192 osoby. Doradca organizowa艂 te偶 porady grupowe w formach warsztat贸w .
Dla os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych zorganizowa艂 specjalne warsztaty, zapraszaj膮c do ich prowadzenia specjalist贸w z Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP w Poznaniu. Z warsztat贸w skorzysta艂o 17 os贸b na 26 zaproszonych.
Spotyka艂 si臋 te偶 wielokrotnie z m艂odzie偶膮 szk贸艂 艣rednich naszego powiatu. Udziela艂 informacji zawodowych – z tej formy pomocy skorzysta艂o 160 os贸b.
Opracowano wsp贸lnie z osobami bezrobotnymi 78 IPD, wynikiem kt贸rych 11 os贸b podj臋艂o prac臋, 5 skierowano do odbycia przygotowania zawodowego a 50 na szkolenia.
Doradca Zawodowy pe艂ni艂 r贸wnie偶 rol臋 asystenta EURES i informowa艂 o mo偶liwo艣ciach podj臋cia pracy za granic膮, warunkach socjalno – bytowych w poszczeg贸lnych pa艅stwach UE oraz udost臋pnia艂 oferty z sieci EURES. Na 67 ofert EURES najwi臋cej pochodzi艂o z W. Brytanii, Irlandii, W艂och, Danii, Holandii, Islandii i Norwegii i dotyczy艂o zawod贸w piel臋gniarka, lekarz (r贸偶ne specjalno艣ci), opiekun os贸b starszych, mechanik, spawacz, robotnik budowlany oraz zawod贸w z bran偶y rolniczej i gastronomicznej a tak偶e in偶ynier贸w r贸偶nych specjalno艣ci. Asystent EURES bra艂 te偶 udzia艂 w zorganizowanych we wrze艣niu w Poznaniu Mi臋dzynarodowych Targach Pracy.


Podsumowuj膮c – nale偶y podkre艣li膰, 偶e preferowanymi w aktywizacji kategoriami os贸b, wspieranymi 艣rodkami Funduszu czy 艣rodkami EFS by艂y osoby m艂ode i osoby d艂ugotrwale bezrobotne.
Wysoki wska藕nik udzia艂u tych grup w og贸lnej liczbie os贸b bezrobotnych, wynosz膮cy na pocz膮tku 2005r. 26% dla os贸b m艂odych i 64% dla d艂ugotrwale pozostaj膮cych bez pracy 艣wiadczy o du偶ym problemie tych pierwszych z wej艣ciem na rynek pracy i powrotem na rynek pracy tych drugich. I chocia偶 z og贸lnego uk艂adu struktury wydatk贸w preferencje te s膮 ma艂o widoczne ( oczywi艣cie poza sta偶ami i robotami publicznymi ), to w stosunku do ka偶dej z tych grup stosowane musia艂y by膰 odmienne - i to nie wynikaj膮ce tylko z prawnych unormowa艅 , odpowiadaj膮ce cz臋stokro膰 tak偶e indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom tych os贸b us艂ugi i instrumenty aktywizacyjne. W jednym przypadku wystarczy艂a indywidualna porada doradcy zawodowego, w innym nale偶a艂o opracowa膰 indywidualny plan dzia艂a艅 a w jeszcze innym zaoferowa膰 prac臋 na robotach publicznych b膮d藕 udzieli膰 dotacji. Osoby te korzysta艂y z ka偶dej finansowej formy wsparcia. Cz臋艣膰 z nich spe艂nia艂a 艂膮cznie kryteria ustawowe, okre艣lone dla kilku grup ryzyka.
Aktywizacj膮 obj臋to og贸艂em 230 os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych, a w艣r贸d nich 122 kobiety oraz 368 os贸b do 25 roku 偶ycia, w tym 244 kobiety.
Na koniec okresu sprawozdawczego wska藕nik os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych wynosi艂 67,8% chocia偶 liczba tych os贸b zmniejszy艂a si臋 o 357. Natomiast dla os贸b m艂odych wynosi艂 on 27,1% przy spadku o 176 liczby tych os贸b w stosunku do pocz膮tku roku.
Poza tym z pomocy PUP korzysta艂y i aktywizowane by艂y w r贸偶nych formach tak偶e inne osoby bezrobotne, kt贸rym r贸wnie偶 udzielane by艂y dotacje, propozycje pracy wsp贸艂finansowane przez FP czy propozycje uczestnictwa w szkoleniach. Liczone s膮 one w og贸lnej liczbie 583 zaktywizowanych os贸b. Szczeg贸艂owy na ten temat om贸wione zosta艂y w przedstawionej wy偶ej charakterystyce realizowanych poszczeg贸lnych dzia艂a艅.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 29.05.2007 15:25
Liczba wy艣wietle艅 : 2693licznik odwiedzin: 3821540