logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » Finansowanie koszt贸w zakwaterowania » Regulamin
Za艂膮cznik do Zarz膮dzenia Nr 21/2010
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie
z dnia 27.10.2010 r.

REGULAMIN

Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
w sprawie zwrotu koszt贸w zakwaterowania

Niniejszy regulamin okre艣la zasady zwrotu koszt贸w zakwaterowania w zwi膮zku z:

 • podj臋ciem zatrudnienia,
 • wykonywania innej pracy zarobkowej,
 • odbywania sta偶u,
 • odbywania przygotowania zawodowego doros艂ych w miejscu pracy poza miejscem zamieszkania.

搂 1

 1. Zwrot koszt贸w zakwaterowania mo偶e by膰 przyznany na wniosek osoby, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
  • na podstawie skierowania Powiatowego Urz臋du Pracy podj臋艂a zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮, sta偶, przygotowanie zawodowe doros艂ych w miejscu pracy poza miejscem zamieszkania, w miejscowo艣ci, do kt贸rej czas dojazdu i powrotu do miejsca sta艂ego zamieszkania wynosi 艂膮cznie ponad 3 godziny dziennie,
  • mieszka w hotelu lub wynaj臋tym mieszkaniu w miejscowo艣ci lub w pobli偶u miejscowo艣ci, w kt贸rej jest zatrudniona, wykonuje inn膮 prac臋 zarobkow膮, odbywa sta偶 lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysoko艣ci nie przekraczaj膮cej 200% minimalnego wynagrodzenia za
   prac臋 obowi膮zuj膮cego w miesi膮cu, za kt贸ry jest dokonywany zwrot koszt贸w zakwaterowania.
 2. Wniosek o zwrot poniesionych koszt贸w zakwaterowania mo偶na sk艂ada膰 w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia rozpocz臋cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, sta偶u lub przygotowania zawodowego doros艂ych.
 3. Zwrot koszt贸w zakwaterowania mo偶e by膰 przyznany od dnia z艂o偶enia kompletnego wniosku (data wp艂ywu wniosku do Powiatowego Urz臋du Pracy).
 4. Zwrot nie przys艂uguje za miesi膮c, w kt贸rym stosunek pracy zosta艂 rozwi膮zany bez wypowiedzenia z winy pracownika b膮d藕 za wypowiedzeniem przez pracownika oraz za miesi膮c, w kt贸rym osoba bezrobotna z w艂asnej winy przerwa艂a sta偶, przygotowanie zawodowe doros艂ych.

搂 2

W przypadkach wymienionych w 搂 1 ust. 1 zwrotowi podlegaj膮 faktycznie poniesione koszty w nast臋puj膮cym zakresie:

 • zatrudnienie lub inna praca zarobkowa聽- przez okres 3 pierwszych miesi臋cy wykonywania pracy, zwrot w wysoko艣ci 50%,
 • sta偶聽- przez okres odbywania sta偶u, zwrot w wysoko艣ci 75%,
 • przygotowanie zawodowe - przez okres odbywania przygotowania zawodowego doros艂ych, zwrot w wysoko艣ci 75%,

jednak nie wi臋cej ni偶 300,00 z艂 miesi臋cznie i przys艂ugiwa艂 b臋dzie pod warunkiem, 偶e nie zajd膮 okoliczno艣ci powoduj膮ce jego utrat臋.

搂 3

 1. Podstaw膮 zwrotu koszt贸w zakwaterowania w przypadkach okre艣lonych w 搂 2 jest przed艂o偶enie umowy najmu mieszkania i dow贸d zap艂aty przez osob臋 uprawnion膮 za wynajmowane mieszkanie (przekaz pocztowy, przelew bankowy) albo imienna faktura lub rachunek za hotel potwierdzaj膮ca poniesienie przez wnioskodawc臋 koszt贸w zakwaterowania, z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 搂 2.
 2. Je偶eli okres wskazany we wniosku o zwrot koszt贸w zakwaterowania jest kr贸tszy ni偶 miesi膮c, zwrot koszt贸w naliczany b臋dzie proporcjonalnie do liczby dni, za kt贸ry przys艂uguje zwrot, z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 搂 2.

搂 4

 1. Zwrotu poniesionych koszt贸w zakwaterowania dokonuje si臋 na udokumentowany wniosek osoby uprawnionej, stanowi膮cy za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Do wniosku za艂膮cza si臋:
  • umow臋 najmu mieszkania (kserokopia聽-orygina艂 do wgl膮du), lub potwierdzenie zameldowania w hotelu,
  • umow臋 o prac臋 (dot. zatrudnienia tj. wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s艂u偶bowego oraz umowy o prac臋 nak艂adcz膮) lub umow臋 cywilno聽- prawn膮 (dot. innej pracy zarobkowej tj. wykonywania pracy lub 艣wiadczenie us艂ug na podstawie um贸w cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie艂o albo w okresie cz艂onkowstwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub sp贸艂dzielni us艂ug rolniczych) - (kserokopia - orygina艂 do wgl膮du),
  • za艣wiadczenie od pracodawcy o miesi臋cznej wysoko艣ci uzyskiwanego wynagrodzenia lub innego przychodu za prac臋 ustalonego na dzie艅 rozpocz臋cia pracy (brutto),
 3. Wnioski wraz z kompletem dokument贸w sk艂ada si臋 w sekretariacie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, lub przesy艂a poczt膮.
 4. Wnioski b臋d膮 rozpatrywane w okresie 30 dni od dnia ich z艂o偶enia. W przypadku wniosk贸w nie zawieraj膮cych kompletu wymaganych dokument贸w, wnioskodawca wzywany jest do jego uzupe艂nienia w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia wezwania. Niedotrzymanie w/w terminu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Urz膮d Pracy rozpatruj膮c wniosek mo偶e 偶膮da膰 dodatkowych wyja艣nie艅, przed艂o偶enia dodatkowych informacji i dokument贸w potwierdzaj膮cych dane zawarte we wniosku o zwrot koszt贸w zakwaterowania.
 6. O przyznaniu b膮d藕 odmowie dokonania zwrotu koszt贸w zakwaterowania Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie powiadomi Wnioskodawc臋 w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku, o kt贸rym mowa w 搂 4.
 7. Zwrot dokonywany jest za okresy miesi臋czne na podstawie przedstawionego, udokumentowanego rozliczenia faktycznie poniesionych koszt贸w zakwaterowania, stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Za dokumenty potwierdzaj膮ce uprawnienia do otrzymania comiesi臋cznego zwrotu oraz faktycznie poniesione koszty zakwaterowania uznaje si臋:
  • orygina艂 dowodu wp艂aty nale偶no艣ci z tytu艂u najmu mieszkania (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
  • orygina艂 faktury VAT lub rachunku potwierdzaj膮cy poniesione koszty zakwaterowania w hotelu,
  • za艣wiadczenie od pracodawcy o wysoko艣ci uzyskanego wynagrodzenia lub przychodu za miesi膮c, kt贸rego dotyczy rozliczenie (brutto).
 9. Formularz za艂膮cznika Nr 1 (wniosek) i za艂膮cznika Nr 2 (rozliczenie) dost臋pny jest w siedzibie Urz臋du Pracy pok贸j Nr 11 oraz na stronie internetowej (pup.miedzychod.samorzady.pl w zak艂adce "Dokumenty do pobrania")

搂 5

Rozliczenie miesi臋czne koszt贸w zakwaterowania wraz z wymagan膮 dokumentacj膮, okre艣lon膮 w 搂 4 ust. 8 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Powiatowego Urz臋du Pracy w聽Mi臋dzychodzie w terminie do 14 dni po up艂ywie miesi膮ca, za kt贸ry ma by膰 dokonany zwrot.

搂 6

Zwrot koszt贸w zakwaterowania dokonywany jest za okresy miesi臋czne, na rachunek osobisty wnioskodawcy lub poprzez odbi贸r osobisty w kasie Urz臋du Pracy w terminie ka偶dorazowo ustalonym przez Powiatowy Urz膮d Pracy.

搂 7

W przypadku zaistnienia szczeg贸lnych sytuacji nie przewidzianych w Regulaminie ostateczna decyzja co do przyznania osobie zwrotu koszt贸w zakwaterowania nale偶y do Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.

搂 8

Zasady Regulaminu stosuje si臋 do os贸b zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie jako bezrobotne lub poszukuj膮ce pracy lub innych os贸b uprawnionych do zwrotu koszt贸w zakwaterowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 674 z p贸藕n. zm.).

搂 9

Zwrot koszt贸w zakwaterowania nie jest 艣wiadczeniem obligatoryjnym i decyzja o聽zwrocie ka偶dorazowo uzale偶niona jest od stanu 艣rodk贸w finansowych pozostaj膮cych w dyspozycji Powiatowego Urz臋du Pracy.

搂 10

Regulamin obowi膮zuje od dnia 01.11.2010 r.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rados艂aw Bielejewski
Data ostatniej modyfikacji : 23.07.2014 10:00
Liczba wy艣wietle艅 : 494

Redaktor  Data modyfikacji 
Rados艂aw Bielejewski  26.11.2010 13:00poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  26.11.2010 12:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3797484