logo
Menu przedmiotowe
Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny
Pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie

Kodeks okre艣la zasady post臋powania, kt贸rych przestrzeganie jest gwarancj膮 kompetencji, odpowiedzialno艣ci i wysokich walor贸w etycznych pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
Postanowienia Kodeksu oparte zosta艂y na fundamentalnych warto艣ciach: uczciwo艣ci, sprawiedliwo艣ci, szacunku, prawdzie, godno艣ci i lojalno艣ci, kt贸rych nale偶y przestrzega膰 wykonuj膮c obowi膮zki pracownika samorz膮dowego.
Pracownicy Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie pe艂ni膮 s艂u偶ebn膮 rol臋 w stosunku do mieszka艅c贸w Powiatu Mi臋dzychodzkiego i obowi膮zuj膮cego prawa.

Postanowienia wst臋pne
搂 1

Ilekro膰 w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
1. Urz臋dzie - nale偶y przez to rozumie膰 Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie,
2. Kodeksie - nale偶y przez to rozumie膰 Kodeks Etyczny Pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
3. Pracowniku - nale偶y przez to rozumie膰 pracownika Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, posiadaj膮cego status pracownika samorz膮dowego, o kt贸rym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
4. Kliencie - nale偶y przez to rozumie膰 osob臋 fizyczn膮 i prawn膮, za艂atwiaj膮c膮 spraw臋 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie.

搂 2

Kodeks okre艣la zasady post臋powania pracownik贸w Urz臋du w relacjach z klientami, prze艂o偶onymi, podw艂adnymi, wsp贸艂pracownikami, instytucjami zewn臋trznymi, jednostkami administracji publicznej i jej organami w miejscu pracy jak i poza nim.

Zasady wyznaczaj膮ce standardy post臋powania pracownik贸w Urz臋du przy wykonywaniu swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych
搂 3

1. Zasada praworz膮dno艣ci - oznacza, 偶e pracownik Urz臋du wykonuje swoje obowi膮zki z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, na podstawie prawa i w granicach przez prawo okre艣lonych, maj膮c na wzgl臋dzie interes publiczny.
2. Zasada rzetelno艣ci - oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- wykonuje swoje obowi膮zki sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem
godno艣ci w艂asnej, wykorzystuj膮c w spos贸b najlepszy swoj膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci,
- podejmowane dzia艂ania opiera na prawid艂owo dokonanych ustaleniach, a uzyskane
informacje wykorzystuje wy艂膮cznie do cel贸w s艂u偶bowych,
- jest 艣wiadomy, 偶e interes publiczny wymaga dzia艂a艅 rozwa偶nych, ale skutecznych
i realizowanych w spos贸b zdecydowany,
- w rozpatrywaniu spraw nie kieruje si臋 emocjami, jest got贸w do przyj臋cia krytyki,
uznania swoich b艂臋d贸w i do naprawienia ich skutk贸w,
- dotrzymuje zobowi膮za艅, kieruj膮c si臋 prawem i przewidzianym trybem dzia艂ania,
- racjonalnie gospodaruje maj膮tkiem i 艣rodkami publicznymi, z dba艂o艣ci膮 o nie
i gotowo艣ci膮 do rozliczenia swoich dzia艂a艅 w tym zakresie,
- jest lojalny wobec Urz臋du i swoich zwierzchnik贸w, got贸w do wykonywania
s艂u偶bowych polece艅, maj膮c przy tym na wzgl臋dzie, aby nie zosta艂o naruszone prawo
lub pope艂niona pomy艂ka,
- wykazuje pow艣ci膮gliwo艣膰 w publicznym wypowiadaniu pogl膮d贸w na temat pracy
swego Urz臋du oraz innych urz臋d贸w i organ贸w pa艅stwa.
3. Zasada bezstronno艣ci i bezinteresowno艣ci - oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- w prowadzonych sprawach r贸wno traktuje wszystkich uczestnik贸w post臋powania,
nie ulegaj膮c 偶adnym naciskom i nie przyjmuj膮c 偶adnych zobowi膮za艅 wynikaj膮cych
z pokrewie艅stwa, znajomo艣ci, pracy lub przynale偶no艣ci,
- w przypadku konfliktu interes贸w w sprawach prywatnych i s艂u偶bowych wy艂膮cza si臋
z dzia艂a艅 mog膮cych wywo艂a膰 podejrzenia o stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰,
- nie podejmuje 偶adnych prac ani zaj臋膰, kt贸re pozostawa艂yby w sprzeczno艣ci
z obowi膮zkami s艂u偶bowymi,
- nie przyjmuje 偶adnej formy zap艂aty za publiczne wyst膮pienia, maj膮ce zwi膮zek
z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywan膮 prac膮,
- od os贸b zaanga偶owanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje 偶adnych korzy艣ci
materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu),
- nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasob贸w
i mienia publicznego w celach prywatnych, dysponuje maj膮tkiem i 艣rodkami
publicznymi w spos贸b racjonalny, zgodnie z przepisami prawa i ich przeznaczeniem.
4. Zasada profesjonalizmu聽- oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego聽 i prawnego - uzasadnienia
聽 w艂asnych decyzji i sposobu post臋powania,
- d膮偶y do pe艂nej znajomo艣ci akt贸w prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych
聽 okoliczno艣ci spraw,
- dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- jest uprzejmy i 偶yczliwy, zapobiega napi臋ciom w pracy i roz艂adowuje je, przestrzega
聽聽 zasad poprawnego zachowania ,
- okazuje szacunek innym swoj膮 wysok膮 kultur膮 osobist膮, r贸wnie偶 poprzez dba艂o艣膰
聽 o stosowny wygl膮d zewn臋trzny i estetyk臋 swojego stanowiska pracy,
- nie komentuje publicznie czynno艣ci wykonywanych przez innego pracownika,
- nie pozostaje anonimowy聽- pos艂uguje si臋 stosownym identyfikatorem imiennym,
- nie stwarza sytuacji i nie formu艂uje wypowiedzi, kt贸re mog艂yby by膰 odebrane przez
聽聽 klienta Urz臋du jako sugestie uzyskania indywidualnej korzy艣ci.
5.聽Zasada jawno艣ci聽- oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- wykonuje swoje obowi膮zki zgodnie z przyj臋tymi standardami i procedurami,
- szanuje prawo obywateli do informacji, maj膮c na wzgl臋dzie jawno艣膰 dzia艂ania
聽 Urz臋du, dochowuj膮c przy tym tajemnicy ustawowo chronionej,
- nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla osi膮gni臋cia korzy艣ci
聽 finansowych lub osobistych, zar贸wno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia,
- rzetelnie informuje zainteresowanych o przys艂uguj膮cych im prawach, skutkach
聽 decyzji oraz wszelkich okoliczno艣ciach mog膮cych niekorzystnie wp艂ywa膰 na ich
聽 sytuacj臋.
6.聽Zasada neutralno艣ci - oznacza, 偶e pracownik Urz臋du:
- nie ulega wp艂ywom i naciskom, kt贸re mog膮 prowadzi膰 do dzia艂a艅 stronniczych lub
聽 sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasno艣膰 i przejrzysto艣膰 w艂asnych relacji
聽 z osobami pe艂ni膮cymi funkcje publiczne,
- lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia zwierzchnik贸w, bez wzgl臋du na w艂asne
聽 przekonania i pogl膮dy polityczne,
- nie demonstruje za偶y艂o艣ci z osobami publicznie znanymi ze swej dzia艂alno艣ci
聽 politycznej, gospodarczej, spo艂ecznej lub religijnej oraz wystrzega si臋 promowania
聽 jakichkolwiek grup interesu,
- nie manifestuje publicznie w艂asnych pogl膮d贸w聽 i sympatii politycznych.

Postanowienia ko艅cowe
搂 4

1. Postanowienia niniejszego Kodeksu obowi膮zuj膮 wszystkich pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie, bez wzgl臋du na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy oraz wymiar czasu pracy.
2. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowi膮zuj膮cych zasad i norm etycznych traktowane jest jako dzia艂alno艣膰 na szkod臋 Urz臋du i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 porz膮dkow膮 oraz dyscyplinarn膮 okre艣lon膮 w przepisach Kodeksu pracy.

搂 5

Kodeks podlega publikacji na stronie internetowej Urz臋du w celu poinformowania interesant贸w o standardach zachowania i wykonywania obowi膮zk贸w s艂u偶bowych przez pracownik贸w Urz臋du.

搂 6

1. Ka偶dy pracownik Urz臋du winien zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Kodeksu i zobowi膮za膰 si臋 do przestrzegania zasad w nim zawartych, potwierdzaj膮c to pisemnym o艣wiadczeniem, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do Kodeksu.
2. Do pracownik贸w nowo przyjmowanych przepis ust. 1 stosuje si臋 odpowiednio.
3. Odpowiedzialno艣膰 w zakresie wynikaj膮cym z ust. 1 i 2 spoczywa na pracowniku
聽聽聽 w艂a艣ciwym d/s kadr.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3820446