logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy
Program JUNIOR

ZASADY
realizacji sta偶y dla absolwent贸w niepe艂nosprawnych w ramach Programu "JUNIOR"

ROZDZIA艁 I
Postanowienia og贸lne

搂 1

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz.721, z p贸藕n. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415, z p贸藕n. zm.)

3. Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w odbywania sta偶u przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z 2009r.)

4. Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(DZ.U. Nr 82, poz. 537 z 2010r.)

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z p贸藕n. zm.)

6. UMOWA Nr JUR/000063/15/D z dnia13.03.2013r. na realizacj臋 przez powiat programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych" .

搂 2

Definicje:
1. PFRON - Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych,

2. Absolwent - osoba z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepe艂nosprawno艣ci w wieku do 25 lub w przypadku os贸b, kt贸re uko艅czy艂y szko艂臋 wy偶sz膮 - do 27 roku 偶ycia, skierowana na sta偶 zgodnie z warunkami okre艣lonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 69, poz. 415 z p贸藕n. zm.)

3. Pracodawca - jednostka organizacyjna, w tym nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, tak偶e osoba fizyczna, je偶eli zatrudnia ona pracownik贸w.

搂 3

Informacja o realizowanym programie oraz terminach naboru wniosk贸w o sta偶 zostanie zamieszczona na tablicy og艂osze艅 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie oraz na stronie internetowej www.pup.miedzychod.samorzady.pl.

ROZDZIA艁 II
Postanowienia szczeg贸艂owe

搂 4

1. Pracodawca zamierzaj膮cy zorganizowa膰 sta偶 dla absolwenta niepe艂nosprawnego sk艂ada wniosek o organizacje sta偶u dla osoby niepe艂nosprawnej , kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszych Zasad wraz z:

a) programem sta偶u - za艂膮cznik nr 2
b) o艣wiadczeniem wnioskodawcy - za艂膮cznik nr 3
c) o艣wiadczeniem wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis - za艂膮cznik nr 4
d) formularzem informacji przedstawianym przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis - za艂膮cznik nr 5
e) sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych (bie偶膮cy rok oraz 2 poprzedzaj膮ce go lata obrotowe), sporz膮dzonych zgodnie z przepisami o rachunkowo艣ci albo dokumenty pozwalaj膮ce oceni膰 sytuacj臋 finansow膮 przedsi臋biorcy za okres 3 lat obrotowych np. bilans czy rachunek zysk贸w i strat, dokumenty finansowe okre艣laj膮ce dochody i wydatki przedsi臋biorcy, rozliczenie PIT, podatkowa ksi臋ga przychod贸w i rozchod贸w, za艣wiadczenie z banku o stanie konta, polisy ubezpieczeniowej, dotycz膮ce nieruchomo艣ci przedsi臋biorcy itp.*

* dotyczy Pracodawcy prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮

2. Kompletne wnioski wraz z za艂膮cznikami nale偶y sk艂ada膰 w oryginale w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie pok.10 lub przes艂a膰 poczt膮.

3. Wnioski niekompletne i nieprawid艂owo wype艂nione nie b臋d膮 rozpatrywane.

4. Orygina艂y wniosk贸w wraz z za艂膮cznikami nieuwzgl臋dnione do realizacji nie podlegaj膮 zwrotowi.

5. Pracodawca w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku zostanie powiadomiony pisemnie o sposobie jego rozpatrzenia.

6. Nazwa zawodu wskazana we wniosku musi by膰 zgodna z klasyfikacj膮 zawod贸w i specjalno艣ci okre艣lon膮 w Rozporz膮dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawod贸w i specjalno艣ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (wskazany zaw贸d we wniosku powinien posiada膰 kod zawodu sk艂adaj膮cy si臋 z 6 cyfr).

搂 5

1. Kieruj膮c si臋 racjonalno艣ci膮 wydatkowania 艣rodk贸w Programu "JUNIOR" Urz膮d preferuje wnioski w sprawie organizowania sta偶y:

a) Pracodawc贸w, kt贸rzy w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku wywi膮zali si臋 z warunk贸w um贸w zawartych z Urz臋dem,
b) Pracodawc贸w, kt贸rzy nie posiadaj膮 wymagalnych zobowi膮za艅 wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych i Urz臋du Skarbowego lub PFRON
c) Pracodawc贸w, kt贸rzy w okresie 365 dni przed z艂o偶eniem wniosku nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych b膮d藕 nie s膮 obj臋ci post臋powaniem wyja艣niaj膮cym w tej sprawie,
d) Pracodawc贸w, kt贸rzy nie otrzymali dofinansowania ze 艣rodk贸w PFRON w ramach innych program贸w na to samo zadanie,
e) W zawodach, w kt贸rych absolwent nie by艂 wcze艣niej zatrudniony, nie odbywa艂 sta偶u, przygotowania zawodowego,
f) W zawodach zgodnych z klasyfikacj膮 zawod贸w i specjalno艣ci.

2. Nadto w pierwszej kolejno艣ci b臋d膮 uwzgl臋dniane wnioski, w kt贸rych Pracodawca zadeklarowa艂 dalsze zatrudnienie absolwenta niepe艂nosprawnego po odbyciu sta偶u.

3. Umowy sta偶owe finansowane z w/w programu b臋d膮 podpisywane na okres 4 miesi臋cy.

搂 6

1. Skierowanie absolwenta niepe艂nosprawnego do odbycia sta偶u nast臋puje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomi臋dzy Starost膮 Mi臋dzychodzkim reprezentowanym przez Dyrektora PUP, a Pracodawc膮 uczestnicz膮cym w programie.

2. W przypadku zadeklarowania zatrudnienia absolwenta po zako艅czeniu umowy Pracodawca zobowi膮zany jest do:

a) z艂o偶enia oferty pracy na 7 dni przed zako艅czeniem sta偶u,
b) dostarczenia w terminie 14 dni od zako艅czenia sta偶u, umowy o prac臋 z absolwentem niepe艂nosprawnym.

3. O skierowaniu absolwenta niepe艂nosprawnego do odbycia sta偶u oraz czasokresie trwania umowy sta偶owej decyduje Dyrektor PUP.

4. Po otrzymaniu skierowania do odbycia sta偶u absolwent niepe艂nosprawny sk艂ada pisemne o艣wiadczenie o prawach i obowi膮zkach, kt贸re stanowi za艂膮cznik Nr 6 do niniejszych Zasad,
oraz o艣wiadczenie o udziale w programie "Junior", kt贸re stanowi za艂膮cznik nr 7 do niniejszych Zasad.

5. Absolwent niepe艂nosprawny w okresie odbywanego sta偶u otrzymuje wsparcie doradcy zawodowego zakresie adaptacji w nowym 艣rodowisku pracy.

6. W trakcie trwania umowy Pracodawca po ka偶dym zako艅czonym miesi膮cu sta偶u przez absolwenta niepe艂nosprawnego dostarcza do Urz臋du potwierdzan膮 przez opiekuna list臋 obecno艣ci na w艂asnym druku lub na druku Urz臋du- za艂膮cznik nr 8 do niniejszych Zasad.

7. W przypadku korzystania przez absolwenta niepe艂nosprawnego z przys艂uguj膮cych mu dni wolnych Pracodawca do艂膮cza do listy obecno艣ci wniosek o udzielenie dnia wolnego na w艂asnym druku lub na druku Urz臋du, kt贸ry stanowi za艂膮cznik Nr 9 do niniejszych Zasad.

8. Absolwent niepe艂nosprawny aktywizowany w ramach programu Junior sk艂ada po zako艅czonym miesi膮cu Wniosek o wyp艂at臋 艣wiadczenia na rehabilitacje zawodow膮 z tytu艂u obj臋cia programem "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych", kt贸ry stanowi Za艂膮cznik nr 10 do niniejszych Zasad.

9. Po zako艅czonym sta偶u absolwent niepe艂nosprawny dostarcza w terminie 14 dni sprawozdanie, kt贸re stanowi za艂膮cznik Nr 11 i opinie z przebiegu sta偶u na druku Urz臋du, kt贸re stanowi za艂膮cznik Nr 12 do niniejszych Zasad.

10. Pracodawca ubiegaj膮c si臋 po zako艅czeniu sta偶u o wyp艂at臋 premii sk艂ada Wniosek o wyp艂at臋 premii z tytu艂u odbycia sta偶u przez niepe艂nosprawnego absolwenta w ramach programu "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych", kt贸ry stanowi Za艂膮cznik Nr 13 do niniejszych Zasad.

11. Doradca zawodowy wsp贸艂pracuje z Pracodawc膮 i Absolwentem skierowanym na sta偶. Za ka偶dy miesi膮c sprawowania opieki nad absolwentem niepe艂nosprawnym otrzymuje premi臋.

ROZDZIA艁 III
Postanowienia ko艅cowe

搂 7

1. Wnioski o organizacje sta偶u dla osoby niepe艂nosprawnej mo偶na pobra膰 ze strony internetowej Urz臋du www.pup.miedzychod.samorzady.pl. (w zak艂adce dokumenty do pobrania) lub siedzibie Urz臋du pok. Nr 10.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3820354