logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy » Finansowanie koszt贸w przejazdu
Fundusz PracyREGULAMIN
Przyznawania z Funduszu Pracy zwrotu koszt贸w przejazdu.

Zwrot koszt贸w przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, miejsca odbywania sta偶u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zaj臋膰 z zakresu poradnictwa zawodowego w zwi膮zku ze skierowaniem przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie odbywa si臋 na zasadach okre艣lonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z p贸藕n. zm. ) oraz niniejszym regulaminie.

搂 1


1. Zwrot koszt贸w przejazdu mo偶e by膰 przyznany osobie, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie聽 nast臋puj膮ce warunki:
1)na podstawie skierowania Powiatowego Urz臋du Pracy podj臋艂a zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy, sta偶, szkolenie lub zosta艂a skierowana na zaj臋cia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania,
2)uzyskuje wynagrodzenie w wysoko艣ci nie przekraczaj膮cej 200% minimalnego wynagrodzenia za prac臋.
2. Zwrot koszt贸w przejazdu mo偶e by膰 przyznany od dnia z艂o偶enia wniosku ( data wp艂ywu wniosku do Powiatowego Urz臋du Pracy ).
3. Zwrot nie przys艂uguje za miesi膮c, w kt贸rym stosunek pracy zosta艂聽 rozwi膮zany bez wypowiedzenia z winy pracownika b膮d藕 za wypowiedzeniem przez pracownika oraz za miesi膮c, w kt贸rym osoba bezrobotna z w艂asnej winy przerwa艂a szkolenie, sta偶, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub zaj臋cia z zakresu poradnictwa zawodowego.

搂 2


聽Wysoko艣膰 i okres zwrotu koszt贸w przejazdu do ( i powrotu ) miejsca pracy, miejsca odbywania sta偶u, szkolenia, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy lub zaj臋膰 z zakresu poradnictwa zawodowego dopuszczalna jest w nast臋puj膮cych przypadkach i zakresie:
sta偶 - przez okres odbywania sta偶u, zwrot w wysoko艣ci 75% faktycznie聽 poniesionych koszt贸w przejazdu
szkolenie - przez okres trwania szkolenia, zwrot w wysoko艣ci 50% faktycznie poniesionych koszt贸w przejazdu
przygotowanie zawodowe - przez okres odbywania przygotowania zawodowego, zwrot w wysoko艣ci 75% faktycznie poniesionych koszt贸w przejazdu
zaj臋cia z zakresu poradnictwa zawodowego - przez okres odbywania zaj臋膰, zwrot w wysoko艣ci 50% faktycznie poniesionych koszt贸w przejazdu
podj臋cie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - przez okres 3 pierwszych miesi臋cy zatrudnienia, zwrot w wysoko艣ci 50% faktycznie poniesionych koszt贸w przejazdu.

搂 3


1. Podstaw膮 zwrotu koszt贸w przejazdu do ( i powrotu ) miejsca pracy lub do ( i powrotu )聽 miejsca odbywania sta偶u, przygotowania zawodowego聽 w miejscu pracy, szkolenia lub zaj臋膰 z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania jest przed艂o偶enie orygina艂u imiennego biletu miesi臋cznego lub bilet贸w jednorazowych na przejazd najta艅szym, dogodnym 艣rodkiem transportu komunikacji publicznej ( np. PKP, PKS ), b膮d藕 te偶 imienna faktura lub imienny rachunek za bilet, zawieraj膮ca okre艣lenie trasy przejazdu i okres obowi膮zywania.
2. W przypadku gdy miesi臋czny koszt zakupu przed艂o偶onych bilet贸w jednorazowych przewy偶sza koszt zakupu biletu miesi臋cznego, refundacja obliczana jest od kwoty odpowiadaj膮cej kosztowi zakupu biletu miesi臋cznego.
3. W przypadku braku mo偶liwo艣ci dojazdu 艣rodkami komunikacji publicznej dopuszcza si臋 refundacj臋 koszt贸w przejazdu prywatnym ( w艂asnym ) samochodem.
聽聽聽 Podstaw膮 zwrotu koszt贸w przejazdu samochodem prywatnym jest przed艂o偶enie orygina艂u faktur ( y ) jednoznacznie wskazuj膮cych osob臋 nabywcy, wystawionych najp贸藕niej w ostatnim dniu okresu, za kt贸ry ma by膰 dokonana refundacja.
聽聽聽 Refundacja koszt贸w przejazdu obliczana jest od kwoty odpowiadaj膮cej cenie biletu miesi臋cznego na przejazd najta艅szym 艣rodkiem komunikacji publicznej na trasie o takiej samej d艂ugo艣ci, z uwzgl臋dnieniem postanowie艅聽 搂 2.
4. Je偶eli okres wskazany we wniosku o zwrot koszt贸w przejazdu jest kr贸tszy ni偶 miesi膮c, zwrot koszt贸w ustala si臋 na podstawie bilet贸w jednorazowych, a w przypadku biletu miesi臋cznego dziel膮c koszt biletu miesi臋cznego przez 30 i mno偶膮c przez liczb臋 dni kalendarzowych przypadaj膮cych w okresie, za kt贸ry przys艂uguje refundacja,
z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 搂 2.

搂 4


1.Refundacji poniesionych koszt贸w przejazdu dokonuje si臋 na udokumentowany wniosek osoby uprawnionej, stanowi膮cy za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.Do wniosku za艂膮cza si臋:
umow臋 o prac臋 lub umow臋 cywilno - prawn膮 ( umowa zlecenie, umowa o dzie艂o, umowa agencyjna itp. )- dotyczy os贸b, kt贸re ze skierowania Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie podj臋艂y zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮
pisemne o艣wiadczenie wnioskodawcy o braku po艂膮cze艅 lub braku dogodnych po艂膮cze艅 艣rodkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania ( i powrotu ) do miejsca zatrudnienia, odbywania sta偶u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zaj臋膰 z zakresu poradnictwa zawodowego - w przypadku, o kt贸rym mowa w 搂 3 pkt 3 niniejszego regulaminu.
3. Wnioski wraz z kompletem dokument贸w sk艂ada si臋 w sekretariacie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, pok贸j nr 5 lub przesy艂a poczt膮.
4. W przypadku wniosk贸w nie zawieraj膮cych kompletu wymaganych dokument贸w, wnioskodawca wzywany jest do jego uzupe艂nienia w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia wezwania. Niedotrzymanie w/w terminu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
5. Refundacja dokonywana jest za okresy miesi臋czne, na rachunek osobisty wnioskodawcy lub w kasie Urz臋du na podstawie przedstawionego, udokumentowanego rozliczenia faktycznie poniesionych koszt贸w przejazdu, stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Za dokumenty potwierdzaj膮ce uprawnienia do otrzymania refundacji oraz faktycznie poniesione koszty przejazdu uznaje si臋:
za艣wiadczenie od pracodawcy potwierdzaj膮ce osi膮gane comiesi臋czne wynagrodzenie brutto ( za ca艂y okres refundacji ) i uwierzytelnion膮 przez pracodawc臋 kserokopi臋 listy obecno艣ci - dotyczy os贸b, kt贸re ze skierowania Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie podj臋艂y zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 dokumenty potwierdzaj膮ce poniesione koszty przejazdu, o kt贸rych mowa w 搂 3 pkt 1 i 3 niniejszego regulaminu oraz kserokopi臋 listy obecno艣ci uwierzytelnion膮 przez pracodawc臋, a w przypadku szkolenia - przez instytucj臋 szkoleniow膮 dokumenty potwierdzaj膮ce korzystanie z w艂asnego, prywatnego samochodu w przypadku, o kt贸rym mowa w 搂 3 pkt 3 niniejszego regulaminu:
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
- kserokopia prawa jazdy
- po艣wiadczenie od przewo藕nika o koszcie biletu miesi臋cznego, obowi膮zuj膮cego na danej trasie - w przypadku braku dogodnych po艂膮cze艅 lub w przypadku braku po艂膮cze艅 ( komunikacja publiczna nie obs艂uguje danej trasy ) - po艣wiadczenie o koszcie biletu miesi臋cznego, obowi膮zuj膮cego dla takiej samej d艂ugo艣ci trasy.

搂 5


Rozliczenie miesi臋czne koszt贸w przejazdu wraz z wymagan膮 dokumentacj膮, okre艣lon膮 w 搂 4 pkt 6 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w terminie do 14 dni po up艂ywie miesi膮ca, za kt贸ry ma by膰 dokonana refundacja.

搂 6


Zwrot koszt贸w przejazdu nie jest 艣wiadczeniem obligatoryjnym i decyzja o zwrocie ka偶dorazowo uzale偶niona jest od stanu 艣rodk贸w finansowych pozostaj膮cych w dyspozycji Powiatowego Urz臋du Pracy.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF28.8 KB POBIERZZa艂膮cznik 129.06.2007 10:31384
.PDF34.6 KB POBIERZZa艂膮cznik 229.06.2007 10:31417

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 29.06.2007 10:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1688

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.06.2007 10:42poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.06.2007 10:33poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.06.2007 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.06.2007 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.06.2007 10:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3820026