logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej » Utrata statusu osoby bezrobotnej
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YZarejestrowany traci status bezrobotnego gdy:

1. Nie spe艂nia warunk贸w okre艣lonych w zak艂adce "Kto mo偶e by膰 uznany za osobe bezrobotn膮";

Nie wyrazi艂 zgody na ustalenie profilu pomocy.

Pozbawienie statusu nast臋puje na okres wskazany w pkt. 5.

2. Otrzyma艂 po偶yczk臋 z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych lub instytucji z udzia艂em聽 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci pozarolniczej lub rolniczej albo otrzyma艂 po偶yczk臋 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, o kt贸rej mowa w art. 61e pkt. 2 lit.a, albo otrzyma艂 jednorazowo 艣rodki聽聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy; pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje od nast臋pnego dnia po dniu otrzymania 艣rodk贸w聽 na podj臋cie dzia艂alno艣ci;
3. Otrzyma艂 jednorazowo 艣rodki z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych lub z instytucji z udzia艂em 艣rodk贸w publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wk艂adu聽 do sp贸艂dzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje od nast臋pnego dnia po dniu otrzymania聽 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci lub na wniesienie wk艂adu;
4. Rozpocz膮艂 realizacj臋 indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepis贸w聽 o zatrudnieniu socjalnym lub podpisa艂 kontrakt socjalny, o kt贸rym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy; pozbawienie聽 statusu bezrobotnego nast臋puje od nast臋pnego dnia po dniu rozpocz臋cia realizacji indywidualnego聽 programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
5. Odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy okre艣lonej w ustawie lub poddania si臋 badaniom lekarskim lub psychologicznym, maj膮cym na celu ustalenie zdolno艣ci do聽 pracy lub udzia艂u w innej formie pomocy okre艣lonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje od聽 dnia聽 odmowy na okres:
聽聽聽聽聽聽 a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
聽聽聽聽聽聽 b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
聽聽聽聽聽聽 c) 270 dni w przypadku trzeciej i ka偶dej kolejnej odmowy;
6. Nie stawi艂a si臋 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi艂a w okresie do聽 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres:
聽聽聽聽聽聽 a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
聽聽聽聽聽聽 b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
聽聽聽聽聽聽 c) 270 dni w przypadku trzeciego ka偶dego kolejnego niestawiennictwa;

7. Odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny udzia艂u w dzia艂aniach w ramach programu aktywizacja i integracja (PAI), realizowanych przez powiatowy urz膮d pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez o艣rodek pomocy spo艂ecznej. Pozbawianie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres wskazany w pkt. 5.

8. Nie powiadomi艂a聽 PUP, w kt贸rym jest zarejestrowana o zmianie miejsca zamieszkania oraz聽 nie stawi艂a si臋 w聽 terminie 14 dni od zmiany miejsca zameldowania w PUP w艂a艣ciwym dla aktualnego miejsca聽 zamieszkania. (art. 73 ust. 2a);
9. Z艂o偶y艂a wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
10. Z w艂asnej winy przerwa艂 szkolenie, sta偶, realizacj臋 IPD lub wykonywanie prac, o kt贸rych mowa w art.73a, lub inn膮 form臋聽聽 pomocy okre艣lon膮 w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje od聽 dnia przerwania na okres wskazany聽聽 w pkt 5;
11. Po skierowaniu nie podj膮艂 szkolenia, przygotowania zawodowego doros艂ych, sta偶u, wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych, lub innej formy pomocy okre艣lonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje od nast臋pnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5;
12. Pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkni臋tym o艣rodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uwa偶a si臋 r贸wnie偶 okresy niezdolno艣ci do聽聽 pracy wskutek choroby oraz przebywania w zak艂adzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy ka偶da聽 kolejna przerwa mi臋dzy okresami niezdolno艣ci do pracy wynosi mniej ni偶 30 dni kalendarzowych;聽 pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje z up艂ywem ostatniego dnia wskazanego okresu聽 90-dniowego;
13. Nie przedstawi艂 za艣wiadczenia o niezdolno艣ci do pracy wskutek choroby, na druku okre艣lonym odr臋bnymi przepisami tj. ZUS ZLA.
14. Z w艂asnej winy przerwa艂 program przygotowania zawodowego doros艂ych, nie przyst膮pi艂 do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzaj膮cego.

15. Z w艂asnej winy przerwa艂 udzia艂 w dzia艂aniach w ramach programu aktywizacja i integracja, o kt贸rych mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urz膮d pracy i inne podmioty na jego zlecenie lub przez o艣rodek pomocy spo艂ecznej. Pozbawienie statusu bezrobotnego nast臋puje na okres wskazany w pkt. 5.

Zgodnie z art. 33 ust. 4ca, decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego, prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych nadaje si臋 rygor natychmiastowej wykonalno艣ci.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rados艂aw Bielejewski
Data ostatniej modyfikacji : 13.06.2014 13:01
Liczba wy艣wietle艅 : 227

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:33poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:34poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  20.06.2014 14:35poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  06.04.2011 14:47poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:36poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:30poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  02.02.2009 00:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.05.2008 12:14poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 12:12poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 12:03poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 11:59poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 12:58poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3597388