logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej
Rejestracja


W celu dokonania聽 rejestracji osoba ubiegaj膮ca si臋 o zarejestrowanie jako bezrobotny zg艂asza si臋 do powiatowego urz臋du pracy, w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zameldowania聽 sta艂ego lub czasowego, a je偶eli nie jest zameldowana -聽do powiatowego urz臋du pracy, na kt贸rego obszarze dzia艂ania przebywa, zwanego dalej "w艂a艣ciwym powiatowym urz臋dem pracy".

Osoba ubiegaj膮ca si臋 o zarejestrowanie jako poszukuj膮ca pracy zg艂asza si臋 do wybranego albo wybranych powiatowych urz臋d贸w pracy. Ponadto osoba transferuj膮ca zasi艂ek dla bezrobotnych z innego pa艅stwa, mo偶e by膰 zarejestrowana jako poszukuj膮ca pracy tylko w jednym, w艂a艣ciwym powiatowym urz臋dzie pracy. Osoba transferuj膮ca zasi艂ek dla bezrobotnych z innego pa艅stwa, ubiegaj膮ca si臋 o zarejestrowanie jako poszukuj膮ca pracy w wyj膮tkowych okoliczno艣ciach mo偶e zg艂osi膰 si臋 do w艂a艣ciwego wojew贸dzkiego urz臋du pracy, a w p贸藕niejszym terminie wyznaczonym przez PUP stawi膰 si臋 celem rejestracji do w艂a艣ciwego powiatowego urz臋du pracy.

1) Osoba, kt贸ra nie jest zameldowana na pobyt sta艂y ani na pobyt czasowy (brak meldunku) rejestruje si臋 w urz臋dzie pracy na terenie, kt贸rego przebywa. Sk艂ada o艣wiadczenie, 偶e nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urz臋dzie pracy.
Osoba, kt贸ra jest zameldowana na pobyt czasowy, przy ubieganiu si臋 o zarejestrowanie jako bezrobotny sk艂ada o艣wiadczenie, 偶e nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urz臋dzie pracy.

Rejestracji osoby ubiegaj膮cej si臋 o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukuj膮cy pracy dokonuje si臋 z dniem, w kt贸rym osoba zg艂osi艂a si臋 do powiatowego urz臋du pracy聽- po po艣wiadczeniu przez ni膮 w艂asnor臋cznym podpisem przekazanych przez ni膮 danych i z艂o偶eniu, w obecno艣ci pracownika PUP i pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅, o艣wiadczenia o prawdziwo艣ci przekazanych danych oraz o zapoznaniu si臋 z warunkami zachowania statusu. Osoba ubiegaj膮ca si臋 ponownie o zarejestrowanie, kt贸rej dokumenty pozostaj膮 bez zmian, przedk艂ada do wgl膮du dow贸d osobisty lub inny dow贸d to偶samo艣ci wraz z o艣wiadczeniem, ze przekazane uprzednio dane nie uleg艂y zmianie.

2) Rejestracja bezrobotnego w urz臋dzie pracy wy艂膮cza mo偶liwo艣膰 rejestracji w tym samym urz臋dzie pracy jako poszukuj膮cego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego.

Dokumenty niezb臋dne do rejestracji:

 • dow贸d osobisty z aktualnymi danymi lub inny dokument to偶samo艣ci wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL;聽w przypdaku zameldowania na pobyt czasowy opr贸cz dowodu osobistego potrzebne b臋dzie potwierdzenie zameldowania czasowego,
 • dyplom, 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y oraz za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu lub szkolenia,
 • wszystkie 艣wiadectwa pracy (艣wiadectwa pracy winny by膰 wype艂nione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy,聽posiada膰 piecz膮tk臋 zak艂adu pracy oraz piecz膮tk臋 imienn膮 osoby wystawiaj膮cej 艣wiadectwo pracy),
 • osoby, kt贸re by艂y zatrudnione w niepe艂nym wymiarze czasu pracy winny przed艂o偶y膰 za艣wiadczenie聽o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczeg贸lne miesi膮ce wraz z uwzgl臋dnieniem sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne i fundusz pracy) lub kserokopie listy wyp艂at potwierdzon膮 piecz膮tk膮 i podpisem osoby upowa偶nionej聽oraz w przypadku pobierania zasi艂k贸w聽 chorobowych (za艣wiadczenie okre艣laj膮ce podstaw臋 wymiaru tych zasi艂k贸w),
 • za艣wiadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasi艂ku chorobowego, macierzy艅skiego lub 艣wiadczenia rehabilitacyjnego,聽przypadaj膮cych po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej聽albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej dzia艂alno艣ci, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasi艂k贸w i 艣wiadczenia,
 • za艣wiadczenie o podstawie wymiaru sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i Fundusz Pracy w poszczeg贸lnych miesi膮cach聽(w przypadku 艣wiadczenia us艂ug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,聽innej umowy o 艣wiadczenie us艂ug lub wsp贸艂pracy przy wykonywaniu tych um贸w),
 • za艣wiadczenie o miesi臋cznym dochodzie z umowy o prac臋 nak艂adcz膮,
 • 艣wiadectwo zwolnienia z zak艂adu karnego; za艣wiadczenie o wykonywaniu pracy w zak艂adzie karnym, oraz o dochodach brutto w poszczeg贸lnych miesi膮cach,
 • decyzje o okresie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,聽za艣wiadczenie z ZUS-u o okresie op艂acania sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej聽lub jako osoba wsp贸艂pracuj膮ca, oraz podstawie wymiaru sk艂adek na ubezpieczenie聽spo艂eczne i Fundusz Pracy,
 • za艣wiadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty,
 • ksi膮偶eczka wojskowa (dotyczy m臋偶czyzn),
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania okre艣lonych prac (je偶eli taki dokument osoba posiada),
 • orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (osoby maj膮ce ustalony stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci),
 • za艣wiadczenie o powierzchni (ha przeliczeniowych) nieruchomo艣ci rolnej (osoby b臋d膮ce w艂a艣cicielami聽lub posiadaczami samoistnymi lub zale偶nymi nieruchomo艣ci rolnej); akt notarialny o nabyciu / zbyciu nieruchomo艣ci rolnej
 • za艣wiadczenie z KRUS-u o nie podleganiu lub okresie podlegania ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w (w przypadku wsp贸艂ma艂偶onk贸w lub domownik贸w w gospodarstwie rolnym o powierzchni u偶ytk贸w rolnych przekraczaj膮cych 2 ha przeliczeniowe),
 • osoby, kt贸re pobiera艂y 艣wiadczenia z O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej: zasi艂ek sta艂y, 艣wiadczenie piel臋gnacyjne lub dodatek do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych na skutek up艂ywu ustawowego okresu jego pobierania, winny okaza膰 za艣wiadczenie o okresie otrzymywania okre艣lonego 艣wiadczenia,

W przypadku zg艂aszania do ubezpieczenia zdrowotnego cz艂onk贸w rodziny bezrobotnego,聽osoba winna posiada膰 ich numery PESEL.
W przypadku, gdy dzieci uko艅czy艂y 18 lat winna posiada膰 za艣wiadczenie ze szko艂y potwierdzaj膮ce fakt 偶e dzieci si臋 ucz膮.

Uwaga:

Osoba ubiegaj膮ca si臋 o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukuj膮cy pracy przedk艂ada do wgl膮du pracownikowi powiatowego urz臋du pracy dokonuj膮cemu rejestracji:
1) dow贸d osobisty albo inny dokument to偶samo艣ci;
2) odpowiednio: 艣wiadectwa uko艅czenia szko艂y, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce kwalifikacje lub za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia;
3) 艣wiadectwa pracy i inne dokumenty niezb臋dne do ustalenia jej uprawnie艅 przys艂uguj膮cych na podstawie przepis贸w ustawy;
4) dokumenty stwierdzaj膮ce przeciwwskazania do wykonywania okre艣lonych prac, je偶eli takie posiada,
5) osoba niepe艂nosprawna ubiegaj膮ca si臋 o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukuj膮cy pracy, opr贸cz dokument贸w, o kt贸rych mowa wy偶ej, przedk艂ada dokumenty potwierdzaj膮ce stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci.
Rejestracji osoby ubiegaj膮cej si臋 o zarejestrowanie nie dokonuje si臋 w przypadku nie przed艂o偶enia wymaganych dokument贸w oraz odmowy przekazania danych i po艣wiadczenia podpisem.
W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach Starosta, maj膮c na uwadze obiektywne okoliczno艣ci lub przeszkody uniemo偶liwiaj膮ce przed艂o偶enie kompletu dokument贸w oraz wymaganych danych, mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na rejestracj臋 jako聽 bezrobotny albo poszukuj膮cy pracy.

Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukuj膮cy pracy zawiadamia PUP osobi艣cie o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w z艂o偶onych o艣wiadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wyst膮pienia.

W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniaj膮cego do zasi艂ku po up艂ywie 7 dni od dnia zarejestrowania si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasi艂ku przys艂uguje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o kt贸rym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Szczeg贸艂owych informacji udziela p. Hanna Smarzy pok贸j聽9 tel. 095 748 80 21

Informacja

Osoba zarejestrowana, po okazaniu dowodu osobistego i potwierdzenia
wizyty u po艣rednika mo偶e:

a) uzyska膰:
聽聽 - za艣wiadczenie o aktualnym statusie i wysoko艣ci pobieranych 艣wiadcze艅
聽聽 - za艣wiadczenie o dochodach, przychodach
聽聽 - za艣wiadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu do lekarza

b) z艂o偶y膰:
聽聽 - wniosek o dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego cz艂onk贸w rodziny
聽聽 - wniosek o zaswiadczenie stwierdzaj膮ce okresy poprzednich rejestracji
聽聽聽聽 oraz wysoko艣ci osi膮gni臋tego dochodu w poszczeg贸lnych latach.

Nadto Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie zawiadamia, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰
uzgodnienia dodatkowego terminu pobrania nale偶nych 艣wiadcze艅 w kasie,
w przypadku braku mo偶no艣ci w wyznaczonym poprzednio terminie.
W tym celu nalezy kontaktowa膰 si臋 ze stanowiskiem ds. wyp艂at 艣wiadcze艅 os贸b bezrobotnych pok贸j 9 p. Danuta Gackowska, telefon: 0 (95) 748 80 34

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zmianami),
 • Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy (Dz. U. Nr聽0 poz.聽1299 z p贸藕n. zm.).

Za艂膮czniki:

 Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3819953