logo
Menu podmiotowe » ABC Pracodawcy
Sta偶

Sta偶 jest to nabywanie przez bezrobotnego umiej臋tno艣ci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zada艅 w miejscu pracy bez nawi膮zania stosunku pracy z pracodawc膮.

Starosta mo偶e skierowa膰 do odbycia sta偶u przez okres nieprzekraczaj膮cy 6 miesi臋cy osoby b臋d膮ce w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy, to jest:

 • bezrobotnych do 25 roku 偶ycia,
 • bezrobotnych d艂ugotrwale albo po zako艅czeniu realizacji kontraktu socjalnego,聽albo kobiet, kt贸re nie podj臋艂y zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powy偶ej 50 roku 偶ycia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez do艣wiadczenia zawodowego lub bez wykszta艂cenia 艣redniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowuj膮cych co najmniej jedno dziecko do 18 roku 偶ycia,
 • bezrobotnych, kt贸rzy po odbyciu kary pozbawienia wolno艣ci nie podj臋li zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepe艂nosprawnych.

Dodatkowo starosta mo偶e skierowa膰 osoby bezrobotne do 25 roku 偶ycia oraz bezrobotnego, kt贸ry w okresie 12 miesi臋cy od dnia okre艣lonego w dyplomie,
艣wiadectwie lub innym dokumencie po艣wiadczaj膮cym uko艅czenie szko艂y wy偶szej, nie uko艅czy艂 27 roku 偶ycia do odbycia sta偶u na okres do 12 miesi臋cy.

Sta偶 odbywa si臋 na podstawie umowy zawartej przez starost臋 z pracodawc膮,
wed艂ug programu okre艣lonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny by膰
uwzgl臋dnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykszta艂cenia oraz
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program sta偶u powinien okre艣la膰:

 • nazw臋 zawodu lub specjalno艣ci, kt贸rej program dotyczy,
 • zakres zada艅 wykonywanych przez bezrobotnego,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiej臋tno艣ci zawodowych,
 • spos贸b potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiej臋tno艣ci zawodowych,
 • opiekuna osoby obj臋tej programem sta偶u.

Nadz贸r nad odbywaniem sta偶u przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zako艅czeniu realizacji programu sta偶u, wydaje opini臋 zawieraj膮c膮 informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiej臋tno艣ciach praktycznych pozyskanych w trakcie sta偶u. Starosta wydaje bezrobotnemu za艣wiadczenie o odbyciu sta偶u.

Bezrobotnemu w okresie odbywania sta偶u przys艂uguje stypendium w wysoko艣ci
120% kwoty zasi艂ku, wyp艂acane przez starost臋. Za okres, za kt贸ry przys艂uguje
stypendium, zasi艂ek nie przys艂uguje.

Na wniosek bezrobotnego odbywaj膮cego sta偶 pracodawca jest obowi膮zany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za ka偶de 30 dni kalendarzowych odbywania sta偶u. Za dni wolne przys艂uguje stypendium. Za ostatni miesi膮c odbywania sta偶u pracodawca jest obowi膮zany udzieli膰 dni wolnych przed up艂ywem terminu zako艅czenia sta偶u.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w pokoju nr 10, tel. 0 95 748 80 25.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3817764