logo
Menu przedmiotowe
Podstawy prawne dzia艂ania urz臋du


Powiatowy Urz膮d聽Pracy dzia艂a w oparciu o szereg ustaw, rozporz膮dze艅 i regulamin贸w, kt贸re ustalaj膮 zasady dzia艂ania Urz臋du w r贸偶nych聽aspektach. Podstaw膮 pracy Urz臋du jest Regulamin Organizacyjny okre艣laj膮cy zasady wewn臋trznej organizacji oraz struktur臋 i zakres dzia艂ania kom贸rek organizacyjnych, wchodz膮cych w jego sk艂ad. Z Regulaminu wynika, i偶 PUP realizuje zadania wynikaj膮ce z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne zadania przewidziane w odr臋bnych przepisach. Zasady gospodarki finansowej PUP uregulowane s膮 w przepisach ustawy o finansach publicznych. Prawa i obowi膮zki pracownik贸w PUP reguluj膮 przepisy ustawy o pracownikach samorz膮dowych.

Pozosta艂e ustawy i rozporz膮dzenia to m.in.:

 • rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w realizacji oraz trybu i sposob贸w prowadzenia us艂ug rynku pracy;
 • rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy;
 • ustawa o szczeg贸lnych zasadach rozwi膮zywania z pracownikami stosunk贸w pracy z przyczyn niedotycz膮cych pracownik贸w;
 • ustawa o samorz膮dzie powiatowym;
 • ustawa聽o zmianie niekt贸rych ustaw okre艣laj膮cych kompetencje organ贸w administracji publicznej;
 • ustawy - Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 ;
 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 • ustawa o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa o rachunkowo艣ci i przepisy wykonawcze do ustawy;
 • ustawa Prawo Zam贸wie艅 Publicznych;
 • inne obowi膮zuj膮ce przepisy w zakresie dzia艂ania i odpowiedzialno艣ci G艂贸wnego Ksi臋gowego;
 • ustawa o ochronie danych osobowych;
 • rozporz膮dzenie ministra spraw wewn臋trznych i administracji w sprawie okre艣lenia podstawowych warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych;
 • ustawa聽o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych;
 • ustawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych;
 • ustawa o 艣wiadczeniach pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa;
 • ustawa o dost臋pie do informacji publicznej,
 • kodeks post臋powania administracyjnego;
 • ustawa o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej;
 • inne.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3819478