logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » 艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
Za艂膮cznik nr 1
do zarz膮dzenia Nr 119
z dnia 14.01.2008r
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie


REGULAMIN
przyznawania bezrobotnym 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. nr 99 poz. 1001 z p贸藕n. zmianami.),
2) Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu dokonywania refundacji ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych 艣rodk贸w (Dz.U. Nr 236 poz. 2002 z p贸藕n. zmianami ),
3) Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), Rozporz膮dzenia Komisji (WE)nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo艂贸wstwa i zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1860/2004(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6)oraz Rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1635/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35).
4) Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz.U.Nr 173. poz 1807z po藕n. zm.)
5) Kodeksu Cywilnego.


搂 2


1. Starosta, w imieniu kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie mo偶e przyzna膰 bezrobotnemu jednorazowo 艣rodki z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym na pokrycie koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi膮zanych z jej podj臋ciem, w wysoko艣ci okre艣lonej
w umowie, nie wy偶szej jednak ni偶 5-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy dzia艂alno艣膰 podejmowana jest na zasadach okre艣lonych dla sp贸艂dzielni socjalnych, wysoko艣膰 przyznanych bezrobotnemu 艣rodk贸w nie mo偶e przekroczy膰
3-krotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jednego cz艂onka za艂o偶yciela sp贸艂dzielni oraz 2-krotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jednego cz艂onka przyst臋puj膮cego do sp贸艂dzielni socjalnej po jej za艂o偶eniu.
2. Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
3. Kwota limitu 艣rodk贸w, przeznaczona na finansowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej, podejmowanej przez osoby bezrobotne w danym roku kalendarzowym ustalana jest
z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.


ROZDZIA艁 II
TRYB SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSK脫W

搂3

1. Bezrobotny zamierzaj膮cy podj膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 sk艂ada w Powiatowym Urz臋dzie Pracy wniosek wraz z za艂膮cznikami, o przyznanie z Funduszu Pracy 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej.
2. Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana w tym celu przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego nie rzadziej ni偶 raz w miesi膮cu, wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu .
3. Komisja opiniuje wnioski kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami, dok艂adnie wype艂nione we wszystkich punktach.
4. Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.
5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie powiadamia wnioskodawc臋 w formie pisemnej w okresie nie przekraczaj膮cym 30 dni od daty wp艂ywu kompletnego wniosku.
6. Dla ustalenia kwoty przyznanych 艣rodk贸w przyjmuje si臋 wysoko艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia, obowi膮zuj膮cego w dniu zawarcia umowy, z uwzgl臋dnieniem 搂 2 ust. 2.
7. Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 III
WARUNKI PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA 艢RODK脫W

搂 4


1.艢rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej mog膮 by膰 przyznane
bezrobotnemu je偶eli:
1) w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku nie odm贸wi艂 bez uzasadnionej przyczyny przyj臋cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta偶u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych prac interwencyjnych lub rob贸t publicznych,
2) nie otrzyma艂 w okresie 5 lat poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku po偶yczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub rolniczej;
3) nie otrzyma艂 dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
4) nie prowadzi艂 dzia艂alno艣ci gospodarczej w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
5) spe艂nia warunki okre艣lone w rozporz膮dzeniu , o kt贸rym mowa w 搂 1 pkt 3,
6) nie zamierza przyst膮pi膰 do sp贸艂dzielni socjalnej, kt贸ra zalega z op艂acaniem w terminie sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych i innych danin publicznych albo posiada nieuregulowane w terminie zobowi膮zania cywilnoprawne,
7) nie by艂 w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
8) wniosek jest kompletny i prawid艂owo wype艂niony.
2. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w, okre艣lonych w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym
mowa w 搂 1 pkt 2 bezrobotny sk艂ada stosowne pisemne o艣wiadczenie.
3. Powiatowy Urz膮d Pracy mo偶e 偶膮da膰 od bezrobotnego z艂o偶enia dodatkowych dokument贸w.

搂5

1. Potwierdzenia wydatkowania przyznanych 艣rodk贸w dokonuje si臋 na podstawie faktur i
rachunk贸w a tak偶e um贸w cywilno- prawnych , je偶eli umowy te potwierdzaj膮 wydatek
przekraczaj膮cy kwot臋 1.000,00 z艂.
2. Bezrobotny, kt贸remu przyznano 艣rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej powinien :
1) podj膮膰 t膮 dzia艂alno艣膰 w terminie 14 dni od dnia wyp艂aty przez Urz膮d 艣rodk贸w
finansowych,
2) wydatkowa膰 otrzymane 艣rodki w okresie 30 dni licz膮c od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci
gospodarczej
3) rozliczy膰 si臋 i udokumentowa膰 wydatkowanie otrzymanych 艣rodk贸w w terminie 2
miesi臋cy od dnia podj臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
3. Za moment rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej uwa偶a si臋 dzie艅 wskazany we wpisie
do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej jako dzie艅 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂6

1. Przyznane bezrobotnemu 艣rodki na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania podlegaj膮 zwrotowi w ci膮gu 30 dni od
dnia wezwania przez Urz膮d w przypadku:
1) wykorzystania 艣rodk贸w niezgodnie z przeznaczeniem,
2) prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy lub
cz艂onkostwa w sp贸艂dzielni socjalnej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy
Do okresu dzia艂alno艣ci gospodarczej zalicza si臋 przerwy w jej prowadzeniu z powodu
choroby lub powo艂ania do odbycia zasadniczej lub zast臋pczej s艂u偶by wojskowej,
3) podj臋cia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesi臋cy prowadzenia dzia艂alno艣ci
gospodarczej,
4) z艂o偶enia niezgodnego z prawd膮 o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa 搂 4 ust.2
5) naruszenia innych warunk贸w umowy.

2. Warunkiem odst膮pienia od 偶膮dania przez Urz膮d zwrotu 艣rodk贸w przyznanych na podj臋cie
dzia艂alno艣ci gospodarczej jest spe艂nienie przez osob臋, kt贸rej takich 艣rodk贸w udzielono
wszystkich warunk贸w okre艣lonych w umowie.

ROZDZIA艁 IV

ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA
PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂7

Dopuszczalne formy zabezpieczenia przyznanych 艣rodk贸w to:
1) por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej,
a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
2) weksel z por臋czeniem wekslowym(aval),
3) akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji,
4) zastaw na prawach i rzeczach,
5) gwarancja bankowa,
6) blokada rachunk贸w bankowych,


搂8

1. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂7 pkt.1 i 2, za akceptowan膮
form臋 uznaje si臋:
1) por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re
osi膮gaj膮 wynagrodzenie 1.400,00z艂 brutto i wy偶sze (wysoko艣膰 wynagrodzenia
obowi膮zuje w roku 2008)
a/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 2,5 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia-
zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela
b/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 2,5krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia
przez co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
2) por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c zdolno艣膰 do czynno艣ci
prawnych.
2.Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust 1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:
1) pozostaj膮ca w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci, zatrudniona na czas nieokre艣lony lub na okres nie kr贸tszy ni偶 2 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub administracyjne,
2) prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub
upad艂o艣ci.
3) osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo emerytury lub renty - na nie mniej ni偶 2 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 1.400,00 z艂. brutto,
4) por臋czycielem nie mo偶e by膰 wsp贸艂ma艂偶onek bezrobotnego.

3. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 7 pkt.3-6 - suma wynikaj膮ca
z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot w wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w wraz odsetkami
ustawowymi.


ROZDZIA艁 V
TRYB ZAWARCIA UMOWY
搂 9

1. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci
2 Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki
w imieniu kt贸rego (na podstawie upowa偶nienia) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du
Pracy w Mi臋dzychodzie .
3.Celem prawid艂owego zabezpieczenia wykorzystania przyznanych 艣rodk贸w, umowa mo偶e
dodatkowo przewidywa膰 przekazanie przyznanych 艣rodk贸w przez urz膮d bezpo艣rednio na
rachunek sprzedawcy, wykonawcy, us艂ugodawcy lub innego podmiotu, a w przypadku
przyst臋powania do sp贸艂dzielni socjalnej- na rachunek tej sp贸艂dzielni.

搂 10


1.Ostateczne rozliczenie umowy nast臋puje po up艂ywie 12 miesi臋cy od daty rozpocz臋cia
dzia艂alno艣ci, po przed艂o偶eniu przez beneficjenta dokument贸w potwierdzaj膮cych jej
prowadzenie.
2. Wszelkie zmiany do umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie w formie aneksu.

ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂12

1.Zmian niniejszego regulaminu mo偶e dokonywa膰 Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie.
2.Zmiany, o kt贸rych mowa w ust.1 nie mog膮 zmienia膰 postanowie艅 um贸w wcze艣niej
zawartych.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC153 KB POBIERZpobierz wniosek o dotacje06.02.2008 08:15285
.DOC29.5 KB POBIERZpobierz za艣wiadczenie o zarobkach do wniosku o dotacje06.02.2008 08:15270

Autor : Arkadiusz Rosocha
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 06.02.2008 09:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1509

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:32poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:31poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:30poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:30poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:28poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:24poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:22poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:21poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:14poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  11.10.2007 11:07poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818633