Międzychód: Usługa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu Twój wybór Twój sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 203354 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156456 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 0 95 748 23 96, faks 0 95 748 20 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu Twój wybór Twój sukces realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie w zakresie : 1. Szkolenie pn.: ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: 80500000-9 Przedmiotem zamówienia jest usługa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: ABC przedsiębiorczości dla 9 osób bezrobotnych w 1 grupie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie. 1.1 Planowany termin realizacji: w miesiącu lipiec - sierpień 2011r. 1.2 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 1.3 Miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych miasta Międzychód. 1.4 Wymagana liczba godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia 70 godz. zegarowych, zawierających część teoretyczną i praktyczną oraz egzamin końcowy. 1 godzina szkolenia - 1godzina zegarowa = 60 minut (45 minut zajęć dydaktycznych + przerwa do 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas trwania szkolenia do 10 dni roboczych. 1.5 Prowadzenie zajęć codziennie w dni robocze, w wymiarze nie mniej niż 5 godzin i nie więcej niż 8 godzin dziennie. 1.6 Szkolenie musi być realizowane zgodnie z programem, obejmującym przeciętnie nie mniej niż 25 godz. zegarowych w tygodniu, w myśl art. 40 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2008r.Nr 69 poz.415 ze zm.) 1.7 Program szkolenia powinien obejmować m.in.: a) rejestrowanie działalności, b) podstawy prawne i finansowe prowadzenia firmy, c) działalność gospodarcza a przepisy BHP, d) analiza SWOT, e) działania marketingu i promocji, f) system podatkowy - rozliczanie się małych podatników z VAT, g) rozliczenia z US i ZUS. 1.8 Istotnym warunkiem zamówienia jest: a) zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, spełniającego wymogi BHP i ochrony PPOŻ, b) zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach szkolenia, c) zapewnienie dostępu do niezbędnych środków czystości, d) zapewnienie dostępu do zaplecza socjalnego, e) pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia musi być przestronne, jasno oświetlone, oznaczone plakatami lub emblematami wskazującymi na wkład Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie powinno być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny i multimedialny do prawidłowego przebiegu szkolenia, f) zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony środowiska w trakcie trwania szkolenia, g) zapewnienie uczestnikom kursu odpowiednich materiałów szkoleniowych i pomocniczych, zawierających informację o współfinansowaniu szkolenia z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, h) ubezpieczenie uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, i który będzie kontynuował udział w szkoleniu, i) wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego wykaz przedmiotów objętych szkoleniem z podaniem liczby godzin w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego uzyskiwania uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2006 nr 31 poz. 21 ze zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer z rejestru; imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Dopuszczalny wymiar nieobecności na szkoleniu umożliwiający uczestnikowi realizację programu nie może przekroczyć 20% całkowitej liczby godzin zajęć edukacyjnych przewidzianych programem. W przypadku nieobecności na szkoleniu przekraczającej 20% całkowitej liczby godzin edukacyjnych, uczestnik nie otrzymuje zaświadczenia, j) wydanie dyplomu lub certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zawierającego logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szkolenie pn.: Opiekun osób starszych z językiem niemieckim Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: 80500000-9 Przedmiotem zamówienia jest usługa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Opiekun osób starszych z językiem niemieckim dla 10 osób bezrobotnych w 1 grupie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie. 2.1 Planowany termin realizacji: w miesiącu lipiec - październik 2011r. 2.2 Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób bezrobotnych do zdobycia umiejętności w zakresie: opieki nad osobami starszymi i chorymi oraz komunikatywnej znajomości języka niemieckiego. 2.3 Miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych miasta Międzychód. 2.4 Wymagana liczba godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia 280 godz. zegarowych, zawierających część teoretyczną i praktyczną oraz egzamin końcowy. 1 godzina szkolenia - 1godzina zegarowa = 60 minut (45 minut zajęć dydaktycznych + przerwa do 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas trwania szkolenia do 35 dni roboczych. 2.5 Prowadzenie zajęć codziennie w dni robocze, w wymiarze nie mniej i nie więcej niż 8 godzin dziennie. 2.6 Szkolenie musi być realizowane zgodnie z programem, obejmującym przeciętnie nie mniej niż 25 godz. zegarowych w tygodniu, w myśl art. 40 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 ze zm.) 2.7 Program szkolenia powinien obejmować m.in.: a) wybrane zagadnienia prawne, b) wybrane zagadnienia z psychologii i etyki zawodu, c) gerontologia-osoby w wieku podeszłym, d) podstawy psychiatrii, e) dietetyka, f) podstawy higieny i pielęgnacji, g) organizacja własnej pracy, h) zachowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, i) rehabilitacja, j) ćwiczenia praktyczne, z zakresu zabiegów higieniczno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych k) praktyka zawodowa w placówce opiekuńczej, l) moduł językowy(język niemiecki zawodowy od A1 do A2). 2.8 Istotnym warunkiem zamówienia jest: a) zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, spełniającego wymogi BHP i ochrony PPOŻ, b) zapewnienie praktyki zawodowej w placówce opiekuńczej, c) zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach szkolenia, d) zapewnienie dostępu do niezbędnych środków czystości, e) zapewnienie dostępu do zaplecza socjalnego, f) pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia musi być przestronne, jasno oświetlone, oznaczone plakatami lub emblematami wskazującymi na wkład Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie powinno być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny i multimedialny do prawidłowego przebiegu szkolenia, g) zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony środowiska w trakcie trwania szkolenia, h) ubezpieczenie uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, i który będzie kontynuował udział w szkoleniu; i) zapewnienie uczestnikom kursu odpowiednich materiałów szkoleniowych i pomocniczych, zawierających informację o współfinansowaniu szkolenia z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, j) wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego wykaz przedmiotów objętych szkoleniem z podaniem liczby godzin, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 r. nr 31 poz. 216 ze zm. ) lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer z rejestru; imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Dopuszczalny wymiar nieobecności na szkoleniu umożliwiający uczestnikowi realizację programu nie może przekroczyć 20% całkowitej liczby godzin zajęć edukacyjnych przewidzianych programem. W przypadku nieobecności na szkoleniu przekraczającej 20% całkowitej liczby godzin edukacyjnych, uczestnik nie otrzymuje zaświadczenia, k) wydanie dyplomu lub certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zawierającego logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ABC Przedsiębiorczości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ