logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej » Kto mo偶e by膰 uznany za osob臋 bezrobotn膮
Osob膮 bezrobotn膮 (o statusie bezrobotnego) mo偶e by膰 osoba, kt贸ra:

 • jest zarejestrowana we w艂a艣ciwym dla miejsca zameldowania sta艂ego lub czasowego w powiatowym urz臋dzie pracy
 • jest nie zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • jest zdolna i gotowa do podj臋cia zatrudnienia:
  • w pe艂nym wymiarze czasu pracy, obowi膮zuj膮cego w danym zawodzie lub s艂u偶bie,
  • w po艂owie wymiaru czasu pracy, obowi膮zuj膮cego w danym zawodzie lub s艂u偶bie - w przypadku osoby niepe艂nosprawnej, kt贸rej stan zdrowia pozwala na podj臋cie zatrudnienia w tym wymiarze,
 • nie uczy si臋 w szkole, z wyj膮tkiem szk贸艂 dla doros艂ych lub szk贸艂 wy偶szych w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym,
 • uko艅czy艂a 18 lat,
 • kt贸ra nie osi膮gn臋艂a wieku emerytalnego, o kt贸rym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz.U. z 2009 nr 153 poz. 1227, z p贸藕. zmian.),
 • nie naby艂a prawa do emerytury lub renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy, renty socjalnej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej w wysoko艣ci przekraczaj膮cej po艂ow臋 minimalnego wynagrodzenia za prac臋 albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej nie pobiera nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, zasi艂ku przedemerytalnego, 艣wiadczenia przedemerytalnego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego, zasi艂ku chorobowego, macierzy艅skiego lub zasi艂ku w wysoko艣ci zasi艂ku macierzy艅skiego,
 • nie naby艂a prawa do emerytury albo renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalno - rentowy, w wysoko艣ci co najmniej najni偶szej emerytury albo renty, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z FUS,
 • nie jest w艂a艣cicielem lub posiadaczem samoistnym lub zale偶nym nieruchomo艣ci rolnej (w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny) o powierzchni u偶ytk贸w rolnych przekraczaj膮cej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytu艂u sta艂ej pracy jako wsp贸艂ma艂偶onek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni u偶ytk贸w rolnych przekraczaj膮cych 2 ha przeliczeniowe,
 • nie uzyskuje przychod贸w podlegaj膮cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej, chyba 偶e doch贸d z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od os贸b fizycznych nie przekracza wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego na podstawie przepis贸w o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytu艂u sta艂ej pracy jako wsp贸艂ma艂偶onek lub domownik w takim gospodarstwie,
 • nie z艂o偶y艂a wnosku o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gspodarczej albo po z艂o偶eniu wniosku:
  • zg艂osi艂a do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej albo,
  • nie up艂yn膮艂 okres do okre艣lonego we wnosku o wpis, dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • nie podlega na podstawe odr臋bnych przepis贸w obowi膮zkowi ubezpieczenia spo艂ecznego, z wyj膮tkiem ubezpieczenia spo艂ecznego rolnik贸w,
 • nie jest osob膮 tymczasowo aresztowan膮 lub nie odbywa kary pozbawienia wolno艣ci, z wyj膮tkiem kary pozbawienia wolno艣ci odbywanej poza zak艂adem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 • nie uzyskuje miesi臋cznie przychodu w wysoko艣ci przekraczaj膮cej po艂ow臋 minimalnego wynagrodzenia za prac臋, z wy艂膮czeniem przychod贸w uzyskanych z tytu艂u odsetek lub innych przychod贸w od 艣rodk贸w pieni臋偶nych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej zasi艂ku sta艂ego,
 • nie pobiera na podstawie przepis贸w o 艣wiadczeniach rodzinnych, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, specjalnego zasi艂ku opieku艅czego聽lub dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych na skutek up艂ywu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia 艣wiadczenia szkoleniowego,
 • nie podlega, na podstawie odr臋bnych przepis贸w, obowi膮zkowi ubezpieczenia spo艂ecznego z wyj膮tkiem ubezpieczenia spo艂ecznego rolnik贸w,
 • nie pobiera zasi艂k贸w dla opiekun贸w.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rados艂aw Bielejewski
Data ostatniej modyfikacji : 20.06.2014 14:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1076

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  13.06.2014 12:31poka偶 t膮 wersj臋
Rados艂aw Bielejewski  02.01.2013 15:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  29.05.2012 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  06.04.2011 14:42poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  27.05.2008 13:00poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 12:58poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  27.05.2008 11:50poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  15.04.2008 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 12:58poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.05.2007 09:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822379