logo
Menu przedmiotowe » Struktura urz臋du » Regulamin organizacyjny
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YRozdzia艂 I
Postanowienia og贸lne.

搂 1.

Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie okre艣la zasady wewn臋trznej organizacji oraz struktur臋 i zakres dzia艂ania kom贸rek organizacyjnych wchodz膮cych w jego sk艂ad.

搂 2.

Ilekro膰 w regulaminie jest mowa o:
1. Staro艣cie – nale偶y przez to rozumie膰 Starost臋 Powiatu Mi臋dzychodzkiego
2. Dyrektorze – nale偶y przez to rozumie膰 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
3. Zast臋pcy – nale偶y przez to rozumie膰 Zast臋pc臋 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
4. PUP – nale偶y przez to rozumie膰 Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie
5. Zarz膮d Powiatu – nale偶y przez to rozumie膰 Zarz膮d Powiatu Mi臋dzychodzkiego
6. PRZ – nale偶y przez to rozumie膰 Powiatow膮 Rad臋 Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie
7. PFRON – nale偶y przez to rozumie膰 Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

搂 3.

Powiatowy Urz膮d Pracy dzia艂a na podstawie niniejszego regulaminu.
Do zakresu dzia艂ania PUP nale偶y wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z nast臋puj膮cych akt贸w prawnych:
1). Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.. U. Nr 99, poz.1001),
2). Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 艣wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),
3). Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z p贸藕n. zm.),
4). Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.1143),
5). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135),
6). Ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych ( Dz. U. Nr 137, poz. 887 z p0贸藕n. zm.),
7). Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593),
8). Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz.129),
9). Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z p贸藕n. zm.),
10). Ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z p贸藕n. zm.),
11). Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam贸wie艅 publicznych Dz. U. Nr 19, poz.177 z p贸藕n. zm.),
12). Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z p贸藕n. zm.),
13). Przepis贸w wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206),
14). Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z p贸藕n. zm.),
15). Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z p贸藕n. zm.),
16). Innych przepis贸w szczeg贸lnych.

搂 4.

1. Powiatowy Urz膮d Pracy jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Mi臋dzychodzkiego, wchodz膮c膮 w sk艂ad powiatowej administracji zespolonej, finansowan膮 w formie jednostki bud偶etowej.
2. Siedzib膮 PUP jest budynek przy ul. 17 Stycznia 143 w Mi臋dzychodzie.
3. Zakres w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej PUP obejmuje gminy wchodz膮ce w sk艂ad Powiatu Mi臋dzychodzkiego.
4. Nadz贸r nad PUP sprawuje Starosta Mi臋dzychodzki.

搂 5.

Przy realizacji zada艅 PUP wsp贸艂dzia艂a z innymi powiatowymi urz臋dami pracy, Powiatow膮 Rad膮 Zatrudnienia, organami samorz膮d贸w terytorialnych, zarz膮dami funduszy celowych, zwi膮zkami zawodowymi, organizacjami pracodawc贸w, poszczeg贸lnymi pracodawcami, instytucjami szkol膮cymi, organizacjami zajmuj膮cymi si臋 statutowo problematyk膮 rynku pracy.


Rozdzia艂 II
Organizacja i zarz膮dzanie

搂 6.

1. Ca艂okszta艂tem dzia艂alno艣ci PUP kieruje – zgodnie z zasad膮 jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor PUP i ponosi za ni膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 przed Starost膮.
2. Dyrektora PUP powo艂uje i odwo艂uje Starosta.
3. Zast臋pc臋 Dyrektora PUP powo艂uje i odwo艂uje Dyrektor PUP.
4. Dyrektor PUP sk艂ada raz w roku Radzie Powiatu sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP.
5. W indywidualnych sprawach, w zakresie okre艣lonym upowa偶nieniem Starosty – decyzje administracyjne wydaj膮 :
- Dyrektor PUP
- Z-ca Dyrektora PUP
- inni upowa偶nieni przez Starost臋 pracownicy
6. Dyrektor PUP zatrudnia i zwalnia pracownik贸w PUP i jest w stosunku do nich pracodawc膮 w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Pracy.


Rozdzia艂 III
Gospodarka maj膮tkowa i finansowa

搂 7.

PUP zarz膮dza powierzonym mu mieniem zapewnia jego ochron臋 i nale偶yte jego wykorzystanie.

搂 8.


1. Podstaw膮 gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy obejmuj膮cy dochody i wydatki jednostki bud偶etowej.
2. Za zgodno艣膰 gospodarki finansowej z przepisami prawnymi oraz racjonaln膮 gospodark臋 艣rodkami finansowymi odpowiada Dyrektor PUP.
3. PUP prowadzi obs艂ug臋 finansowo-ksi臋gow膮 realizowanych przez siebie zada艅.

搂 9.

Nadz贸r nad prowadzon膮 przez PUP gospodark膮 finansow膮 sprawuje Zarz膮d Powiatu.


Rozdzia艂 IV
Kierownictwo Powiatowego Urz臋du Pracy

搂 10.

1. Dyrektor PUP kieruje dzia艂alno艣ci膮 Urz臋du przy pomocy:
- Zast臋pcy d/s Rynku Pracy
- Kierownik贸w Dzia艂贸w
2. Podczas nieobecno艣ci Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Zast臋pca. Zakres zast臋pstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.


Rozdzia艂 V
Kom贸rki organizacyjne PUP

搂 11.

1. W PUP mog膮 by膰 tworzone nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:
- Dzia艂y
- Referaty
- Samodzielne stanowiska pracy
2. W celu realizacji okre艣lonych zada艅 w Urz臋dzie, Dyrektor mo偶e powo艂ywa膰 zespo艂y i komisje zadaniowe.
3. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych okre艣laj膮 ich struktur臋 wewn臋trzn膮 oraz zakres dzia艂ania i przedstawiaj膮 Dyrektorowi do zatwierdzenia.
4. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych maj膮 prawo 艂膮czy膰 zadania – przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk – w jednym stanowisku pracy.

搂 12.

1. Dzia艂 jest podstawow膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮, zajmuj膮c膮 si臋 okre艣lon膮 problematyk膮 i dzia艂alno艣ci膮 w spos贸b kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, kt贸rych realizacja w jednej kom贸rce organizacyjnej u艂atwia prawid艂owe zarz膮dzanie.
2. Dzia艂em kieruje kierownik Dzia艂u.

搂 13.

1. Referat jest przynajmniej 4-osobow膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮, realizuj膮c膮 jednolite zagadnienia merytoryczne.
2. Referatem, kt贸ry mo偶e by膰 tworzony w ramach Dzia艂u lub jako kom贸rka samodzielna , kieruje kierownik Referatu .

搂 14.

1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejsz膮 kom贸rk膮 organizacyjn膮, tworzon膮 w wypadku konieczno艣ci organizacyjnego wyodr臋bnienia okre艣lonej problematyki, nie uzasadniaj膮cym powo艂ania wi臋kszej kom贸rki organizacyjnej-referatu.
2. Samodzielne stanowisko pracy mo偶e by膰 tworzone w ramach dzia艂u lub jako kom贸rka samodzielna.

搂 15.

Wewn臋trzna organizacja ka偶dej kom贸rki organizacyjnej obejmuje:
- zakres dzia艂ania okre艣lony w Regulaminie Organizacyjnym
- wykaz stanowisk s艂u偶bowych
- zakresy zada艅 pracownik贸w.


Rozdzia艂 VI
Struktura organizacyjna.

搂 16.

W PUP tworzy si臋 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:
1). Dzia艂 Organizacyjno – Administracyjny - PUP.OA
2). Dzia艂 Rynku Pracy - PUP.RP
3). Dzia艂 Ewidencji i 艢wiadcze艅 - PUP.E艢
4). Dzia艂 Finansowo-Ksi臋gowy - PUP.FK
1. Dyrektor PUP oraz jego Zast臋pca kieruj膮 nast臋puj膮cymi pionami funkcjonalnymi Urz臋du :
1. Pion dzia艂a艅 wspomagaj膮cych, ewidencji i 艣wiadcze艅, nadzorowany bezpo艣rednio przez Dyrektora PUP :
a) Dzia艂 Finansowo – Ksi臋gowy
b) Dzia艂 Organizacyjno – Administracyjny
c) Dzia艂 Ewidencji i 艢wiadcze艅
2. Pion dzia艂a艅 aktywizuj膮cych, nadzorowany bezpo艣rednio przez Zast臋pc臋 Dyrektora :
a) Dzia艂 Rynku Pracy
2. G艂贸wny Ksi臋gowy PUP kieruje Dzia艂em Finansowo – Ksi臋gowym, kt贸rego zakres dzia艂ania okre艣laj膮 odr臋bne przepisy.
3. Szczeg贸艂owy zakres dzia艂ania kom贸rek organizacyjnych PUP okre艣la Rozdzia艂 VII niniejszego regulaminu.
4. Szczeg贸艂ow膮 struktur臋 organizacyjn膮 z podzia艂em na stanowiska pracy okre艣la schemat , b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 1. do regulaminu.

搂 17.

1. Do kompetencji Dyrektora PUP nale偶y w szczeg贸lno艣ci :
1. promocja us艂ug Urz臋du,
2. realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych,
3. planowanie i dysponowanie 艣rodkami Funduszu Pracy,
4. planowanie i dysponowanie 艣rodkami bud偶etu PUP,
5. planowanie, wytyczanie kierunk贸w dzia艂ania oraz organizacja pracy Urz臋du,
6. zatrudnianie i ocenianie pracownik贸w PUP,
7. wsp贸艂praca z organami samorz膮d贸w lokalnych, Powiatow膮 Rad膮 Zatrudnienia, w艂adzami szkolnymi, instytucjami szkol膮cymi i o艣rodkami pomocy spo艂ecznej. Organizacjami pracodawc贸w, zwi膮zk贸w zawodowych oraz organizacjami statutowo zajmuj膮cymi si臋 problematyk膮 bezrobocia,
8. wydawanie zarz膮dze艅, polece艅 s艂u偶bowych i decyzji administracyjnych,
9. opracowywanie i przedk艂adanie do zatwierdzenia Zarz膮dowi Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP,
10. inicjowanie program贸w lokalnych,
11. akceptowanie i podpisywanie zakres贸w czynno艣ci pracownik贸w PUP,
12. udzielanie urlop贸w wypoczynkowych, okoliczno艣ciowych, szkoleniowych i bezp艂atnych oraz zgody na dodatkowe zatrudnienie pracownik贸w PUP.
2. Do kompetencji Zast臋pcy Dyrektora d/s Rynku Pracy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) planowanie i wytyczanie kierunk贸w dzia艂ania podleg艂ych kom贸rek organizacyjnych
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zada艅 w zakresie planowania, realizacji i finansowania:
a) us艂ug rynku pracy (po艣rednictwo, poradnictwo i informacja zawodowa, EURES, szkolenia, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, po偶yczki na szkolenia, finansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych),
b) instrument贸w rynku pracy (finansowanie koszt贸w przejazd贸w i zakwaterowania, dofinansowanie koszt贸w wyposa偶enia miejsc pracy, podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej, koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, refundacje sk艂adek ZUS),
c) dodatkowych dzia艂a艅 (prace interwencyjne, sta偶e, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 i osob膮 zale偶n膮),
d) prac spo艂ecznie u偶ytecznych, wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasi艂ku,
e) projekt贸w lokalnych dotycz膮cych aktywizacji lokalnego rynku pracy,
f) projekt贸w aplikacyjnych do funduszy strukturalnych UE,
g) zada艅 dotycz膮cych rynku pracy, wynikaj膮cych z odr臋bnych przepis贸w.
3) realizowanie podstawowych zada艅, obowi膮zk贸w i uprawnie艅 kierownika kom贸rki organizacyjnej w stosunku do podleg艂ych pracownik贸w
4) sprawowanie kontroli wewn臋trznej w zakresie spraw za艂atwianych na podleg艂ych stanowiskach pracy
5) reprezentowanie PUP na zewn膮trz w zakresie powierzonych kompetencji
6) ocena podleg艂ego pionu dzia艂a艅 aktywizuj膮cych
7) okre艣lenie zakres贸w czynno艣ci dla pracownik贸w nadzorowanych kom贸rek organizacyjnych
8) opiniowanie urlop贸w pracownikom nadzorowanych kom贸rek organizacyjnych.

搂 18.

Do podstawowych zada艅, obowi膮zk贸w i uprawnie艅 wsp贸lnych dla kierownik贸w dzia艂贸w nale偶y:
1. Koordynowanie i nadzorowanie pracy dzia艂u,
2. Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikaj膮cych z zakresu dzia艂ania kierowanego dzia艂u na podstawie upowa偶nienia Dyrektora PUP lub Z-cy Dyrektora PUP ( w tym decyzji dot. dochodzenia zwrotu nienale偶nie wyp艂aconych 艣wiadcze艅)
3. Rozpatrywanie odwo艂a艅 od wydawanych decyzji,
4. Szczeg贸艂owe zaznajamianie pracownik贸w z zadaniami stanowiska pracy, zakresem wsp贸艂pracy z innymi stanowiskami pracy w PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomo艣ci i wykonania otrzymanych polece艅, dyspozycji i akt贸w normatywnych,
5. Dba艂o艣膰 o rozw贸j zawodowy podleg艂ych pracownik贸w, a w szczeg贸lno艣ci umo偶liwianie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach, organizowanych dla s艂u偶b zatrudnienia ,
6. udzielanie pomocy pracownikom podleg艂ego dzia艂u w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zada艅 sta艂ych,
7. Wykonywanie kontroli pracy dzia艂u z punktu widzenia merytorycznego i formalnego,
8. Nadzorowanie zada艅 zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych,
9. Dokonywanie okresowych ocen pracownik贸w .
10. Opiniowanie doboru obsady osobowej podleg艂ego dzia艂u , wnioskowanie wysoko艣ci wynagrodzenia , przeszeregowa艅, nagr贸d i kar dla podleg艂ych pracownik贸w,
11. Prawo 偶膮dania od innych dzia艂贸w i stanowisk s艂u偶bowych PUP materia艂贸w, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zada艅,
12. Podpisywanie korespondencji wewn臋trznej i parafowanie pism wychodz膮cych przed przekazywaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP,
13. Ustalanie i aktualizowanie szczeg贸艂owych zakres贸w czynno艣ci dla podleg艂ych pracownik贸w,
14. Powierzenie w uzasadnionych przypadkach podleg艂ym pracownikom wykonywanie czynno艣ci i zada艅 dodatkowych nie obj臋tych zakresem czynno艣ci,
15. Wyznaczanie zast臋pstwa w przypadku urlopu lub d艂ugotrwa艂ej nieobecno艣ci w pracy pracownika z innych przyczyn,
16. Opiniowanie podleg艂ym pracownikom wniosk贸w urlopowych ,
17. Stosownie do przydzielonych zada艅 kierownicy dzia艂贸w maj膮 prawo 偶膮da膰 od kierownictwa PUP materia艂贸w, informacji i opinii, niezb臋dnych do wykonywania tych zada艅 ,
18. Sprawowanie kontroli wewn臋trznej w zakresie spraw za艂atwianych w podleg艂ym dziale, kt贸rej szczeg贸艂owe zasady okre艣la Regulamin Kontroli Wewn臋trznej PUP.

搂 19.

1. Postanowienia 搂 18. maj膮 zastosowanie w odniesieniu do G艂贸wnego Ksi臋gowego, kt贸ry bezpo艣rednio kieruje dzia艂alno艣ci膮 dzia艂u Finansowo – Ksi臋gowego.
2. Obowi膮zki i uprawnienia G艂贸wnego Ksi臋gowego okre艣laj膮 odr臋bne przepisy – Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
3. W zakresie realizacji zada艅 merytorycznych G艂贸wny Ksi臋gowy podlega bezpo艣rednio Dyrektorowi PUP.


Rozdzia艂 VII
Zakres zada艅 kom贸rek organizacyjnych PUP

搂 20.

Do zakresu zada艅 podstawowych Dzia艂u Rynku Pracy nale偶y w szczeg贸lno艣ci :
1. Prowadzenie marketingu us艂ug oferowanych przez Urz膮d Pracy,
2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym uprawnionym osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
3. Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracownik贸w,
4. Pozyskiwanie ofert pracy,
5. Kierowanie os贸b bezrobotnych na zg艂oszone wolne miejsca pracy oraz na miejsca pracy subsydiowanej,
6. Inspirowanie i organizowanie kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami,
7. Wsp贸艂praca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej, kierunkach rozwoju oraz kierunkach kszta艂cenia i sytuacji demograficznej,
8. Prowadzenie ewidencji (bazy danych) pracodawc贸w.
9. Prowadzenie rejestru um贸w aktywizacyjnych dotycz膮cych pracy zarobkowej w gospodarstwach domowych,
10. Opracowywanie danych do sprawozda艅 ,
11. Ocena efektywno艣ci dzia艂a艅 po艣rednictwa,
12. Prowadzenie monitoringu zawod贸w deficytowych i nadwy偶kowych,
13. Inicjowanie i realizowanie przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do 艂agodzenia problem贸w zwi膮zanych z planowanymi przez pracodawc贸w zwolnieniami grupowymi pracownik贸w,
14. Przygotowywanie i realizacja program贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej oraz sporz膮dzanie sprawozda艅,
15. Przygotowywanie i realizacja program贸w lokalnych oraz ocena ich efektywno艣ci i sprawozdawczo艣膰,
16. Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych uprawnionych os贸b,
17. Wsp贸艂praca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz plac贸wkami o艣wiatowymi,
18. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych plan贸w dzia艂ania,
19. Tworzenie banku danych, dotycz膮cego informacji zawodowej,
20. Organizowanie sta偶y oraz przygotowania zawodowego dla os贸b bezrobotnych oraz kontrola realizacji zawartych um贸w,
21. Kierowanie os贸b bezrobotnych do odbycia sta偶u i przygotowania zawodowego
22. Prowadzenie us艂ug EURES,
23. Planowanie i organizacja szkole艅,
24. Kierowanie os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy na szkolenia,
25. Udzielanie po偶yczek szkoleniowych,
26. Wsp贸艂praca z instytucjami szkol膮cymi,
27. Upowszechnianie informacji o szkoleniach,
28. Ocena efektywno艣ci szkole艅,
29. Prowadzenie po艣rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla os贸b niepe艂nosprawnych,
30. Planowanie i organizacja szkole艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukuj膮ce pracy i nie pozostaj膮ce w zatrudnieniu,
31. Opracowywanie powiatowych program贸w pomocy na rzecz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych,
32. Udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu dzia艂alno艣ci na w艂asny rachunek, w tym przy wykorzystaniu 艣rodk贸w FP,
33. Wspieranie pracodawc贸w, tworz膮cych miejsca pracy dla bezrobotnych poprzez refundacj臋 cz臋艣ci koszt贸w poniesionych przez pracodawc臋 na wyposa偶enie lub doposa偶enie stanowiska pracy,
34. Wspieranie pracodawc贸w w utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia poprzez refundacj臋 cz臋艣ci koszt贸w szkolenia pracownik贸w,
35. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z finansowaniem koszt贸w studi贸w podyplomowych bezrobotnych,
36. Organizowanie prac interwencyjnych i rob贸t publicznych , prowadzenie dokumentacji oraz kontrola ich realizacji i ocena
ich efektywno艣ci
37. Prowadzenie spraw dotycz膮cych finansowania koszt贸w przejazd贸w i zakwaterowania oraz koszt贸w opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮 aktywizowanych os贸b bezrobotnych,
38. Prowadzenie spraw dotycz膮cych refundacji pracodawcom sk艂adek ZUS od wynagrodze艅 wyp艂aconych bezrobotnym skierowanym przez PUP,
39. Prowadzenie spraw dotycz膮cych organizowania i finansowania prac spo艂ecznie u偶ytecznych,
40. Prowadzenie spraw w zakresie zam贸wie艅 publicznych dotycz膮cych szkole艅,
41. Kontrola realizacji zawieranych um贸w w ramach aktywnych form przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz dochodzenie roszcze艅 FP w przypadku naruszania ich postanowie艅,
42. Dochodzenie od bezrobotnego zwrotu koszt贸w szkolenia w przypadku nie uko艅czenia szkolenia z winy bezrobotnego ,
43. Prowadzenie spraw dotycz膮cych odwo艂a艅 od wydanych decyzji w sprawach nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci Dzia艂u,
44. Sporz膮dzanie sprawozda艅 z udzielonej pomocy publicznej,
45. Prowadzenie spraw dotycz膮cych refundacji 艣wiadcze艅 integracyjnych oraz spraw dotycz膮cych zatrudnienia wspieranego – w rozumieniu przepis贸w ustawy o zatrudnieniu socjalnym ,
46. Sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅 z realizacji aktywnych form przeciwdzia艂ania bezrobociu ,
47. Archiwizacja dokument贸w w zakresie wykonywanych zada艅,
48. Udzielanie informacji i wyja艣nie艅 o us艂ugach i instrumentach rynku pracy.

搂 21.

Do zakresu zada艅 podstawowych Dzia艂u Ewidencji i 艢wiadcze艅 w szczeg贸lno艣ci nale偶y:
1. Rejestracja os贸b bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy ,
2. Obs艂uga bezrobotnych z prawem do zasi艂ku, bez prawa dro zasi艂ku oraz poszukuj膮cych pracy,
3. Prowadzenie spraw dotycz膮cych przyznawania, odmowy przyznania oraz utraty statusu osoby bezrobotnej,
4. Prowadzenie spraw dotycz膮cych przyznawania, odmowy przyznania i zawieszania wyp艂aty 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych osobom uprawnionym oraz windykacja 艣wiadcze艅 nienale偶nych (zasi艂ki, dodatki i stypendia szkoleniowe, dodatki aktywizacyjne, stypendia zwi膮zane z kontynuacj膮 nauki),
5. Naliczanie 艣wiadcze艅 osobom uprawnionym, sporz膮dzanie list wyp艂at,
6. Prowadzenie spraw dotycz膮cych odwo艂a艅 od wydanych decyzji w sprawach nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci Dzia艂u,
7. Zg艂aszanie zarejestrowanych bezrobotnych do ubezpieczenia spo艂ecznego i zdrowotnego,
8. Wydawanie za艣wiadcze艅 oraz PIT,
9. Wsp贸艂praca z ZUS, Urz臋dem Skarbowym, OPS, S膮dem i Komornikiem w sprawach dotycz膮cych os贸b bezrobotnych ,
10. Udzielanie informacji i wyja艣nie艅 dotycz膮cych praw i obowi膮zk贸w os贸b bezrobotnych oraz poszukuj膮cych pracy,
11. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego w UE ,
12. Archiwizowanie dokumentacji Dzia艂u.

搂 22.

Do zakresu zada艅 podstawowych Dzia艂u Finansowo - Ksi臋gowego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1. Planowanie 艣rodk贸w bud偶etowych,
2. Planowanie 艣rodk贸w Funduszu Pracy ,
3. Kontrola dyscypliny bud偶etowej,
4. Kontrola dyscypliny wydatk贸w Funduszu Pracy ,
5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji bud偶etowych,
6. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy,
7. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych 艣rodk贸w pomocowych UE,
8. Obs艂uga kasowa FP , bud偶etu i 艣rodk贸w pomocowych UE.
9. Realizacja postanowie艅 ustawy o systemie zabezpiecze艅 spo艂ecznych oraz ustawy o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych w zakresie rozlicze艅 finansowych ,
10. Sprawozdawczo艣膰 finansowa,
11. Archiwizowanie dokumentacji Dzia艂u ,
12. Sprawowanie kontroli finansowej .

搂 23.

Do zakresu zada艅 podstawowych Dzia艂u Organizacyjno – Administracyjnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1. Opracowywanie projekt贸w regulamin贸w wewn臋trznych Urz臋du,
2. Projektowanie i nadz贸r nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urz臋dzie ,
3. Opracowywanie projekt贸w plan贸w pracy ,
4. Obs艂uga narad i spotka艅 organizowanych przez Dyrektora Urz臋du lub Z-c臋 Dyrektora Urz臋du ,
5. Obs艂uga kancelaryjna Urz臋du ,
6. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urz臋du i Z-cy Dyrektora Urz臋du ,
7. Prowadzenie spraw osobowych pracownik贸w ,
8. Kontrola dyscypliny pracy ,
9. Obs艂uga Powiatowej Rady Zatrudnienia ,
10. Obs艂uga ZF艢S ,
11. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z przegl膮dem kadrowym i ocenami okresowymi pracownik贸w ,
12. Organizowanie praktyk zawodowych uczni贸w i student贸w ,
13. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracownik贸w ,
14. Opracowywanie obowi膮zuj膮cej sprawozdawczo艣ci statystycznej , analiz oraz informacji dotycz膮cych pracownik贸w PUP ,
15. Administrowanie maj膮tkiem urz臋du ,
16. Zabezpieczanie pracownik贸w w 艣rodki techniczno-biurowe oraz Urz臋du w 艣rodki utrzymania czysto艣ci,
17. Prowadzenie spraw dotycz膮cych szkole艅 i dokszta艂cania pracownik贸w Urz臋du ,
18. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z realizacj膮 inwestycji i remont贸w siedziby Urz臋du,
19. Prowadzenie spraw z zakresu zam贸wie艅 publicznych,
20. Prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych,
21. Prowadzenie spraw z zakresu BHP i P.po偶. ,
22. Koordynowanie, rozpatrywanie i analiza skarg i wniosk贸w,
23. Prowadzenie rejestru skarg i wniosk贸w,
24. Archiwizowanie dokumentacji z zakresu za艂atwianych w Dziale spraw,
25. Nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 funkcjonowania i wykorzystania sprz臋tu komputerowego,
26. Nadz贸r nad rozwojem i eksploatacj膮 oprogramowania komputerowego oraz administrowanie sieci膮 komputerow膮 i baz膮 danych,
27. Nadz贸r nad bezpiecze艅stwem danych osobowych w systemie informatycznym,
28. Tworzenie bazy danych statystycznych,
29. Sporz膮dzanie analiz i sprawozda艅 o rynku pracy,
30. Tworzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
31. Obs艂uga poczty elektronicznej,
32. Utrzymywanie czysto艣ci w pomieszczeniach Urz臋du.

Rozdzia艂 VIII
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w

搂 24.

1. Dyrektor PUP, Zast臋pca Dyrektora PUP i Kierownicy dzia艂贸w przyjmuj膮 Obywateli w sprawach skarg i wniosk贸w w poniedzia艂ek w godzinach od 1000 do 1400 .
2. Pozostali pracownicy przyjmuj膮 Obywateli w sprawach skarg i wniosk贸w codziennie w godzinach pracy.
3. W przypadku, gdy w poniedzia艂ek przypada dzie艅 ustawowo wolny od pracy, przyjmowanie Obywateli w sprawach skarg i wniosk贸w przez Dyrektora, Zast臋pc臋 Dyrektora oraz kierownik贸w dzia艂贸w nast臋puje w nast臋pnym dniu roboczym.

搂 25.

Pracownik przyjmuj膮cy Obywateli w ramach skarg i wniosk贸w sporz膮dza protok贸艂 przyj臋cia zawieraj膮cy:
1) dat臋 przyj臋cia
2) imi臋, nazwisko i adres sk艂adaj膮cego
3) zwi臋z艂e okre艣lenie sprawy
4) imi臋 i nazwisko przyjmuj膮cego
5) podpis sk艂adaj膮cego
Protok贸艂 podlega ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosk贸w.

搂 26.

Rejestr Skarg i Wniosk贸w prowadzi Dzia艂 Organizacyjno – Administracyjny.

搂 27.

1. Skargi i wnioski sk艂adane lub adresowane do Dyrektora PUP , Starosty lub Zarz膮du Powiatu rozpatruje Dzia艂 Organizacyjno – Administracyjny.
2. Pozosta艂e skargi i wnioski rozpatruj膮 Dzia艂y w ramach swej w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej.

搂 28.

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor PUP.

搂 29.

Przyjmowanie, rozpatrywanie, za艂atwianie i rejestrowanie skarg i wniosk贸w koordynuje Dzia艂 Organizacyjno – Administracyjny, kt贸ry:
1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosk贸w oraz udzieleniem odpowiedzi
2) udziela zg艂aszaj膮cym si臋 w sprawach skarg i wniosk贸w niezb臋dnych informacji, kieruje do w艂a艣ciwego Dzia艂u lub organizuje przyj臋cie przez Dyrektora PUP
3) prowadzi rejestr skarg i wniosk贸w
4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w.

搂 30.

Kierownicy Dzia艂贸w odpowiedzialni s膮 za:
1) wszechstronne wyja艣nianie i terminowe za艂atwianie skarg i wniosk贸w
2) niezw艂oczne przekazywanie Dzia艂owi Organizacyjno-Administracyjnemu wyja艣nie艅 oraz dokumentacji niezb臋dnej do rozpatrzenia skargi i wniosku.

Rozdzia艂 IX
Organizacja dzia艂alno艣ci kontrolnej

搂 31.

1. System kontroli obejmuje kontrol臋 wewn臋trzn膮 i zewn臋trzn膮
2. Spos贸b wykonywania kontroli wewn臋trznej okre艣la odr臋bny Regulamin Kontroli Wewn臋trznej
3. Zakres zada艅 kontrolnych pracownik贸w Urz臋du okre艣laj膮 szczeg贸艂owe zakresy czynno艣ci.

Rozdzia艂 X
Zasady podpisywania pism , decyzji oraz dokument贸w finansowych

搂 32.

1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieni臋偶nego i materia艂owego, jak r贸wnie偶 inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowi膮ce podstaw臋 do otrzymania lub wydatkowania 艣rodk贸w pieni臋偶nych PUP podpisuj膮:
- Dyrektor PUP lub Zast臋pca
- G艂贸wny Ksi臋gowy PUP
2. Szczeg贸艂owe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokument贸w ksi臋gowych okre艣la odr臋bna instrukcja.

搂 33.

Do podpisu Dyrektora PUP zastrze偶one s膮 :
1) pisma w sprawach nale偶膮cych do jego w艂a艣ciwo艣ci
2) odpowiedzi na wyst膮pienia zewn臋trznych organ贸w kontroli, 艣cigania, pos艂贸w i senator贸w, radnych oraz pisma kierowane do WUP, Rady Powiatu, Zarz膮du Powiatu, Starosty Powiatu, organ贸w wojew贸dztwa i gmin oraz centralnych organ贸w administracji pa艅stwowej (nie zastrze偶onych do podpisu przez Starost臋 Powiatu).
3) Decyzje w sprawach kadrowych pracownik贸w Urz臋du
4) Pisma w sprawach ka偶dorazowo zastrze偶onych przez Dyrektora do jego podpisu.

搂 34.

1. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych aprobuj膮 wst臋pnie pisma w sprawach zastrze偶onych dla Dyrektora PUP.
2. Decyzje administracyjne oraz za艣wiadczenia z upowa偶nienia Starosty podpisuje Dyrektor PUP lub Zast臋pca oraz inni upowa偶nieni przez Starost臋 pracownicy PUP.
3. Pracownicy opracowuj膮 pisma i parafuj膮 je swoim podpisem pod tekstem z lewej strony.
4. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych podpisuj膮 pisma w sprawach, kt贸rych zostali upowa偶nieni przez Dyrektora PUP.
5. Szczeg贸艂owe zasady podpisywania, parafowania pism i dokument贸w okre艣la odr臋bna instrukcja.

Rozdzia艂 XI
Organizacja pracy PUP

搂 35.

1. Czas pracy pracownik贸w PUP nie mo偶e przekracza膰 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.
2. Ustala si臋 obowi膮zuj膮cy tygodniowy rozk艂ad czasu pracy:
- poniedzia艂ek : 8.00 - 16.00
- wtorek – pi膮tek : 7.30 - 15.30
- wszystkie soboty s膮 wolne od pracy
3. Ustala si臋 czas obs艂ugi petent贸w wykonywanej przez Dzia艂 Ewidencji i 艢wiadcze艅 – od 8.00 do 14.00
4. Dyrektor PUP mo偶e w indywidualnych przypadkach , na wniosek pracownika wyznaczy膰 inny czas pracy, z zachowaniem wymiaru okre艣lonego w pkt 1.
5. Szczeg贸艂ow膮 organizacj臋 i zasady pracy okre艣la Regulamin Pracy PUP.

Rozdzia艂 XII
Postanowienia ko艅cowe

搂 36.

Spory kompetencyjne pomi臋dzy kom贸rkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 30.05.2007 15:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2358

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  19.01.2010 09:56poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:04poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:04poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:06poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:07poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:29poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:11poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:38poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:48poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:57poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 11:59poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  19.01.2010 14:20poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 14:41poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  28.05.2007 14:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3822057