logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy » Dofinansowanie wyposa偶enia miejsca pracy

Za艂膮cznik nr 2
do zarz膮dzenia Nr 119
z dnia 14.01.2008r
Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie

REGULAMIN
REFUNDACJI ZE 艢RODK脫W FUNDUSZU PRACY
KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA LUB DOPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY
DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

POSTANOWIENIA OG脫LNE
搂 1
1.Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie:
1)Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. nr 99 poz. 1001 z p贸藕n. zmianami.),
2)Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu dokonywania refundacji ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych 艣rodk贸w (Dz.U. Nr 236 poz. 2002 z p贸藕n. zmianami ),
3)Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu pomocy pa艅stwa w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz.UE L 337z13.12.2003str.3;Dz.Urz.UE L 368 z 23.12.2006, str.85)
4)Ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz.U.Nr 173. poz 1807z po藕n. zm.)
5)Kodeksu Cywilnego.
搂 2

1.Starosta w imieniu, kt贸rego dzia艂a Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie mo偶e zrefundowa膰 ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy koszty wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy do wysoko艣ci pi臋ciokrotnego przeci臋tnego wynagrodzenia na jedno stanowisko.
2.Pod poj臋ciem "przeci臋tne wynagrodzenie" o kt贸rym mowa w ust 1 rozumie si臋 przeci臋tne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, obowi膮zuj膮ce od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p贸藕n. zm.).
3.Kwota limitu 艣rodk贸w przeznaczona na refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w danym roku kalendarzowym jest ustalana z uwzgl臋dnieniem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mi臋dzychodzie.ROZDZIA艁 II

TRYB SK艁ADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSK脫W

搂3

1.Pracodawca ubiegaj膮cy si臋 o refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych sk艂ada w Powiatowym Urz臋dzie Pracy wniosek wraz z za艂膮cznikami, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu.
2.Wnioski opiniuje Komisja powo艂ana przez Starost臋 Mi臋dzychodzkiego, nie rzadziej ni偶 raz w miesi膮cu, wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywu .
3.Komisja opiniuje wnioski kompletne, z do艂膮czonymi, podanymi we wniosku za艂膮cznikami, dok艂adnie wype艂nione we wszystkich punktach.
4.Wnioski zaopiniowane przez Komisj臋 wymagaj膮 akceptacji przez Starost臋.
5.O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie powiadamia wnioskodawc臋 w formie pisemnej w terminie nie przekraczaj膮cym 30 dni od daty wp艂ywu kompletnego wniosku.
6.Dla ustalenia kwoty przyznanych 艣rodk贸w przyjmuje si臋 wysoko艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia obowi膮zuj膮cego w dniu zawarcia umowy, z uwzgl臋dnieniem 搂 2 ust. 1.
7.Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przys艂uguje odwo艂anie.

ROZDZIA艁 III
ZASADY REFUNDACJI KOSZT脫W WYPOSA呕ENIA I DOPOSA呕ENIA STANOWISKA PRACY

搂 4

1. Refundacja mo偶e by膰 przyznana podmiotowi, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie warunki:
1)prowadzi艂 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 przez okres co najmniej 6 m-cy przed dniem z艂o偶enia wniosku,
2)nie zalega z wyp艂acaniem w terminie wynagrodze艅 pracownikom,
3)nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowi膮za艅 cywilnoprawnych, zobowi膮za艅 wobec urz臋du skarbowego i nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych,
4)w okresie 3 lat poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku nie otrzyma艂 po偶yczki z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy lub w przypadku jej otrzymania-dotrzyma艂 warunk贸w umowy i sp艂aci艂 po偶yczk臋,
5)nie by艂 skazany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem z艂o偶enia wniosku,
6)prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 ,w rozumieniu przepis贸w o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
7)spe艂nia warunki okre艣lone w rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w 搂 1 ust. pkt. 2 i 3,
8)mo偶e wykaza膰 si臋 zatrudnieniem pracownik贸w przez okres 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku lub kr贸tszy, je偶eli firma istnieje kr贸cej (min. 6 miesi臋cy)-liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pe艂ny wymiar czasu pracy pracownik贸w
w poszczeg贸lnych miesi膮cach w okresie ostatnich 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych miesi膮c z艂o偶enia wniosku, a w przypadku prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy, liczba zatrudnionych pracownik贸w w poszczeg贸lnych miesi膮cach prowadzenia tej dzia艂alno艣ci (nie kr贸cej ni偶 6 miesi臋cy).

W przypadku gdy liczba zatrudnionych pracownik贸w w dniu z艂o偶enia wniosku jest ni偶sza od przeci臋tnej liczby zatrudnionych w okresie 12 m-cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku, wniosek mo偶e by膰 uwzgl臋dniony tylko w odniesieniu do tego stanowiska pracy, na kt贸rym zatrudnienie skierowanego bezrobotnego spowoduje wzrost zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia z dnia z艂o偶enia wniosku, o ile stan ten zostanie zr贸wnany z przeci臋tn膮 liczb膮 pracownik贸w zatrudnionych w okresie 12 m-cy poprzedzaj膮cych sk艂adanie wniosku,

9)firma nie znajduje si臋 w trudnej sytuacji finansowej, wobec pracodawcy nie toczy si臋
post臋powanie upad艂o艣ciowe lub nie zosta艂 zg艂oszony wniosek o likwidacj臋,
10)utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowi膰 b臋dzie
wzrost netto liczby pracownik贸w
11)udzia艂 w艂asny pracodawcy w kosztach zatrudnienia skierowanego bezrobotnego b臋dzie wynosi膰 co najmniej 25 %, przy czym przez udzia艂 w艂asny rozumie si臋 艣rodki, kt贸re nie zosta艂y uzyskane przez pracodawc臋 w zwi膮zku z otrzyman膮 wcze艣niej pomoc膮 publiczn膮, w szczeg贸lno艣ci w formie kredyt贸w preferencyjnych, dop艂at do oprocentowania kredyt贸w, czy gwarancji lub por臋cze艅 udzielonych na warunkach korzystniejszych ni偶 oferowane na rynku;
12)stworzone zatrudnienie b臋dzie utrzymywane przez minimalny okres trzech lat, a w
przypadku mikro,- ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w-2 lata.
13)maksymalna intensywno艣膰 brutto pomocy publicznej na zatrudnienie na obszarze
wojew贸dztwa wielkopolskiego wynosi 40%, podwy偶szana o 20 punkt贸w w przypadku udzielonej pomocy mikro i ma艂ym przedsi臋biorcom i 10 punkt贸w w przypadku udzielonej pomocy 艣rednim przedsi臋biorcom. Je艣li pomoc na zatrudnienie jest 艂膮czona z pomoc膮 w du偶ym projekcie inwestycyjnym, to intensywno艣膰 pomocy nie mo偶e przekroczy膰 maksymalnej pomocy ustalonej dla tego
14)wniosek jest kompletny i prawid艂owo sporz膮dzony.

2. Refundacja ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy zwana "pomoc膮 na zatrudnienie", jest pomoc膮
publiczn膮 na tworzenie stanowisk pracy, o kt贸rej mowa w art. 4 rozporz膮dzenia Komisji
(WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy pa艅stwa w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz.UE L
337z13.12.2003str.3; Dz. Urz. UE 368 z 23.12.2006 r.).
3. Pomocy na zatrudnienie nie stosuje si臋:
do pomocy w sektorze budownictwa okr臋towego, g贸rnictwa w臋gla w rozumieniu przepis贸w rozporz膮dzenia Komisji (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 w sprawie pomocy pa艅stwa dla przemys艂u w臋glowego (Dz.Urz WE L 205 z 02.08.2002, str.1;Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,t.2 str. 170) oraz transporcie
z wy艂膮czeniem krajowego transportu os贸b taks贸wkami ;
w odniesieniu do dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z eksportem, je艣li pomoc jest bezpo艣rednio zwi膮zana z ilo艣ci膮 eksportowanych produkt贸w, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bie偶膮cymi zwi膮zanymi z dzia艂alno艣ci膮 eksportow膮;
do pomocy uwarunkowanej pierwsze艅stwem u偶ycia towar贸w produkcji krajowej przed towarami importowanymi.

ROZDZIA艁 IV

ZABEZPIECZENIE PRAWID艁OWEGO WYKORZYSTANIA
PRZYZNANYCH 艢RODK脫W

搂 5

1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia przyznanych 艣rodk贸w to:
1)por臋czenie os贸b fizycznych, prawnych oraz nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej,
a posiadaj膮cych zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
2)weksel z por臋czeniem wekslowym(aval),
3)akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji,
4)zastaw na prawach i rzeczach,
5)gwarancja bankowa,
6)blokada rachunk贸w bankowych.

搂 6

1.W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂5 ust.1pkt.1 i 2, za akceptowan膮
form臋 uznaje si臋:
1) por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego, udzielone przez osoby fizyczne, kt贸re
osi膮gaj膮 wynagrodzenie 1.400,00 z艂 brutto lub wy偶sze (wysoko艣膰 wynagrodzenia
obowi膮zuje w roku 2008)
a/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w do 2,5 krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia-
zabezpieczeniem jest por臋czenie dokonane przez przynajmniej jednego por臋czyciela
b/ przy kwocie przyznanych 艣rodk贸w powy偶ej 2,5krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia -
przez co najmniej dw贸ch por臋czycieli,
2)por臋czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby prawne lub
podmioty nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮ce zdolno艣膰 do czynno艣ci
prawnych.
2.Por臋czycielem, o kt贸rym mowa w ust 1 mo偶e by膰 osoba fizyczna:
1)pozostaj膮ca w stosunku pracy z pracodawc膮 nie b臋d膮cym w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci, zatrudniona na czas nieokre艣lony lub na okres nie kr贸tszy ni偶 3 lata, nie b臋d膮ca w okresie wypowiedzenia, wobec kt贸rej nie s膮 ustanowione zaj臋cia s膮dowe lub administracyjne,
2)prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, a dzia艂alno艣膰 ta nie jest w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci.
3)osoba w wieku do 65 lat, posiadaj膮ca prawo do emerytury lub renty - na nie mniej ni偶
3 lata, przy czym wysoko艣膰 tych 艣wiadcze艅 musi by膰 wy偶sza ni偶 1.400,00 z艂. brutto,
4)por臋czycielem nie mo偶e by膰 wsp贸艂ma艂偶onek pracodawcy.

3. W przypadku zabezpieczenia, o kt贸rym mowa w 搂 5 ust.1pkt.3-6-suma wynikaj膮ca
z zabezpiecze艅 musi zapewni膰 zwrot udzielonej pomocy finansowej w wysoko艣ci
zrefundowanych 艣rodk贸w wraz odsetkami.ROZDZIA艁 V
TRYB ZAWARCIA UMOWY
搂 7

1. Umow臋 zawiera si臋 na pi艣mie pod rygorem niewa偶no艣ci
2. Stronami umowy cywilno-prawnej s膮: wnioskodawca oraz Starosta Mi臋dzychodzki, w imieniu
kt贸rego na ( podstawie upowa偶nienia ) wyst臋puje Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie
3. Umowa o refundacj臋 koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy przewiduje
refundacj臋 koszt贸w po przedstawieniu dokument贸w potwierdzaj膮cych:
a/ fakt dokonania zakup贸w- faktury, rachunki
b/ zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej
4.Postanowienia zawartej umowy uwzgl臋dniaj膮:

a/ zobowi膮zanie pracodawcy do

przedstawienia w ci膮gu 60. dni od daty podpisania umowy dokument贸w potwierdzaj膮cych zatrudnienie skierowanych zarejestrowanych bezrobotnych oraz dokonane zakupy w ramach wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy;
zwrotu w ci膮gu 30 dni od dnia dor臋czenia wypowiedzenia umowy refundacji wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku nie dotrzymania warunk贸w umowy.
utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesi臋cy dla M艢P i 36 dla du偶ych przedsi臋biorstw oraz do zatrudnienia kolejnej skierowanej przez Urz膮d osoby, w przypadku rozwi膮zania umowy o prac臋,

b/ prawo 偶膮dania przez Urz膮d zwrotu udzielonej refundacji wraz z nale偶nymi odsetkami od dnia jej udzielenia w przypadku niedotrzymania przez pracodawc臋 warunk贸w, okre艣lonych w umowie.

搂 8

1. Ostateczne rozliczenie umowy nast膮pi po up艂ywie 24 lub 36 miesi臋cy, o kt贸rych mowa
w 搂 4 ust.1 pkt 12, licz膮c od daty zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.
2. Wszelkie zmiany umowy mog膮 by膰 dokonywane wy艂膮cznie pisemnie w formie aneksu.
ROZDZIA艁 VI
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 9

1. Zmian niniejszego regulaminu mo偶e dokonywa膰 Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy
w Mi臋dzychodzie.
2. Zmiany, o kt贸rych mowa w ust.1 nie mog膮 zmienia膰 postanowie艅 um贸w wcze艣niej zawartych.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC112.5 KB POBIERZpobierz wniosek o dotacje o kt贸rej mowa w regulaminie06.02.2008 08:48223

Autor : Arkadiusz Rosocha
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Rosocha
Data ostatniej modyfikacji : 08.04.2008 08:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1582

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Rosocha  08.04.2008 08:53poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  08.04.2008 08:41poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  08.04.2008 08:38poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  08.04.2008 08:35poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 09:19poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:51poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:49poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:46poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:44poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:40poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  06.02.2008 08:37poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  11.10.2007 10:41poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  11.10.2007 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  11.10.2007 10:33poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Rosocha  11.10.2007 10:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3818451