logo
Menu przedmiotowe » Akty prawne
O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 2004-04-20 (Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001)Rozdzia艂 1. Przepisy og贸lne
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 1. Ustawa okre艣la zadania pa艅stwa w zakresie promocji zatrudnienia, 艂agodzenia skutk贸w bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
2. Zadania pa艅stwa w zakresie promocji zatrudnienia, 艂agodzenia skutk贸w bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej s膮 realizowane przez instytucje rynku pracy dzia艂aj膮ce w celu:

1) pe艂nego i produktywnego zatrudnienia;

2) rozwoju zasob贸w ludzkich;

3) osi膮gni臋cia wysokiej jako艣ci pracy;

4) wzmacniania integracji oraz solidarno艣ci spo艂ecznej.

3.[2] Ustawa ma zastosowanie do:

1) obywateli polskich poszukuj膮cych i podejmuj膮cych zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 za granic膮 u pracodawc贸w zagranicznych;

2) cudzoziemc贸w zamierzaj膮cych wykonywa膰 lub wykonuj膮cych prac臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej,
b) obywateli pa艅stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale偶膮cych do Unii Europejskiej,
c) obywateli pa艅stw nieb臋d膮cych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kt贸rzy mog膮 korzysta膰 ze swobody przep艂ywu os贸b na podstawie um贸w zawartych przez te pa艅stwa ze Wsp贸lnot膮 Europejsk膮 i jej pa艅stwami cz艂onkowskimi,
d) posiadaj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod藕cy,
e) posiadaj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie si臋,
f) posiadaj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Wsp贸lnot Europejskich,
g) posiadaj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175, z p贸藕n. zm.[3] ),
h) posiadaj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej jako cz艂onkowie rodziny cudzoziemca, o kt贸rym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
i) posiadaj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej zgod臋 na pobyt tolerowany,
j) korzystaj膮cych w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
k) ubiegaj膮cych si臋 w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchod藕cy, kt贸rym po up艂ywie roku od dnia z艂o偶enia wniosku o nadanie statusu uchod藕cy nie zosta艂a wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przed艂u偶enia post臋powania nie le偶y po ich stronie;

3) cudzoziemc贸w - cz艂onk贸w rodzin cudzoziemc贸w, o kt贸rych mowa w pkt 2 lit. a-c;

4) cudzoziemc贸w - cz艂onk贸w rodzin obywateli polskich, kt贸rzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemc贸w, kt贸rym w艂a艣ciwy organ udzieli艂 zezwolenia na prac臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.[4] Na zasadach okre艣lonych w ustawie zasi艂ki i inne 艣wiadczenia z tytu艂u bezrobocia przys艂uguj膮 osobom, o kt贸rych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g oraz i, j, oraz cudzoziemcom - cz艂onkom rodzin obywateli polskich.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 11:24
Liczba wy艣wietle艅 : 732

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Lehmann  31.05.2007 11:25poka偶 t膮 wersj臋
Jacek Lehmann  22.07.2009 10:04poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 11:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3821030