logo
Menu podmiotowe » Instrumenty rynku pracy
INSTRUMENTY RYNKU PRACYFinansowanie koszt贸w przejazdu
Finansowanie koszt贸w przejazdu do pracodawcy zg艂aszaj膮cego ofert臋 lub do miejsca pracy, odbywania sta偶u, szkolenia lub odbywania zaj臋膰 poradnictwa zawodowego poza miejscem sta艂ego zamieszkania, w zwi膮zku ze skierowaniem przez powiatowy urz膮d pracy.
Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, sta偶u, przygotowania zawodowego, szkolenia lub odbywania zaj臋膰 poradnictwa zawodowego mog膮 by膰 zwracane przez okres do 12 miesi臋cy osobie, kt贸ra 艂膮cznie spe艂nia warunki:
- na podstawie skierowania z powiatowego urz臋du pracy podj臋艂a te prac臋, sta偶 i przygotowanie zawodowe,
- uzyskuje wynagrodzenie w wysoko艣ci nie przekraczaj膮cej 200% minimalnego wynagrodzenia.
Informacje dotycz膮ce zasad finansowania w/w koszt贸w mo偶na uzyska膰 w pok. 1, tel. 095-748 8032.
Finansowanie koszt贸w zakwaterowania
Finansowanie koszt贸w zakwaterowania w miejscu pracy osobie, kt贸ra podj臋艂a zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮, sta偶, przygotowanie zawodowe lub szkolenie poza miejscem sta艂ego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urz膮d pracy.
Koszty zakwaterowania mog膮 by膰 refundowane przez okres do 12 miesi臋cy osobie, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
- podj臋艂a na podstawie skierowania z powiatowego urz臋du pracy zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮, sta偶, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, poza miejscem sta艂ego zamieszkania, a czas dojazdu i powrotu wynosi 艂膮cznie ponad 3 godziny,
- mieszka w hotelu lub wynaj臋tym mieszkaniu w miejscowo艣ci, w kt贸rej jest zatrudniona, wykonuje inn膮 prac臋 zarobkow膮, odbywa sta偶 lub przygotowanie zawodowe w pobli偶u tej miejscowo艣ci,
- uzyskuje wynagrodzenie w wysoko艣ci nie przekraczaj膮cej 200% minimalnego wynagrodzenia.
Informacje dotycz膮ce zasad finansowania w/w koszt贸w mo偶na uzyska膰 w pok.1, tel. 095-748 8032.

Jednorazowe 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
Bezrobotny mo偶e ubiega膰 si臋 o jednorazowe przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zane z podj臋ciem tej dzia艂alno艣ci, w wysoko艣ci okre艣lonej w umowie, nie wi臋cej jednak ni偶 5 - krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia.
Je偶eli dzia艂alno艣膰 jest rozpoczynana na zasadzie sp贸艂dzielni socjalnej, do wysoko艣ci 3 -krotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jednego cz艂onka za艂o偶yciela oraz 2 - krotnego na jednego cz艂onka przyst臋puj膮cego do sp贸艂dzielni po jej za艂o偶eniu.

Osoba, kt贸ra otrzyma艂a jednorazowo 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, za艂o偶enie lub przyst膮pienie do sp贸艂dzielni socjalnej ma obowi膮zek zwrotu otrzymanych 艣rodk贸w wraz z odsetkami, je偶eli prowadzi艂a dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub by艂a cz艂onkiem sp贸艂dzielni socjalnej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy albo naruszone zosta艂y inne warunki umowy, dotycz膮ce przyznania tych 艣rodk贸w.

Informacje o warunkach i zasadach przyznawania w/w 艣rodk贸w mo偶na uzyska膰 w pok.5, tel. 095-748 8033.

Dofinansowanie wyposa偶enia miejsca pracy
Podmiot prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 mo偶e ubiega膰 si臋 o refundacj臋 ze srodk贸w funduszu pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysoko艣ci uzgodnionej w umowie , nie wi臋cej jednak ni偶 500% przeci臋tnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia przez okres od 24 do 36 miesi臋cy (zale偶nie od wielko艣ci przedsi臋biorstwa).

Informacje dotycz膮ce zasad i warunk贸w przyznawania w/w refundacji mo偶na uzyska膰 w pok.5, tel. 095-748 8033.

Refundacja sk艂adek na ZUS
Pracodawca, kt贸ry zatrudnia艂 skierowanego bezrobotnego w pe艂nym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesi臋cy i po up艂ywie tego okresu nadal zatrudnia tego bezrobotnego, mo偶e uzyska膰 jednorazow膮 refundacj臋- w wysoko艣ci okre艣lonej w zawartej z urz臋dem pracy umowie, nie przekraczaj膮cej jednak wysoko艣ci 300% minimalnego wynagrodzenia - poniesionych koszt贸w z tytu艂u op艂aconych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne od wynagrodzenia tego bezrobotnego.

Informacje mo偶na uzyska膰 w pok.3, tel. 095-748 8025.

Dodatek aktywizacyjny
Bezrobotnemu posiadaj膮cemu prawo do zasi艂ku przys艂uguje dodatek aktywizacyjny, je偶eli:
1. w wyniku skierowania przez powiatowy urz膮d pracy podj膮艂 zatrudnienie w niepe艂nym wymiarze czasu pracy, obowi膮zuj膮cym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie ni偶sze od minimalnego wynagrodzenia za prac臋. Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci stanowi膮cej r贸偶nic臋 mi臋dzy minimalnym
wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wi臋kszej jednak ni偶 50% zasi艂ku podstawowego, przez okres, w jakim przys艂ugiwa艂by bezrobotnemu zasi艂ek.
2. z w艂asnej inicjatywy podj膮艂 zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮.
Dodatek przys艂uguje w wysoko艣ci do 30% zasi艂ku podstawowego, przez po艂ow臋 okresu, w jakim przys艂ugiwa艂by bezrobotnemu zasi艂ek.
Dodatek aktywizacyjny nie przys艂uguje w przypadku:
1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urz膮d pracy do prac interwencyjnych,rob贸t publicznych lub na stanowisko pracy, kt贸rego koszty wyposa偶enia lub doposa偶enia zosta艂y zrefundowane pracodawcy z Funduszu Pracy,
2. podj臋cia przez bezrobotnego z w艂asnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkoweju pracodawcy, u kt贸rego by艂 zatrudniony lub dla kt贸rego wykonywa艂 inn膮 prac臋 zarobkow膮 bezpo艣rednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
3. podj臋cia przez bezrobotnego z w艂asnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granic膮 RP u pracodawcy zagranicznego.

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce w/w dodatku mo偶na uzyska膰 w pok. 9 tel. 095-748 8021 oraz pok. 10 tel. 095-748 8030

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 09.01.2008 08:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1177

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:31poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:29poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:28poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  29.08.2007 09:23poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  31.05.2007 13:12poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  13.10.2006 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  22.09.2006 14:17poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  22.09.2006 14:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818151